DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 2/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 2 martie 2012

Avand in vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice si financiare in scopul mentinerii stabilitatii economiei romanesti, dat fiind faptul ca in contextul crizei financiare globale actuale se impune adoptarea unor masuri rapide pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici si, implicit, pentru relansarea cresterii economice,
avand in vedere faptul ca simplificarea sarcinilor administrative impuse societatilor comerciale este o masura ce are ca efect imediat reducerea costurilor si imbunatatirea activitatii acestor operatori economici,
tinand seama ca Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE si 82/891/CEE ale Consiliului si a Directivei 2005/56/CE in ceea ce priveste obligatiile de raportare si intocmire a documentatiei necesare in cazul fuziunilor si divizarilor reduce formalitatile aplicabile operatiunilor de fuziune si divizare si simplifica cerintele de publicitate, dat fiind faptul ca prin simplificarea aspectelor procedurale ale fuziunii si divizarii se raspunde nevoii de fluentizare a operatiunilor de restructurare a capitalului social si de micsorare a costurilor de sustinere a unei afaceri, date fiind conescintele negative ale neadoptarii in regim de urgenta a actului normativ, generate, in primul rand, de obstacolele existente in actualul mecanism de reorganizare a societatilor comerciale, consecinte negative ce sant amplificate in conditiile actuale in care de promptitudinea solutiilor aplicata depinde viabilitatea unui operator economic,
avand totodata in atentie faptul ca a fost declansata etapa precontencioasa a procedurii de incalcare a obligatiilor de stat membru, ca urmare a necomunicarii masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE (procedura de infringement),
tinand cont de consecintele necomunicarii masurilor de transpunere, prevazute in art. 258 si 260 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), observand ca, potrivit art. 258 din TFUE, in cazul in care considera ca un stat membru a incalcat oricare dintre obligatiile care ii revin in temeiul tratatelor, Comisia Europeana emite un aviz motivat cu privire la acest aspect, iar, daca statul membru nu se conformeaza acestui aviz in termenul stabilit de Comisie, aceasta poate sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene,
avand in vedere faptul ca Guvernului Romaniei i-a fost transmisa de catre Comisia Europeana, la data de 16 iulie 2011, scrisoarea de punere in intarziere pentru necomunicarea masurilor de transpunere a Directivei 2009/109/CE, iar Ia data de 26 ianuarie 2012 Comisia Europeana a emis un aviz motivat in care a fost acordat autoritatilor romane un termen de doua luni pentru transpunerea directivei si pentru comunicarea masurilor de implementare, dat fiind faptul ca, potrivit jurisprudentei constante a Curtii de Justitie, momentul luarii masurilor de transpunere este un important element de evaluare a sanctiunilor aplicabile,
in cazul persistentei incalcarii dupa incheierea perioadei acordate de Comisie prin intermediul avizului motivat putand fi atrasa raspunderea pecuniara a statului membru respectiv, tinand cont de necesitatea evitarii riscului de avansare a procedurii de infringsment si de impunere a unor sanctiuni pecuniare de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) in cazul societatilor comerciale constituite prin fuziune sau divizare nu este necesara intocmirea raportului prevazut Ia alin. (1) si depunerea sa Ia oficiul registrului comertului in conditiile dispozigiilor alin. (2), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 243^3 alin. (1)—(4)."

2. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazurile prevazute de art. 246^1 si 246^2, actionarii care nu sunt in favoarea fuziunii/divizarii isi pot exercita dreptul de retragere in termen de 3o de zile de la data publicarii proiectului de fuziune/divizare in conditiile art. 242 alin. (2) sau, dupa caz, art. 242 alin. (2^1)."

3. La articolul 215, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) in cazul in care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea, daca este cazul, a platilor in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate, nu este necesara intocmirea raportului prevazut Ia alin. (1), daca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent potrivit dispozitiilor art. 243^3 alin. (1)—(4)."

4. La articolul 226 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) in cazurile prevazute la art. 134;".

5. La articolul 226, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Dreptul de retragere poate fi exercitat, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dispozitiile art. 134 alin. (21) se aplica in mod corespunzator".

6. La articolul 226, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate."

7. La articolul 242, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 242
(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si de o declaratie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare."

8. La articolul 242, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)—(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Ofcial al Romaniei, Partea a IV-a, prevazuta la alin. (2), cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generate extraordinare care urmeaza sa decida cu privire Ia fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generate respective.
(2^2) Societatea care a optat pentru efectuarea publicitatii proiectului de fuziune potrivit alin. (2^1) trebuie sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor prevazute de lege pentru intreaga perioada prevazuta la alin. (2^1). Societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini web si autenticitatea documentelor afisate.
(2^3) In cazul efectuarii publicitatii in conditiiIe alin. (2^1), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagina web, proieciul de fuziune sau divizare."

9. La articolul 243, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 243
(1 ) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. In vederea obtinerii de garantii adecvate, orice creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, in una dintre modalitatile prevazute la art.242, nescadenta la data publicarii, a carei satisfacere este pusa in pericol prin realizarea fuziunii/divizarii, poate face opozitie, in conditiile prezentului articol.
(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau divizare. Aceasta se depune la oficiu registrului comertului, care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o mentioneaza in registru si o inainteaza instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
...................
(4) In cazul in care creditorul nu dovedeste ca satisfacerea creantei sale este pusa in pericol prin realizarea fuziunii sau daca, din examinarea situatiei financiare si operationaI-comerciale a societatii debitoare/societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, rezulta ca nu este necesara acordarea de garantii adecvate ori, dupa caz, de noi garantii sau societatea debitoare ori societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut dovada platii datoriiIor sau partile au incheiat un acord pentru plata datoriiIor ori exist deja garantii sau pnvilegii adecvate pentru satisfacerea creantei, instanta respinge opozitia. De asemenea, instanta respinge opozitia si in cazul in care este refuzata de catre creditor constituirea, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, a garantiilor oferite potrivit alin. (5).
(5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii, comunicata Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala, in cazul in care societatea are obligatii Ia bugetul general consoIidat, iar aceste garantii sau privilegii au fost apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditoruIui, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii. Incheierea pronuntata de instanta este supusa recursului odata cu fondul."

10. La articolul 243^2, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include, daca este cazul, si informatii referitoare la intocmirea raportului de evaluare a aporturilor potrivit dispozitiilor art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care acesta trebuie depus.
(4) Administratorii societatii divizate sau, dupa caz, ai fiecarei societati implicate in fuziune trebuie sa informeze adunarea generala a societatii lor, precum si administratorii celorlalte societati implicate in operatiune, astfel incat acestia sa poata informa, Ia randul Ior, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei medificari substantiale a activelor si pasiveler intervenite intre data intocmirii proiectului de divizare/fuziune si data adunarilor generale care urmeaza sa decide asupra acestui proiect. Obligatia de informare fata de actionari/asociati si fata de administratorii celorlalte societati implicate in operatiunea de fuziune/divizare subzista si in cazurile in care, in aplicarea art.246^1, nu este convocata adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

11. La articolul 243^2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Intocmirea raportului prevazut Ia alin. (1) si comunicarea informatiilor prevazute Ia alin. (4) nu sunt necesare in cazul in care decid astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot Ia fiecare dintre societatile participante Ia fuziune sau Ia divizare."

12. Dupa articolul 243^3 se introduc trei noi articole, articolele 243^4-243^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 243^4
In cazul unei fuziuni prin absorbire, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generale, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 241 lit. c)—e), art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1 ) lit. b) si f), art.245 si art. 250 alin. (1) lit. b). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.

Art. 243^5
In cazul in care fuziunea prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a alter valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatilor, nu este necesara elaborarea rapoartelor prevazute Ia art.2432 si 2433 si indeplinirea cerintelor privind informarea actionarilor/asociatilor prevazute Ia art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e). Articolul 242 alin. (3) ramane aplicabil.

Art. 243^6
In cazul divizarii, daca actiunile/partile sociale ale fiecareia dintre societatile nou-constituite sunt repartizate actionarilor/asociatilor societatii divizate proportional cu cota de participare la capitalul social al societatii divizate, urmatoarele articole nu se vor aplica: art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b), d) si e)."

13. La articolul 244 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) daca este cazul, raportul administratorilor prevazut la art. 243^2 alin. (1)—(3) si/sau informarea prevazuta la art. 243^2 alin. (4);
...............
d) daca este cazul, situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;".

14. La articolul 244, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Intocmirea situatiilor financiare prevazute la alin. (1) lit. d) nu este necesara daca societatile implicate in fuziune/divizare publica rapoarte semestriale si Ie pun Ia dispozitia actionarilor/asociatilor, potrivit legistatiei pietei de capital, si nici in cazul in care toti actionarii/asociatii si detinatorii de alte titluri care confera drept de vot ai fiecareia dintre societatile implicate in fuziune/divizare au convenit astfel. (3) Societatea nu are obligatia de a pune Ia dispozitia actionarilor Ia sediul sau social documentele prevazute Ia alin. (1), daca acestea sunt publicate pe propria pagina web a societatii pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire Ia fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator."

15. La articolul 244, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Actionarii sau asociatii vor putea obtine, la cerere si in mod gratuit, copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. In cazul in care un actionar sau asociat a fost de acord ca pentru comunicarea de informatii societatea sa utilizeze mijloace electronice, copii ale actelor prevazute Ia alin. (1) se pot transmite prin posta electronica. (5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul in care actionarii sau asociatii au posibilitatea de a descarca de pe pagina web a societatii si de a imprima documentele prevazute Ia alin. (1) pe intreaga perioada prevazuta la alin. (3)."

16. La articolul 246, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.246
(1) In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotara asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei."

17. Dupa articolul 246 se introduc doua noi articole, articolele 246^1 si 246^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 246^1
(1) In cazul unei fuziuni prin absorbtie prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor societatilor implicate in fuziune, in conditiile art. 239, nu este necesara daca:
a) fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune prevazute de art. 242 cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa produca efecte;
b) pe o perioada de o luna inaintea datei de Ia care operatiunea produce efecte toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, Ia sediul societatii sau pe pagina web a acesteia, documentele prevazute Ia art. 244 alin. (1) lit. a), c) si d). Dispozitiile art. 244 alin. (3)—(5) se aplica in mod corespunzator;
c) unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii.
(2) In cazul in care intr-o fuziune prin absorbtie societatea absorbanta detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile societatilor, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a societatii absorbante nu este necesara daca sunt intrunite conditiile prevazute Ia alin. (1). Dispozitiile art. 244 aIin. (3)—(5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 246^2
In cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:
a) au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare prevazute Ia art. 242 cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;
b) pe o perioada de o luna inaintea datei de Ia care operatiunea produce efecte toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele prevazute Ia art. 24-4 alin. (1). Dispozitiile art. 244 alin. (3)—(5) se aplica in mod corespunzator;
c) au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune, prevézute Ia art. 2432 alin. (4)."

18. Articolul 249^1 se abroga.

19. La articolul 251^6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 251^6
(1) Proiectul comun de fuziune transfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, insotit de o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune."

20. La articolul 251^6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu publicitatea efectuata prin intermediul paginii proprii web a societatii, pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale care urmeaza sa decida cu privire la proiectul de fuziune transfrontaliera, perioada care se incheie Ia finalul adunarii generale respective. Dispozitiile art. 242 alin. (22) se aplica in mod corespunzator.
(5) In cazul efectuarii publicitatii in conditiile alin. (3), oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu gratuit, pe pagina sa web proiectul comun de fuziune transfrontaliera."

21. Articolul 251^18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 251^18
In cazul in care fuziunea transfrontaliera prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90%, dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatii/societatilor absorbite, se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 243^3."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, republicata 2009
Legea 61/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala. Lege nr. 61/2015
Legea 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
Decizie nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicata 2014. Lege nr. 16/1995 republicata 2014
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru proro
Legea 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Lege nr. 113/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OUG 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 2/2013
OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
Legea 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
Preturile de transfer. Intre optimizare fiscala si evaziune transfrontaliera. Editia 2
Cuciureanu Florin,Patroi Dragos,Radu Vigi

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
18 useri online

Useri autentificati: