DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 21 mai 2014

Avand in vedere ca operatorii economici din industria de aparare prevazuti in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se incadreaza in categoria principalilor furnizori de armament, munitie si material de razboi pentru fortele nationale de aparare si siguranta nationala, inregistreaza arierate bugetare, iar, in prezent, nu exista surse de finantare pentru stingerea acestor obligatii,
pentru a nu se ajunge in situatia in care acesti operatori economici sa intre in stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurarii capacitatilor necesare protejarii, in timp real, a intereselor esentiale si ale sigurantei nationale,
in actualul context regional geopolitic, se impune intarirea capacitatii de aparare a Romaniei prin luarea unor masuri urgente de redresare economico-financiara a operatorilor economic de interes strategic prevazuti in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, astfel incat fortele nationale de aparare si securitate sa poata fi pregatite pentru protejarea intereselor esentiale si sigurantei statului roman, precum si pentru a-si onora obligatiile asumate in calitate de stat membru NATO.

Tinand seama de faptul ca volumul arieratelor a crescut semnificativ la toti operatorii economici in perioada de criza economico-financiara, din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat intrega economie,
intrucat penalitatile si majorarile calculate pentru neplata datoriilor influenteaza negativ exercitiul financiar, ceea ce concura la influentarea negativa a situatiei economico-financiare a tarii,
avand in vedere necesitatea incadrarii in tintele indicative privind nivelul platilor restante conform angajamentelor asumate in acordurile incheiate cu organizatiile internationale, pentru evaluarea riscului ratarii tintei, se impune reducerea, in regim de urgenta, a volumului de plati restante si a arieratelor operatorilor economici prevazuti in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, inclusiv prin adoptarea unor masuri de conversie a creantelor fiscale in titluri de valoare.
Luand in considerare faptul ca neluarea in regim de urgenta a masurilor ar putea conduce la afectarea grava a intereselor esentiale ale statului roman, se impune reglementarea, in regim de urgenta, a stergerii arieratelor unor operatori economici.
Tinand cont de dispozitiile art. 346 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, potrivit carora orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi, precum si de faptul ca masurile propuse nu distorsioneaza concurenta pe piata interna pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masuri pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei nationale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi si alte masuri fiscal-bugetare.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei nationale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi se intelege stingerea, prin anulare, a obligatiilor fiscale principale si a accesoriilor acestora aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi.


Capitolul I - Stingerea obligatiilor fiscale prin anulare


Art. 2
(1) Obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi datorate de operatorii economici din industria de aparare, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, denumiti in prezentul capitol operatori economici, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza.
(2) Obligatiile fiscale principale si accesorii aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi, datorate de operatorii economici catre fondul de risc ca urmare a imprumuturilor externe garantate de stat conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor Publice si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza.

Art. 3
(1) Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contrib utii sociale obligatorii si alte sume datorate bugetului de stat consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii, datorate si neachitate, cu exceptia obligatiilor fiscale cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora.
(2) In scopul aplicarii art. 2, operatorii economici care au evidenta contabila separata pentru productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi trebuie sa determine, pe baza acestei evidente, pentru fiecare perioada fiscala, obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi si sa le declare organului fiscal competent. Operatorii eocnomici care nu au evidenta contabila separata determina si declara organului fiscal competent obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi pe baza ponderii veniturilor corespunzatoare acestei activitati in totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal.
(3) Declararea de catre operatorii economici a obligatiilor fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi se realizeaza prin cererea depusa potrivit art. 4 alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica obligatiilor fiscale datorate bugetelor autoritatilor publice locale.

Art. 4
(1) In vederea stingerii prin anulare a obligatiilor fiscale prevazute la art. 2 operatorul economic depune la organul fiscal competent o cerere care se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, prin decizie de anulare.
(2) Cererea de anulare a obligatiilor fiscale cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele si prenumele reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, precum si numarul de telefon/fax;
b) suma totala pentru care se solicita anularea, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii, fondul de risc si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
c) data si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic, precum si stampila.
(3) In vederea solutionarii cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscala in care sunt cuprinse obligatiile fiscale datorate de operatorul economic la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii, pe care il comunica operatorului economic. Modelul si continutul certificatului de atestare fiscala se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) In cazul in care in perioada dintre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data comunicarii deciziei de anulare contribuabilul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale ce fac obiectul anularii, se sting obligatiile exigibile in aceasta perioada, precum si obligatiile fiscale ce nu fac obiectul anularii. Prevederile art. 114 si 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator. In acest caz, distribuirea si stingerea se efectueaza dupa emiterea deciziei de anulare.
(5) In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre operatorul economic in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent solicita, in scris, prezentarea operatorului economic la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite operatorului economic odata cu certificatul de atestare fiscala.
(6) Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare procesul-verbal de punere de acord. Odata cu intocmirea procesului-verbal de punere de acord se elibereaza, in doua exemplare, un nou certificat de atestare fiscala. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica operatorului economic, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal.
(7) Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial. Termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste in mod corespunzator.
(8) Operarea in evidenta contabila a Ministerului Finantelor Publice a anularii sumelor prevazute la art. 2 alin. (2) cuprinse in certificatul de atestare fiscala se face in baza unei note emise de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 5
(1) In cazul in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt depuse de catre operatorul economic deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare ori cereri de restituire, cererea de anulare a obligatiilor fiscale se solutioneaza dupa solutionarea cererii de rambursare ori a cererii de restituire si dupa efectuarea compensarii potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) se prelungeste in mod corespunzator.
(2) In cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt depuse de catre operatorul economic deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare, suma negativa se considera solicitata la rambursare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(3) Obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi, stabilite ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru perioadele fiscale la care se refera obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii, se anuleaza in conditiile prezentului capitol.

Art. 6
Obligatiile reprezentand sumele acordate in conditiile art. 12^8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu titlul de plati compensatorii, datorate de operatorii economici si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se sting prin anulare.

Art. 7
Incepand cu data intrari in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru obligatiile fiscale principale prevazute la art. 2-6 nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii.

Art. 8
(1) Veniturile inregistrate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului capitol sunt venituri neimpozabile.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza orice masura de executare silita pentru recuperarea creantelor fiscale ce fac obiectul anularii.

Art. 9
In situatia in care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 inregistreaza la finele oricarui an din urmatorii 5 ani de la data anularii acestora obligatii neachitate la scadenta de natura celor anulate, obligatiile anulate se repun in sarcina debitorului, iar accesoriile aferente se recalculeaza in mod corespunzator.


Capitolul II - Alte masuri fiscal-bugetare


Art. 10
(1) La operatorii economici la care statul este actionar integral sau majoritar, se poate aproba, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia in actiuni a obligatiilor fiscale de natura celor prevazute la art. 3 si obligatiile fiscale catre fondul de risc ca urmare a imprumuturilor externe garantate de stat.
(2) In aplicarea alin. (1), prin hotarare a Guvernului, se aproba operatorii economici la care se realizeaza stingerea obligatiilor fiscale prin conversie in actiuni.
(3) Conversia in actiuni prevazuta la alin. (1) se realizeaza numai cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, in conditiile legii si conform prevederilor actelor constitutive.
(4) Institutia publica care exercita calitatea de actionar in numele statului la data efectuarii conversiei exercita drepturile si obligatiile statului roman in calitate de actionar pentru actiunile emise in favoarea statului de operatorii economici prevazuti la alin. (1) si inregistreaza in evidentele contabile aceste actiuni.
(5) La operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolventei, potrivit legii, conversia creantelor bugetare in actiuni poate fi prevazuta prin planul de reorganizare, in conditiile legii, cu acordul expres, in scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) raman aplicabile.

Art. 11
(1) In vederea stingerii prin conversie in actiuni a obligatiilor principale si a accesoriilor aferente potrivit art. 10, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscala prevazut de art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Certificatul de atestare fiscala emis potrivit alin. (1) se comunica operatorului economic.
(3) Conversia obligatiilor cuprinse in certificatul de atestare fiscala se face la valoarea nominala a actiunilor.
(4) Data stingerii obligatiilro prevazute la alin. (1) este data realizarii conversiei.
(5) Operarea in evidentele contabile ale operatorului economic a conversiei in actiuni a creantei prevazute la alin. (1) se face in baza certificatului de atestare fiscala emis de organul fiscal competent potrivit alin. (1) si comunicat operatorului economic potrivit alin. (2).
(6) Incepand cu data emiterii certificatului de atestare fiscala, pentru obligatiile principale datorate de operatorul economic care fac obiectul conversiei in actiuni, nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii accesorii.
(7) Pentru obligatiile care fac obiectul prezentului capitol, executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 10 alin. (2) si inceteaza la data conversiei in actiuni a creantelor.
(8) Ministerul sub autoritatea caruia functioneaza operatorul economic exercita drepturile si obligatiile statului roman, in calitate de actionar unic sau majoritar, dupa caz, si inregistreaza actiunile emise de operatorul economic in favoarea statului ca urmare a conversiei creantelor prevazute la alin. (1), tinandu-se evidenta acestora distinct potrivit reglementarilor privind contabilitatea institutiilor publice in vigoare.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 12
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurarii si reorganizarii agentilor economici din sectorul productiei de aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 380/2002.


ANEXA


Nr. crt. Denumirea societatii comerciale  Sediul  Numarul de imatriculare la oficiul registrului comertului si codul unic de inregistrare
0  1  2  3
1. Societatea Comerciala TOHAN S.A.  Zarnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judetul Brasov  J08/49/2001  RO 13652413
2. Societatea Comerciala CARFIL S.A.  Brasov, Str. Zizinului nr. 119, judetul Brasov  J08/596/2001  RO 13945863
3. Societatea Comerciala METROM S.A.  Brasov, Str. Carpatilor nr. 60, judetul Brasov  J08/334/2002  RO 14531223
4. Societatea Comerciala UZINA MECANICA CUGIR S.A.  Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judetul Alba  J01/40/1999  RO 1769224
5. Societatea Comerciala FABRICA DE ARME CUGIR S.A.  Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judetul Alba  J01/435/2004  RO 16368506
6. Societatea Comerciala UZINA MECANICA PLOPENI S.A.  Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judetul Prahova  J29/162/2001  RO 13741804
7. Societatea Comerciala UZINA MECANICA SADU S.A.  Bumbesti-Jiu, Str. Parangului nr. 59, judetul Gorj  J18/330/2001  RO 14373832
8. Societatea Comerciala UZINA MECANICA MIJA S.A.  Comuna I.L. Caragiale, judetul Dambovita  J15/330/2001  RO 2973636
9. Societatea Comerciala UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.  Moreni, str. Teis nr. 16, judetul Dambovita  J15/22/2001  RO 938970
10. Societatea Comerciala ARSENAL-RESITA S.A.  Resita, Str. Barzavitei nr. 4, judetul Caras-Severin  J11/377/2001  RO 1436631
11. Societatea Comerciala UZINA MECANICA BUCURESTI S.A.  Bucuresti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3  J40/591/2002  RO 14423850
12. Societatea Comerciala ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.  Ploiesti, sos. Ploiesti-Targoviste, km. 8, judetul Prahova  J29/1154/2001  RO 14361269
13. Societatea Comerciala UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.  Targoviste, Str. Laminorului nr. 2, judetul Dambovita  J15/344/2001  RO 3180070
14. Societatea Comerciala PIROCHIM VICTORIA S.A.  Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judetul Brasov  J08/183/2002  RO 14469423
15. Societatea Comerciala FABRICA DE PULBERI S.A. FAGARAS  Fagaras, str. Extravilan nr. 1, judetul Brasov  J08/1304/2007  RO 21727401