DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 107/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 13 decembrie 2013

Luand in considerare faptul ca la data de 31 ianuarie 2014 orice schema de ajutor aplicata aeroporturilor regionale din Romania trebuie sa respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general,
Sesizand ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013, contravin in parte cerintelor din Decizia Comisiei 2012/21/UE,
Data fiind necesitatea asigurarii cadrului legal care sa permita suplimentarea surselor de finantare a obiectivelor de investitii aferente domeniului public aflat in administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, avand in vedere importanta acestora la asigurarea dezvoltarii regiunilor deservite,
Constatand ca procesul de absorbtie a fondurilor europene alocate dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de transport aerian in Romania trebuie dublat si de cresterea capacitatii statului roman de a asigura cofinantarea acestor proiecte,
Avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri legislative care sa asigure respectarea de catre Romania a obligatiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevazute in Decizia Comisiei 2012/21/UE,
Avand in atentie faptul ca neadoptarea actului normativ poate atrage incalcarea obligatiilor ce rezulta pentru Romania din calitatea de stat membru al Uniunii Europene in ceea ce priveste finantarea aeroporturilor regionale,
Avand in vedere volumul mare al platilor restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, necesitatea deblocarii activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari care au de recuperat de la autoritatile administratiei publice locale sume ce reprezinta plati restante, prevederile acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International referitoare la reducerea arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
Avand in vedere ca suma reprezentand valoarea TVA pentru achizitiile aferente programului finantat de Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei si malariei in Romania - Runda a 6-a va fi utilizata integral pentru achizitionarea si distributia de medicamente pentru pacientii cu tuberculoza multidrog rezistenta (MDR-TB), iar neacordarea acesteia in regim de urgenta conduce la imposibilitatea finalizarii proiectului la termenul stabilit (septembrie 2014), intrucat procedura intre transmiterea comenzii de medicamente, plata si livrarea medicamentelor in tara dureaza minimum 6 luni,
Constatand ca procesul de absorbtie a fondurilor europene este afectat in mod negativ din cauza nivelului scazut de salarizare a personalului din cadrul autoritatilor de management,
Avand in vedere:
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;
 • urgenta adoptarii prezentului act normativ consta in evitarea pierderii finantarii europene prin dezangajarea alocarii aferente masurilor din PNDR, in contextul finalizarii perioadei de programare 2007-2013 cand nu se mai pot incheia contracte noi cu finantare nerambursabila europeana in situatia angajarii totale a alocarii financiare aferente masurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finantare din motivul imposibilitatii suportarii de catre beneficiarii proiectelor depuse pe masurile din PNDR care au deja obligatia asigurarii cofinantarii acestora si a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA-ului, nu mai pot fi realocate pentru finantarea unor noi contracte;
 • neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta poate avea drept consecinta cresterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un numar de 1.983 de contracte de finantare incheiate cu beneficiari publici, care inseamna tot atatea primarii, aproximativ 366 dintre acestea, cu o valoare contractata de 2.332.130.642 lei, se vor rezilia, cu consecinte nefavorabile atat in plan financiar, pentru beneficiarii aflati in aceasta situatie ce trebuie sa returneze intregul sprijin financiar acordat, in plan social, prin pierderea locurilor de munca create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum si pierderea finantarii europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri, respectiv cca 1.280.289.164 lei;
 • neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta poate avea drept consecinta cresterea ratei de rezilieri a proiectelor din Programul operational pentru pescuit (POP), cu consecinte nefavorabile atat in plan financiar pentru beneficiarii aflati in aceasta situatie care trebuie sa returneze intregul sprijin financiar acordat, in plan social prin pierderea locurilor de munca create sau propuse a fi realizate prin proiecte, precum si pierderea finantarii europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri. Totodata, prin adoptarea prezentului act normativ ar creste gradul de absorbtie din cadrul FEP, limitand dezangajarile. Astfel, dintr-un numar de 197 de proiecte cu o valoare totala de 33,5 milioane euro, din care 132 proiecte de investitii cu o valoare de 27 milioane euro depuse pana in prezent la Grupurile de actiune locala pentru pescuit (FLAG), prin utilizarea instrumentului financiar - schema de garantare din cadrul masurii 2.4 Inginerie financiara din POP se va sustine implementarea accelerata a proiectelor selectate de catre FLAG-uri, cat si a celor ce urmeaza a fi depuse in vederea selectarii,
  In considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolele 1-3 vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1

  Cheltuielile de investitii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafetelor de miscare aeronave - piste, cai de rulare, platforme -, precum si echipamentelor conexe acestora, aflate in administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanta si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sub autoritatea carora functioneaza regiile autonome aeroportuare, precum si din fonduri europene.

  Art. 2
  Finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene si de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 1 se face cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

  Art. 3
  Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate incredinta, prin hotarare a consiliului judetean, prestarea unui serviciu de interes economic general si, de asemenea, li se poate impune o obligatie de serviciu public in conditiile indeplinirii cerintelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012."

  2. Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  Hotararea consiliului judetean prin care se incredinteaza prestarea serviciului de interes economic general trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
  a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul in cauza;
  b) continutul si durata obligatiilor de serviciu public;
  c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de catre autoritatea care acorda aceste drepturi;
  d) o descriere a mecanismului de compensare si a parametrilor aplicati pentru calculul, controlul si reexaminarea compensatiei;
  e) modalitatile de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor supracompensatii;
  f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.

  Art. 6
  Calculul compensatiei pentru ducerea la indeplinire de catre regie a obligatiei de serviciu public se face in conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE."

  3. Anexa se abroga.

  Art. II
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2014, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor la o pozitie distincta.
  (2) Ministerul Transporturilor repartizeaza sumele aprobate potrivit alin. (1) catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit notelor de fundamentare si a deconturilor justificative a sumelor reprezentand cheltuielile de investitii solicitate/acordate avizate si insusite de acestia.
  (3) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o detine regia autonoma aeroportuara, precum si unitatea administrativ-teritoriala sub autoritatea careia functioneaza respectiva regie.

  Art. III
  Dupa alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) si c) si art. 18 alin. (3) si (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum si ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate si cheltuielile de personal."

  Art. IV
  Alineatele (1), (4), (5) si (6) ale articolului 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 1 noiembrie 2013, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, cu modificarile ulterioare, ramase nerepartizate, se aloca, pe judete si municipiul Bucuresti, in scopul achitarii platilor restante inregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, in contabilitatea unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
  .....
  (4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizeaza exclusiv pentru:
  a) stingerea obligatiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
  b) stingerea obligatiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.
  (5) In scopul alocarii sumelor in conditiile alin. (1), unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune pana la data de 17 decembrie 2013, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice cereri scrise insotite de documentele prevazute la art. 64 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, cu modificarile ulterioare.
  (6) Repartizarea pe judete si municipiul Bucuresti, alocarea si utilizarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza conform mecanismului stabilit la art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2013, cu modificarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2013."

  Art. V
  Alineatul (4) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 195/2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene in litigiile de pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale din Romania, care au ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internationali si in care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizeaza prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia situatiilor in care reprezentarea se asigura prin servicii de specialitate contractate de Ministerul Fondurilor Europene si decontate din fonduri europene nerambursabile, in conditiile legii."

  Art. VI
  Dosarele cu obiectul prevazut la art. II alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu completari prin Legea nr. 195/2013, aflate in instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se predau Ministerului Finantelor Publice pe baza de protocol pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2014.

  Art. VII
  (1) Incepand cu 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative si Programul operational pentru pescuit se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
  (2) Asimilarea functiilor si salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevazute la alin. (1), cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene si al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.
  (3) In aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instructiuni de aplicare.

  Art. VIII
  Pentru personalul din Ministerul Educatiei Nationale, din entitatile aflate in subordinea acestuia si din serviciile deconcentrate care gestioneaza fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, majorarea salariala acordata conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, se aplica la salariul de baza stabilit pentru personalul din aparatul propriu, din entitatile aflate in subordinea acestuia si din serviciile deconcentrate incadrat pe functii similare unde acesta isi desfasoara activitatea.

  Art. IX
  (1) Se aproba plata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumei de 1.945 mii lei, reprezentand echivalentul in lei a 437.079 euro, necesara acoperirii platii TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate din tara sau importate care fac obiectul programului privind combaterea tuberculozei in Romania, cu finantare nerambursabila de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei si malariei, in cadrul Rundei a 6-a de finantare.
  (2) Suma prevazuta la alin. (1) este aferenta derularii fazei a treia a programului in perioada 1 octombrie 2012- 30 septembrie 2014 si se suporta din bugetul de stat pe anul 2014.
  (3) Eventualele diferente de curs valutar se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.
  (4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica pentru Programul "Largirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populationale sarace si vulnerabile", finantat prin Acordul de finantare ROM-607-G04-T, semnat la data de 24 septembrie 2007 intre Fundatia Romanian Angel Appeal, in calitate de primitor principal, si Fondul global de combatere HIV/SIDA, tuberculozei si malariei, prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la data de 22 octombrie 2009, si prin Amendamentul nr. 8, semnat la data de 28 ianuarie 2013, pana la finalizarea acestuia.
  (5) Programul prevazut la alin. (4) este implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal si de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica.
  (6) Documentele justificative pentru TVA aferenta bunurilor si serviciilor prevazute la alin. (1) achizitionate din tara sau importate in nume propriu ori de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica, se depun trimestrial la Ministerul Sanatatii de catre Fundatia Romanian Angel Appeal.
  (7) Decontarea sumelor catre Fundatia Romanian Angel Appeal se face de catre Ministerul Sanatatii pe baza documentatiei depuse, in termen de 30 de zile de la finele fiecarui trimestru, potrivit Metodologiei de rambursare aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 2.008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de catre Ministerul Sanatatii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile si serviciile achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, finantate din fonduri nerambursabile.
  (8) Documentele justificative pentru TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun pana la finele anului 2013 si se deconteaza din bugetul de stat pe anul 2014, prin bugetul Ministerului Sanatatii.

  Art. X
  Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 223 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2013, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educatiei Nationale pentru institutiile de invatamant universitar de stat pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect drepturi salariale.

  Art. XI
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit si Fondul european pentru garantare agricola prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 18^1
  (1) Dupa efectuarea verificarilor ultimei cereri de plata, APDRP vireaza beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local contravaloarea taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor declarate eligibile, intr-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
  (2) In ziua urmatoare efectuarii virarii, APDRP va transmite beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local o notificare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, ce va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
  a) numarul, data si valoarea facturii/facturilor care fac obiectul ultimei cereri de plata;
  b) codul de identificare fiscala si denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executantilor de lucrari, emitenti ai facturilor prevazute la lit. a);
  c) valorile taxei pe valoarea adaugata aferente atat cheltuielilor declarate eligibile, cat si cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plata.
  (3) O copie a notificarii transmise beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local impreuna cu ordinele de plata se depun de catre acesta la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care isi are deschis contul distinct, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul respectiv.
  (4) In situatia in care pentru platile care urmeaza a fi efectuate din sumele incasate potrivit prevederilor alin. (1) nu au fost aprobate credite in bugetele locale, ordonatorii de credite au obligatia de a majora bugetele locale cu sumele respective, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceleasi conditii vor fi majorate si bugetele institutiilor publice locale, dupa caz, finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factura in parte, ordine de plata, intocmite distinct pe fiecare element prevazut la alin. (2) lit. b) si c). La rubrica «Reprezentand» din ordinele de plata se vor inscrie obligatoriu informatii legate de numarul si data facturii care se achita.
  (6) La primirea ordinelor de plata prevazute la alin. (5), unitatile Trezoreriei Statului verifica:
  a) incadrarea in prevederile bugetare aprobate;
  b) existenta creditelor bugetare deschise, daca este cazul;
  c) concordanta dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscala si suma inscrisa in notificare cu datele din ordinele de plata depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factura;
  d) concordanta dintre numarul si data facturii, inscrise in notificare, cu cele inscrise in rubrica «Reprezentand» din ordinul de plata;
  e) daca suma din ordinele de plata intocmite potrivit alin. (5) este egala cu suma inscrisa in notificare, potrivit detalierilor prevazute la alin. (3), pentru fiecare factura in parte;
  f) daca suma totala a ordinelor de plata este egala cu suma totala din notificarea prevazuta la alin. (3).
  (7) Dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului vireaza suma totala primita de la APDRP din contul deschis potrivit alin. (1) in contul de venituri al bugetului local «Sume primite in cadrul mecanismului de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat aferent FEADR» sau, dupa caz, in contul propriu de disponibilitati al institutiilor publice locale finantate in conditiile art. 67 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cel al institutiilor publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (8) Operatiunile prevazute la alin. (6) se efectueaza la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului in aceeasi zi in care s-au primit ordinele de plata de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.
  (9) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii prevazute la alin. (2), beneficiarul depune la APDRP, in copie, ordinele de plata si extrasele de cont aferente ca dovada de achitare a taxei pe valoarea adaugata aferente atat cheltuielilor declarate eligibile, cat si cheltuielilor declarate neeligibile.
  (10) In cazul in care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plata prevazute la alin. (5) pentru toata suma prevazuta in notificare, in termenul prevazut la alin. (9), sau nu respecta conditiile prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului restituie integral in conturile APDRP sumele primite de acestea.
  (11) In situatia in care beneficiarii, care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, finantati conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu respecta prevederile alin. (9), APDRP solicita in scris Ministerului Finantelor Publice sistarea alimentarii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea si utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate in conditiile altor acte normative se mentin.
  (12) La primirea documentelor prevazute la alin. (9), APDRP comunica in scris Ministerului Finantelor Publice, care dispune incetarea restrictiilor prevazute la alin. (11).
  (13) Sumele prevazute la alin. (1) virate beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului local nu pot fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate.
  (14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor, precum si de restituirea fondurilor virate in cazul in care acestia nu justifica utilizarea lor.
  (15) Pentru sumele virate si nejustificate prin ultimele cereri de plata, APDRP notifica beneficiarilor in termen de 5 zile lucratoare obligatia restituirii acestora."

  2. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Plata avansului trebuie sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare inregistrate in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevazuta in contractul de finantare incheiat intre beneficiar si agentia de plata."

  3. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul avansului nu poate depasi 50% din contributia financiara a Comunitatii Europene si contributia publica nationala."

  4. La articolul 22^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Pentru schema de inginerie financiara, astfel cum este prevazuta la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiara acorda garantii beneficiarilor, in vederea obtinerii unui credit bancar pentru cofinantarea proiectelor contractate, pentru masurile: 1.3 Investitii la bordul navelor si selectivitate, 1.4 Pescuitul de coasta la scara redusa, 1.5 Compensatii socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit in apele interioare, 2.3 Prelucrarea si comercializarea pestelui, 3.1 Actiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi, 4.1 Dezvoltarea zonelor pescaresti."

  Art. XII
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
  HG 455/2011 privind tarifele de aeroport. Hotararea nr. 455/2011
  OUG 13/2011 privind modificarea OG 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda — Bucuresti
  Ordin nr. 302/2009 pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife aeroportuare a aeronavelor civile care executa zboruri-scoala
  Hotarare nr. 884/2008 pentru aprobarea realizarii unui nou aeroport in zona municipiului Bucuresti
  Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: