DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 8 martie 2013

In scopul aplicarii principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscala si sustinerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ in domeniul inlesnirilor la plata,
faptul ca acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului asptata, cel al relansarii economice,
avand in vedere ca introducerea posibilitatii de repunere in termen a inlesnirilor la plata nu si-au pierdut valabilitatea este o masura care vine in sprijinul mediului de afaceri si totodata se asigura atat incasarea la bugetul de stat a ratelor ramase de achitat din esalonarea la plata pierduta, cat si a obligatiilor fiscale curente,
tinand cont de faptul ca extinderea sferei de aplicare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale excluse in prezent, a caror achitare intr-un termen fix reprezinta o povara importanta pentru contribuabili, va conduce la cresterea lichiditatilor la dispozitia operatorilor economici,
avand in vedere solicitarea Comisiei Europene in urma careia autoritatile romane s-au angajat sa asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfasurarea pe teritoriul Romaniei a profesiei de consultant fiscal de catre consultantii fiscali care au obtinut certificarea profesionala in alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarii profesionale, precum si asumarea, de catre autoritatile romane, ca termen de modificare a actului normativ care reglementeaza exercitarea profesiei de consultant fiscal cel mai tarziu la data de 15 martie 2013,

in scopul evitarii declansarii de catre Uniunea Europeana a actiunilor de constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene,
luand in considerare modalitatea de calcul al redeventelor petroliere, respectiv trimestrial, stabilita de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, si modalitatea de calcul al impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, respectiv lunar, care presupune diminuarea bazei impozabile cu valoarea redeventelor lunare,
tinand cont de iminenta primului termen de declarare si plata a acestui impozit, respectiv data de 25 martie 2013, termen pana la care sunt necesare prevederi care sa stabileasca modalitatea de calcul al valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce urmeaza a fi scazuta in vederea determinarii bazei impozabile lunare, lipsa acestor masuri conducand la imposibilitatea determinarii corecte a bazei impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, din cauza inexistentei la nivelul lunii a informatiilor legate de valoarea redeventelor efective,
pentru clarificarea aspectelor legate de pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie pentru consumatori,

tinand cont de volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, sevicii si lucrari de interes public local,
luand in considerare prevederile acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante, precum si blocajul financiar cu care se confrunta furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, determinat de neachitarea obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
in vederea asigurarii cadrului legislativ care sa permita functionarea in continuare a institutiilor de supraveghere a pietelor de capital si de asigurari, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pana la momentul preluarii activitatii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constitutie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente.
(1^2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor fiscale."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;".

3. La articolul 3, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 3, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare, contribuabilul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualziate in acte adminsitrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente."

5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5^1 - Retragerea cererii de acordare a esalonarii
(1) Cerera poate fi retrasa de contribuabil pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunica contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea cererii.
(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o noua cerere."

6. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) si (2^1);".

7. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) in cazul stingerii in totalitte, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de esalonare la plata."

8. La articolul 9, alineatele (1), (11) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constitutie garantii. La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
......
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c) trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.
......
(14) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului. In acest caz, procentajul suplimentar al garantiei care se ia in calcul la stabilirea valorii garantiei este cel in vigoare la data inlocuirii sau redimensionarii garantiei, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata."

9. La articolul 9, dupa alineatul (1^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), urmatoarele categorii de contribuabili nu sunt obligate sa constituie garantii:
a) institutiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
b) autoritatile/serviciile publice autonome infiintate prin lege organica;
c) unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) institutiile de invatamant superior de stat.
(1^3) In stituatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (1^2) lit. c) detin in proprietate bunuri a caror valoare acopera valorile prevazute la alin. (9) sau (11), dupa caz, acestea constituie garantii in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

10. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane. Aceste bunuri trebuei sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea limitelor prevazute la alin. (11^1)."

11. La articolul 9, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
"(11^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. d) trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata."

12. La articolul 9, dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:
"(16^1) In cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, bunul care face obiectul garantiei constituite potrivit alin. (2) lit. d) si alin. (11^1) se executa de catre organul fiscal pentru obligatiile de plata ale garantului, contribuabilul are obligatia constituirii de garantii pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata. In acest caz, pana la constiuirea garantiei, sumele ramase dupa efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate in favoarea organului fiscal urmand a se stinge obligatiile ramase din esalonarea la plata daca garantia nu este constituita in termenul prevazut la art. 10 alin. (1) lit. k)."

13. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si g^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale adminsitrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei esalonarii la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, inclusiv, sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care acest germen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
......
g^1) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea acestor sume;".

14. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera g^1) se introduce o noua litera, litera g^2), cu urmatorul cuprins:
"g^2) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata a acestor sume."

15. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) sa constituie garantia in conditiile prevazute la art. 9 alin. (16^1), in cel mult 15 zile de la data comunicarii, de catre organul fiscal, a instiintarii cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor."

16. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abroga.

17. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 si 10^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10^1 - Modificarea deciziei de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii
(1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent:
a) cele prevazute la art. 3 alin. (2^2);
b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedura fiscala;
c) obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror adminsitrare a fost transferata Agentgiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea ueni decizii de esalonare la plata.
(2) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) lit. b), g^1) sau g^2), dupa caz, si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.
(3) Cuantumul si termenele de plata a noilor rate de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata.
(4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie garantiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata.
(5) Contribuabilul nu trebuie sa constituie garantii in situatia in care valoarea garantiilor deja constituite acopera obligatiile fiscale ramase din esalonare, precum si obligatiile fiscale pentru care se solicita modificarea deciziei de esalonare la plata. In situatia garantiilor deja constituite potrivit art. 9 alin. (2) lit. d), se incheie un act aditional la contractul de ipoteca/gaj.
(6) Prevederile art. 17^1 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor aferente sumelor prevazute la alin. (1).
(7) Contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere, in situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge.

ARTICOLUL 10^2 - Renuntarea la esalonarea la plata
(1) Contribuabilul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.
(2) In cazul renuntarii la esalonare, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare, pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata. Prevederile art. 10 alin. (4) si art. 17^1 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.
(3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2) sunt aplicabile prevderile referitoare la pierderea valabilitatii esalonarii la plata."

18. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a)-h) si j), o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.
(6) Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, contribuabilul are obligatia sa achite obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 10 sunt aplicabile in mod corespunzator."

19. La articolul 15^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa, contribuabilii prevazuti la alin. (1) trebuei sa achite obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. In acest caz, o noua cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune numai dupa achitarea tuturor obligatiilor fiscale."

20. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 16^1 - Prevederi speciale pentru contribuabilii cu risc fiscal mic
(1) In cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante, pe o perioada de cel mult 12 luni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent;
b) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, cu exceptia celei prevazute la alin. (1) lit. b);
c) contribuabilul depune, in cel mult 30 de zile de la data comunciarii certificatului de atestare fiscala, o garantie in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) In sensul prezentului articol este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, indeplineste, cumulativ, urmatoarele coditii:
a) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal;
b) niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declansata procedura insolventei si la care au ramas obligatii fiscale neachitate;
c) nu se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului sau in registre tinute de instante judecatoresti competente;
d) nu are obligatii fiscale restante mai mari de 6 luni;
e) nu a inregistrat pierderi fiscale in fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.
(3) Cererea depusa potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se solutioneaza de organul fiscal competent in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. Acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii certificatului de atestare fiscala de catre organul fiscal competent si data depunerii garantiei de catre contribuabil.
(4) In conditiile prezentului articol, contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au obligatii fiscale restante pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale declarate, precum si a obligatiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere si pentru care nu s-a implinit scadenta sau termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, dupa caz."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (3) se abroga.

2. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, este o organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ. Sediul Camerei Consultantilor Fiscali este in Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 si 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului superior al Camerei.
(2) Camera se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin hotarare a Consiliului superior al Camerei."

3. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Camera isi acopera chetuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
b) cotizatiile membrilor Camerei;
c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri realizate din amenzi sau activitati specifice Camerei."

4. Articolul 21^3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^3
Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la art. 21^1 lit. a) si au dobandit aceasta calitate in statul membru de origine, Camera va recunoaste titlurile de calificare, in urma sustinerii unui interviu in fata Comisiei de evaluare a acesteia."

5. Articolul 21^4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^4
Camera stabileste componenta Comisiei de evaluare, precum si continutul si modul de desfasurare a interviului."

6. Articolul 21^5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^5
(1) Comisia de evaluare verifica daca experienta dobandita in exercitarea calitatii de consultant fiscal este de natura sa acopere in tot sau in parte diferentele existente intre legislatia fiscala romaneasca si cea a statului membru de origine in care a fost obtinut titlul de consultant fiscal.
(2) In situatia in care, in urma interviului, Comisia de evaluare constata diferente teoretice si practice semnificative intre nivelul de formare profesionala a acestuia si cerintele de competenta profesionala stabilite prin actele dnormative romanesti, solicitantul poate opta pentru sustinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informand Comisia in acest sens. Recunoasterea profesionala nu opereaza pana la realizarea de catre solicitant a masurii pentru care a optat.
(3) Solicitantul informeaza Camera cu privire la forma juridica de exercitare a profesiei."

7. Articolul 21^7 se abroga.

8. Articolul 21^8 se abroga.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Valoarea redeventelor aferente venitului suplimentar care se scade in vederea determinarii bazei impozabile, in primele doua luni ale trimestrului, se calculeaza pe baza procentajului mediu al redeventei petroliere datorate pentru productia de gaze naturale aferente trimestrului anterior perioadei de referinta pentru care se calculeaza impozitul, iar in a treia luna a trimestrului, pe baza procentajului mediu al redeventei petroliere datorate in trimestrul curent. Regularizarea valorii redeventelor se va face in ultima luna din trimestru pe baza procentajului mediu de redeventa aferent trimestrului curent, fiind inclusa in calculul bazei impozabile aferente acestei luni. Procentajul mediu se calculeaza ca raport intre valoarea totala a redeventei datorate pentru productia de gaze naturale in trimestrul anterior sau curent, dupa caz, si valoarea totala a productiei de gaze naturale realizate in aceleasi trimestre, utilizata pentru calculul redeventei petroliere."

2. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In masura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale."

3. In anexa, termenii PRCC si PRCNC se modifica dupa cum urmeaza:
"PRCC pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru consumatorii casnici in anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC in anul 2014;
......
PRCNC pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie pentru consumatorii noncasnici in anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC in anul 2014;".

Art. IV
(1) Prevederile art. I se aplica si cererilor de acordare a esalonarilor la plata in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgena.
(2) Prevederile art. I pct. 5 si 19 se aplica cererilor de retragere depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prevederile art. I pct. 13 se aplica obligatiilor declarative al caror termen se implineste dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Prevederile art. I pct. 18 se aplica si contribuabililor care au pierdut valabilitatea esalonarii la plata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar pentru care nu au fost stinse obligatiile fiscale in cauza.
(5) Contribuabilii ale caror cereri de esalonare la plata au fost respinse anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot depune o noua cerere de acordare a esalonarii la plata dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2013, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) lit. b, alin. (4) lit. f) si alin. (6) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, suma aferenta procentajului de 20%, respectiv 15%, din cota defalcata din impozitul pe venit de 18,5%, respectiv 7%, si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si din sumele retinute ca urmare a aplicarii gradului de necolectare a impozitelor si taxelor locale se repartizeaza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, in ordinea cronologica a vechimii arieratelor, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. Pentru unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care inregistreaza arierate, consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aloca sume prioritar pentru stingerea arieratelor. Pentru unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu inregistreaza arierate, consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, aloca sume pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Art. VI
(1) In situatia in care o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala are calitatea atat de debitor pentru obligatii de plata restante inregistrate fata de un operator economic, cat se de creditor pentru creantele fiscale restante catre bugetul local ale operatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligatiior reciproce in limita celei mai mici dintre creantele reciproce.
(2) In cazul in care disponibilittile bugetelor locale sunt insuficiente pentru opearea stingerii obligatiilor prevazute la alin. (1), unitatile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temproara a golului temporar de casa al bugetului local determinat de operatiunea de stingere a obligatiilor, din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
(3) Suma acordata pentru echilibrarea bugetelor locale in conditiile alin. (2) nu poate depasi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligatiilor si se recupereaza integral in aceeasi zi lucratoare in care a fost acordata, dupa finalizarea operatiunii de stingere a obligatiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor lcoale se va efectua prin debitarea de catre unitatile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local in care aceasta a fost virata.
(4) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. VII
La articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 29 martie 2013, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei de 500.000 mii lei, din suma prevazuta la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completarile ulterioare."

Art. VIII
Termenele prevazute la art. 22 ani. (1) si art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se proroga pana la data de 30 aprilie 2013.

Art. IX
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. X
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
Ordin nr. 1446/1294/2268/2013 pentru completrea Procedurilor si modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate in baza Legii nr. 29/1994, cu modificarile ulterioare, precum si a tehnicilor de analiza si selectie a ofe
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Ordin nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenit
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
HG 1169/2012 privind suplimenterea bugetelor Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume pr
OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 151/2011 privind aprobarea OUG 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti. Lege nr. 151/2011
OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperare
OUG 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale Romaniei. Ordonanta de Urgenta nr. 91/2010
OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010
OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010
Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: