DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 9 aprilie 2012

 • Ordin nr. 39/2012, MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
 • Ordin nr. 413/2012, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

  Vazand Referatul Directiei generale politici in sectorul vegetal nr. 66.608 din data de 24 februarie 2012,
  avand in vedere prevederile art. 18 al titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, aprobata cu modificari prin Legea nr. 26/2012,
  in baza art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


  1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Persoanele care solicita vizarea carnetului de rentier agricol prezinta personal ori prin mandatar/curator/tutore, in perioada 1 martie-31 august a fiecarui an, la orice centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, o declaratie pentru obtinerea vizei anuale, conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice, insotita de urmatoarele documente, pe baza carora persoana desemnata de catre centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar si in cazul persoanelor pensionate pe caz de boala va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiza medicala:
  a) carnetul de rentier agricol;
  b) actul de identitate al solicitantului;
  c) decizia de la comisia de expertiza medicala – pentru solicitantii pensionati de boala, in original. Decizia de la comisia de expertiza medicala se depune in copie;
  d) procura notariala autentificata/curatela/hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila din care sa reiasa ca solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, in original, numai pentru cazurile in care solicitarea vizarii carnetului de rentier agricol este facuta de un reprezentant legal;
  e) contractul/contractele de arendare incheiat/incheiate pana la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994^*), cu modificarile si completarile ulterioare, sau incheiat/incheiate dupa data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.

  (2) In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.
  (3) Solicitantii prezinta la oricare centru judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti documentele mentionate la alin. (1), in original, pe baza carora persoana desemnata de la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti va certifica copiile depuse. Dupa certificare, originalele vor fi restituite solicitantilor."
  -----------
  ^*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogata prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

  2. Articolele 6-8 se abroga.

  3. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.

  4. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 11
  (1) Carnetele de rentier agricol preluate de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de la Oficiul National de Renta Viagera Agricola cuprind urmatoarele elemente:
  1. dimensiune: 13 x 10 cm;
  2. coperte tari de culoare portocalie pe care este inscriptionata cu negru mentiunea «Carnet de rentier agricol»;
  3. coperta interioara va contine:
  a) antet – Oficiul National de Renta Viagera Agricola;
  b) stema tarii, plasata central;
  4. prima pagina va contine:
  a) numele si prenumele rentierului, cu datele de identificare ale acestuia;
  b) suprafata instrainata sau arendata.
  (2) Carnetul de rentier agricol contine elemente de securizare si are in interior 6 pagini cu un numar de 36 de rubrici. Fiecare rubrica reprezinta spatiul in care se completeaza valoarea rentei viagere agricole in euro si valoarea rentei viagere agricole in lei de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv de catre centrul municipiului Bucuresti."

  5. La articolul 13, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa renta datorata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta se datoreaza, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.
  (3) Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie, insa acestea nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora."

  6. Articolul 14 se abroga.

  7. Anexele nr. 1-4 se abroga.

  8. Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA (Anexa la normele metodologice)


  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
  AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Centrul Judetean

  DECLARATIE pentru obtinerea vizei anuale
  Subsemnatul(a), ..........., domiciliat(a) in localitatea .............., str. ............, nr. ..., bl. .... sc. ..., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr. ... eliberat/eliberata de ..., nascut(a) la data de ...., tel: ...,
  CNP ,
  avand Carnetul de rentier nr. ...., cunoscand consecintele falsului in declaratii prevazute la art. 292 din Codul penal, declar pe propria raspundere ca:
  in anul ....

  COL1 COL.2 COL.3 COL.4 COL.5 1. Nu au intervenit modificari asupra situatiei terenului/terenurilor detinut/detinute arendat/arendate instrainat/instrainate
  2. Contractul/Contractele de arenta prezentat(e) pentru a fi confruntat(e) in dosarul de renta viagera agricola a//au fost in vigoare la sfarsitul anului ......., in suprafata totala ....... ha, pentru care urmeaza a se acorda renta viagera.
  3. Nu am detinut/Nu detin in proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate in timp, sa depaseasca suprafata de 10 ha.
  4. Pensionat/a pe caz de boala, grad de invaliditate I sau II, decizie emisa de comisia de expertiza medicala, in copie DA NU Nu este cazul
  5. Procura autentificata a mandatarului, in copie; actul de identitate al mandatarului, in copie; curatela, in copie; actul de identitate al curatorului, in copie; hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care este instituita tutela, in copie; actul de identitate al tutorelui, in copie. DA NU Nu este cazul

  Data ....
  Semnatura rentierului agricol ....
  Verificare efectuata de catre persoana desemnata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) Centrul Judetean .......
  COL. 1                  COL. 2          COL.3   COL.4
  Controlul vizual a fost efectuat de:   Numele si prenumele   Data   Semnatura
  Suma vizata pentru anul .....
  Valoarea in lei .....
  Valoarea in euro ......
  


  NOTE:
 • Toate documentele depuse in copie se prezinta si in original pentru certificare.
 • Persoana desemnata de centrul judetean al A.P.I.A. pentru vizarea carnetelor de rentier, dupa verificarea vizuala a documentelor, inscrie pe fiecare copie prezentata sintagma "conform cu originalul".
 • Se bifeaza cu "X" caseta din dreptul fiecarui document depus de catre rentierul agricol.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
  Legea 117/2015 privind aprobarea OG 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei
  Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013
  Legea 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege nr. 281/2013
  Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
  Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
  HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
  Ordin 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala
  Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei. Lege nr. 233/2011
  Ordin nr. 897/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996
  Ordin nr. 710/2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a
  Legea 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
  Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si ju
  HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Hotararea 50/2011
  HG 38/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei. Hotararea nr. 38/2011
  Ordinul 724/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale
  Legea 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Lege 242/2010
  Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  43 useri online

  Useri autentificati: