DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 2 iunie 2014

Avand in vedere:
 •  necesitatea accelerarii ritmului de implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale si de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate in cadrul programelor operationale in ultimul an de eligibilitate a acestora;
 •  necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor, evitandu-se astfel intarzierile majore in implementarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor;
 •  prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor UE;
 •  necesitatea adoptarii unor masuri adecvate care sa permita un flux de numerar optim, astfel incat sa se asigure necesarul de fonduri la nivelul autoritatilor de management pentru efectuarea platilor in termenele contractuale, cu rezultat in cresterea valorii declaratiilor lunare de cheltuieli catre CE;
 •  iminenta aplicarii penalitatilor si, eventual, blocarea contractelor in situatia intarzierii peste prevederile legale a platii unor sume datorate de beneficiari in conditiile neexceptarii acestora de la garantarea sumelor primite, in conditiile existentei unei suspiciuni de frauda inca neinvestigata (operatori regionali) sau in situatia neincadrarii in termenele prevazute in actualele prevederi legale cu privire la aplicarea mecanismului de plata (plata din contributie proprie);

 • in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
  "m) proiect propriu - orice proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, altele decat proiectele prin care se realizeaza rambursarea drepturilor de natura salariala acordate in baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare."

  2. La articolul 4, alineatele (1^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotarari ale Guvernului se pot stabili masuri specifice de reglementare de natura procedurala sau financiar-bugetara, in scopul accelerarii absorbtiei instrumentelor structurale.
  ......
  (4) Conturile aferente gestionarii instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

  3. La articolul 5, alinetul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, precum si sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor ai caror beneficiari sunt Administratia Nationala «Apele Romane» si Administratia Nationala de Meteorologie."

  4. La articolul 8, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "m) sumele necesare pentru plata cheltiuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare si prin cereri de plata, pentru care a fost formulata o sesizare de frauda potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste sume se pot achita pana la punerea in miscare a actiunii penale. Pentru beneficiarii, altii decat operatorii regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, si decat cei prevazuti la art. 5 si 6, aceste sume se vor achita in baza unui instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul total al sumelor rambursate si/sau platite prin cereri de plata, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plata prin cererea curenta."

  5. La articolul 8, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:
  "n) sumele necesare acoperirii corectiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, anulate partial ori integral, in cazul pronuntarii unor hotarari judecatoresti definitive."

  6. La articolul 9, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor propuse in cadrul Programului operational «Asistenta tehnica», in cazul proiectelor in care structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene au calitatea de beneficiar;".

  7. La articolul 11, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
  "i) sumele necesare pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plata."

  8. La articolul 11^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 4 miliarde lei sau echivalent."

  9. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13
  (1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare poate determina depasirea sumelor alocate in euro la nivel de program operational din Fondul european de dezvoltare regionala/Fondul social european/Fondul de coeziune si cofinantare de la bugetul de stat in limita sumelor rezultate din creante bugetare, economii, reduceri procentuale, decerfiticarea definitiva si deducerea procentuala definitiva aplicate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si din rezilierea contractelor de finantare, estimate a se realiza cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale."

  10. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Sumele prevazute la art. 11 lit. b) si c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizeaza de Autoritatea de certificare si plata din instrumente structurale primite de la Comisia Europeana sau cu sumele recuperate de la beneficiari, in cazul platilor directe, ori de la Autoritatea de management, in cazul platilor indirecte, si se vireaza la bugetul de stat la solicitarea ordonatorului principal de credite sau pana la inchiderea programului."

  11. La articolul 17^4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Pentru a beneficia de mecanismul decontarii cererilor de plata beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia de a-si plati integral contributia proprie aferenta facturilor incluse in cererea de plata."

  12. La articolul 17^5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17^5
  (1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, precum si de la intocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/Autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia. In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, la cererea de plata va fi anexata si dovada platii contributiei proprii potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3)."

  13. La articolul 17^5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alinetul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) Beneficiarii POS DRU pot depune cereri de plata care sa contina facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, facturi de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, primite/intocmite pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 61/2014, insotita de documente justificative conform prevederilor legale, angajate in perioada de implementare a proiectului."

  14. La articolul 17^5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, in cazul platilor indirecte, Autoritatea de management vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse in conturile sale, intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (2) la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului."

  15. La articolul 17^5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata de catre Autoritatea de management, in cazul platilor directe, aceasta transmite Autoritatii de certificare si plata o solicitare cuprinzand valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata considerate neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, precum si datele de identificare ale beneficiarilor, in vederea virarii catre acestia, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Autoritatea de certificare si plata dispune de resurse in conturile sale, dar nu mai tarziu de data-limita stabilita prin instructiuni, emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (2) la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Autoritatea de certificare si plata comunica autoritatii de management efectuarea virarii in ziua respectiva."

  16. La articolul 17^5 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) suma aferenta fiecarei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie sa se plateasca de beneficiar din suma primita de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata, dupa caz, detaliata pe cheltuiala eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente intregii cheltuieli eligibile;".

  17. La articolul 17^5 alineatul (5), literele c)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "c) suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stt/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie sa se plateasca de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din suma care se achita din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaza de aceste sume;
  d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor aferenta impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si din suma din contributia proprie;
  e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor aferenta fiecarei contributii de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si din suma din contributia proprie."

  18. La articolul 17^5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins: "(6^1) In notificarile transmise beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (3), rubricile aferente sumelor care trebuie sa se plateasca de beneficiari din contributia proprie a acestora se completeaza cu «zero»."

  19. La articolul 17^5, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2) prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata intocmite distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4) lit. c), pentru suma totala virata de catre Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, ordine de plata intocmite distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4) lit. d) pentru suma achitata din contributia proprie, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie obligatoriu informatii legate de numarul si data facturii care se achita. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor se vor prezenta ordine de plata separate pe fiecare element prevazut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit si pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, cu exceptia ordinelor de plata aferente contributiei proprii platite potrivit prevederilor art. 17^4 alin. (3). La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie numarul si data fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor."

  20. La articolul 17^5 alineatul (11) litera B, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) concordanta dintre sumele reprezentand total salariu net care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din contributia proprie in fiecare din conturile deschise la institutiile de credit, precum si dintre sumele aferente impozitului pe venit si contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale care se achita din sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din contributia proprie, potrivit notificarii prevazute la alin. (5), cu cele inscrise in ordinele de plata depuse de beneficiari la unitatile Trezoreriei Statului."

  21. La articolul 17^5, alineatele (12), (15), (16) si (18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(12) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului vireaza suma totala primita de la autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata, din contul deschis potrivit alin. (2) in contul de venituri al bugetului local «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata» sau, dupa caz, in contul propriu de disponibilitati al institutiilor publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cel al institutiilor publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in contul de disponibilitati pe care beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia sunt inregistrati fiscal.
  ......
  (15) In cazul in care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plata prevazute la alin. (8) pentru toata suma prevazuta in notificare, in termenul prevazut la alin. (9), sau nu respecta conditiile prevazute la alin. (11), unitatile Trezoreriei Statului restituie integral in conturile autoritatilor de management/Autoritatii de certificare si plata sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2).
  (16) In termen de maximum 10 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de data-limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, de la data incasarii sumelor virate de catre Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata, beneficiarii au obligatia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/Autoritatea de management, in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata, precum si cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor.
  ......
  (18) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificati potrivit alin. (17), vor proceda in cel mult 3 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie pentru anul respectiv, la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata in baza cererilor de plata la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidentiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata»."

  22. La articolul 17^5, alineatul (13) se abroga.

  Art. II
  Depunerea cererilor de plata prevazute in art. 17^5 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se face intr-un termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
  OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
  OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
  OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
  OUG 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 84/2013
  OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013
  OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013
  OUG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradulu
  OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
  Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
  HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
  Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Lege nr. 362/2009
  Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2
  Adam Ioan,Adam Ioan

  Pret: 119 lei
  101.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
  Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  61 useri online

  Useri autentificati: