DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabilePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 20 ianuarie 2012

 • MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR: Ordin nr. 85/2012
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 62/2012

  In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) si ale art. 10 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, coroborate cu cele ale art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul mediului si padurilor si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Prin prezentul ordin se aproba Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 1.

  Art. 2
  (1) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
  a) Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta in anexa nr. 2;
  b) instiintare de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 3;
  c) Cerere de restituire a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 4;
  d) Evidenta cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazuta in anexa nr. 5;
  e) Cerere de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/nerestituire a taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevazuta in anexa nr. 6;
  f) Adeverinta prin care se atesta restitui rea/n erestitui rea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei, prevazuta in anexa nr. 7;
  g) Referat privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite ele instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, prevazut in anexa nr. 8.
  (2) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 3
  Administratia Fondului pentru Mediu, in coordonarea Ministerului Mediului si Padurilor, si Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I.


  Anexa nr. 1 - Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile  Capitolul I - Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule


  1. Cadru general

  1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand:
  a) diferente intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  b) diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia;
  c) valoarea reziduala a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

  1.2. Stabilirea diferentei de taxe de restituit potrivit pct. 1.1 lit. a) si b), denumite in continuare diferente de taxe platite, se face de catre organul fiscal competent, aflat in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, iar restituirea efectiva a sumelor care fac obiectul prezentei proceduri se face de catre unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

  1.3. Prin organ fiscal competent se intelege:
  a) in cazul persoanelor juridice si al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
  b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal persoana fizica.

  1.4. In vederea stabilirii diferentelor de taxe platite si a restituirii efective a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit legii, persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare contribuabili, depun la organele fiscale competente cererea si documentatia necesara, in conformitate cu dispozitiile prezentei proceduri.

  1.5. In baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, verifica in baza de date centralizata prevazuta la pct. 2.26 daca pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire.

  1.6. Calculul taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in baza elementelor de calcul prevazute in anexele la Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare lege, se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport, realizata si implementata de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

  1.7. Dupa verificarea prealabila potrivit pct. 1.5 si in situatia in care se constata ca nu a fost restituita/compensata suma solicitata la restituire de catre contribuabil, aceasta se determina prin referatul intocmit de organul fiscal competent, prevazut in anexa nr. 8 la ordin, si se restituie si/sau se compenseaza ulterior, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal.

  1.8. In conformitate cu prevederile art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca contribuabilul inregistreaza obligatii fiscale restante, sumele prevazute la pct. 1.1 se restituie numai dupa efectuarea compensarii.

  1.9. In conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data inregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent.

  1.10. In temeiul dispozitiilor art. 124 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului legal de solutionare a cererii. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din bugetul Fondului pentru mediu ori bugetul de stat, dupa caz, din contul din care se efectueaza compensarea si/sau restituirea sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.

  1.11. In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicita restituirea diferentei de taxe platite ori a valorii reziduale a taxei nu detine documentul care atesta plata, in copie sau in original, compartimentul cu atributii de compensare/restituire va solicita unitatii Trezoreriei Statului, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de restituire, o copie a documentului care atesta plata, precum si confirmarea platii, utilizand in acest scop formularul “Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

  2. Procedura de restituire a sumelor rezultate ca diferenta intre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  2.1. Persoanele fizice sau juridice care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule in cuantumul stabilit conform prevederilor legale si care solicita restituirea diferentei de taxe platite depun la organul fiscal competent o cerere de restituire a sumelor in cauza, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

  2.2. La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.

  2.3. In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza documentele prevazute la pot. 2.2, in copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaratii.

  2.4. In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, contribuabilul va depune, in original si in copie, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari sau anul fabricatiei, dupa caz.

  2.5. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea acestora si certificarea lor “conform cu originalul” pe copiile care raman la organul fiscal competent, in cadrul compartimentului cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment de specialitate.

  2.6. Compartimentul de specialitate procedeaza la verificarea operatiunii de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, in sensul virarii sumei in cauza la bugetul Fondului pentru mediu/bugetul de stat, dupa caz, solicitand in scris, de indata, unitatii Trezoreriei Statului confirmarea platii, care va fi facuta de catre aceasta in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.

  2.7. Concomitent, in vederea stabilirii diferentei de taxe platite, potrivit prevederilor art. 12 din lege, compartimentul de specialitate transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale o copie a cererii de restituire, insotita de documentatia depusa de contribuabil.

  2.8. Pe baza elementelor de calcul prevazute de lege si de normele metodologice date in aplicarea acesteia, compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale stabileste valoarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si intocmeste in acest scop un referat privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Referatul se transmite compartimentului de specialitate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare. In vederea calcularii diferentei dintre taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platite de contribuabil si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, compartimentul de specialitate intocmeste referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin.

  2.9. In vederea restituirii, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedeaza la verificarea datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul existentei unor eventuale obligatii de plata neachitate inregistrate de catre contribuabil, si aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

  2.10. In situatia in care, ca urmare a verificarilor efectuate, se confirma virarea sumei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, precum si existenta unor obligatii fiscale restante ale contribuabilului, suma stabilita prin referatul prevazut in anexa nr. 8 la ordin se compenseaza cu obligatiile de plata restante, in conformitate cu prevederile art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se intocmeste, in 3 exemplare, nota privind compensarea obligatiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale.

  2.11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante inregistrate de catre contribuabil, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta celei mai mici sume, iar pentru diferenta intocmeste atat nota de restituire, cat si decizia de restituire a acestor sume.

  2.12. Decizia de restituire, impreuna cu nota de restituire se intocmeste, si in cazul restituirii integrale a diferentei dintre cele doua taxe, atunci cand, in urma verificarilor efectuate potrivit pot. 2.9., nu se constata in sarcina contribuabilului obligatii fiscale restante.

  2.13. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, in contul bancar indicat de catre contribuabil prin cererea sa de restituire oh in numerar, dupa caz, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”.

  2.14. In situatia in care sumele prevazute la pct. 2.13 nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Administratiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 “Disponibil din taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii compensarii/restituirii. Administratia Fondului pentru Mediu are obligatia de a vira suma astfel solicitata, din contul 50.17 “Disponibil al fondului pentru mediu”, in termen ele maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului.

  2.15. Restituirea sumelor reprezentand diferenta de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si plata dobanzilor aferente se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma.

  2.16. In cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancara in contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, in cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat de acestia, fie in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.

  2.17. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu instiintarea de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

  2.18. Programarea pe zile a contribuabililor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal ele solutionare, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.14, cand programarea se realizeaza in cel mult 7 zile de la transferul sumelor necesare efectuarii restituirii de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Data la care a fost programat contribuabilul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.

  2.19. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si/sau ale notei de compensare, dupa caz.

  2.20. Organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, va transmite contribuabililor un exemplar al instiintarii de restituire si/sau al notei de compensare, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.

  2.21. In situatia in care contribuabilul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea de trezorerie va efectua re programarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.

  2.22. Dupa efectuarea compensarii si/ori a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile lucratoare.

  2.23. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt contribuabilului, in termen de 7 zile lucratoare.

  2.24. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a diferentelor de taxe platite se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

  2.25. Cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, se gestioneaza informatic de catre organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.

  2.26. In vederea realizarii unei baze de date centralizate, conform anexei nr. 5 la ordin, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Administratia Fondului pentru Mediu transmite informatic situatia sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile si restituite de catre aceasta, in cel mult 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin sau de la data restituirii ulterioare de catre aceasta institutie a unor eventuale sume.

  3. Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  3.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, denumita in continuare valoarea reziduala a taxei, prevazute la art. 7 alin. (2) din lege.

  3.2. Contribuabilului care a platit taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule i se restituie valoarea reziduala a acesteia atunci cand autovehiculul pentru care s-a platit taxa in Romania este scos din parcul auto national.

  3.3. Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.

  3.4. Restituirea valorii reziduale a taxei se face la cererea contribuabilului prevazut la pct. 3.2, care se depune la organul fiscal competent. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

  3.5. La cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:
  a) copia legalizata a cartii de identitate a autovehiculului;
  b) documentul eliberat de organele de politie competente, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost scos din parcul auto national, in original si in copie;
  c) documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat membru, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie;
  d) dovada platii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule, in copie sau in original.

  3.6. In situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prevederilor legale, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.

  3.7. In vederea restituirii valorii reziduale a taxei, procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.

  4 Procedura de restituire a sumelor reprezentand diferentele de taxa rezultate in urma contestarii acesteia

  4.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentand diferente de taxa rezultate in urma contestarii acesteia, potrivit prevederilor art. 9 din lege.

  4.2. Contribuabilul care a platit taxa pentru emisiile poluate provenite de la autovehicule si care face dovada faptului ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea luata initial in calculul taxei, pe baza documentului privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, poate solicita organului fiscal competent restituirea diferentei de taxa rezultate in urma contestarii. Modelul cererii de restituire este cel prevazut in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012.

  4.3. La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
  a) dovada platii taxei;
  b) documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.

  4.4. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii, procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.


  Capitolul II - Procedura de restituire a sumelor stabilite de instantele de jude cata prin hotarari definitive si irevocabile


  5.1. Contribuabilul care, in baza unei hotarari definitive si irevocabile a instantei judecatoresti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, va depune, in vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.

  5.2. Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, a cheltuielilor banesti, precum si a oricaror alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, este cea prevazuta de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004.

  5.3. In situatia in care, prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, instantele judecatoresti dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule catre un contribuabil care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuata de catre societatea de leasing, in vederea efectuarii restituirii sumei dispuse de instantele de judecata, se va proceda astfel:
  a) in cazul in care atat contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing, cat si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre acelasi organ fiscal, respectiv sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala contribuabil, prin intocmirea de catre aceasta a notei contabile,
  b) in situatia in care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobandit autovehiculul in baza unui contract de leasing si societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administrati de catre organe fiscale diferite, respectiv sunt arondati la unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, sumele inscrise de catre organul fiscal competent in decizia de restituire vor fi virate de catre unitatea de Trezoreria Statului de pe cod de inregistrare fiscala societate de leasing pe cod de inregistrare fiscala beneficiar, prin intocmirea de catre aceasta a unui ordin de plata in care se va inscrie la rubrica “cod fiscal platitor” codul fiscal al societatii de leasing si la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzatoare.

  5.4. Sumele de restituit stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, cheltuielile banesti stabilite de aceste instante, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita se suporta din taxa incasata in conturile organului fiscal competent sau din taxa virata la bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.

  5.5. Procedura prevazuta la pct. 2.5-2.25 se aplica in mod corespunzator.


  Capitolul III - Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012


  6.1. In cazul in care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii si pentru care a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule, iar proprietarului platitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din lege, organul fiscal competent elibereaza o adeverinta care atesta aceasta situatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin.

  6.2. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 nu se elibereaza in cazul autovehiculelor care la momentul inmatricularii faceau parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite la plata acestor taxe. De asemenea, adeverinta nu se elibereaza in cazul autovehiculelor inmatriculate in perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2010, carora le corespunde norma de poluare Euro 5, pentru care, la momentul inmatricularii, taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule era 0.

  6.3. In vederea eliberarii adeverintei prevazute la pct. 6.1 contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 6 la ordin, insotita de copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare.

  6.4. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifica in baza de date centralizata privind cererile de restituire si sumele aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si valoarea sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, daca taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule sau valoarea reziduala a taxei a fost sau nu restituita pentru autovehiculul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007 si pana la intrarea in vigoare a legii, pentru care se solicita prima transcriere a dreptului de proprietate in Romania.

  6.5. Adeverinta prevazuta la pct. 6.1 se prezinta la Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.


  Anexa nr. 2 - ADRESA de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia Generala a Finantelor Publice................/
  Administratia Finantelor Publice........................../
  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.................
  Str....................nr......., localitatea..................

  Compartimentul compensare/restituire

  Catre
  Unitatea Trezoreriei Statului............

  ADRESA de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

  In temeiul pct. 2.6 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012, si avand in vedere Cererea de restituire nr.......... din data de............... si Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr.......... din data de ..............., anexata/anexat, va rugam sa confirm ati virarea sumei platite de catre...................................(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliu/sediul in localitatea .........................., str....................... nr......, bl......, sc....., ap......., judetul/sectorul....................., avand C.N.P./C.U.I....................., cu titlu de:
  ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
  ( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
  ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

  Seful compartimentului,
  ....................
  Intocmit la data de.................
  Semnatura ....................
  Inspector,
  ...................

  Unitatea Trezoreriei Statului
  ........................................

  Confirmam incasarea sumei de ......................... lei, platita cu
  Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr................
  din data de................., cu titlu de:
  ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
  ( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
  ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

  Conducatorul unitatii
  Trezoreriei Statului,
  ....................
  Data..................

  Seful compartimentului,
  ....................


  Anexa nr. 3 - INSTIINTARE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia Generala a Finantelor Publice................/
  Administratia Finantelor Publice........................../
  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.................
  Str....................nr......., localitatea..................

  INSTIINTARE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

  Nr............../data........

  Catre
  Numele si prenumele contribuabilului...............
  C.N.P./NIF.....................
  Localitatea ............, str ................ nr......., bl......., sc....., ap......., et.......,
  judetul/sectorul.....................

  Ca urmare a Cererii dumneavoastra de restituire nr............. din data de..........., conform dispozitiilor*):
  ( ) art. 7 din Legea nr 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  ( ) art. 9 din Legea nr 9/2012;
  ( ) art. 12 alin. (1) din Legea nr. 9/2012;
  ( ) art. 12 alin. (3) din Legea nr. 9/2012;
  ( ) art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sumele reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, si a compensarii sumei de..........lei cu obligatiile fiscale neachitate inregistrate, a rezultat de restituit suma de.......... lei.

  In vederea restituirii in numerar a acestei sume este necesar sa va prezentati in data de................ la Trezoreria............, cu sediul in str..................nr.......judetul/sectorul............, pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentand la ghiseu aceasta instiintare si buletinul/cartea dumneavoastra de identitate.

  Conducatorul unitatii fiscale,
  ....................

  Unitatea Trezoreriei Statului
  ...................

  Aprobat programare pentru ridicarea numerarului in data de.........

  Conducatorul unitatii Trezoreriei Statului,
  ....................
  Data...........
  Seful compartimentului,
  ....................

  ----
  *) Vor fi indicate dispozitiile legale pe care s-a intemeiat cererea de restituire.


  Anexa nr. 4 - CERERE DE RESTITUIRE a sumelor stabilite de instantele judecatoresti prin hotarari definitive si irevocabile


  Nr................./data....................
  Catre.........................
  (organul fiscal competent)

  Subsemnatul/Subscrisa,......................., cu domiciliul/sediul in localitatea.................., str..................nr. ......, bl......, sc......, ap.......judetul/sectorul ................., avand C.N.P./C.U.I......................., in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei de ................., achitata cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr............../.................., in cuantum de .......... lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ..........., tipul/varianta..........., fabricat in anul ..............., avand numarul de inmatriculare ....................numarul de identificare ............................, seria cartii de identitate............, precum si a cheltuielilor banesti in cuantum de ............lei si cheltuielile ocazionate de executarea silita in cuantum de ........lei, potrivit Hotararii judecatoresti nr................/................emise de................, definitiva si irevocabila, anexata in copie legalizata ia prezenta.

  Mentionez/Mentionam ca am luat cunostinta ca din suma de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal competent eventualele obligatii fiscale datorate si neachitate la data restituirii.

  Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze**):
  ( ) in contul bancar nr.................., deschis la.............;
  ( ) in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.

  Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
  ....................
  (numele si prenumele)
  Semnatura
  ....................
  L.S.
  ....................
  Data...............

  -------
  *) Va fi indicata taxa achitata si pentru care se solicita restituirea potrivit hotararii judecatoresti.
  **) Contribuabilul persoana fizica va indica modalitatea agreata pentru restituire, iar contribuabilul persoana juridica va indica in mod obligatoriu contul bancar in care doreste restituirea.


  Anexa nr. 5 - EVIDENTA cererilor de restituire si a sumelor aprobate la restituire reprezentand diferente de taxe platite/valoarea reziduala a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

   
               Cereri de restituire Natura   Datele de identificare ale autovehiculului             Nr. documentului Data Sume   Institutia OBS
  Nr. Numele si        Nr.  Data     sumei   Marca Tipul  Anul    Nr.de     Nr.de     Seria   prin care s-a    aprobate care a
  crt. prenumele /  Codul de          aprobate la   / Varianta fabricatei inmatriculare identificare cartii de aprobat       la     restituit 
     / Denumirea  identificare        restituire**)                           identitate restituirea     restituire (ANF/AFM)
     solicitantului fiscala
  
  


  ------------
  *) Se va mentiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
 • taxa pe poluare pentru autovehicule;
 • taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
 • taxa pe emisiiie poluante provenite de la autovehicule;
 • diferente de taxe platite;
 • valoarea reziduala a taxei;
 • cheltuieli banesti;
 • alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
  **) Se vor mentiona sumele aprobate la restituire conform deciziei de restituire pana la intrarea in vigoare a Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012 sau prin referatul prevazut in anexa nr. 8 la acelasi ordin.


  Anexa nr. 6 - CERERE de eliberare a adeverintei prin care se atesta restituirea/ne restitui rea taxei de poluare pentru autovehicule/ taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei


  Nr................./data................
  Catre.........................
  (organul fiscal competent)

  Subsemnatul/Subscrisa,......................, cu domiciliul/sediul in localitatea................., str..................nr......., bl......., sc....., ap......., judetul/sectorul................, avand C.N.P./C.U.I........................., in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, solicit/solicitam atestarea faptului ca nu s-a restituit taxa pe poluare pentru auto vehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei pentru autoturismul/autovehiculul marca ..........., tipul/varianta ................, fabricat in anul..........., avand numarul de inmatriculare .........., numarul de identificare................................., seria cartii de identitate.............

  Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

  ....................
  (numele si prenumele)
  Semnatura
  ....................
  L.S.
  ....................
  Data...............


  Anexa nr. 7 - ADEVERINTA prin care se atesta restituirea/nerestituireataxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia Generala a Finantelor Publice................/
  Administratia Finantelor Publice........................../
  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.................
  Str....................nr......., localitatea..................

  ADEVERINTA prin care se atesta restituirea/nerestituireataxei de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule sau a valorii reziduale a taxei

  Nr............../data........

  Catre
  Numele si prenumele contribuabilului...............
  C.N.P./NIF.....................
  Localitatea ............, str. ................ nr......., bl......., sc....., ap......., et......., judetul/sectorul.....................

  In urma Cererii dumneavoastra nr.............din data de..............., conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 9/2012, se atesta, in baza datelor detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala la data de.............., faptul ca pentru autoturismul/autovehiculul marca ..........., tipul/varianta ............, fabricat in anul ............., avand numarul de inmatriculare .........., numarul de identificare........................., seria cartii de identitate............, a fost/nu a fost*) restituita taxa de poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei.

  Conducatorul unitatii fiscale,
  ....................

  ------------------------
  *) Se atesta daca a fost sau nu restituita taxa de poluare pentru autovehiculertaxa speciala pentru autoturisme si autovehicule sau valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Anexa nr. 8 - REFERAT privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile


  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Directia Generala a Finantelor Publice................/
  Administratia Finantelor Publice........................../
  Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.................
  Str....................nr......., localitatea..................
  Aprob
  Conducatorul unitatii fiscale,
  .......................
  REFERAT privind determinarea diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile Nr............../data........


  In temeiul pct. 2.8 din Procedura de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 85/62/2012,
  si avand in vedere Cererea de restituire nr.................din data de ............. depusa de catre .........................., CIF ..............., insotita de documentatia prevazuta in anexa, precum si *):
  ( ) Chitanta/Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului nr..............din data de..........., a fost achitata .....................**), in cuantum de ................ lei, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca .........., tipul/varianta............., fabricat in anul.............,
  avand numarul de inmatriculare................., numarul de identificare.....................,
  seria cartii de identitate.................;
  ( ) Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr...............
  din data de............, potrivit caruia taxa este in cuantum de.................lei;
  ( ) Documentul eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” privind rezultatul expertizei tehnice nr.............. din data de ................../Documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului nr..............din data de ..........***),
  ( ) Hotararea judecatoreasca nr.................din data de..........., emisa de..................., definitiva si irevocabila, propunem aprobarea sumei de.................lei, reprezentand ****):
  ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
  ( ) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule;
  ( ) taxa pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  ( ) diferente de taxe platite;
  ( ) valoare reziduala a taxei;
  ( ) cheltuieli banesti;
  ( ) alte cheltuieli ocazionate cu executarea silita.
  In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante stabilite in sarcina contribuabilului care solicita restituirea, suma aprobata pentru restituire va fi diminuata cu aceste obligatii fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.

  Seful compartimentului,
  ....................
  Intocmit la data de.................
  Semnatura
  ...................
  Inspector,
  ...................

  ----
  *) Vor fi indicate documentele care stau la baza determinarii diferentei de taxe platite sau a valorii reziduale a taxei, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile.
  **) Va fi indicata taxa care a fost platita prin documentul mentionat, respectiv: taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa speciala pentru autoturisme si autovehiculeAaxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
  ***) Se va indica unul din cele doua documente, dupa caz.
  ****) Va fi indicata natura sumei aprobate la restituire.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
  Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
  HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
  Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
  OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
  OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si pentru restituirea taxei achitate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege. Ord
  HG 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Lege nr. 9/2012
  HG 45/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008
  Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010
  OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010
  HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
  Legea nr. 335/2009 privind respingerea OUG nr. 208/2009 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule. Lege 335/2009
  OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009
  Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  OUG nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
  Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
  OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
  Codul civil si Codul de procedura civila. Cod 586. Actualizat la 5.11.2015
  Edi#355ie coordonat#259 de Flavius-Antoniu Baias

  Pret: 39.9 lei
  34 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  41 useri online

  Useri autentificati: