DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15 mai 2009

In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. I
Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 si 760 bis din 11 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizeaza pe baza consimtamantului scris al solicitantilor, fara a fi conditionati de domiciliu, in conditiile art. 10 alin. (1) lit. b^1) si b^2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Transferarea personalului didactic titular djsponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare si pretransferarea la cerere a personalului didactic titular in aceeasi localitate, in localitatea unde isi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizeaza si din mediul rural in cel urban, daca persoana respectiva s-a titularizat in invatamantul preuniversitar prin concurs cu nota/media minim 7 sau daca a avut media minim 7 la repartitia guvernamentala ori daca ulterior titularizarii in invatamantul preuniversitar a obtinut cel putin nota/media 7 la un concurs de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 17 alin. (1). Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intr-o treapta superioara de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani, inclusiv pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4) si (9).
(2) Media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica, cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, media la repartitia guvernamentala reprezinta media aritmetica cu doua zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.
(3) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice in unitati de invatamant special se pot pretransfera la cerere in aceeasi localitate, in localitatea unde isi au domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, la o unitate de invatamant echivalenta, conform art. 15 alin. (3), sau intr-o treapta superioara de invatamant ori din mediul rural in mediul urban, cu respectarea prevederilor alin. (1) si ale art. 13."

3. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrangere de activitate nu mentioneaza posturile didactice/catedrele vacante necesare solutionarii restrangerilor de activitate.

4. La articolul 19, alineatul (5) se abroga.

5. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Posturile didactice/catedrele ramase vacante dupa etapa de transferare pentru restrangere de activitate si pretransferare se publica pentru etapele ulterioare ale miscarii personalului didactic."

6. La articolul 26, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Repartizarea pe posturi didactice/catedre se face in ordine, mai intai pentru intregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii in unitati de invatamant liceal, care se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ore de nivel liceal in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii, tinand seama de prevederile art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Centralizatorului si apoi, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitatii, prin transfer ca urmare a restrangerii de activitate, in ordinea prevazuta la art. 24, si pretransferare in ordinea prevazuta la art. 14 alin. (1). Optiunea sa exprima in scris conform cererii-tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original."

7. La articolul 31, alineatul (1) se abroga.

8. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In toate judetele si in municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008."

9. Articolele 32-73 si anexa nr. 11 la metodologie se abroga.

10. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84
(1) In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa operatiunile de la art. 82-83, inspectoratul scolar organizeaza concurs pentru suplinire, cu probe orale si practice/orale in profilul postului sau la limba de predare, dupa caz, in conformitate cu precizarile Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot sustine in cadrul concursului pentru suplinire proba orala in concordanta cu a doua specializare inscrisa pe diploma de absolvire, in vederea ocuparii de catedre vacante/rezervate in a doua specializare din invatamantul primar sau gimnazial.
(2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii de organizare si desfasurare a concursului pentru suplinire, ai caror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general. Comisiile judetene de concurs sunt formate din: presedinte - inspector scolar general adjunct; secretar/secretari - inspector(i) scolar(i)/inspector(i) cu atributii referifoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori scolari/directori, consilierul juridic, analist/analisti programator(i).
(3) Proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei se sustine in fata unei comisii de concurs, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din:
a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
b) 2 profesori de specialitate, cu gradul didactic I sau II, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar, pentru specialitatile muzica, coregrafie, corepetitie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, sport, informatica, sau 2 profesori de specialitate ori specialitati inrudite, cu gradul didactic I sau II, pentru catedrele de limbi moderne/materne, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, si de instruire practica.
(4) Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei, precum si subiectele pentru proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei.
(5) Penfru ocuparea catedrelor si a posturilor didactice vacante de specialitate din unitatile cu profil artistic, specializarea muzica, coregrafie, corepetitie si arta actorului, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv, bilingv si cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(8) Pentru ocuparea catedrelor vaeante din palatele si cluburile copiilor si elevilor, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(9) Pentru ocuparea eatedrelor de instruire practica si activitati de preprofesionalizare, proba practica se desfasoara in specialitatea postului conform anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 8, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 9, care face parte integranta din prezenta metodologie.
(12) Rezultatul probei practice/orale in profilul postului didactic/catedrei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de catre cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotararea luandu-se prin consens. Rezultatele la proba practica/orala in profilul postului didactic/catedrei nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
(13) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, acestia sustin o proba orala eliminatorie la limba in care urmeaza sa realizeze predarea, in fata unei comisii, numita prin decizie a inspectorului scolar general, alcatuita din inspectorul scolar de specialitate, in calitate de presedinte, si 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, in specialitatea postului didactic/catedrei. Rezultatul probei se consemneaza prin "admis" sau "respins". Rezultatele la proba orala la limba de predare nu pot fi contestate. Hotararea comisiei de concurs ramane definitiva.
(14) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidatilor si solutionarea contestatiilor la concursul pentru suplinire se realizeaza la nivelul inspectoratului scolar.
(15) Comisiile de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor, numite prin decizie a inspeclorului scolar general, au urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar/inspector scolar de specialitate;
b) 2 profesori evaluatori in specialitatea probei avand cel putin gradul didactic II, pentru fiecare disciplina de concurs.
(16) Deciziile inspectorului scolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor se emit cu cel mult 48 de are inainte de inceperea probei orale.
(17) Eventualele contestatii privind organizarea si desfasurarea probei orale de specialitate se adreseaza inspectoratului scolar si se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotararile consiliului de administratie al inspectoratului scolar sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Directia acreditarea, evaluarea si performanta in cariera didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic
HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Ordonanta de urgenta 40/2009
Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului
Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor nr. 2782/2007
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
119 useri online

Useri autentificati: