DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 22 martie 2011

Esalonare la plata

In vederea depasirii de catre contribuabili a dificultatilor generate de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti, precum si in scopul prevenirii acumularii de noi datorii,
tinand cont de faptul ca volumul arieratelor a crescut semnificativ in perioada de criza economico-financiara, datorita dificultatilor financiare cu care s-au confruntat contribuabilii,
in scopul asigurarii unei mai bune incasari de catre stat a arieratelor fiscale,
avand in vedere recomandarile Fondului Monetar International, in urma carora Guvernul Romaniei si-a asumat angajamentul reintroducerii posibilitatii acordarii esalonarilor la plata pentru contribuabili, cu clauze asiguratorii din partea statului roman ca se va comporta ca un creditor prudent in incasarea veniturilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu procedurile europene,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul 1 - Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente definite potrivit art. 33 sau 36, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura fiscala, pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 2 - Beneficiarii esalonarii
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.

Articolul 3 - Obiectul esalonarii
(1) Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Esalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice;
b) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, care si-a pierdut valabilitatea;
c) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
d) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 116 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
e) obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;
g) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
(3) Perioada de esalonare la plata se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata.

Articolul 4 - Conditii de acordare
(1) Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
b) sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;
c) sa aiba constituita garantia potrivit art. 9;
d) sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.
(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Articolul 5 - Cererea de acordare
(1) Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata, denumita in continuare cerere, se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza de organul fiscal competent, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care se anexeaza acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articolul 6 - Prevederi speciale privind stingerea obligatiilor fiscale
(1) Pentru deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si pe perioada esalonarii la plata se aplica dispozitiile art. 116 din Codul de procedura fiscala.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 116 alin. (5) lit. b) din Codul de procedura fiscala, in cazul deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data emiterii deciziei de esalonare la plata, momentul exigibilitatii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.
(3) Prin data emiterii deciziei de rambursare, prevazuta la alin. (2), se intelege data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent.
(4) Diferentele de obligatii fiscale ramase nestinse in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata.

Articolul 7 - Eliberarea certificatului de atestare fiscala
(1) Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.
(2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala este de cel mult 10 zile lucratoare in cazul cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (2) si (3) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
(4) Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, se procedeaza la punerea de acord a acestora.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala are valabilitate de 90 de zile de la data eliberarii.

Articolul 8 - Modul de solutionare a cererii
(1) Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.
(2) Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de esalonare la plata. In sensul art. 116 din Codul de procedura fiscala, ratele sunt exigibile la aceste termene de plata.
(3) Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2);
b) nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 4 alin. (1);
c) contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;
d) cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa.
(4) Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala si, dupa caz, punerea de acord a sumelor potrivit art. 7 alin. (4), organul fiscal competent verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei ordonante de urgenta si comunica contribuabilului decizia de respingere sau acordul de principiu privind esalonarea la plata, dupa caz.

Articolul 9 - Garantii
(1) In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.
(2) Garantiile pot consta in:
a) mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garantie bancara;
c) instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
d) incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini.
(3) Pot forma obiect al garantiilor constituite potrivit alin. (2) numai bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Bunul ce constituie obiect al garantiei prevazute la alin. (2) lit. d) nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii pentru esalonarea la plata a obligatiilor unui alt contribuabil.
(5) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul in care valoarea bunurilor proprietatea contribuabilului deja sechestrate de organul fiscal acopera valoarea prevazuta la alin. (9) sau (11), dupa caz, cu conditia prezentarii unui raport de evaluare cu valori actualizate ale bunurilor sechestrate la data depunerii cererii, in termenul prevazut la alin. (1). Dispozitiile alin. (7) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(6) In situatia in care valoarea bunurilor deja sechestrate de organul fiscal nu acopera valoarea prevazuta la alin. (9) sau (11), dupa caz, contribuabilul constituie garantie potrivit prevederilor alin. (1), pentru diferenta de valoare neacoperita.
(7) Bunurile oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) si d) se evalueaza de un expert evaluator independent, care intocmeste un raport de evaluare. In cazul bunurilor imobile a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este mai mare decat valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, valoarea bunurilor se determina la nivelul valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. In cazul bunurilor mobile a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare, potrivit prevederilor art. 55 din Codul de procedura fiscala. In acest caz, termenul de solutionare a cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii raportului de evaluare si data efectuarii noii evaluari.
(8) Pentru bunurile oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) si d), contribuabilul depune la organul fiscal competent, in termenul prevazut la alin. (1), raportul de evaluare si alte documente stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(9) Garantiile constituite sub formele prevazute la alin. (2) trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata astfel:
a) pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;
b) pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;
c) pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;
d) pentru esalonari de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), garantiile constituite sub formele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c) trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.
(12) Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.
(13) Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice si, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii.
(14) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului.
(15) Organul fiscal competent elibereaza garantiile dupa comunicarea deciziei de finalizare a esalonarii la plata, prevazuta la art. 10 alin. (4), cu exceptia situatiei prevazute la art. 14 alin. (3).
(16) In cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia constituita potrivit alin. (11) se executa de catre un alt creditor, iar sumele distribuite din valorificare, in favoarea organului fiscal competent, nu acopera valoarea garantiilor prevazute la alin. (9), contribuabilul are obligatia reintregirii acesteia, pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata.
(17) La cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate executa garantia constituita sub formele prevazute la alin. (2) lit. a) si b), in situatia in care se stinge intreaga suma esalonata la plata.

Articolul 10 - Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata
(1) Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmatoarele conditii:
a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, inclusiv sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
b) sa achite, potrivit legii, orice alte obligatii fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata.
Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
c) sa se respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata de esalonare este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare;
d) sa se achite obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii acestei decizii;
e) sa se achite, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, obligatiile nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii;
f) sa se achite obligatiile de natura celor prevazute la lit. e), pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 30 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
g) sa achite obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor potrivit art. 6 alin. (4), in cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata;
h) sa achite sumele pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii;
i) sa nu intre sub incidenta uneia dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) si e);
j) sa se reintregeasca garantia in conditiile prevazute la art. 9 alin. (16), in cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de catre alti creditori.
(2) In sensul alin. (1) lit. e), prin obligatii nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii se intelege:
a) obligatiile fiscale catre fondul de risc aferent imprumuturilor garantate si/sau subimprumutate de stat;
b) ajutorul de stat ilegal sau utilizat abuziv;
c) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;
d) alte tipuri de creante care se recupereaza de organele fiscale competente.
(3) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) se implinesc dupa data finalizarii esalonarii la plata, obligatiile fiscale trebuie stinse pana la data finalizarii esalonarii la plata.
(4) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la alin. (1), organul fiscal competent comunica contribuabilului decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Articolul 11 - Dobanzi si penalitati de intarziere
(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 119 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie de la prevederile art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului.
(2) Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c), dupa caz.
(3) Dobanzile datorate si calculate in cazul achitarii cu intarziere a ratei potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) se comunica prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 120^1 din Codul de procedura fiscala, nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

Articolul 12 - Penalitate
(1) Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, potrivit art. 10 alin. (1) lit. c), precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, potrivit art. 6 alin. (4), se percepe o penalitate, care i se comunica contribuabilului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
(2) Nivelul penalitatii este de 10% din:
a) rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz;
b) diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.
(3) Penalitatea se face venit la bugetul de stat.

Articolul 13 - Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia
(1) Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 10 alin. (1). Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, care se comunica contribuabilului.
(2) Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.
(3) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale ramase de plata din esalonarea la plata acordata, se datoreaza de la data emiterii deciziei de esalonare la plata dobanzi potrivit Codului de procedura fiscala.
(4) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru sumele ramase de plata din esalonarea la plata acordata, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 10%. Prevederile art. 12 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator.

Articolul 14 - Executarea garantiilor
(1) In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, organul fiscal competent executa garantiile in contul obligatiilor fiscale ramase nestinse.
(2) Daca pana la pierderea valabilitatii esalonarii la plata nu au fost solutionate deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, garantiile se executa si in contul obligatiilor marcate in vederea stingerii prin compensare cu sume de rambursat, in limita sumei solicitate la rambursare.
(3) In situatia in care deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare nu sunt solutionate pana la finalizarea esalonarii la plata, organul fiscal competent executa garantiile constituite sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) in contul obligatiilor marcate, pana la emiterea deciziei de finalizare a esalonarii. In cazul garantiilor constituite sub forma de bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) si d), acestea se elibereaza dupa solutionarea deconturilor. Garantiile constituite sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. c) si d) se executa in situatia in care dupa solutionarea deconturilor au ramas nestinse obligatii fiscale.

Articolul 15 - Suspendarea executarii silite
(1) Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, precum si pentru obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a), b) si d)h) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.
(2) Odata cu comunicarea deciziei de esalonare la plata catre contribuabil, organele fiscale competente comunica, in scris, bancilor la care contribuabilul isi are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani contribuabilului masura de suspendare a executarii silite prin poprire.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.
(4) Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite raman indisponibilizate, contribuabilul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:
a) achitarii obligatiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;
b) achitarii drepturilor salariale.
(5) In cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia contribuabilului, atat a celor prezente, cat si a celor viitoare, pana la o noua comunicare din partea organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire.
(6) Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea contribuabilului se suspenda de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

Articolul 16 - Calcularea termenelor
(1) Termenele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celui prevazut la art. 7 alin. (2), se calculeaza pe zile calendaristice incepand cu ziua imediat urmatoare acestor termene si expira la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor.
(2) In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se vor prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Articolul 17 - Dispozitii finale
(1) Organul fiscal competent, care emite decizia de esalonare la plata, poate indrepta erorile din continutul acesteia, din oficiu sau la cererea contribuabilului, printr-o decizie de indreptare a erorii. Decizia de indreptare a erorii produce efecte fata de contribuabil de la data comunicarii acesteia, potrivit legii.
(2) In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege si care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, contribuabilul achita ratele esalonate pana la concurenta sumei ramase de plata.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata, se constata ca s-au stins mai mult de 50% din obligatiile fiscale care fac obiectul esalonarii la plata, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent elibereaza un nou certificat de atestare fiscala, caz in care prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in mod corespunzator.
(4) Contribuabilul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata.
(5) In situatia in care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. In acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data platii sau la data emiterii deciziei de rambursare, dupa caz.
(6) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura fiscala.

Articolul 18 - Acte normative de aplicare
Procedura de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
Pachet jurisprudenta fiscala
Bragaru Mihai,Zidaru Violeta

Pret: 89.8 lei
76.33 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: