DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene. Ordonanta de urgenta nr. 27/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 18 aprilie 2013

Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale si pentru asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor, evitandu-se astfel intarzierile majore in implementarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor,
tinand cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2 alineatul (3), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) plata indirecta – transferul, prin intermediul Unitatii de plata, in contul beneficiarului, al sumelor reprezentand onorarea cererilor de plata, de prefinantare si/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum si restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;".

2. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) cereri de plata – cereri ale beneficiarilor, prin care se solicita autoritatilor de management virarea unor sume pentru efectuarea platilor cheltuielilor rambursabile reprezentand acele cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale si cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat, precum si asigurarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferenta cheltuielilor eligibile, efectuate de beneficiari in cadrul contractelor de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrari in baza facturilor acceptate la plata de catre beneficiari."


3. La articolul 8, dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
"k) sumele necesare pentru asigurarea cofinantarii publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plata;
l) sumele necesare pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plata."

4. Dupa capitolul IV "Prefinantarea" se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, intitulat "Mecanismul decontarii cererilor de plata", cuprinzand articolele 17^4-17^8, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV^1 - Mecanismul decontarii cererilor de plata


Art. 17^4
(1) In procesul de implementare a programelor operationale, autoritatile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontarii cererilor de plata.
(2) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica beneficiarilor institutii publice locale, astfel cum sunt definite4 la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarilor asociatii de dezvoltare intercomunitara.

Art. 17^5
(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, acceptate la plata, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia.
(2) Dupa efectuarea verificarilor cererii de plata, autoritatea de management vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata neeligibile, aferenta cheltuielilor eligibile, intr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(3) In ziua urmatoare efectuarii virarii, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare.
(4) Notificarea prevazuta la alin. (3) transmisa de autoritatile de management trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul si data facturilor;
b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari;
c) suma aferenta fiecarei facturi, care trebuie sa se plateasca de beneficiar din suma primita de la autoritatea de management, detaliata pe cheltuiela eligibila si contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferenta intregii cheltuieli eligibile;
d) suma aferente fiecarei facturi, care trebuie sa se plateasca de beneficair din contributia beneficiarului, detaliata pe contributia proprie eligibila si alte cheltuieli decat cele eligibile, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor altele decat cele eligibile.
(5) O copie a notificarii transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care isi are deschise conturile.
(6) In situatia in care pentru platile care urmeaza a fi efectuate din sumele incasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite in bugetele locale, ordonatorii de cretite au obligatia de a majora bugetele locale cu sumele respective, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceleasi conditii vor fi majorate si bugetele institutiilor publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au calitatea de beneficiari.
(7) Beneficiarii prevazuti la art. 17^4 alin. (2) prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata intocmite distinct pe fiecare element prevazut la alin. (4) lit. c) si d), pentru suma totala virata de catre autoritatea de management si, respectiv, pentru suma achitata din contributia sa. La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie obligatoriu informatii legate de numarul si data facturii care se achita si de elementele prevazute la alin. (4) lit. c) si d).
(8) Operatiunile prevazute la alin. (6) si (7) se efectueaza de catre beneficiari in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul prevazut la alin. (2).
(9) Platile dispuse de beneficiari se efectueaza numai pentru facturile inscrise in notificarea transmisa potrivit alin. (3), cuprinzand cel putin elementele prevazute la alin. (4).
(10) La primirea documentelor de plata prevazute la alin. (7), unitatile Trezoreriei Statului verifica:
a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
c) concordanta dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiari;
d) concordanta dintre numarul si data facturii, elementele prevazute la alin. (4) lit. c) si d), inscrise in notificare cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
e) daca suma din ordinele de plata intocmite potrivit alin. (7) este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (4) lit. c) si d), pentru fiecare factura in parte;
f) daca suma totala a ordinelor de plata este egala cu suma totala din notificare.
(11) Dupa efectuarea verificarilor de la alin. (10), unitatile Trezoreriei Statului vireaza suma totala primita de la autoritatile de management din contul deschis potrivit alin. (2) in contul de venituri al bugetului local «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata» sau, dupa caz, in contul propriu de disponibilitati al institutiilor publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in contul de disponibilitati pe care asociatiile de dezvoltare intercomunitare au obligatia sa il deschida la unitatea Trezoreriei Statului in raza carora sunt inregistrate fiscal.
(12) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara care deruleaza operatiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la banci comerciale au obligatia de a-si transfera contributia in contul deschis potrivit alin. (11).
(13) Operatiunile de la alin. (7) si (11) se efectueaza la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiar.
(14) In cazul in care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plata prevazute la alin. (7) pentru toata suma prevazuta in notificare, in termenul prevazut la alin. (8), sau nu respecta conditiile de la alin. (10), unitatile Trezoreriei Statului restituie integral in conturile autoritatilor de management sumele primite de acestea din contul prevazut la alin. (2).
(15) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de catre autoritatea de management, beneficiarii au obligatia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management in care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata.
(16) Autoritatile de management autorizeaza potrivit prevederilor legale comunitare si nationale cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (15) si notifica beneficiarii, evidentiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale si sumele reprezentand confinantare publica asigurata din bugetul de stat.
(17) Beneficiarii prevazut la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificati potrivit alin. (16), vor proceda in cel mult 3 zile lucratoare la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritatile de management in baza cererilor de plata la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidentiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata».
(18) In situatia in care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respecta prevederile alin. (15), autoritatile de management solicita in scris Ministerului Finantelor Publice sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea si utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in conditiilor altor acte normative se mentin.
(19) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (15) de catre beneficiarii institutii publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management vor sesiza in scris Ministerul Finantelor Publice, care va dispune autoritatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului sa nu opereze plati din conturile acestor institutii, cu exceptia platilor pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora.
(20) La primirea cererilor de rambursare prevazute la alin. (15) autoritatile de management comunica in scris Ministerului Finantelor Publice, care dispune incetarea restrictiilor prevazute la alin. (18) si (19).
(21) In baza comunicarii prevazute la alin. (20), Ministerul Finantelor Publice dispune reluarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum si reluarea operatiunilor din conturile institutiilor publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate din venituri proprii si subventii.

Art. 17^6
(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (15) se deduc sumele virate pe baza cererii de plata.
(2) Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plata nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate.
(3) Beneficiarii au obligatia restituirii integrale sau partiale a fondurilor virate in cazul proiectelor pentru care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
(4) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor, precum si de restituirea fondurilor virate in cazul in care acestia nu justifica utilizarea lor.

Art. 17^7
(1) Pentru sumele virate si nejustificate prin cereri de rambursare, autoritatile de management notifica beneficiarilor in termen de 5 zile lucratoare obligatia restituirii acestora.
(2) Termenul de restituire a sumelor prevazute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depasi 5 zile de la data primirii notificarii prevazute la alin. (1).

Art. 17^8
Recuperarea sumelor se efectueaza potrivit prevederilor art. 17^2. Dobanda prevazuta la art. 17^2 alin. (13) reprezinta venit al bugetului de stat si se vireaza in contul «Alte venituri din dobanzi»."

Art. II
Ministerul Finantelor Publice poate aloca temporar, in anul 2013, pentru asigurarea platilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finantate din fonduri europene, precum si pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plata, sume din venituri din privatizare in lei si in valuta inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei, in baza unor hotarari ale Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.