DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 2 decembrie 2013

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In baza prevederilor art. 264 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aprobaMetodologia si criteriileprivind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportuluinr. 6.211/2012pentru aprobareaMetodologieisi a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - METODOLOGIA SI CRITERIILE privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preunivesitarCAPITOLUL I - Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014


SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 1

(1)Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.
(2)De gradatie de merit beneficiaza personalul didactic calificat care desfasoara activitati didactice de predare.

Art. 2

(1)Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic, aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.
(2)In situatia in care personalului didactic si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
(3)Personalul didactic din invatamant beneficiar al gradatiei de merit detasat in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47alin. (2)din Legeanr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat.
(5)La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3

Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2014.

Art. 4

(1)Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.
(2)Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata in vederea pensionarii.
(3)Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, in conditiile prevazute la art. 284alin. (6)din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.

SECTIUNEA 2 - Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit


Art. 5

(1)La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
a)personalul didactic si de conducere din invatamantul preuniversitar cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
b)personalul didactic si de conducere de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica si centrele de excelenta angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
c)personalul didactic si de conducere de la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, precum si cel de la Palatul National al Copiilor angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii.
(2)Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013 au indeplinit si functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare. In aceasta situatie, isi exprima optiunea in scris odata cu depunerea dosarului, prezinta calificativul anual acordat pentru activitatea corespunzatoare functiei indeplinite in anul scolar respectiv, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului.
(3)Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.

SECTIUNEA 3 - Criterii pentru acordarea gradatiei de merit


Art. 6

Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013. Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de inspectoratul scolar si de Ministerul Educatiei Nationale pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.

1.Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 80%:
a)rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competnetelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;
b)initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;
c)performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana/interjudeteana/nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale;
d)performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale;
e)pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale, incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale;
f)organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte;
g)activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
h)activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar);
i)activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;
j)activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
k)crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale.

2.Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 10%:
a)elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;
b)elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;
c)activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN;
d)activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
e)activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ si in comisiile nationale de specialitate/control.

3.Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
a)proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
b)proiecte elaborate si implementate in baza prevederilorMetodologieisi criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportuluinr. 5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.

4.Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala - ponderea 5%:
a)atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
b)realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant.
------------
*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011 a fost abrogat prin art. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013.

Art. 7

(1)Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute laart. 6, cu exceptia personalului de conducere din unitatile de invatamant, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:
1.criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa - ponderea 20%;
2.criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 30%;
3.criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4.criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe - ponderea 40%.
Documentele doveditoare se refera la propria activitate, nu la activitatea colectivului de cadre didactice din unitatea de invatamant.
(2)In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila specifica fiecarei categorii de candidati:
a)educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
b)invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
c)profesori;
d)maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
e)cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din invatamantul special;
f)personal didactic de conducere din unitatile de invatamant.
(3)Stabilirea punctajului si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor si ponderilor prevazute laart. 6si laalin. (1)al prezentului articol, comisia paritara poate stabili si alte subcriterii si/sau activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone).
(4)Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele de punctaj, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute laart. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei Nationale.

SECTIUNEA 4 - Procedura de acordare a gradatiei de merit


Art. 8

(1)Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
a)presedinte - un inspector scolar general adjunct;
b)secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;
c)membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de experti ai inspectoratului scolar.
(2)Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
a)presedinte - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
b)secretar - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
c)membri - inspectori scolari/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
(3)Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor nu viciaza procedura.

Art. 9

(1)Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe/institutiei de invatamant in care a functionat in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2013 dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, care cuprinde:
a)Opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
b)fisa de (auto)evaluare elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
c)raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013;
d)declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexeinr. 4;
e)documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant la care candidatul depune dosarul.
Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagina si consemnate in opis.
In cazul in care candidatul este pretransferat, acesta isi depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului.
In situatia in care candidatul este detasat in alt judet/municipiul Bucuresti, acesta poate depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde functioneaza la data depunerii dosarului sau la unitatea/institutia de invatamant preuniversitar de stat unde este titular. Plata gradatiei de merit inceteaza pentru candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet.
Cadrele didactice angajate cu contract de munca pe perioada determinata depun documentele mentionate anterior la conducerea unitatii de invatamant la care sunt incadrate la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.
(2)Candidatul isi prezinta raportul de autoevaluare in plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.
(3)Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul/registratura inspectoratului scolar dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (1), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitatii candidatului, certificate "conform cu originalul", si declaratia pe propria raspundere, conform anexeinr. 5.
(4)In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, consemnata in procesul-verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare. Membrii consiliului consultativ isi asuma prin semnatura, in procesul verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat se gaseste in anexanr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura.
(5)Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de (auto)evaluare, procesul-verbal al sedintei consiliului profesoral, precum si raportul motivat al inspectorului scolar care coordoneaza disciplina, pe care le examineaza, stabileste punctajele pe criterii/subcriterii si punctajul final, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare, si intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(6)In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.
(7)Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei Nationale conform graficului prevazut in anexanr. 1.

Art. 10

(1)Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexanr. 1. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din:
a)presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor - director din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
b)secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;
c)membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori din cadrul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridic din Ministerul Educatiei Nationale, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.
(2)Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in fisa de (auto)evaluare si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(3)Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura conteciosului adminsitrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata deart. 7din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11

(1)Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar hotaraste ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere), precum si pe discipline de invatamant, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2alin. (1).
(2)Numarul de locuri repartizate pe posturi si discipline se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista candidatilor intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere din unitati de invatamant.
(3)Deplina responsabilitate privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectorului scolar general.
(4)Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa de inaintare, contine:
a)numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;
b)observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit cu statut de observatori;
c)tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexeinr. 2.

Art. 12

(1)Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale verifica incadrarea in numarul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit.
(2)In situatia constatarii neincadrarii in numarul de locuri sau a nerespectarii procedurii de acordare a gradatiei de merit, conducerea Ministerului Educatiei Nationale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradatiei de merit de catre inspectoratul scolar sau reevaluarea dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, de catre comisii constituite la nivelul Ministerului Educatiei Nationale din inspectori generali, inspectori, consilieri, experti din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si din inspectori scolari, consilieri, experti din cadrul inspectoratelor scolare, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situatii nu intra sub incidenta perioadelor/termenelor prevazute in Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014, prevazut in anexanr. 1.


CAPITOLUL II - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 13

(1)Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2014, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexanr. 4.
(2)Inspectorii care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicata in concurs.
(3)In cazul in care inspectorul scolar general adjunct/inspectorul scolar general candideaza in vederea obtinerii gradatiei de merit, acesta este inlocuit cu un alt inspector scolar, cu informarea Ministerului Educatiei Nationale.
(4)Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintiilor comisiilor implicate in concurs si se pastreaza la inspectoratul scolar.

Art. 14

(1)Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.
(2)Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se evalueaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conforma rt. 2alin. (1).
(3)Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale si se transmit, spre stiinta si verificare, Ministerului Educatiei Nationale.

Art. 15

Anexelenr. 1-5fac parte integranta din prezenta metodologie.


ANEXA Nr. 1 la metodologie - GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014


1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar
Perioada: 17 februarie-7 martie 2014

2.Comunicarea fiselor de evaluare, de catre inspectoratul scolar, in teritoriu
Perioada: 10-14 martie 2014

3.Intocmirea si depunerea, de catre candidati, a dosarelor si obtinerea avizelor la nivelul unitatii de invatamant
Perioada: 17 martie-3 aprilie 2014

4.Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului scolar
Perioada: 4-11 aprilie 2014

5.Analiza dosarelor de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
Perioada: 14-28 aprilie 2014

6.Verificarea dosarelor si acordarea punctajelor de catre comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 29 aprilie-13 mai 2014

7.Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Perioada: 14-16 mai 2014

8.Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
Termen: 19 mai 2014

9.Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 20-21 mai 2014

10.Solutionarea contestatiilor de catre comisia de contestatii
Perioada: 22-26 mai 2014

11.Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Termen: 27-28 mai 2014

12.Inaintarea la Ministerul Educatiei Nationale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, validat in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 29-30 mai 2014

13.Emiterea ordinului ministrului educatiei nationale
Termen: 11 august 2014


ANEXA Nr. 2 la metodologie


Afisata astazi ......................... Nr. .............

TABEL NOMINAL cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit aprobate in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului judetean scolar/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti din data ................

Nr. crt. Numele si prenumele Functia Specialitatea Vechimea in invatamant Unitatea de invatamant Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare

Comisia de evaluare a dosarelor pentru obtinerea gradatiilor de merit
Presedinte ............................
Membri ................................

Consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti
Presedinte .........................
Membri ...............................


ANEXA Nr. 3 la metodologie


RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului candidatului ................................, specialitatea/director ........................

Criteriu Subcriteriu Punctaj autoevaluare Documente Pagina Punctaj inspector scolar care coordoneaza disciplina Argumente Observatii
1 ... 1 .....
2 .....
2 ... 1 .....
2 .....
....
Total:

Numele si prenumele membrului consiliului consultativ Semnatura

Data .................


ANEXA Nr. 4 la metodologie


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., domiciliat(a) in ........................................, str. ............................................., nr. ........., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................., legitimat(a) cu ........ seria ...... nr. .............................., CNP ........................, incadrat(a) la .............................. pe functia de .................................., declar pe propria raspundere ca documentele depuse la dosar imi apartin si ca prin acestea sunt confirmate/certificate activitatile desfasurate.
Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform legii.

Data ......................... Semnatura ........................


ANEXA Nr. 5 la metodologie


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ....................................................., director la ................................., declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie in dosarul de inscriere la concursul pentru acordarea gradatiei de merit al candidatului ....................................... au fost certificate in data de ............................., prin confruntare cu originalul.
Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform legii.

Data ................... Semnatura ..........................Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Drept constitutional si institutii politice. Volumul II. Editia 14
Muraru Ioan,Tanasescu Elena Simina

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: