DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 2 octombrie 2014


CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSPECTIA JUDICIARA


In temeiul dispozitiilor art. 65 alin.(2), art. 66 alin. (3) si art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare,
inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. la articolul 7 alineatul (1), literele b), d) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) reprezinta Inspectia Judiciara in relatiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte institutii interne ori internationale, precum si in litigiile in care Inspectia Judiciara este parte, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;
......
d) exercita atributiile legale ce ii revin in calitate de ordonator de credite si raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor unitatii, de tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare. Atributiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate inspectorului-sef adjunct;
......
l) numeste, deleaga si revoca prin ordin directorii de directii, sefii de servicii si birouri;".

2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Coordoneaza activitatea compartimentului de documente si informatii clasificate si indeplineste atributiile de functionar de securitate."

3. La articolul 11, literele e), f) si g) se modifica si vor avea urmtorul cuprins:
"e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau la solicitarea inspectorului-sef;
f) alege membrii comisiei de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari si membrii comisiei de examinare a candidatilor la functia de director Directie de inspectie judiciara pentru judecatori/Directie de inspectie judiciara pentru procurori;
g) avizeaza, la solicitarea inspectorului-sef, propunerile de modificare a regulamentelor aplicabile Inspectiei Judiciare;".

4. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Adunarea generala este prezidata de inspectorul-sef, iar, in lipsa acestuia, de inspectorul-sef adjunct. Daca inspectorul- sef sau inspectorul-sef adjunct lipsesc, Adunarea generala este prezidata de unul dintre directorii directiilor de inspectie judiciara, ales in Adunarea generala a inspectorilor judiciari."

5. La articolul 13 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) specialisti IT."

6. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) Directia sinteze, contencios si registratura;".

7. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) Compartimentul IT."

8. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul Directiei economice si administrativ functioneaza Compartimentul administrativ, transporturi si aprovizionare si Compartimentul achizitii publice.
(3) In cadrul Directiei sinteze, contencios si registratura functioneaza Serviciul registratura, secretariat si arhiva si Serviciul sinteze si contencios."

9. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Serviciul sinteze si contencios este structurat in Biroul legislatie si contencios si Biroul sinteze si documentare."

10. La articolul 16, alinetele (1), (2), (3), (8), (12) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori functioneaza inspectorii judiciari care au fost selectati dintre judecatori, prin concurs.
(2) Directia de inspectie judiciara pentru judecatori este condusa de un director, numit prin ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani in functia de inspector judiciar.
(3) Numirea in functia de director se face ca urmare a promovarii concursului organizat de Inspectia Judiciara.
......
(8) In comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declara, in prealabil, ca intelege sa participe la concursul pentru functia de director.
......
(12) Candidatul care a obtinut nota cea mai mare este numit in functia de director al Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori, prin ordin al inspectorului-sef.
......
(14) Directorul de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale."

11. La articolul 17, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Directorul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori indeplineste urmatoarele atributii:
......
(2) Directorul directiei indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-sef, conform legii."

12. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) efectuarea de verificari privind integritatea judecatorilor care candideaza la functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;".

13. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In exercitarea celorlalte atributii, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte, note si refearte."

14. La articolul 21, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Directia de inspectie judiciara pentru procurori este condusa de un director, numit prin ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani in functia de inspector judiciar.
(3) Dispozitiile art. 16 alin. (3)-(14) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste numirea si revocarea directorului Directiei de inspectie judiciara pentru procurori."

15. La articolul 22, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Directorul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori indeplineste urmatoarele atributii:
......
(2) Directorul directiei indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-sef, conform legii."

16. La articolul 23 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) efectuarea de verificari privind integritatea procurorilor care candideaza la functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;".

17. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In exercitarea celorlalte atributii, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte, note si referate."

18. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul Directiei economice si administrativ isi desfasoara activitatea functionari publici si personal contractual."

19. La articolul 26 alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) coordoneaza activitatea de resurse umane si salarizare;
e) raspunde de utilizarea creditelor bugetare si de realizarea veniturilor, folosirea eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, de integritatea bunurilor incredintate Inspectiei Judiciare, de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra starii patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;".

20. La articolul 27, partea introductiva a alineatului (1) si literele a), b), c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii in ceea ce priveste resursele umane si salarizarea:
a) tine regirstrul de evidenta a salariatilor, operand modificari la contractul individual de munca, precum si dosarele de personal ale salariatilor;
b) intocmeste lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, suspendarii si incetarii sau reluarii raporturilor de munca, respectiv raporturilor de serviciu ale salariatilor;
c) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Inspectia Judiciara si le supune aprobarii ordonatorului de credite;
......
f) intocmeste foaia de prezenta la finele fiecarei luni pentru personalul Inspectiei Judiciare;".

21. La articolul 27 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) tine evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale si concediilor de maternitate pentru salariatii Inspectiei Judiciare;
j) tine evidenta participarii personalului Inspectiei Judiciare la cursurile de formare profesioanla."

22. La articolul 27, partea introductiva a alineatului (3) si litera k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul Directiei economice si administrativ functioneaza Compartimentul administrativ, transporturi si aprovizionare care are urmatoarele atributii:
......
k) asigura transportul de persoane, intretinerea si exploatarea in conditii bune si de siguranta a autoturismelor din dotarea Inspectiei Judiciare;".

23. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.

24. Articolul 28 se abroga.

25. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 28^1
Compartimentul achizitii publice din cadrul Directiei economice si administrativ are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza propunerilor formulate de celelalte compartimente din cadrul Inspectiei Judiciare;
b) verifica, inainte de initiere, daca procedurile de achizitie publica se regasesc in programul anual al achizitiilor publice si identifica fondurile necesare derularii contractelor de achizitie publica;
c) elaboreza documentatia de atribuire;
d) transmite spre publicare anunturile de intentie si de participare sau, dupa caz, invitatiile de participare;
e) asigura punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, primeste solicitarile de clarificari de la operatorii economici si transmite raspunsurile la acestea;
f) deschide ofertele depuse si, dupa caz, alte documente care insotesc oferta;
g) verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
h) realizeaza selectia/preselectia candidatilor, daca este cazul;
i) realizeaza dialogul cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;
j) realizeaza negocierile cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;
k) verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;
l) verifica propunerile financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
m) stabileste ofertele inacceptabile sau neconforme si motivele care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;
n) stabileste ofertele admisibile;
o) aplica criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, stabileste oferta/ofertele castigatoare sau, dupa caz, formuleaza propunerea de anulare a procedurii de atribuire in cazuri justificate si elaboreaza raportul procedurii de atribuire;
p) transmite catre ofertanti comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
q) redacteaza contractul de achizitie publica;
r) transmite spre publicare anunturile de atribuire;
s) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
s) indeplineste lucrarile legate de atribuirea contractelor de achizitie publica exceptate de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulteriaore;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative in domeniu;
t) indeplineste atributiile specifice privind procedurile de achizitii in cadrul programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE."

26. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Directia sinteze, contencios si registratura are in componenta Serviciul sinteze si contencios si Serviciul registratura, secretariat si arhiva."

27. La articolul 29, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Serviciul sinteze si contencios este structurat in Biroul legislatie si contencios si Biroul sinteze si documentare."

28. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) In cadrul Directiei sinteze, contencios si registratura isi desfasoara activitatea personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, functionari publici si personal contractual.
(2) Directia sinteze, contencios si registratura este condusa de un director, numit prin ordin al inspectorului-sef.
(3) Directorul de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale."

29. La articolul 31, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
Directorul Directiei sinteze, contencios si registratura indeplineste urmatoarele atributii:".

30. La articolul 31, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera o^1), cu urmatorul cuprins:
"o^1) asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;".

31. La articolul 35, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
Persoanele desemnate pentru repartizarea aleatorie a lucrarilor au urmatoarele atributii:".

32. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
Biroul legislatie si contencios din cadrul Serviciului sinteze si contencios are urmatoarele atributii:
a) intocmeste note si puncte de vedere referitoare la interpretarea si aplicarea actelor normative privind activitatea Inspectiei Judiciare;
b) elaboreaza proiecte de modificare a regulamentelor sau normelor care vizeaza organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare;
c) sesizeaza inspectorul-sef cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
d) intocmeste studii referitoare la necesitatea elaborarii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei, precum si pe probleme de drept ivite in aplicarea legislatiei;
e) reprezinta Inspectia Judiciara si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de inspectorul- sef, precum si in raporturile cu alte institutii, cu persoane fizice sau juridice;
f) redacteaza cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care Inspectia Judiciara este parte, cu exceptia cauzelor in materie disciplinara;
g) urmareste evolutia practicii judiciare si, dupa caz, formuleaza puncte de vedere si propuneri pentru asigurarea unei practici unitare la nivelul Inspectiei Judiciare;
h) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii contractele incheiate de Inspectia Judiciara, lucrarile intocmite pe parcursul intregii proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si celelalte acte emise de Inspectia Judiciara sau care ar putea aduce atingere drepturilor Inspectiei Judiciare sau ale personalului sau;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare, conform legii."

33. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 38^1
Biroul sinteze si documentare din cadrul Serviciului sinteze si contencios are urmatoarele atributii:
a) participa, din dispozitia inspectorului-sef, la lucrarile comisiilor/grupurilor de lucru a caror activitate are legatura cu atributiile specifice Inspectiei Judiciare;
b) coordoneaza demersurile in vederea realizarii obiectivelor specifice stabilite in sarcina Inspectiei Judiciare din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei;
c) monitorizeaza, sub coordonarea inspectorilor judiciari, indeplinirea masurilor dispuse prin hotararile sectiilor sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia Judiciara la nivelul instantelor si parchetelor;
d) analizeza, sub coordonarea inspectorilor judiciari, datele statistice comunicate de instante si parchete referitoare la respectarea termenelor procedurale de intocmire a lucrarilor si privind dosarele mai vechi de un an de la data inregistrarii in sistemul judiciar, identifica eventualele disfunctionalitati si vulnerabilitati si formuleaza propuneri pentru stabilirea programului de activitate a Inspectiei Judiciare;
e) analizeaza datele statistice rezultate din activitatea Inspectiei Judiciare si, in raport cu obiectul sesizarilor inregistrate, formuleaza propuneri pentru stabilirea obiectivelor controalelor ce urmeaza a fi efectuate de Inspectia Judiciara;
f) organizeaza, alaturi de celelalte directii de specialitate, seminare si conferinte si elaboreaza documentele necesare;
g) initiaza si promoveaza programe de colaborare interinstitutionale, prin stabilirea de parteneriate cu institutii publice, organizatii neguvernamentale;
h) participa la elaborarea ghidurilor cu caracter informativ si a culegerilor de practica in materie disciplinara;
i) gestioneaza fondul de carte al Inspectiei Judiciare;
j) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare, conform legii."

34. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 44^1
(1) Compartimentul IT are urmatoarele atributii:
a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a Inspectiei Judiciare;
b) participa, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, la analiza si implementarea aplicatiilor informatice comune;
c) asigura exploatarea programelor informatice elaborate de Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de Biroul de statistica judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, instaland produsele informatice si controland, periodic, respectarea de catre operatorii de aplicatie a instructiunilor de utilizare;
d) asigura initierea personalului Inspectiei Judiciare in exploatarea aplicatiilor;
e) realizeaza aplicatii la nivelul Inspectiei Judiciare;
f) supravegheaza modul de utilizare a tehnicii de calcul si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei functionari a acesteia;
g) asigura functionarea sistemelor de arhivare electronica a documentelor;
h) intocmeste documentele de specialitate necesare in vederea obtinerii semnaturii electronice de catre Inspectia Judiciara si de catre persoanele autorizate din cadrul Inspectiei Judiciare, a certificatelor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, asigura initierea personalului autorizat in folosirea semnaturii electronice, pastreaza datele de creare a semnaturii electronice si sesizeaza de indata conducerea Inspectiei Judiciare daca are motive sa creada ca acestea au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat sau ca informatiile esentiale curprinse in certificat nu mai corespund realitatii;
i) aplica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem informatic juridic eficient;
j) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
k) proiecteaza si elaboreaza specificatiile tehnice si propune spre achizitionare aplicatii informatice si baze de date, implementeaza si coordoneaza exploatarea acestora in sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
l) pastreaza evidenta specifica a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Inspectiei Judiciare, respectiv locatie, echipamente, utilizatori, licente, versiuni ale sistemelor de operare si ale aplicatiilor informatice;
m) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a Inspectie Judiciare;
n) participa la elaborarea specificatiilor tehnice din cadrul documentatiei de achizitie si la evaluarea tehnica a ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
o) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
p) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
q) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Inspectiei Judiciare;
r) intervine operativ, impreuna cu unitatile de service, si pastreaza evidenta interventiilor acestora pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Inspectiei Judiciare;
s) asigura asistenta tehnica pentru publicarea pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente.
(2) Personalul Compartimentului IT indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef."

35. La articolul 47, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Dupa inregistrarea in cadrul directiei, dosarele nou-formate se transmit directorului directiei sau persoanelor desemnate de inspectorul-sef pentru repartizarea aleatorie a dosarelor."

36. La articolul 47, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Pentru motive intemeiate, inspectorul-sef, la propunerea directorului directiei de specialitate, poate dispune blocarea repartizarii aleatorii fata de unul ori mai multi inspectori judiciari."

37. La articolul 47, partea introductiva a alineatului (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Modificarea ordinii in care se face repartizarea aleatorie a lucrarilor se evidentiaza in fisa de repartizare atasata dosarului si are loc in urmatoarele situatii:".

38. La articolul 47 alineatul (6), dupa litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu urmatorul cuprins:
"e) cand inspectorul judiciar participa la pregatirea profesionala obligatorie ori la o alta forma de pregatire profesioanla, inclusiv in calitate de formator, cu acordul inspectorului-sef;
f) cand a fost blocata repartizarea ciclica aleatorie fata de un inspector judiciar;
g) pentru perioada in care inspectorul judiciar este desemnat sa indeplineasca atributiile directorului Directiei de inspectie pentru judecatori ori Directiei de inspectie pentru procurori."

39. La articolul 47, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Pentru solutionarea cauzelor complexe, la inceputul fiecarui an, prin ordin al inspectorului-sef, se constituie echipe formate din 2 ori maximum 3 inspectori judiciari si se numeroteaza. Echipei de inspectori i se repartizeaza aleatoriu lucrarile al caror grad de complexitate este apreciat ca fiind ridicat la momentul inregistrarii si repartizarii, in raport cu ordinea inregistrarii la directia de specialitate si a numerotarii echipelor."

40. La articolul 49, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) Incidentele prevazute la art. 47 alin. (6) si (7) se solutioneaza de directorul directiei, prin rezolutie.
......
(4) Daca, dupa solutionarea incidentelor, se constata ca, din motivele prevazute de lege sau regulament, unul sau mai multi membri ai echipei de inspectori judiciari se afla in imposibilitate sa efectueze verificarile, directorul directiei propune inspectorului-sef includerea in echipa a unui alt inspector judiciar."

41. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
La dosar se ataseaza fisa de repartizare care cuprinde urmatoarele mentiuni: data inregistrarii la Inspectia Judiciara, data repartizarii, titularul sesizarii, inspectorul judiciar desemnat sau echipa de inspectori judiciari desemnata, termenul de solutionare, gradul de complexitate, indicele statistic, situatiile de incompatibilitate, modificarea ordinii si motivele de redistribuire a dosarului."

42. La articolul 55, alineatul (3) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(3) In cazul in care petentul solicita sau sesizarea este adresata prin intermediul postei electronice, comunicarea raspunsului se efectueaza la adresa de e-mail sau fax indicata."

43. La articolul 61, alinetul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
(1) Consultarea dosarelor, scoaterea din arhiva a acestora si eliberarea de copii ale inscrisurilor din dosare se realizeaza cu aprobarea inspectorului-sef sau a directorilor de directie."

44. La articolul 83 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) specialisti IT."

45. La articolul 85, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Atributiile concrete ale personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare sunt stabilite prin fisele posturilor, intocmite de directorii de directie si aprobate de inspectorul-sef."

46. La articolul 86, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Programul de lucru al Inspectiei Judiciare este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe saptamana, si incepe, de regula, la ora 8,00 si se incheie la ora 16,00. Prin dispozitia conducerii, programul de lucru al inspectorilor judiciari este flexibil si poate sa difere de programul de lucru al Inspectiei Judiciare."

47. La articolul 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95
(1) Data si locul sustinerii concursului sau examenului, numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati la sediul Inspectiei Judiciare, prin publicarea pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului."

48. Articolul 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 132
Numirea in functiile publice de executie din cadrul Inspectiei Judiciare se face prin ordin al inspectorului-sef dintre persoanele care indeplinesc conditiile generale pentru ocuparea unei functii publice, prevazute de Legea nr. 188/1999, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, si au promovat concursul organizat in conditiile legii."

49. Articolul 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 133
Dispozitiile privind drepturile si indatoririle personalului din cadrul Inspectiei Judiciare, care are calitatea de functionar public, promovarea in functie si evaluarea performantelor profesionale ale acestuia, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu, raspunderea juridica, precum si celelalte prevederi stabilite prin Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulteriaore, se aplica in mod corespunzator."

50. Articolul 135 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 135
(1) Functiile de conducere de specialitate juridica din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare pot fi ocupate de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul Inspectiei Judiciare de minimum 2 ani, cu o vechime in specialitate de cel putin 4 ani, care nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.
(2) Functiile prevazute la alin. (1) pot fi ocupate si prin delegare, in conditiile legii."

51. Articolul 138 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 138
Functiile prevazute la art. 135 pot fi ocupate si de judecatori sau procurori detasati in cadrul Inspectiei Judiciare, in conditiile legii."

52. La articolul 142, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Evaluarea personalului cu functii de conducere se realizeaza conform dispozitiilor legale specifice fiecarei categorii profesionale."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare se abroga.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.