DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 183/2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

Comisia Centrala FiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 12 februarie 2010

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin

Articolul 1 - Scopul infiintarii comisiei
Pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare comisie.

Articolul 2 - Atributiile comisiei
Comisia emite decizii pentru:
a) problemele de natura fiscala, prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei;
b) problemele ce privesc conflictele de competenta ivite intre organele fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

Articolul 3 - Sesizarea comisiei
(1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice selecteaza problematica care este de competenta comisiei si o propun spre dezbatere, in vederea adoptarii unor solutii unitare, inaintand propunerea Secretariatului tehnic al comisiei.
(2) Documentatia necesara sesizarii comisiei se inainteaza de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de Comisia de proceduri fiscale Secretariatului tehnic, care este organizat in cadrul Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal.

Articolul 4 - Functionarea comisiei
(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia si are componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Membrii comisiei au drept de vot.
In cazul absentei unuia dintre membrii comisiei, la lucrarile acesteia va participa persoana desemnata in scris de acesta.
(2) Comisia este coordonata de secretarul de stat care raspunde de politica si legislatie fiscala, in calitate de presedinte.
(3) In cazul absentei presedintelui comisiei, atributiile acestuia sunt exercitate de catre un alt membru al comisiei, denumit in continuare presedinte de sedinta. Desemnarea presedintelui de sedinta se face in scris de catre presedintele comisiei.
(4) Pentru respectarea conditiilor cu privire la vot, prevazute la art. 5, persoana desemnata ca presedinte de sedinta va nominaliza in scris o alta persoana care sa exercite drepturile derivate din calitatea sa de membru.
(5) In cazul in care comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, Secretariatul tehnic va invita membrii desemnati de Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania sau de Ministerul Administratiei si Internelor sa participe la lucrarile comisiei, dupa caz, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi.
(6) Presedintele comisiei va solicita desemnarea de catre autoritatile prevazute la alin. (5) a cate unei persoane care va fi invitata sa participe la sedintele comisiei, in cazul in care se dezbat problemele prevazute la art. 2 lit. b).

Articolul 5 - Sedintele comisiei
(1) Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie, dupa cum urmeaza:
a) comisia se poate intruni si poate adopta decizii numai in prezenta tuturor membrilor acesteia, in conditiile prevazute la art. 4;
b) in cazul solutionarii unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, comisia se poate intruni si poate adopta decizii in prezenta tuturor membrilor acesteia, inclusiv a reprezentantilor desemnati potrivit art. 4 alin. (5).
(2) Modalitatea de vot in cadrul comisiei este votul deschis. Prin exceptie, presedintele comisiei poate decide in anumite cazuri adoptarea deciziilor prin vot secret.
(3) Deciziile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor comisiei.
(4) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui comisiei este decisiv.
(5) La lucrarile comisiei pot participa in calitate de invitati permanenti 2 consultanti fiscali desemnati de Camera Consultantilor Fiscali, care nu au drept de vot. In calitate de participanti fara drept de vot pot fi invitati la sedinte de catre presedintele comisiei si alti specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Comisia analizeaza notele de prezentare, precum si documentatia anexata si adopta, prin decizii, solutii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, dupa caz, respinge solutiile propuse, motivand decizia luata.
(7) Deciziile astfel adoptate se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) In situatia in care comisia, in urma analizei punctelor supuse dezbaterii, constata ca problematica nu se incadreaza in dispozitiile art. 2, poate lua urmatoarele masuri:
a) emiterea unei decizii cu caracter consultativ prin care se solutioneaza anumite probleme punctuale aflate in competenta mai multor directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, atunci cand directiile de specialitate au puncte de vedere contradictorii;
b) restituirea problematicii cu care a fost investita, atunci cand constata ca aceasta intra in competenta exclusiva a unei directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(9) Deciziile emise potrivit alin. (8) lit. a) nu se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 6 - Organizarea Secretariatului tehnic
In cadrul Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal se organizeaza la nivel de compartiment Secretariatul tehnic al comisiei.

Articolul 7 - Atributiile Secretariatului tehnic
(1) Secretariatul tehnic al comisiei va tine un registru, in care se vor inregistra cronologic toate solicitarile de inscriere pe ordinea de zi a comisiei a temelor propuse de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv ale Comisiei de proceduri fiscale.
(2) Secretariatul tehnic verifica respectarea procedurii de sesizare a comisiei cu privire la competenta sesizarii si existenta opiniilor divergente.
(3) Dupa inregistrarea solicitarilor, Secretariatul tehnic al comisiei intocmeste pentru fiecare tema propusa o nota de prezentare, care are la baza notele de fundamentare elaborate de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Nota de prezentare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, fara a se limita la acestea:
a) fundamentarea in fapt si de drept a problematicii cu care este sesizata comisia;
b) prezentarea opiniilor divergente care au determinat sesizarea comisiei;
c) solutiile propuse de directiile de specialitate aflate in divergenta. Nota de prezentare va cuprinde, dupa caz, mentiuni cu privire la jurisprudenta relevanta referitoare la problematica in discutie.
(4) Pe baza propunerilor primite se intocmeste ordinea de zi. Inscrierea punctelor pe ordinea de zi se face in functie de vechimea solicitarilor, grupate pe categorii de impozite.
(5) Ordinea de zi a comisiei, la care se anexeaza notele de prezentare, se inainteaza de catre Secretariatul tehnic presedintelui comisiei si se supune aprobarii acestuia.
(6) Comisia dezbate punctele aflate pe ordinea de zi, cu respectarea succesiunii prevazute la alin. (4) teza a II-a. Prin exceptie, membrii comisiei pot vota in conditiile art. 5 alin. (2) dezbaterea anumitor puncte inscrise pe ordinea de zi cu prioritate.
(7) Separat de registrul prevazut la alin. (1), Secretariatul tehnic va tine si un registru pentru deciziile comisiei, in care se vor consemna:
a) data sedintei;
b) participantii (nominal);
c) ordinea de zi;
d) modul de votare a deciziei, fara nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al comisiei;
e) numarul atribuit deciziei.
(8) Cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, Secretariatul tehnic distribuie membrilor comisiei si invitatilor nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii si solutiile propuse, sub semnatura membrilor comisiei.
(9) Procesul-verbal al sedintei comisiei se redacteaza prin grija Secretariatului tehnic si va consemna indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul sedintei, dezbaterile in rezumat, precum si hotararile luate, urmand a fi semnat de catre toti membrii comisiei sau de persoanele desemnate ca inlocuitori ai acestora, participanti la dezbateri.
(10) In termen de 3 zile de la data sedintei, Secretariatul tehnic redacteaza decizia, care va contine numai solutiile aprobate de comisie, si proiectul de ordin, pe care il va inainta spre aprobare ministrului finantelor publice.
(11) Prin grija Secretariatului tehnic si a membrilor, decizia comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 8 - Conflicte de competenta
(1) In cazul in care o anumita problematica presupune atat emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei fiscale, cat si emiterea unei decizii de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala si au fost sesizate atat comisia, cat si Comisia de proceduri fiscale, cea din urma va suspenda procedura de emitere a unei decizii pana la momentul emiterii deciziei de catre comisie. Prin exceptie, in functie de caracteristicile impuse de fiecare problematica, comisia poate solicita Comisiei de proceduri fiscale sa emita o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior celei emise de comisie.
(2) In cazul in care Comisia de proceduri fiscale a emis o decizie de aplicare unitara a legislatiei privind procedura fiscala anterior emiterii unei decizii de catre comisie, iar decizia a fost deja aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se va proceda la medierea intre cele doua comisii.
(3) Medierea intre cele doua comisii se va realiza prin convocarea unei sedinte reunite a celor doua comisii. Sedintele comisiilor reunite vor fi conduse de presedintele comisiei.
(4) Dupa mediere, in cazul in care comisiile reunite vor adopta o solutie comuna, comisia va emite o decizie conform celor votate, iar Comisia de proceduri fiscale va emite la randul sau o decizie de amendare a deciziei adoptate initial.
(5) In cazul in care in urma medierii nu se ajunge la o solutie comuna, comisia va prezenta ministrului finantelor publice cele doua solutii, iar acesta va decide asupra formei finale.

Articolul 9 - Regulamentul de organizare si functionare al comisiei
Modul de desfasurare a lucrarilor comisiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

Articolul 10 - Efectele deciziilor
(1) Deciziile de aplicare unitara ale comisiei nu au impact asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac.
(2) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

Articolul 11 - Abrogari
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.318/2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 7 mai 2008.

Articolul 12 - Publicare
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Componenta Comisiei fiscale centrale
Nr.   Functia si domeniul                     Statutul in Comisia 
crt.                                 fiscala centrala 

1 Secretar de stat cu atributii in domeniul politicii si legislatiei fiscale Presedinte
2 Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Vicepresedinte
3 Vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe probleme de inspectie fiscala membru
4 Secretar general la Ministerul Finantelor Publice membru
5 Director general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice membru
6 Director al Directiei legislatie impozite directe din cadrul Ministerului Finantelor Publice membru
7 Director al Directiei legislatie in domeniul TVA din cadrul Ministerului Finantelor Publice membru
8 Director al Directiei legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice membru
9 Director al Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal din
cadrul Ministerului Finantelor Publice membru
10 Director al Directiei legislatie Cod procedura fiscala membru
11 Director al Directiei de legislatie si reglementari contabile din cadrul Ministerului
Finantelor Publice membru
12 Director general al Directiei generale de proceduri pentru administrarea
veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala membru
13 Director al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala membru
14 Director al Directiei generale de planificare strategica si monitorizare a realizarii
creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala membru
15 Director al Directiei generale coordonare inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala membru
16 Director al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala membru
17 Director al Directiei generale de metodologii fiscale si asistenta a contribuabililor
din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala membru
18* Reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania membru
19* Reprezentant al Asociatiei Oraselor din Romania membru
20* Reprezentant al Asociatiei Municipiilor din Romania membru
21* Reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania membru
22* Reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor membru
-----------------------------------------------------------
* Numai in cazul in care se dezbat problemele prevazute la art. 4 alin. (5) din ordin. Invitatia va fi transmisa numai acelor membri ai comisiei a caror activitate are legatura cu problematica ce urmeaza a fi analizata in cadrul unei sedinte a comisiei.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
23 useri online

Useri autentificati: