DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 3855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 20102011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 4 iunie 2010

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 20102011, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de invatamant superior, in vederea admiterii la studii in anul universitar 20102011,
in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului. nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu de acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.


Capitolul I - Organizarea admiterii


Art. 1
Admiterea in invatamantul superior de stat si particular, pentru fiecare ciclu de studii universitare, se organizeaza prin concurs, pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de catre fiecare institutie de invatamant superior, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.

Art. 2
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de studii universitare, la specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, admiterea se realizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, admiterea se realizeaza pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in cadrul institutiei de invatamant superior acreditate in acest sens, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 3
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor universitare mentionate in art. 2 se poate organiza in una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar.
(2) Perioadele celor doua sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina proprie de web.

Art. 4
Admiterea la studii universitare de licenta poate sa fie sustinuta in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale, daca disciplinele de concurs au fost studiate in liceu in limba respectiva.

Art. 5
Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica. Competenta lingvistica poate fi dovedita prin certificate de competenta lingvistica eliberate de catre institutii recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.


Capitolul II - Candidatii la admitere


Art. 6
(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.
(2) La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) La admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si absolventii cu diploma de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(5) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana, cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Aceeasi conditie se impune si in cazul transferurilor cursantilor intre institutiile de invatamant superior acreditate, care potrivit legii au dreptul sa scolarizeze cetatenii straini si sunt recunoscute de catre statul roman.

Art. 7
(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.
(2) Depasirea duratei invatamantului gratuit, prevazuta de lege, se suporta de catre studenti.
(3) Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului beneficiaza de dreptul de a se inscrie, fara sustinerea concursului de admitere, pe locuri finantate de la buget, la cursurile a doua specializari. De aceasta prevedere se poate beneficia o singura data, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(4) Institutiile de invatamant superior pot prevedea, in metodologiile proprii si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, conditii specifice de admitere pentru cei care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile scolare nationale, recunoscute de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si la cele internationale, altele decat cele mentionate la alin. (3).


Capitolul III- Inscrierea candidatilor


Art. 8
Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina proprie de web.

Art. 9
(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar 20092010 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2010, in locul diplomei de bacalaureat adeverinta eliberata de catre liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat.
(2) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna, pana la data stabilita prin metodologia proprie de admitere, diploma de bacalaureat (adeverinta pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea 20092010)/licenta/ disertatie, in original, la secretariatul facultatii/departamentului.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat (adeverintei) in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere duce la pierderea locului finantat de la buget si la neinmatricularea in institutia de invatamant superior respectiva.
(4) Pentru inscrierea la studii universitare de masterat, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de invatamant superior vor prevedea in metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare, pe care o vor aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie de web.
(5) Pentru fiecare candidat inscris la admitere, institutiile de invatamant superior vor colecta datele cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

Art. 11
(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior, o singura data, pentru fiecare ciclu de studii universitare.


Capitolul IV - Rezultatele admiterii


Art. 12
(1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta nu poate fi mai mica decat nota 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent cu aceasta nota.
(2) Mediile generale de admitere la studii universitare de masterat si doctorat sunt stabilite prin metodologiile proprii ale institutiei de invatamant superior.
(3) Mediile generale/Punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia de invatamant superior la care acestia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere.
(4) Metodologiile proprii de admitere ale institutiilor de invatamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidatilor, inclusiv in cazul mediilor egale obtinute la admitere, astfel incat numarul candidatilor declarati admisi, cu finantare de la bugetul de stat, sa nu depaseasca cifra de scolarizare alocata fiecarui domeniu sau fiecarei specializari/fiecarui program de studii.
(5) Pentru fiecare candidat declarat admis si inmatriculat, institutiile de invatamant superior vor colecta datele cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 13
Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 14
Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Art. 15
Locurile ramase neocupate dupa admitere se gestioneaza la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior, potrivit prevederilor legale in vigoare, in cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare.

Art. 16
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si de catre senatele universitare.

Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 20092010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, cu completarile ulterioare.

Art. 18
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXEANEXE-CLICK
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Noul Cod de procedura penala si Legea pentru punerea in aplicare. Cod 557. Actualizat la 15.01.2015
Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihai Udroiu Membru al Comisiei de redactare a Noului Cod de procedura penala

Pret: 13.9 lei
11.81 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
112 useri online

Useri autentificati: