DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiunePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 9 august 2010

MINISTERUL JUSTITIEI

Luand in considerare Referatul de aprobare cu nr. 34.262/14.07.2010 referitor la proiectul de ordin al ministrului justitiei de aprobare a Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune,
in baza dispozitiilor Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune,
in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei,
cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care se abroga dispozitiile ordinului ministrului justitiei de aprobare a Instructiunilor privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune.

Art. 3
Directia de probatiune, Directia resurse umane, Directia generala sprijin logistic, Directia financiar-contabila, curtile de apel, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


ANEXA - Regulament privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiuneCapitolul I - Definitivarea in functie a personalului din serviciile de probatiune


Art. 1
Definitivarea in functie a consilierilor de probatiune debutanti se face pe baza de examen, in raport cu vechimea in specialitate, precum si cu rezultatele obtinute in urma sustinerii examenului de definitivare.

Art. 2
(1) Vechimea minima necesara pentru prezentarea la examenul de definitivare in functie este cea prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune.
(2) Se pot inscrie la examenul de definitivare in functie inclusiv consilierii de probatiune debutanti al caror stagiu se implineste pana in ziua de sustinere a examenului de definitivare.

Art. 3
Data si locul sustinerii examenului de definitivare in functie, precum si tematica, actele necesare inscrierii si termenul de depunere a acestora se stabilesc de catre Directia de probatiune impreuna cu Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, se publica pe site-ul Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si al tribunalelor cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii acestuia.

Art. 4
(1) Pentru examenul de definitivare in functie, ministrul justitiei numeste prin ordin:
a) comisia de organizare;
b) comisia de verificare a cunostintelor;
c) comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Fiecare comisie are in componenta sa un presedinte, membri si un secretar.
(3) Din comisii fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune si ai Directiei resurse umane din Ministerul Justitiei.
(4) Nu pot face parte din comisiile prevazute la alin. (1) persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv cu oricare dintre candidatii inscrisi la examenul de definitivare in functie.
(5) Fiecare membru al comisiilor sus-mentionate semneaza o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (4);
b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 5
(1) Comisia de organizare are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza cererile de inscriere la examen, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la examen, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la examen si afiseaza lista finala a candidatilor;
b) asigura afisarea rezultatelor probelor de examen si a rezultatelor finale ale examenului;
c) asigura transmiterea rezultatelor examenului catre Directia de probatiune;
d) indeplineste orice sarcini necesare pentru buna desfasurare a examenului.
(2) Comisia de verificare a cunostintelor are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza subiectele pentru examenul de definitivare;
b) stabileste baremul de notare a lucrarilor scrise;
c) noteaza lucrarile scrise ale candidatilor si stabileste media notelor acordate lucrarilor de catre fiecare membru al comisiei;
d) recorecteaza si stabileste nota finala acordata fiecarui subiect al probei, daca exista o diferenta in notare mai mare de doua puncte intre corectori;
e) comunica in scris rezultatele probei catre comisia de organizare, in vederea afisarii acestora.
(3) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea lucrarilor scrise;
b) comunica in scris comisiei de organizare rezultatele solutionarii contestatiilor, in vederea afisarii acestora.

Art. 6
(1) Examenul de definitivare in functie a consilierilor de probatiune debutanti consta, in mod obligatoriu, intr-o proba scrisa cu caracter teoretic si o proba scrisa cu caracter practic.
(2) Proba teoretica are ca obiect testarea cunostintelor privind: metodologia activitatii de protectie a victimelor, institutii de drept penal si procedura penala, criminologie, dezvoltare institutionala si cooperare institutionala, informatica sociala, sanatate mentala si infractiune, problema dependentei, sociologie aplicata si psihologia dezvoltarii.
(3) Proba practica consta in intocmirea unei lucrari scrise cu caracter aplicativ.
(4) Proba scrisa cu caracter teoretic si proba scrisa cu caracter practic se sustin in cadrul aceleiasi lucrari.

Art. 7
(1) Candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la examenul de definitivare in functie se prezinta la proba scrisa teoretica si la proba scrisa practica.
(2) Intrarea candidatilor in salile in care se desfasoara examenul de definitivare in functie se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate, cu cel putin jumatate de ora inainte de inceperea probei scrise. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza pe banca actul de identitate, pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
(3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiectele pierd dreptul de a mai sustine examenul. Este interzisa intrarea in sala a candidatilor cu mijloace de comunicare la distanta, computere personale, PDA - uri etc.
(4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie avand stampila Directiei de probatiune. Se foloseste numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
(5) Inainte de dictarea subiectelor, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza sa fie lipit, pe care se aplica stampila Ministerului Justitiei — Directia de probatiune si semnatura unuia dintre membrii comisiei de verificare a cunostintelor.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei scrise, in salile in care se desfasoara examenul de definitivare au acces numai membrii comisiei de verificare a cunostintelor si persoanele care supravegheaza desfasurarea probei.
(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii este cel stabilit de comisia de verificare a cunostintelor; dupa expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, responsabilul de sala strange toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati si le preda comisiei de verificare a cunostintelor, care le inscrie intr-un borderou.
(8) Daca examinarea se face in mai multe sali, se intocmeste cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(9) Lucrarea se considera predata de catre candidat dupa verificarea starii acesteia de catre responsabilul de sala si dupa semnarea de catre candidat in borderoul de predare-primire a lucrarilor.
(10) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de examen de catre candidati. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de examen se face numai cu insotitor.
(11) Pentru asigurarea ordinii in timpul examenului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supravegheaza desfasurarea probei pot redistribui candidatii in sala.
(12) Orice frauda sau incercare de frauda dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din examen; in aceste cazuri, responsabilul de sala il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea „frauda”.
(13) La finalizarea probei scrise, baremul de corectare se afiseaza pe usa salii/salilor in care se desfasoara examenul de definitivare si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 8
(1) Fiecare lucrare este notata de la 0 la 10. Nu se acorda puncte din oficiu.
(2) Media finala a examenului de definitivare in functie se calculeaza ca medie aritmetica intre notele obtinute la cele doua probe.
(3) Sunt declarati admisi in urma examenului de definitivare in functie consilierii de probatiune debutanti care au obtinut media finala de minimum 7 la examen, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre cele doua probe.

Art. 9
Rezultatele examenului de definitivare in functie se publica pe site-ul Ministerului Justitiei in termen de 10 zile lucratoare de la sustinerea examenului si se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si al tribunalului pe langa care functioneaza serviciul unde isi desfasoara activitatea candidatul, intocmindu-se un proces-verbal privind data si ora afisarii acestora.

Art. 10
(1) Candidatii nemultumiti de rezultatele examenului de definitivare in functie pot depune contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, la Directia de probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor in termen de maximum 10 zile de la depunerea acestora.
(3) Rezultatele obtinute de candidati in urma solutionarii contestatiilor, precum si rezultatele finale ale examenului de definitivare in functie se publica pe site-ul Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si al tribunalului pe langa care functioneaza serviciul unde isi desfasoara activitatea candidatul.


Capitolul II - Promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune


Art. 11
Promovarea in gradele I si II a consilierilor de probatiune, precum si promovarea in gradul I a inspectorilor de probatiune se fac pe baza de concurs, in raport cu vechimea in specialitate, competenta profesionala, rezultatele obtinute in activitate si cu numarul de posturi scoase la concurs.

Art. 12
(1) Vechimea minima necesara pentru prezentarea la concursul de promovare in grade profesionale este cea prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. b)—d) si la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 123/2006.
(2) Nu se pot inscrie la concursul de promovare in grade profesionale consilierii de probatiune sau inspectorii de probatiune care au obtinut calificativul „foarte slab” sau „slab” la ultima evaluare a performantelor profesionale.

Art. 13
Data si locul sustinerii concursului pentru promovarea in grade profesionale, precum si tematica, actele necesare inscrierii, termenul de depunere a acestora si a lucrarilor de disertatie si numarul posturilor pentru care se organizeaza concursul de promovare in grade profesionale se stabilesc de catre Directia de probatiune impreuna cu Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, se publica pe site-ul Ministerului Justitiei si se afiseaza la sediul Ministerului Justitiei si al tribunalelor cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii acestuia.

Art. 14
(1) Concursul de promovare in gradele I si II a consilierilor de probatiune, precum si cel de promovare in gradul I a inspectorilor de probatiune constau in intocmirea unei lucrari de disertatie intr-una dintre urmatoarele teme: protectia victimelor, reintegrarea sociala si supravegherea infractorilor, metodologia activitatii de probatiune, institutii de drept penal si procedura penala, criminologie, dezvoltare institutionala si cooperare institutionala, informatica sociala, sanatate mentala si infractiune, problema dependentei, sociologie aplicata si psihologia dezvoltarii.
(2) Lucrarea de disertatie se prezinta in fata unei comisii constituite in acest sens.
(3) Intocmirea si prezentarea lucrarii de disertatie trebuie sa respecte urmatoarele criterii:
a) intinderea maxima de 30 de pagini, tehnoredactate in format A4, font Times New Roman 12, la 1˝ rand;
b) incadrarea temei alese in tematica concursului de promovare;
c) originalitate in abordarea temei;
d) folosirea acurata a metodelor si tehnicilor in raport cu abordarea temei;
e) aplicabilitatea si utilitatea temei pentru domeniul probatiunii;
f) incadrarea in timpul stabilit pentru prezentarea lucrarii;
g) coerenta prezentarii si a expunerii;
h) sintetizarea informatiilor in cuprinsul prezentarii;
i) originalitatea prezentarii si a prelucrarii informatiilor.

Art. 15
(1) Pentru concursul de promovare in grade profesionale, prevederile art. 4 si 5 se aplica in mod corespunzator.
(2) In cazul in care examenul de definitivare in functie se organizeaza concomitent cu concursul de promovare in grade profesionale, prin ordin al ministrului justitiei se pot numi comisii comune de examen/concurs.

Art. 16
(1) In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) si cu cele ale art. 15, candidatii la concursul de promovare in grade profesionale prezinta lucrarea de disertatie in fata comisiei de verificare a cunostintelor.
(2) Prezentarea lucrarii de disertatie se inregistreaza audio, iar inregistrarile sunt utilizate exclusiv in cadrul concursului.

Art. 17
(1) Fiecare membru al comisiei de verificare a cunostintelor acorda o nota pentru intocmirea si prezentarea lucrarii de disertatie, cu luarea in considerare a criteriilor prevazute la art. 14 alin. (3).
(2) Prevederile art. 8 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(3) Sunt declarati admisi la concursul de promovare in grade profesionale, consilierii de probatiune si inspectorii de probatiune care au obtinut nota finala de minimum 8 la lucrarea de disertatie.

Art. 18
Pentru concursul de promovare in grade profesionale, prevederile art. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 19
(1) Consilierii de probatiune debutanti declarati admisi la examenul de definitivare in functie sunt numiti pe posturi de consilier de probatiune gradul III de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului si sunt salarizati corespunzator acestui grad.
(2) Neprezentarea nejustificata a consilierilor de probatiune debutanti la examenul de definitivare in functie la prima sesiune dupa incheierea stagiului sau respingerea acestora la doua sesiuni atrage eliberarea din functie.

Art. 20
(1) Ministerul Justitiei indeplineste formalitatile legate de definitivarea in functie a consilierilor de probatiune debutanti care au fost declarati admisi la examenul de definitivare in functie, in termen de maximum 30 de zile de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul eliberarii din functie a consilierilor de probatiune debutanti aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 19 alin. (2).

Art. 21
(1) Promovarea consilierilor de probatiune si a inspectorilor de probatiune declarati admisi la concursul de promovare in grade profesionale se face de la data afisarii rezultatelor finale ale concursului, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute si in limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.
(2) Promovarea consilierilor de probatiune se face numai in gradul imediat superior.

Art. 22
Ministerul Justitiei indeplineste formalitatile legate de promovarea si salarizarea corespunzatoare a consilierilor de probatiune si inspectorilor de probatiune declarati admisi la concursul de promovare in grade profesionale, in termen de maximum 30 de zile de la data afisarii rezultatelor finale.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Lege nr. 252/2013
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013
HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012
Legea 224/2011 privind aprobarea OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Lege nr. 224/2011
OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Ordin nr. 2114/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune
Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006]
Drept penal. Partea speciala. Culegere de teste grila pentru examenele de an, de licenta si de admitere in profesii juridice
Andra Roxana Trandafir,Cristina Rotaru,Valerian Cioclei

Pret: 24.9 lei
21.16 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: