DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 20/02/2009

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Avand in vedere prevederile documentului Directiei generale taxare si uniune vamala din cadrul Comisiei Europene (DG TAXUD) nr. 1.435/2007 privind proiectul de regulament de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, adoptat de catre Comitetul codului vamal, ce urmeaza a fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic si, dupa caz, alte persoane sa aiba atribuit, dupa 1 iulie 2009, un numar unic de inregistrare si identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referinta comuna in relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati, precum si ale documentului DG TAXUD nr. 1.633/2007 privind ghidul EORI (Sistemul de inregistrare si identificare a operatorilor economici),
tinand seama de obligatia statelor membre, cuprinsa in documentul DG TAXUD "Ghidul de start EORI-AEO" (Sistemul de inregistrare si identificare a operatorilor economici si a operatorilor economici autorizati), de a transmite Comisiei Europene pana la data de 31 mai 2009 datele nationale de start pentru EORI, de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele tehnice privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - NORME TEHNICE privind inregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti in Romania


Art. 1
(1) Incepand cu data de 23 februarie 2009, operatorii economici, asa cum acestia sunt definiti la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, stabiliti in Romania, solicita la autoritatea vamala atribuirea numarului de inregistrare si identificare, denumit in cele ce urmeaza numarul EORI.
(2) In vederea derularii in conditii optime a operatiunilor vamale dupa data de 1 iulie 2009, in perioada 23 februarie - 31 martie 2009 Autoritatea Nationala a Vamilor constituie baza de date nationala EORI initiala, care se transmite Comisiei Europene. Operatorii economici interesati, stabiliti in Romania, care doresc sa fie inclusi in aceasta baza de date, vor solicita atribuirea numarului EORI in perioada 23 februarie - 31 martie 2009.

Art. 2
(1) Acordarea numarului EORI se face pe baza unei cereri al carei model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme tehnice.
(2) Cererea de acordare a numarului EORI se completeaza utilizandu-se aplicatia "EORI-RO", manualul de utilizare si instructiunile de acces ale acesteia, aflate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea "e-Customs", subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se inregistreaza in aplicatia "EORI-RO", se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala este stabilit operatorul economic, impreuna cu fotocopii ale:
a) certificatului de inregistrare, eliberat de oficiul registrului comertului;
b) actului constitutiv si, dupa caz, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
c) contractului de reprezentare, dupa caz;
d) documentelor din care rezulta numerele de identificare TVA.

Art. 3
(1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse in cerere si cele din documentele prevazute la art. 2 alin. (2), directia regionala pentru accize si operatiuni vamale acorda operatorului economic numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei, o notificare de atribuire a numarului EORI la adresa de posta electronica indicata de acesta in cerere.
(2) In situatiile in care operatorul economic nu a indicat in cerere o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se inmaneaza solicitantului/reprezentantului la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.
(3) Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.

Art. 4
Operatorii economici carora le-a fost acordat un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala pentru accize si operatiuni vamale care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si documentele anexate la aceasta.


ANEXA Nr. 11 la normele tehnice - CERERE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI

NOTA:
Va rugam sa consultati notele explicative inainte de completarea formularului.
Catre:
* Bifarea optiunii "DA" constituie acordul ca numarul EORI, ce va fi atribut de Autoritatea Nationala a Vamilor, precum si datele cu caracter personal inscrise in casetele 1 si 2, prelucrate in scopul obtinerii numarului EORI, sa fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vamala, in scopul publicarii acestora pe internet.
Bifarea optiunii "NU" nu influenteaza atribuirea numarului EORI.

Note explicative la cerere:
1. Solicitant
Nr. de referinta solicitant: Se inscrie numarul de inregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economic.
Cod identificare unic: Se inscrie codul unic de inregistrare inscris in certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.
Nume complet: Se inscrie denumirea completa a operatorului economic care solicita atribuirea numarului EORI, asa cum rezulta din certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.
Nume scurt: Se inscriu initialele denumirii solicitantului.
Solicit nr. EORI pe perioada: Se inscriu data de la care se solicita atribuirea numarului EORI, precum si data de incetare a valabilitatii numarului EORI, daca este cazul.

2. Adresa sediului social /resedinta
Se mentioneaza adresa completa a sediului social, inclusiv identificatorul de tara RO.
In caseta "Valabilitate":
- subcaseta inceput - se inscrie data stabilirii sediului social la adresa indicata;
- subcaseta sfarsit - se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atribuirea numarului EORI.

3. Numarul (numerele) de identificare TVA
Se inscrie/inscriu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite, daca este cazul, de autoritatea/autoritatile fiscala/fiscale din Romania sau din alte state membre UE.

4. Statutul juridic
Se inscrie forma de constituire a operatorului economic, asa cum este mentionata in documentul de constituire.
In caseta "Valabilitate":
- subcaseta inceput - se inscrie data constituirii in forma declarata;
- subcaseta sfarsit - se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar in cazul in care se schimba statutul juridic declarat initial in cererea de atribuire a numarului EORI.

5. Data de constituire/data nasterii
Se mentioneaza data de constituire a operatorului economic.

6. Tipul de persoana
Se inscrie cifra "2" corespunzatoare persoanelor juridice.

7. Persoana de contact
Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.
In caseta "Valabilitate":
- subcaseta inceput - se inscrie data completarii cererii;
- subcaseta sfarsit - se completeaza in cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate initial in cererea de atribuire a numarului EORI.

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit(e) in scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte
Nu se completeaza.

9. Codul principalei activitati economice
Se mentioneaza codul principalei activitati economice la nivel de 4 cifre, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (CAEN), mentionat in registrul intreprinderilor din Romania.

10. Acordul pentru divulgarea numarului EORI si a datelor cu caracter personal
Se bifeaza una dintre casutele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a numarului EORI si a datelor cu caracter personal.

11. Lista documentelor atasate
Se inscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului EORI.

12. Se inscriu numele si prenumele, functia, se aplica stampila si se semneaza de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau de catre reprezentantul desemnat de operatorul economic in relatiile cu autoritatea vamala.
Data: Se inscrie data completarii cererii.


ANEXA Nr. 2 la normele tehnice - NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUMARULUI EORI
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                 Numar EORI ................                 ¦
¦                    +----------------------------------------------------¦
¦                    ¦Valabil pe perioada ............. 
...............¦ ¦Data emiterii ............. +----------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+----------------------------------------------------¦ ¦ Titularul numarului EORI ¦ Autoritatea emitenta ¦ +----------------------------------------+----------------------------------------------------¦ ¦ ¦Nume: ¦ ¦ ¦ ¦Localitatea: ¦ ¦ ¦ ¦Strada si nr.: ¦ ¦ ¦ ¦Codul postal: ¦ ¦ ¦ ¦Judetul/Sectorul: ¦ ¦ ¦ ¦Tara: ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+


ATENTIE:
Numarul EORI este unic si valabil in relatiile dumneavoastra cu toate autoritatile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------