DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin ANAF 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordin 3741/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 din 29 decembrie 2015

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

In temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 268-281, art. 342 alin. (1) si art. 352 alin. (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Dispozitiile prezentului ordin se aplica de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala implicate in solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.

Art. 3
Dispozitiile prezentului ordin se aplica contestatiilor depuse incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 4
Procedura inceputa inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin ramane supusa legii vechi.

Art. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 9 octombrie 2014.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 1 ianuarie 2016.


Anexa - INSTRUCTIUNI din 23 decembrie 2015 pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala


AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

1. Instructiuni pentru aplicarea art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Codul de procedura fiscala) - Posibilitatea de contestare

1.1. Poate formula contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

1.2. In cazul deciziilor emise potrivit art. 99 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere.

2. Instructiuni pentru aplicarea art. 269 din Codul de procedura fiscala - Forma si continutul contestatiei

2.1. Daca contestatia este formulata printr-un imputernicit, se va prezenta imputernicirea/mandatul-procura in original, copie legalizata sau duplicat, dupa caz. Avocatul va prezenta imputernicirea in original sau in copie legalizata.

2.2. In cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/reorganizare/faliment/lichidare si i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestatia va purta semnatura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz, si va fi insotita de actul prin care a fost numit.

2.3. In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc depunerea in original/copie legalizata a imputernicirii/mandatului/procurii, precum si semnatura, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. In caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai antama fondul cauzei.

2.4. Confirmarile de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

2.5. Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

2.6. Motivarea contestatiei se va face cu respectarea dispozitiilor privind termenul de depunere a contestatiilor, sub sanctiunea decaderii.

3. Instructiuni pentru aplicarea art. 270 din Codul de procedura fiscala - Termenul de depunere a contestatiei

3.1. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va intocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare. Intocmirea dosarului contestatiei nu este obligatorie in situatia in care, potrivit art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, organul emitent este competent pentru solutionarea contestatiei.

3.2. Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite, imputernicirea avocatiala/procura/mandat in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.

3.3. In cazul in care contestatia este depusa direct la organul competent de solutionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, in vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificarii conditiilor procedurale, precum si a intocmirii referatului cu propuneri de solutionare.

3.4. Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizari privind indeplinirea conditiilor de procedura, mentiuni privind sesizarea organelor de urmarire si cercetare penala, dupa caz, mentiuni cu privire la starea juridica a societatii, precum si propuneri de solutionare a contestatiei, avand in vedere toate argumentele contestatorului si documentele in sustinere; in caz contrar, dosarul se restituie in vederea completarii.

3.5. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

3.6. In conditiile in care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar in urma demersurilor intreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunostinta de actul administrativ-fiscal atacat, inclusiv in situatia in care comunicarea prin publicitate a fost viciata prin nerespectarea procedurii in materie, aceasta va fi considerata depusa in termenul legal.
In situatia depunerii prin posta a contestatiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat sa anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisa contestatia.

3.7. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator, astfel:
a) Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.
De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 29 iunie, termenul de 45 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in data de 13 august, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 14 august.
b) Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
De exemplu: In situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.
c) Termenul de 3 luni prevazut la art. 270 alin. (4) din Codul de procedura fiscala se sfarseste in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfarseste in data de 15 aprilie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.
d) Termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos:
Actul administrativ fiscal este comunicat in data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfarseste in ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentand ultima zi de depunere a contestatiei.

3.8. Cand contestatorul isi majoreaza pretentiile, dispozitiile procedurale privind termenul de depunere a contestatiei se aplica corespunzator pentru diferentele contestate suplimentar.

3.9. Prin majorare de pretentie se intelege diferentele de obligatii fiscale contestate suplimentar, altele decat cele impotriva carora s-a introdus initial contestatie, cu exceptia accesoriilor aferente obligatiilor fiscale contestate initial, potrivit principiului de drept accesoriul urmeaza principalul.

3.10. Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, cu exceptia situatiei in care actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul dintre urmatoarele elemente:
a) posibilitatea de a fi contestat;
b) termenul de depunere a contestatiei;
c) organul fiscal la care se depune contestatia. In acest caz contestatia poate fi depusa in termenul de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.

4. Instructiuni pentru aplicarea art. 271 din Codul de procedura fiscala - Retragerea contestatiei

4.1. Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. Dovada calitatii de imputernicit se face potrivit legii. In cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura administratorului special/ administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.

4.2. Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte. In situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei; contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei.

4.3. Dupa primirea cererii de retragere a contestatiei, organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renuntarea la contestatie.

4.4. Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatie urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in solutionarea contestatiilor.

5. Instructiuni pentru aplicarea art. 272 din Codul de procedura fiscala - Organul competent

5.1. Actele administrative fiscale care intra in competenta de solutionare a organelor specializate prevazute la art. 272 alin. (1) din Codul de procedura fiscala sunt cele prevazute expres si limitativ de lege.

5.2. Prin organe fiscale din aparatul central, prevazute la art. 272 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, se intelege organele fiscale care fac parte din structura centrala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, astfel cum sunt prevazute acestea in actul de organizare a institutiei.

5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevazute la art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, se intelege actele administrative fiscale emise de organele fiscale competente, altele decat cele stipulate expres si limitativ la art. 272 alin. (1) din Codul de procedura fiscala si pentru care competenta de solutionare a contestatiilor apartine organelor fiscale emitente.

5.4. Raportul de inspectie fiscala/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, dupa caz, nu constituie titlu de creanta, acesta stand la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decat impreuna cu acesta. In situatia in care se contesta, totusi, doar raportul de inspectie fiscala/procesul-verbal organul de solutionare competent va solicita contestatarului, ca in termen de 5 zile sa precizeze daca intelege sa conteste si titlul de creanta, iar, in caz contrar, contestatia va fi respinsa ca inadmisibila.

5.5. Competenta de solutionare este data de natura actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatorului, categoria organului fiscal emitent al actului atacat sau de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentand impozite, taxe, contributii, datorie vamala stabilite de plata de catre organul fiscal, accesorii ale acestora, precum si al diminuarii pierderii fiscale.

5.6. In cazul solutionarii contestatiei formulate impotriva unei decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala emisa ca urmare a inspectiei fiscale efectuate pentru solutionarea unui decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, competenta de solutionare este data de TVA stabilita suplimentar.

5.7. In situatia in care, in urma unei inspectii fiscale efectuate la un contribuabil, organul de inspectie fiscala emite atat decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, cat si dispozitie de masuri privind diminuarea pierderii fiscale, cele doua acte administrative fiscale sunt acte distincte, competenta de solutionare fiind cea care rezulta din suma contestata aferenta fiecarui act administrativ fiscal luat individual. In situatia dispozitiei de masuri privind diminuarea pierderii fiscale, competenta de solutionare este data de suma cu care se diminueaza pierderea.

5.8. Atunci cand, ca urmare a constatarii pierderii inlesnirilor la plata, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecinta, debite si accesorii, competenta de solutionare a contestatiei apartine organelor prevazute la art. 272 alin. (2), (3), (4) si (5), dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

6. Instructiuni pentru aplicarea art. 273 din Codul de procedura fiscala - Decizia de solutionare

6.1. Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

7. Instructiuni pentru aplicarea art. 274 din Codul de procedura fiscala - Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

7.1. Decizia se semneaza de catre directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, de conducatorii directiilor generale regionale ale finantelor publice sau de inlocuitorii acestora, dupa caz.

7.2. In cazul contestatiilor solutionate potrivit art. 272 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, decizia se semneaza de conducatorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent in solutionarea acestor contestatii.

7.3. In situatia in care inlocuitorul directorului general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/ conducatorului directiei generale regionale a finantelor publice este persoana care a semnat actul administrativ contestat, va fi desemnata o alta persoana din cadrul directiei generale regionale respective/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili care sa semneze decizia de solutionare, prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functie publica.

7.4. Decizia privind solutionarea contestatiei se intocmeste si se comunica astfel:
a) cate un exemplar se comunica contestatorului/ administratorului special/administratorului judiciar sau lichidatorului, persoanelor introduse in procedura de solutionare a contestatiei, dupa caz, si organului care a intocmit actul atacat;
b) un exemplar ramane la dosarul contestatiei;
c) un exemplar se pastreaza la dosarul deciziilor.

7.5. In cazul in care, de la data formularii contestatiei si pana la data solutionarii contestatiei, competenta de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul fiscal care a emis actul atacat are obligatia transmiterii exemplarului original al deciziei de solutionare a contestatiei noului organ fiscal in administrarea caruia se afla contribuabilul, in vederea punerii in executare a acesteia.

7.6. In situatia in care decizia de solutionare a contestatiei priveste creante fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va inainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atributii de evidenta analitica pe platitori.

7.7. Organele care solutioneaza contestatiile vor tine evidenta acestora intr-un registru, din care sa rezulte numarul atribuit deciziei de solutionare, numarul de inregistrare al contestatiei la organul de solutionare competent, identitatea contestatorului, precum si solutia adoptata.

8. Instructiuni pentru aplicarea art. 275 din Codul de procedura fiscala - Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

8.1. In procedura de solutionare a contestatiilor interventia altor persoane poate fi voluntara sau fortata.

8.2. Interventia voluntara este forma de participare, la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.

8.2.1. Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.

8.2.2. Interventia se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

8.2.3. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.

8.2.4. Atunci cand interventia urmareste realizarea sau conservarea unor interese de natura juridica fiscala proprii, aceasta are caracter principal.

8.2.5. Atunci cand interventia este facuta pentru apararea dreptului uneia dintre parti, aceasta are caracter accesoriu.

8.2.6. Atat in cazul interventiei cu caracter principal, cat si in cazul interventiei cu caracter accesoriu, cererea de interventie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru forma si continutul contestatiei, iar asupra cererii de interventie principala organele competente de solutionare se vor pronunta prin decizie.

8.3. Interventia fortata este forma de participare a tertilor in solutionarea contestatiilor, care sunt introdusi de catre organele de solutionare din oficiu sau la cererea contestatorului. In cazul in care cererea de interventie fortata este formulata de contestator, aceasta va fi motivata in fapt si in drept.

8.3.1. Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat contestatorul printr-o adresa.

8.3.2. Introducerea din oficiu a intervenientilor se realizeaza printr-o adresa a organului de solutionare care instrumenteaza cauza.

8.3.3. Interventia fortata la solicitarea contestatorului se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

9. Instructiuni pentru aplicarea art. 276 din Codul de procedura fiscala - Solutionarea contestatiei

9.1. Pentru lamurirea cauzelor, organul de solutionare competent poate solicita puncte de vedere directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau altor institutii competente sa se pronunte in cauzele respective.

9.2. In situatia in care pentru aceeasi cauza exista puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de organul de solutionare competent, cauza respectiva poate fi supusa dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

9.3. Organul de solutionare competent va verifica existenta exceptiilor de procedura si, mai apoi, a celor de fond, inainte de a proceda la solutionarea pe fond a contestatiei.

9.4. In solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura si de fond pot fi urmatoarele: exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestatiei, exceptia de necompetenta a organului care a incheiat actul contestat, exceptia lipsei semnaturii sau a stampilei de pe contestatie, exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei de calitate procesuala, exceptia reverificarii aceleiasi perioade si aceluiasi tip de obligatie bugetara, prescriptia, puterea de lucru judecat etc.

9.5. In situatiile in care organele competente au de solutionat doua sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor titluri de creanta fiscala, ori alte acte administrative fiscale incheiate de aceleasi organe fiscale sau alte organe fiscale vizand aceeasi categorie de obligatii fiscale ori tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenteaza reciproc, se poate proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei.

9.6. Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o alta competenta de solutionare decat cea care rezulta din contestarea fiecarui act administrativ fiscal luat individual.

9.7. In cazul in care contestatorul isi restrange sau isi majoreaza pretentiile, organul de solutionare investit initial va solutiona contestatia formulata pe calea administrativa de atac.

9.8. Cererile precizatoare pot fi depuse la organul de solutionare competent al contestatiei pana la emiterea deciziei de solutionare.

9.9. In cazul in care contestatiile sunt astfel formulate incat au si alt caracter pe langa cel de cale administrativa de atac, pentru aceste aspecte cererea se va restitui organelor emitente ale actelor administrative fiscale atacate, in vederea inaintarii acesteia organelor competente.

9.10. La solicitarea organului de solutionare a contestatiei, pentru lamurirea aspectelor care fac obiectul contestatiei, organele competente vor efectua cercetare la fata locului, intocmind in acest sens proces-verbal de cercetare la fata locului, care va fi atasat la dosarul contestatiei aflat in curs de solutionare.

9.11. Dispozitiile art. 45 din Codul de procedura fiscala privind abtinerea si recuzarea se aplica in mod corespunzator.

9.12. Solicitarea privind sustinerea orala a contestatiei poate fi formulata in cuprinsul contestatiei sau prin cerere separata, o singura data in cadrul procedurii de solutionare a contestatiei. Contestatorul va putea aduce lamuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestatiei si documente prin care intelege sa isi probeze afirmatiile. Sustinerile contestatorului si ale reprezentantului organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat vor fi consemnate intr-o minuta, ce va fi anexata la dosarul contestatiei.

10. Instructiuni pentru aplicarea art. 277 din Codul de procedura fiscala - Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

10.1. Organul de solutionare competent poate suspenda solutionarea contestatiei administrative la cererea contestatarului sau din oficiu.

10.2. Daca prin decizie se suspenda solutionarea contestatiei pana la rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va relua procedura administrativa, in conditiile art. 276 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, numai dupa incetarea definitiva si executorie a motivului care a determinat suspendarea, la cererea contestatarului sau a organului fiscal. Aceasta trebuie dovedita de catre organele fiscale sau de contestator printr-un inscris emis de organele abilitate. Solutia data de organele de cercetare si urmarire penala trebuie insotita de rezolutia motivata, atunci cand suspendarea a fost pronuntata pana la rezolvarea cauzei penale. Daca solicitarea de reluare a procedurii de solutionare apartine imputernicitului contestatorului, altul decat cel care a formulat contestatia, acesta trebuie sa faca dovada calitatii de imputernicit, conform legii.

10.3. In situatia in care solicitarea de reluare a procedurii apartine contestatorului, organele de solutionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresa, comunicarea faptului ca motivul de incetare a suspendarii solutionarii contestatiei a ramas definitiv.

10.4. La reluarea procedurii administrative, organul de solutionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmarire si cercetare penala punctul de vedere privind solutionarea contestatiei in raport cu solutia organelor penale/hotararea instantei de judecata.

10.5. La solutionarea contestatiilor, organele de solutionare se vor pronunta si in raport cu motivarea rezolutiilor de scoatere de sub urmarire penala, neincepere sau incetare a urmaririi penale, expertizelor efectuate in cauza, precum si in raport cu considerentele cuprinse in hotararile pronuntate de instanta de judecata, in masura in care au implicatii asupra aspectelor fiscale.

10.6. Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa trebuie motivata de legatura de cauzalitate dintre obligatiile fiscale si stabilirea de catre organele de urmarire penala a faptului ca exista indiciile savarsirii unei infractiuni.

10.7. Organul de solutionare competent poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatorului, daca acesta prezinta motive intemeiate, cu exceptia situatiei in care motivul suspendarii il reprezinta cererea inaintata instantei judecatoresti competente prin care sa solicitat suspendarea executarii actului administrativ fiscal contestat. Suspendarea solutionarii contestatiei se poate solicita o singura data. Aceasta solicitare poate fi adresata organului de solutionare competent in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. La aprobarea suspendarii, organul de solutionare competent va stabili si termenul pana la care se suspenda procedura. Procedura administrativa este reluata la cererea contestatarului sau la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent, indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat sau nu.

10.8. Daca reluarea procedurii administrative de solutionare a contestatiei este solicitata de contestatar, acesta are obligatia sa formuleze in solicitare si mentiuni cu privire la starea juridica la data reluarii procedurii.

10.9. In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare si i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, organul de solutionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, dupa caz, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit.

11. Instructiuni pentru aplicarea art. 279 din Codul de procedura fiscala - Solutii asupra contestatiei

11.1. Contestatia poate fi respinsa ca:
a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
d) inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile art. 268 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, precum si in situatia contestarii de sine statatoare a Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal emis de organele fiscale sau vamale. Aceasta solutie o pronunta organul fiscal emitent al actului atacat.

11.2. Prin decizie, se poate lua act de renuntarea la contestatie, in situatia in care contestatorul solicita retragerea acesteia.

11.3. Prin decizie, se poate anula partial/total actul administrativ fiscal. Anularea partiala/totala se poate dispune in cazuri cum ar fi: in situatia in care pentru aceleasi obligatii fiscale exista doua sau mai multe titluri de creanta, daca organele de inspectie fiscala, ca urmare a desfiintarii, au depasit limitele investirii, in cazurile prevazute la art. 49 din Codul de procedura fiscala, precum si in alte situatii in care se impune.

11.4. Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ fiscal atacat. Inaintea emiterii deciziei cu solutie de desfiintare, organul de solutionare competent va intreprinde demersurile necesare, daca se impune, la organul fiscal emitent al actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situatii contestate, completarea punctului de vedere cu privire la documentele depuse de contestatar, dispunerea unei cercetari la fata locului etc. In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.

11.5. Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului obligatii fiscale mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii. In mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat.

11.6. Solutiile asupra contestatiilor nu sunt prevazute limitativ.

12. Instructiuni pentru aplicarea art. 280 din Codul de procedura fiscala - Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

12.1. Contestatia poate fi respinsa ca:
a) nedepusa in termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;
b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;
c) fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;
d) lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau in interesul sau legitim.

12.2. Aceste solutii nu sunt prevazute limitativ.

13. Instructiuni pentru aplicarea art. 281 din Codul de procedura fiscala - Comunicarea deciziei si calea de atac

13.1. Decizia de solutionare a contestatiei se comunica prin modalitatile de comunicare a actului administrativ fiscal prevazute de art. 47 din Codul de procedura fiscala.

13.2. In situatia in care contestatorul se adreseaza instantei de contencios administrativ pentru nesolutionarea contestatiei in termen de 6 luni, organul de solutionare competent va emite decizie de dezinvestire, la data la care a luat cunostinta de actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil. Organul de solutionare competent va fi sesizat fie de structurile juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, fie de contestatar prin prezentarea unui certificat de grefa emis de instanta la care a inregistrat actiunea.

14. Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

14.1. Contestatiile formulate de contribuabilii care sunt incadrati in categoria marilor contribuabili si care ulterior depunerii contestatiei nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.2. Contestatiile formulate de contribuabilii mici si mijlocii si care ulterior depunerii contestatiei indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.3. Contestatiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestatiei isi schimba domiciliul fiscal in conditiile legii vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

14.4. In situatiile in care procedura administrativa de solutionare a contestatiei a fost suspendata conform art. 277 alin. (1), iar organele abilitate reprezentate de instanta judecatoreasca sau organele de cercetare si urmarire penala se pronunta definitiv, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data ramanerii definitiva a solutiei acestora.

14.5. In situatiile in care instanta de judecata obliga definitiv la solutionarea pe fond a cauzei, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data ramanerii definitive a respectivei hotarari a instantei de judecata.

14.6. Prin hotarare definitiva, in sensul prezentelor instructiuni, se va intelege hotararea pronuntata de instanta de judecata pana la epuizarea cailor ordinare si extraordinare de atac, in conditiile legii.

15. Instructiuni privind indreptarea erorilor materiale din deciziile privind solutionarea contestatiilor

15.1. Procedura de efectuare a corectiei erorilor materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor cuprinde activitatile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.

15.2. Indreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 53 din Codul de procedura fiscala.

15.3. Prin erori materiale se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

15.4. Erorile materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor pot fi indreptate de catre organul de solutionare a contestatiilor competent, la initiativa acestuia, a organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, a contestatorului sau a oricarei persoane direct interesate.

15.5. Prevederile pct. 15.4 nu se aplica deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.

15.6. In situatia solicitarii de indreptare a unei erori materiale din decizia de solutionare a contestatiei de catre organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, contestator sau alta persoana direct interesata, organul de solutionare a contestatiei poate solicita si alte documente necesare justificarii erorilor.

15.7. Decizia de rectificare a actului care contine erori va avea acelasi numar de inregistrare, la care se adauga particular "bis" si va purta data emiterii efective.

15.8. Decizia de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale va fi comunicata atat organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cat si contestatorului sau altor persoane direct interesate. Intocmirea deciziei de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale se face conform pct. 7.4.

16. Instructiuni privind publicarea pe site a deciziilor de solutionare a contestatiilor

16.1. In cadrul Directiei generale de solutionare a contestatiilor, birourilor/serviciilor de solutionare contestatii din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, toate deciziile emise in solutionarea contestatiilor si solutiile instantelor judecatoresti, dupa caz, dupa depersonalizarea lor, se vor posta pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

16.2. Depersonalizarea deciziilor emise in solutionarea contestatiilor se face prin eliminarea oricaror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a functionarilor publici care au participat la redactarea si semnarea deciziei, precum si a denumirii directiilor de specialitate, in situatia in care acestea au fost invocate in cuprinsul deciziei.
In acelasi fel se va proceda si in cazul solutiilor pronuntate de instantele judecatoresti.