DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 702 din 15 noiembrie 2013

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2013,
in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organziarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Conditiile generale asociate autorizatiei de infiintare, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.


Art. 2
Se aproba Conditiile generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2012 pentru aprobarea conditiilor-cadru asociate autorizatiei de infiintare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 20 aprilie 2012, se abroga.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Anexa nr. 1 - CONDITIILE GENERALE asociate autorizatiei de infiintare


I. Cadru general

Art. 1
Prezentul document stabileste conditiile generale in care este valabila autorizatia de infiintare, denumita in continuare autorizatie, si constituie parte integranta din autorizatie.

Art. 2
Titularul autorizatiei este responsabil pentru respectarea Conditiilor specifice si Conditiilor generale asociate autorizatiei, denumite in continuare Conditiile autorizatiei sau Conditii.

Art. 3
Termenii evidentiati prin caractere italice in textul Conditiilor autorizatiei sunt definiti dupa cum urmeaza:
1. autoritatea competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
2. Lege - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.
3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2013.
4. specificatii - totalitatea documentelor, datelor si informatiilor considerate definitorii pentru capacitatile energetice care fac obiectul autorizatiei, transmise ANRE de catre titularul autorizatiei, in vederea emiterii autorizatiei, precizate in Conditiile specifice asociate autorizatiei;
5. titularul autorizatiei - persoana careia i-a fost acordata autorizatia, nominalizata in autorizatie;
6. periaoada de probe - perioada cuprinsa intre data la care un grup/o centrala electric(a) incepe sa produca si sa livreze energie electrica/termica si maximum 60 de zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie a punerii in functiune; perioada de probe nu poate depasi durata de valabilitate a autorizatiei de infiintare.

II. Drepturi ale titularului autorizatiei

Art. 4
Pe durata de valabilitate a autorizatiei, titularul autorizatiei are dreptul:
a) sa desfasoare lucrari de inginerie, procurare, constructii-montaj, punere in functiune, lucrari de provizorate, precum si alte lucrari/servicii necesare pentru realizarea capacitatilor energetice care fac obiectul autorizatiei, conform documentelor ce au stat la baza acordarii acesteia;
b) sa comercializeze, in perioada de probe, energia electrica si, dupa caz, energia termica produsa de capacitatile autorizate, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
c) alte drepturi prevazute in Lege si Conditiile specifice ale autorizatiei.

Art. 5
Lucrarile de infiintare a capacitatilor autorizate sunt lucrari de interes public, in sensul dispozitiilor Legii.

Art. 6
Deciziile autoritatii competente cu privire la modifiacrea, suspendarea sau retragerea autorizatiei pot fi atacate de titularul autorizatiei la instanta judecatoreasca competenta.

III. Obligatii ale titularului autorizatiei

Art. 7
Pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, titularul autorizatiei este obligat sa respecte prevederile:
a) conditiilor autorizatiei;
b) Legii, cu modificarile si completarile ulterioare ale acesteia;
c) legilor in vigoare;
d) tuturor reglementarilor incidente emise de autoritatea competenta;
e) standardelor/normelor aplicabile.

Art. 8
Titularul autorizatiei este obligat sa desfasoare activitatile necesare realizarii si punerii in functiune a capacitatilor autorizate potrivit specificatiilor acestora, utilizand materiale, echipamente, instalatii, procedee si tehnologii in limitele prevazute de legile si de normele in vigoare.

Art. 9
in conformitate cu prevederile Legii, titularul autorizatiei are obligatia:
a) sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului;
b) sa obtina toate avizele, acordurile, autorizatiile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea capacitatii autorizate.

Art. 10
Dupa finalizarea activitatilor necesare realizarii capacitatii autorizate si/sau incetarea drepturilor prevazute deLege, titularul autorizatiei este obligat sa elibereze terenurile ocupate temporar sau care devin disponibile, precum si a spatiilor afectate, care vor fi readuse la starea initiala, respectandu-se si toate celelalte conditii specifice impuse de legislatia cu privire la protectia mediului.

Art. 11
Titularul autorizatiei desfasoara lucrarile de realizare si de punere in functiune a capacitatii autorizate, astfel incat sa nu limiteze si sa nu obstructioneze nejustificat accesul altor utilizatori la retelele electrice.

Art. 12
Titularul autorizatiei are obligatia de a stabili si aplica masuri de protectie a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile in vigoare, pe intreaga durata a executrii lucrarilor de realizare si de punere in functiune a capacitatilor autorizate.

Art. 13
Pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, titularul autorizatiei are obligatia sa instituie si sa mentina, in conditiile Legii, zonele de protectie si zonele de siguranta asociate capacitatilor energetice, respectiv asociate componentelor acestora in conformitate cu prevederile din legislatia si reglementarile aplicabile.

Art. 14
Titularul autorizatiei furnizeaza autoritatii competente toate documentele, datele si informatiile care ii sunt necesare acesteia pentru exercitarea atributiilor sale, inclusiv pe cele prevazute in Conditiile autorizatiei.

Art. 15
In termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii valabilitatii autoriztiei sau de la data semnarii procesului-verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor autorizate, titularul autorizatiei va transmite autoritatii competente o notificare privind finalizarea proiectului investitional, care va contine o descriere a activitatilor planificate si realizate, precum si eventualele lucrari restante.

Art. 16
In termen de 8 zile lucratoare de la sesizarea incalcarii/nerespectarii Conditiilor autorizatiei, respectiv de la aparitia acestora, titularul autorizatiei este obligat sa informeze autoritatea competenta in urmatoarele situatii:
a) incalcarea Conditiilor autorizatiei de catre titularul autorizatiei;
b) suspendarea de catre alta autoritate a valabilitatii unui act (autorizatie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfasurarea unor activitati/lucrari aferente uneia sau mai multor componente ale capacitatilor autorizate.

Art. 17
(1) Titularul autorizatiei informeaza autoritatea competenta in termen de 30 de zile, daca Legea sau Regulamentul nu prevad altfel, despre schimbarea:
a) denumirii titularului autorizatiei;
b) sediului si/sau a datelor de contact (telefon, fax);
c) statutului juridic al societatii;
d) structurii actionariatului sau a valorii capitalului social sau a patrimoniului.
(2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii actionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea autorizatiei.
(3) Odata cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizatiei va transmite autorittii competente si cererea de modificare a autorizatiei.
(4) Divizarea sau fuziunea titularului autorizatiei este notificata autoritatii competente, in conditiile Regulamentului, cu cel putin 60 de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc operatiunea de divizare/fuziune potrivit hotararii organelor de conducere ale titularului autorizatiei.

IV. Transferul autorizatiei

Art. 18
Autorizatia este valabila pentru realizarea capacitatilor autorizate si a componentelor acestora, prevazute in conditiile specifice aosociate autorizatiei.

Art. 19
(1) Autorizatia poate fi transferata unei alte persoane fizice sau juridice, in conditiile Regulamentului si ale prezentului articol.
(2) Intentia de transfer al autorizatiei se notifica de catre titularul autorizatiei la ANRE cu 60 de zile inainte de data la care acesta devine efectiv, impreuna cu documentele care probeaza operatiunea de transfer, precum si cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu privire la operatorul economic care preia autorizatia de infiintare/licenta.

V. Suspendarea/retragerea autorizatiei

Art. 20
(1) Autoritatea competenta poate suspenda/retrage autorizatia in cazurile prevazute in Regulament, procedand conform prevederilor acestuia.
(2) Autoritatea competenta comunica titularului autorizatiei suspendarea/retragerea autorizatiei, motivele de suspendare/retragere, precum si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca pentru incetarea suspendarii.
(3) Autoritatea competenta poate dispune incetarea suspendarii autorizatiei in termen de 5 zile lucratoare de la data la care titularul autorizatiei face dovada cu privire la indeplinirea conditiilor de incetare a suspendarii.

VI. Modificarea autorizatiei

Art. 21
(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizatiei, autoritatea competenta poate modifica autorizatia procedand conform prevederilor Regulamentului.
(2) In cazul unor modificari ale statutului titularului autorizatiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competenta examineaza cererea de modificare si documentatia anexata acesteia si dispune, daca solicitarea este intemeiata, dupa caz:
a) retragerea autorizatiei si eliberarea unei autorizatii noi;
b) modificarea autorizatiei.

Art. 22
Autoritatea competenta poate initia modificarea Conditiilor autorizatiei ca urmare a modificarii conditiilor existente la data acordarii acesteia (legislatia primara si secundara si decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afecteaza substantial piata energiei electrice, acestea fiind notificate titularului autorizatiei conform prevederilorRegulamentului.

Art. 23
Titularul autorizatiei poate cere autoritatii competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei, in conditiile Regulamentului.

VII. Control si sanctiuni

Art. 24
Autoritatea competenta controleaza indeplinirea de catre titularul autorizatiei a Conditiilor autorizatiei, scop in care analizeaza documentele transmise de titularul autorizatiei, exercitandu-si atributiile de control, conform Legii.

Art. 25
Daca autoritatea competnenta constata ca titularul autorizatiei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Conditiile autorizatiei, aplica sanctiuni, conform dispozitiilor Legii.

VIII. Cai de comunicare

Art. 26
Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alta informatie ceruta ori a carei transmitere este permisa in conditiile autorizatiei se va face in scris, in limba romana, si se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant imputernicit, prin serviciile postale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax.


Anexa nr. 2 - CONDITIILE GENERALE asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produse in cogenerare


I. Cadru general

Art. 1
Prezentul document stabileste condtiile generale in care este valabila licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice produse in cogenerare, denumita in continuare licenta, si constituie parte integranta din licenta.

Art. 2
Obiectul licentei il reprezinta desfasurarea activitatii de producere de energie electrica si, dupa caz, de energie termica produsa in cogenerare, prin exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a capacitatilor de producere a energiei termice in cogenerare precizate in Conditiile specifice ale licentei.

Art. 3
Nu fac obiectul licentei:
a) furnizarea de energie electrica la clienti finali, cu exceptiile prevazute la art. 10 lit. b) si c);
b) distributia de energie electrica, cu exceptia prevazuta la art. 10 lit. a);
c) consultnata, finantarea si executarea unor anumite lucrari/servicii la clienti finali;
d) orice alte activitati care nu se incadreaza in categoriile de activitati permise sau impuse de Conditiile licentei.

Art. 4
Titularul licentei este responsabil pentru respectarea Conditiilor specifice si Conditiilor generale asociate licentei, denumite, in continuare Conditiile licentei sau Conditii.

Art. 5
Urmatorii termeni utilizati in textul Conditiilor licentei sunt definiti dupa cum urmeaza:
1. Lege - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012;
2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 48/2013;
3. autoritatea competenta - prin Lege, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul in Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;
4. licenta - licenta acordata de ANRE in conditiile Legii si ale Regulamentului, pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice produse in cogenerare; notiunea de licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si a energiei termice produse in cogenerare este echivalenta cu cea de licenta pentru producerea de energie electrica si pentru producerea de energie termica in cogenerare;
5. titularul licentei - pesoana careia i-a fost acordata licenta, nominalizata in conditiile specifice asociate licentei;
6. etichetarea energiei electrice - totalitatea activitatilor prin care se face specificarea originii energiei electrice furnizate;
7. raportul anual - document ce cuprinde situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul auditorilor, intocmite conform legii si reglementarilor contabile stabilite de ministerul de resort, si trimis de consiliul de administratie al societatii comerciale la directia teritoriala de administrare fiscala din cadrul acestui minister, unde societatea comercicala este inregistrata;
8. situatiile financiare - documente referitoare la activitatile ce fac obiectul licentei, precum si la cele pe care titularul licentei le desfasoara in afara licentei si care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative. Situatiile financiare se depun, conform legii, la directia teritoriala a ministerului de resort unde este inregistrat operatorul economic;
9. subventionare incrucisata - modalitate de subventionare care vizeaza transferurile de resurse provenite din vanzarile unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activitatile acelui operator economic intr-o alta categorie de produse/servicii sau in alta zona geografica a operatiunilor sale;
10. sistem de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate intr-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori;
11. serviciu public de alimentare cu energie termica - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activitatilor desfasurate in scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel putin 2 utilizatori racordati la SACET;
12. furnizor de energie termica - persoana juridica, autorizata conform reglementarilor in vigoare pentru a presta serviciul public de alimentare cu energie termica a unuia sau mai multor utilizatori, pe baza de contracte de furnizare;
13. furnizare de energie termica - activitatea de comercializare a energiei termice livrate de producator in cadrul SACET. Aceasta activitate include si serviciile de masurare a energiei termice vandute, la nivelul utilizatorului.

II. Drepturi ale titularului licentei

Art. 6
Pe durata de valabilitate a licentei, titularul licentei are dreptul:
a) sa tranzactioneze energie electrica, conform reglementarilor in vigoare;
b) sa beneficieze de acces la retelele electrice, in conditiile reglementarilor emise de autoritatea competenta;
c) sa comercializeze energia termica produsa in cogenerare, conform reglementarilor in vigoare;
d) alte drepturi prevazute de Lege.

Art. 7
(1) In conformitate cu prevederile Legii si ale reglementarilor in vigoare, pe durata de valabilitate a licentei titularul licentei are dreptul de acces la retelele electrice de interes public prin care se asigura serviciile de transport si de distributie a energiei electrice si are dreptul sa obtina, in conditiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.
(2) In conformitate cu reglementarile in vigoare privind serviciul public de alimentare cu energie termica, titularul licentei are dreptul de acces la retelele termice de interes public prin care se asigura serviciile de transport/distributie a energiei termice, in conditii reglementate.

Art. 8
(1) Pe durata de valabilitate a licentei, asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice ori juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatilor energetice ce fac obiectul licentei, titularul licentei beneficiaza de drepturile prevazute de Lege, pe care le poate exercita numai in conditiile Legii.
(2) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor energetice si a anexelor acestora, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta, care se determina de catre titularul licentei, pentru fiecare capacitate ce face obiectul licentei, respectiv pentru componentele acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.

Art. 9
(1) Pe durata de valabilitate a licentei titularul licentei are dreptul:
a) de a intrerupe livrarea energiei termice catre furnizorii si/sau consumatorii de energie termica cu care se afla in relatii contractuale, conform clauzelor din contractele incheiate;
b) de a inceta desfasurarea activitatilor care fac obiectul licentei, cu obligatia de a notifica anticipat clientilor sai, in modul stabilit prin contractele comerciale incheiate, aceasta intentie.
(2) Anterior exercitarii dreptului prevazut la alin. (1) fata de furnizorii si/sau consumatorii de energie termica debitori, conform relatiei contractuale cu acestia, titularul licentei va parcurge succesiv urmatoarele etape:
a) negocierea (re)esalonarii datoriilor;
b) acordarea unui previz de sistare a livrarii energiei termice de 5 zile lucratoare;
c) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termica, in conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri de debit de agent termic, dupa grafice stabilite cu acestia, acolo unde conditiile tehnice permit acest lucru;
d) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termica, in conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri ale temperaturii de tur, acolo unde conditiile tehnice permit acest lucru.
(3) Titularul licentei realizeaza manevrele de intrerupere a livrarii de energie termica sau de reducere a puterii prevazute la alin. (1), corelat cu nivelul de putere termica si cantitatile de energie termica stabilite prin contractele incheiate. Daca, dupa finalizarea procedurii legale de urmarire a debitorilor se dovedeste ca plata nu a fost efectuata, debitorul fiind de reacredinta, titularul licentei poate inceta livrarea energiei termice pana la recuperarea creantelor.
(4) Titularul licentei se va asigura ca nu contravine prevederilor legale in vigoare, inainte de a intrerupe alimentarea cu energie termica pentru urmatoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, statii de salvare, camine de batrani, leagane de copii, gradinite, crese, camine studentesti, camine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, scoli si unitati militare.

Art. 10
Complemetnar activitatii de producere de energie electrica si energie termica produsa in cogenerare, autorizate prin licenta, titularul licentei are dreptul sa desfasoare:
a) activitatea de distributie a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare si/sau conexiune pentru operatorii de retea sau pentru alimentarea clientilor finali de energie electrica existenti, racordati direct la instalatiile electrice aferente unitatii de producere a energiei electrice mentionate in Conditiile specifice ale licentei;
b) activitatea de furnizare la clientii finali de energie electrica alimentati direct din instalatiile electrice aferente unitatii de producere a energiei electrice sau din retelele electrice pe care le exploateaza, mentionate in Conditiile specifice ale licentei;
c) activitatea de alimentare a locurilor de consum apartinand titularului licentei cu energie electrica si/sau termica obtinuta din productie proprie.

Art. 11
In conformitate cu reglementarile in vigoare, titularul licentei se poate adresa autoritatii competente pentru solutionarea:
a) disputelor privind accesul la reteaua electrica de interes public;
b) disputelor pe piata angro si cu amanuntul, cu alti participanti la piata de energie electrica, prin intermediul Comisiei de solutionare a disputelor, care se organizeaza potrivit Legii;
c) neintelegerilor precontractuale in legatura cu contractele ce se incheie ca urmare a desfasurarii activitatilor permise sau impuse de licenta.

Art. 12
Deciziile autoritatii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei, precum si cele cu privire la aplicarea sanctiunilor, generate de incalcarea prevederilor Conditiilor licentei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizatiei la instanta judecatoreasca competenta.

Art. 13
Activitatile ce fac obiectul licentei sunt de interes public, in sensul dispozitiilor Legii, cu exceptia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licentei.

III. Obligatii ale titularului autorizatiei

Sectiunea 1 - Respectarea legilor si reglementarilor


Art. 14
(1) Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul licentei va respecta prevederile:
- licentei, impreuna cu Conditiile licentei;
- Legii, inclusiv a modificarilor aduse ulterior acesteia;
- reglementarilor emise de autoritatea competenta;
- normativelor, prescriptiilor si altor acte normative in vigoare in sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ in vigoare.
(2) Titularul licentei are obligatia de a participa, la solicitarea autoritatii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementarilor, normativelor, prescriptiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

Sectiunea 2 - Obligatii privind piata de energie


Art. 15
Titularul licentei nu va incheia contracte care sa contina prevederi neconforme cu obligatiile din licenta si din contractele-cadru aprobate de autoritatea competenta.

Sectiunea 3 - Obligatii privind masurarea energiei electrice


Art. 16
(1) Titularul licentei poate desfasura activitatile autorizate prin licenta numai dupa ce functia de masurare a energiei electrice/termice este asigurata conform reglementarilor aplicabile.
(2) Titularul licentei verifica si intretine periodic grupurile de masurare a energiei electrice/termice care ii apartin, la termenele stabilite prin reglementarile metrologice in vigoare sau ori de cate ori este necesar.

Art. 17
titularul licentei asigura, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta, accesul partilor cu care se afla in relatii contractuale, pentru verificarea grupurilor de masurare a energiei electrice si termice. Titularul licentei este obligat sa permita ca utilizatorii retelelor sale electrice/termice sa instaleze suplimentar grupuri de masurare a energiei electrice, la cererea acestora si pe cheltuiala lor.

Sectiunea 4 - Facturarea energiei electrice/termice


Art. 18
(1) Factura emisa de catre titularul licentei in vederea incasarii contravalorii energiei electrice/termice vandute va contine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligatiilor din contractele incheiate, respectand oricare dintre cerintele aplicabile, specificate de instructiuni/acte normative in vigoare.
(2) Titularul licentei va factura energia termica livrata clientilor sai pe baza indicatiilor grupurilor de masurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele incheiate.
(3) Titularul licentei va factura energia termica livrata furnizorilor de energie termica, precum si consumatorilor de energie termica racordati direct, pe baza indicatiilor contoarelor de energie termica pentru decontare stabilite prin contractele incheiate.

Sectiunea 5 - Relatiile cu operatorul de transport si de sistem si cu operatorul pietei de energie electrica


Art. 19
Titularul licentei poate infiinta un centru de dispecer local aferent unitatilor de producere de energie electrica pe care le exploateaza. In acest caz, titularul licentei asigura, in baza ordinelor de investire emise de centrele de dispecer superioare, subordonarea de dispecer, respectiv autoritatea conducerii prin dispecer, prin stabilirea unor relatii ierarhice intre centrele de dispecer infiintate si cele superioare, precum si intre centrele de dispecer si personalul operational din centrale, statii electrice si zone de retea, independente si prioritare fata de subordonarea tehnico-administrativa sau de alta natura.

Art. 20
(1) Titularul licentei este obligat sa respecte instructiunile si comenzile transmise operativ, prin centrele de dispecer competente, de catre operatorul de transport si de sistem in exercitarea autoritatii de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic national (SEN), prin activitatile de comanda, planificare si programare operationala, si sa furnizeze toate informatiile tehnice si documentatiile cerute, in baza prevederilor reglementarilor in vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licentei le-a incheiat nu poate fi invocata drept cauza a abaterii de la aceasta obligatie.
(2) La cererea operatorului de transport si de sistem, in cazuri justificate de asigurarea sigurantei in functionare a SEN, titularul licentei are obligatia de furniza servicii tehnologice de sistem chiar daca acestea nu au fost contractate.

Art. 21
Titularul licentei organizeaza si desfasoara conducerea prin dispecer a instalatiilor de producere a energiei termice pe care le exploateaza. Relatiile necesare dintre compartimentul de dispecer organizat de titularul licentei si dispecerul coordonator al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica, organizat de operatorul de transport, se vor stabili in cadrul conventiilor de exploatare incheiate intre cele doua dispecerate, precizandu-se totodata atributiile fiecaruia, cu respectarea reglementarilor in vigoare

Sectiunea 6 - Obligatii privind capacitatile energetice ce fac obiectul licentei


Art. 22
(1) Titularul licentei are obligatia de a intreprinde actiunile necesare pentru a desfasura si/sau a contracta cu terti lucrarile necesare pentru a asigura disponibilitatea capacitatilor energetice a caror exploatare comerciala face obiectul licentei, in conformitate cu obligatiile asumate prin participarea sa la piata de energie electrica si contractele incheiate pentru livrarea de energie termica.
(2) Pentru a mentine capacitatea de productie si eficienta exploatarii, titularul licentei va asigura capacitatile energetice ce fac obiectul licentei, urmarirea sistematica a comportarii constructiilor si a echipametnelor energetice si va efectua lucrarile corespunzatoare de mentenanta in baza unui program de asigurare a mentenantei.
(3) In scopul cresterii eficientei si disponibilitatii in exploatare a capacitatilor energetice ce fac obiectul licentei, titularul licentei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea si retehnologizarea acestora sau, dupa caz, conservarea ori dezafectarea lor.

Art. 23
Pentru capacitatile energetice noi pe care urmeaza a le infiinta sau pentru cele pe care intentioneaza sa le retehnologizeze, titularul licentei solicita autoritatii competente acordarea de autorizatii de infiintare, conform prevederilor Legii si cadrului normativ in vigoare.

Sectiunea 7 - Etichetarea energiei electrice si solicitarea emiterii garantiilor de origine


Art. 24
In vederea etichetarii energiei electrice furnizate consumatorilor, titularul licentei, in calitate de producator, este obligat sa transmita autoritatii competente, furnizorilor si operatorului pietei de energie electrica declaratii referitoare la cantitatea totala de energie electrica vanduta si sursele de energie primara utilizate in perioada de referinta, in conformitate cu reglementarile in vigoare emise sau aprobate de autoritatea competenta.

Sectiunea 8 - Protectia mediului, bunurilor si persoanelor


Art. 25
(1) Titularul licentei se va asigura ca in desfasurarea activitatii de producere de energie electrica si termica nu incalca prevederile din legislatie si reglementarile in vigoare referitoare la protectia mediului si gospodarirea apelor. Titularul licentei este obligat sa detina, pe toata durata de valabilitate a licentei, toate acordurile, avizele si autorizatiile prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului si gospodarirea apelor.
(2) Titularul licentei trebuie sa asigure instituirea si mentinerea, in conditiile Legii, a zonelor de protectie si de siguranta, asociate functionarii normale a capacitatilor energetice, determinate in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta.

Sectiunea 9 - Asigurarea mediului concurential normal si tratarea nediscriminatorie a participantilor la piata de energie electrica


Art. 26
(1) Titularul licentei nu se va angaja in nicio forma de practici anticoncurentiale pe piata de energie electrica si nu va impiedica sau incerca sa impiedice, in mod ilicit, alti titulari de licente sa se angajeze in activitatea de producere a energiei electrice, respectand prevederile legislatiei in vigoare.
(2) Titularul licentei nu va declara operatorului de transport si de sistem ca disponibil sau indisponibil, contrar realitatii, niciunul dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice ce fac obiectul licentei, in intentia de a impiedica, restrictiona sau distorsiona concurenta in producerea energiei electrice.
(3) Titularul licentei nu poate detine, simultan cu aceasta, inca o licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere de energie electrica sau a capacitatilor de producere de energie electrica si energie termica produsa in cogenerare.

Sectiunea 10 - Separarea situatiilor contabile


Art. 27
(1) In conformitate cu cerintele legale, pentru activitatile ce fac obiectul licentei, titularul licentei intocmeste situatii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), asa cum ar trebui sa se procedeze in cazul in care activitatile respective ar fi efectuate de catre operatori economici separati. Totodata, situatiile contabile pentru activitatile ce fac obiectul licentei trebuie sa fie prezentate separat de acelea asociate altor activitati comerciale incluse in obiectul sau de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
(2) Situatiile contabile se intocmesc astfel incat veniturile si cheltuielile asociate activitatilor autorizate prin licenta sa fie identificabile in registrele titularului licentei, separat de cele asociate altor activitati pe care le desfasoara.
(3) Titularul licentei indica in scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor si cheltuielilor avute in vedere la separarea situatiilor contabile.
(4) Titularul licentei se asigura ca tinerea situatiilor contabile in conformitte cu cerintele acestei conditii din licenta este efectiva pe durata de valabilitate a licentei.
(5) In cazul in care exista cheltuieli comune intre activitatile ce fac obiectul licentei si alte activitati ale titularului licentei, acesta va prezenta, la cererea autoritatii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare si rezultatele obtinute dupa aceasta repartizare.

Sectiunea 11 - Eliminarea subventionarilor incrucisate


Art. 28
In conformitate cu dispozitiile Legii, titularului licentei ii este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate, precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate pe care acesta le desfasoara.

Sectiunea 12 - Mentinerea activelor


Art. 29
(1) Titularul licentei notifica autoritatii competente, cu 60 de zile lucratoare inainte, intentia de a se efectua operatiuni (inclusiv fuziuni sau divizari) in urma carora activele corporale destinate activitatilor autorizate prin licenta se vor transmite sau vor apartine altei/altor persoane.
(2) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) va conduce, dupa caz, la modificarea, retragerea sau transferul licentei. Autoritatea competenta va comunica titularului licentei modalitatea prin care va fi solutionata situatia creata ca urmare a punerii in aplicare a intentiei notificate de titularul licentei.

Sectiunea 13 - Constituirea si mentinerea garantiilor financiare


Art. 30
(1) Pe durata de valabilitate a licentei, titularul licentei constituie si mentine o garantie financiara prin care sa se asigure desfasurarea continua a activitatii pentru care s-a acordat licenta, luand in considerare riscurile majore ce pot afecta aceasta activitate, orice daune pe care titularul licentei le poate datora conform prevederilor din contractele incheiate, precum si ansamblul obligatiilor de plata ale titularului licentei. Garantia constituita va reprezenta 1‰ din valoarea activelor aferente activitatilor care fac obiectul licentei, dar nu mai putin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activitatilor care fac obiectul licentei.
(2) Titularul licentei poate constitui o singura garantie financiara comuna tuturor activitatilor pentru care a obtinut licente acordate de autoritatea competenta.
(3) Autoritatea competenta poate sa solicite titularului licentei, in orice moment, pe durata de valabilitate a licentei, documente care sa dovedeasca constituirea si mentinerea garantiei financiare prevazute la alin. (1).

Sectiunea 14 - Personalul titularului licentei


Art. 31
Pentru indeplinirea in conditii de siguranta a activitatilor ce fac obiectul licentei si in conformitate cu cerintele acesteia, titularul licentei se va asigura ca dispune de personal calificat si autorizat, respectand toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se mentine pe toata durata de valabilitate a licentei, cel putin la nivelul prezentat autoritatii competente la momentul acordarii licentei.

Sectiunea 15 - Furnizarea de informatii autoritatii competente


Art. 32
In conformitate cu dispozitiile Legii si prevederile reglementarilor in vigoare, titularul licentei va furniza autoritatii competente datele si informatiile care ii sunt necesare in exercitarea atributiilor sale.

Art. 33
(1) Pe baza situatiilor contabile tinute in conformitate cu obligatiile specificate in Conditiile licentei, titularul licentei intocmeste si transmite anual autoritatii competente un raport financiar cu referire la activitatile ce fac obiectul licentei, avand formatul si continutul in concordanta cu metodologia emisa de autoritatea competenta.
(2) Titularul licentei asigura auditarea raportului financiar prevazut la alin. (1) de catre o persoana autorizata in conformitate cu legea nationala privind auditul financiar. Raportul auditorului, intocmit in urma verificarilor privind conformitatea cu legislatia aplicabila si cu cerintele conditiilor licentei privind separarea situatiilor contabile, se va transmite autoritatii competente odata cu raportul financiar.
(3) Titularul licentei intocmeste si transmite autoritatii competente pentru fiecare exercitiu financiar anual, in copie, situatiile financiare ale societatii intocmite conform reglementarilor contabile in vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscala.
(4) Titularul licentei intocmeste si transmite autoritatii competente, in copie, situatiile financiare ale societatii pentru primele 6 luni ale fiecarui exercitiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscla. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limita prevazuta de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscala.
(5) Titularul licentei intocmeste si transmite anual autoritatii competente un raport de activitate anual, avand formatul si continutul in concordanta cu procedura aprobata de catre autoritatea competenta.
(6) Documentele prevazute la alin. (1), (3) si (5) se transmit autoritatii competente in termen de 30 zile lucratoare de la datalimita prevazuta de lege pentru depunerea situatiilor financiare ale societatii la autoritatea de administrare fiscala.
(7) Titularul licentei transmite periodic autoritatii competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea si monitorizarea pietei de energie electrica; datele vor fi transmise in conformitate cu reglementari emise de autoritatea competenta, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor si formatele (formulare/machete) pentru inscrierea acestora.

Art. 34
(1) Titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea competenta despre:
a) orice fapt care constituie o incalcare a Conditiilor licentei de catre titularul licentei, indiferent de cauza, in termen de 8 zile de la depistarea acesteia de catre titularul licentei;
b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licentei, in termen de 10 zile lucratoare de la producerea acesteia;
c) modifiacri ale statutului titularului de licenta determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii actionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, in termen de 30 de zile de la producerea acestora; in cazul divizarii sau fuziunii, se va respecta si conditia de informare prealabila prevazuta in Conditiile licentei la sectiunea "Mentinerea activelor";
d) modificarea adresei de corespondenta care, potrivit Conditiilor licentei, a fost notificata ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competenta, in termen de 10 de zile inainte ca modificarea sa devina efectiva;
e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), in termen de 10 zile de la producerea modificarii;
f) cazul decaderii, incapacitatii sau al falimentului titularului licentei, in termen de 8 zile de la aparitia situatiei respective;
g) incetarea concesiunii sau a locatiunii capacitatii energetice exploatate comercial in baza licentei ori la vanzarea acesteia, in termen de 8 zile de la aparitia situatiei respective;
h) anularea de catre emitent sau expirarea valabilitatii unuia dintre actele (autorizatie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordarii licentei, care conduce la imposibilitatea desfasurarii activitatilor permise de licenta sau la respectarea Conditiilor licentei, in termen de 8 zile de la aparitia situatiei respective;
i) pierderea titlului legal privind detinerea de bunuri imobile in sau pe care se amplaseaza capacitatile energetice exploatate comercial potrivit licentei, in termen de 8 zile de la aparitia situatiei respective;
j) modificarea caracteristicilor tehnice ale capacitatilor energetice exploatate comercial in baza licentei, astfel cum acestea sunt precizate in Conditiile specifice ale licentei.
(2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii actionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea licentei.
(3) Odata cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licentei va transmite autoritatii competente si cererea de modificare a licentei.

Art. 35
Pentru a se asigura de indeplinirea Conditiilor licentei si a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competenta poate cere, examina si copia, in conditiile si cu respectarea prevederilor legale, orice informatii, inregistrari si documente ale titularului licentei, pe care le considera legate in vreun fel de afacerile si activitatile acestuia in sectorul energiei electrice. Informatiile solicitate pot contine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autoritatii competente, titularul licentei este obligat sa furnizeze, la termenele indicate, informatiile, inregistrarile si documentele solicitate.

IV. Transferul licentei

Art. 36
Licenta este valabila pentru exploatarea comerciala a capacitatilor energetice ce fac obiectul acesteia, precizate in Conditiile specifice asociate licentei.

Art. 37
(1) Licenta poate fi transferata unei alte persoane fizice sau juridice, in conditiile Regulamentului si ale prezentului articol.
(2) Intentia de transfer a licentei se notifica de catre titularul licentei autoritatii competente cu 60 de zile inainte de data la care acesta devine efectiv, impreuna cu documentele care probeaza operatiunea de transfer, precum si cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comertului cu privire la operatorul economic care preia licenta.

V. Control si sanctiuni

Art. 38
Autoritatea competenta controleaza indeplinirea de catre titularul licentei a Conditiilor licentei, scop in care poate:
a) analiza documentele transmise de titularul licentei conform Conditiilor licentei;
b) controla, atunci cand considera oportun, documentele contabile ale titularului licentei si/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activitatii acestuia;
c) verifica, la solicitarea argumentata a unei terte persoane sau din proprie initiativa, comportamentul titularului licentei pe piata de energie electrica;
d) exercita alte atributiile de control, conform Legii.

Art. 39
Daca autoritatea competneta constata ca titularul licentei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Conditiile licentei, autoritatea competenta poate aplica sanctiuni, in temeiul si conform dispozitiilor Legii si ale reglementarilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenta.

VI. Suspendarea/retragerea licentei

Art. 40
(1) Autoritatea competenta poate suspenda/ retrage licenta in cazurile prevazute in Regulament, procedand conform prevederilor acestuia.
(2) Autoritatea competenta comunica titularului licentei suspendarea/retragerea licentei, motivele de suspendare/ retragere, precum si conditiile pe care titularul licentei trebuie sa le indeplineasca pentru incetarea suspendarii.
(3) Autoritatea competenta poate dispune incetarea suspendarii licentei in termen de 5 zile lucratoare de la data la care titularul licentei face dovada cu privire la indeplinirea conditiilor de incetare a suspendarii.

Art. 41
(1) Autoritatea competenta comunica in scris titularului licentei, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, data la care urmeaza sa suspende/sa retraga licenta, precum si motivul care determina aceasta masura.
(2) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei comunicari privind suspendarea/retragerea licentei, titularul licentei poate transmite autoritatii competente o explicatie referitoare la conditiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licentei, precum si orice dovezi pe care le considera adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licentei.
(3) Notificarea prealabila din partea autoritatii competente nu este necesara daca suspendarea/retragerea licentei se face ca urmare a solicitarii titularului licentei sau in cazul falimentului acestuia.

VII. Modificarea licentei

Art. 42
(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licentei sau din proprie initiativa, autoritatea competenta poate modifica licenta procedand conform prevederilor Regulamentului.
(2) In cazul unor modificari ale statutului titularului licentei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competenta examineaza cererea de modificare si documentatia anexata acesteia si dispune, daca solicitarea este intemeiata, dupa caz:
a) retragerea licentei si acordarea unei licente noi;
b) modificarea licentei.
(3) Modificarea caracteristicilor tehnice ale capacitatilor energetice exploatate comercial in baza licentei constituie motiv de modificare a licentei.

Art. 43
Modificarile licentei initiate de autoritatea competenta ca urmare a modificarii conditiilor existente la data acordarii acesteia (legislatia primara si secundara si decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afecteaza substantial piata energiei electrice vor fi notificate titularului licentei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 44
Titularul licentei poate cere autoritatii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licentei. In acest caz autoritatea competenta va proceda conform prevederilor Regulamentului.

VIII. Cai de comunicare

Art. 45
(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alta informatie ceruta ori a carei transmitere este permisa in Conditiile licentei se va face in scris, in limba romana, si se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant imputernicit, prin serviciile postale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax, cu conditia ca, in toate cazurile, originalul sa se depuna prin curier sau prin serviciile postale.
(2) Titularul licentei poate solicita autoritatii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenta diferite de cea a sediului social, cu conditia ca respectiva adresa sa fie inregistrata ca punct de lucru al societatii.

IX. Tarife si contributii

Art. 46
(1) Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul licentei va plati autoritatii competente contributiile si tarifele stabilite prin ordin al presedintelui ANRE, in conditiile legii. Neplata acestora pana la termenele stabilite prin reglementarile in vigoare atrage suspendarea Licentei, cu o notificare prealabila.
(2) In cazul in care titularul licentei nu plateste sumele datorate ANRE conform alin. (1) in termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE ii retrage Licenta fara preaviz sau notificarea prealabila.

X. Dispozitii finale

Art. 47
In cazul in care in cuprinsul Conditiilor specifice asociate licentei nu sunt incluse capacitati de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, titularului licentei nu i se aplica dispozitiile referitoare la energia termica din prezentele conditii generale.