DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta nr. 44/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 13 mai 2011Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Conducatorii operatorilor economici prevazuti la art. 1 au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice lunar, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare."

2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc sapte noi alineate, alineatele (2)(8), cu urmatorul cuprins:
"(2) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici prevazuti la art. 1 vor avea in vedere urmatoarele:
a) elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli in conditii de eficienta;
b) reducerea arieratelor;
c) reducerea pierderilor si a subventiilor din exploatare;
d) respectarea politicii salariale a Guvernului.
(3) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele de venituri si cheltuieli, calculat ca raport procentual intre incasari si program, in fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.
(4) Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite. Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli in sensul majorarii cheltuielilor se face in limita veniturilor incasate peste nivelul programat.
(5) In programele de reducere a arieratelor se prevad distinct sursele destinate stingerii arieratelor, astfel incat valoarea acestora inregistrata la sfarsitul anului anterior sa fie achitata in totalitate in anul in curs.
(6) Programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii se fundamenteaza pe baza cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, iar in executie angajamentele legale vor fi facute tinandu-se seama de posibilitatile reale de incasare a veniturilor programate.
(7) Programele de investitii si dotari se fundamenteaza in limita surselor legale de finantare a acestora.
(8) Conducatorii ministerelor, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, precum si ai altor institutii publice supun spre aprobare Guvernului, respectiv autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, dupa caz, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordine, autoritate, coordonare sau din portofoliu, pentru anul curent, precum si estimari pentru urmatorii 2 ani, insotite de urmatoarele anexe:
a) repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari pentru anul curent;
b) programul de investitii, detaliat pe surse de finantare;
c) programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite;
d) programe de reducere a arieratelor;
e) situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent."

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se va face pe baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii, calculat in unitati valorice comparabile sau in unitati fizice, dupa caz. Castigul salarial mediu brut lunar se determina luand in calcul salariul de baza, sporurile, precum si bonificatiile si bonusurile in bani si/sau in natura acordate in conditiile legii."

4. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Prevederile art. 6 alin. (2), (3) si (8) si ale art. 7 alin. (1) se aplica incepand cu faza de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli aferente anului 2012."

5. Dupa articolul 8 se introduc doua noi articole, articolele 8^1si 8^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
Controlul respectarii indicatorilor economicofinanciari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici nominalizati la art. 1 se face de catre organele de control financiar ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 8^2
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea programului de reducere a arieratelor;
b) nerespectarea programului de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar si piese de schimb, produse finite, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;
c) depasirea in structura a nivelului de cheltuieli aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli;
d) nerespectarea prevederilor art. 5^1.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Organele de control ale Ministerului Finantelor Publice prin aparatul propriu si/sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt abilitate sa constate contraventiile de la alin. (1) si sa aplice sanctiunea prevazuta la alin. (2) conducatorilor operatorilor economici nominalizati la art. 1.
(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 33/2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. VI
(1) Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si operatorilor economici carora le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile ulterioare.
(2) In cazuri temeinic justificate, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pentru operatorii economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, Guvernul poate aproba prin memorandum achizitionarea unor bunuri si servicii de natura celor prevazute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. III
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Managementul riscului in asigurari
Laura Elly Naghi

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: