DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 2 octombrie 2015

In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza Legii nr. 172/1998 privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute in invatamantul superior in statele din regiunea Europei, adoptata la Lisabona la 11 aprilie 1997,

in conformitate cu recomandarile prevazute in Manualul pentru Recunoastere Europeana, aprobat prin Comunicatul de la Bucuresti, emis in urma Conferintei ministrilor din statele membre ale Spatiului European al Invatamantului Superior din 27 aprilie 2012,
avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.022/2008*) privind organizarea si functionarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, cu modificarile ulterioare,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.
----------
*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 1
Se aproba Metodologia de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga toate dispozitiile contrare.

Art. 3
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Metodologie de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate


Art. 1
In sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) echivalarea reprezinta procesul de evaluare a tuturor componentelor programului de studii, precum si a rezultatelor invatarii si de compatibilizare cu programul de studii din sistemul romanesc de invatamant superior, cu luarea in considerare a cerintelor de admitere la respectivul program de studii, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acorda titularului aceleasi drepturi in ceea ce priveste continuarea studiilor si/sau accesului la piata fortei de munca, ca si absolventilor institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania.
b) recunoasterea consta in evaluarea si compatibilizarea nivelului, domeniului si/sau a specializarii actului de studiu obtinut in strainatate cu sistemul national de invatamant, cu luarea in considerare a cerintelor de admitere la respectivul program de studii, si care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat prin care i se acorda titularului aceleasi drepturi in vederea continuarii studiilor si/sau accesului la piata fortei de munca, ca si absolventilor institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania.

Art. 2
Prezenta metodologie se aplica actelor de studii care atesta finalizarea la o institutie acreditata de invatamant superior din strainatate a ciclului I de studii universitare de licenta si/sau a ciclului II de studii universitare de master, precum si/sau a unui program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.

Art. 3
Recunoasterea/Echivalarea se aplica urmatoarelor categorii de cetateni:
a) cetateni romani, cetateni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
b) membrilor de familie ai cetatenilor europeni care provin din state terte, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cetatenilor statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania si beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
d) cetatenilor statelor terte ce beneficiaza de o forma de protectie internationala pe teritoriul Romaniei;
e) cetatenilor statelor terte.

Art. 4
(1) Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare C.N.R.E.D., recunoaste actele de studii prevazute la art. 2 in vederea accesului la piata fortei de munca din Romania dupa cum urmeaza:
a) recunoaste automat actele de studii obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana, precum si in state terte la universitati de prestigiu, prevazute in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.158/2012 privind aprobarea Listei universitatilor de prestigiu din alte state;
b) recunoaste actele de studii obtinute in state terte;
c) in scopul obtinerii dreptului de libera practica pentru exercitarea unei profesii reglementate in Romania, C.N.R.E.D. recunoaste actele de studii obtinute in state terte de cetatenii europeni si de celelalte categorii de cetateni prevazute in actele normative de reglementare a profesiei, precum si diplomele obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana care dau acces la profesii reglementate acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel;
d) C.N.R.E.D. recunoaste actele de studii obtinute de cetateni din state terte pe teritoriul acestor state in vederea incadrarii in munca fara drept de exercitare a profesiei reglementate din Romania din domeniul studiilor.
(2) In vederea continuarii studiilor in Romania, C.N.R.E.D. recunoaste actele de studii prevazute la art. 2 obtinute de catre toate categoriile de cetateni prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazuti la art. 3 lit. e).

Art. 5
(1) In procedura de evaluare a actelor de studii in vederea recunoasterii si/sau echivalarii, C.N.R.E.D. analizeaza si verifica:
a) conditiile de acces;
b) statutul institutiei de invatamant superior emitente;
c) nivelul diplomei;
d) durata studiilor;
e) numarul de credite/puncte transferabile acumulate;
f) domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/specializarea/forma de invatamant;
g) curriculumul;
h) volumul de munca/rezultatele invatarii.
(2) In cazul in care evaluarea elementelor mentionate la alin. (1) evidentiaza diferente substantiale, C.N.R.E.D. poate:
a) echivala sau recunoaste prin aplicarea de masuri compensatorii, respectiv continuarea studiilor, sustinerea de examene de diferenta si/sau efectuarea de stagii de practica la institutii de invatamant superior acreditate cu specializarea in cauza acreditata, in vederea armonizarii diferentelor dintre studiile efectuate in strainatate si programul de studii din sistemul romanesc de invatamant superior;
b) respinge motivat cererea de echivalare sau recunoastere.
(3) Recunoasterea actelor de studii care fac obiectul unor tratate internationale se realizeaza in conformitate cu prevederile acestor tratate.
(4) In cazul procedurii de recunoastere automata, prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a), C.N.R.E.D. analizeaza si verifica:
a) conditiile de acces;
b) statutul institutiei de invatamant superior emitente;
c) nivelul diplomei;
d) domeniul de studiu/profilul/specializarea.

Art. 6
(1) Actele de studii nu se recunosc sau nu se echivaleaza in urmatoarele situatii:
a) institutia de invatamant superior care a eliberat actul de studii si/sau programul de studii nu este recunoscuta in statul de origine;
b) daca inscrierea la programul de studii pentru care se solicita echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome obtinute la o institutie de invatamant neacreditata in statul de origine;
c) daca inscrierea la programul de studii pentru care se solicita echivalarea s-a realizat pe baza unei diplome care nu indeplineste conditiile de acces;
d) in cazul in care exista suspiciuni cu privire la existenta unor documente de studii false in dosar; in acest caz se sesizeaza organele abilitate;
e) actul de studii nu face parte din categoria actelor de studii eliberate in sistemul de invatamant superior din statul emitent.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) nu sunt limitative, C.N.R.E.D. poate dispune solutia de nerecunoastere sau neechivalare si in alte cazuri, cu respectarea legislatiei nationale si a bunelor practici si recomandari internationale.

Art. 7
C.N.R.E.D. este sprijinit in activitatea sa de catre Consiliul National de Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare C.N.E.D., organism consultativ, care functioneaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.863/2011*) privind organizarea si functionarea Consiliului National de Echivalare a Diplomelor (CNED), cu modificarile ulterioare.
------
*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8
In cazul unor programe de studii organizate in comun de doua sau mai multe institutii de invatamant superior acreditate din Romania si din strainatate, finalizate cu eliberarea unei diplome de catre fiecare institutie, actele de studii eliberate in strainatate nu sunt supuse procesului de recunoastere ori echivalare, diploma eliberata de institutia de invatamant superior din Romania conferind titularului toate drepturile.

Art. 9
(1) Dosarul pentru recunoasterea/echivalarea actelor de studii obtinute de catre categoriile de cetateni prevazute la art. 3 lit. a) -d) cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere tipizata;
b) actul de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
c) actul de studii ce face obiectul cererii, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana);
d) foaia matricola/suplimentul la diploma sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul scolar, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana);
e) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicita echivalarea/recunoasterea, in copie si traducere legalizata, copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana), sau atestatul de echivalare ori recunoastere obtinut anterior, in copie;
f) alte documente relevante pentru recunoasterea diplomelor obtinute pentru exercitarea profesiilor reglementate (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completa a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.);
g) formularul Autorizarea pentru verificare - "Authorization for verification" completat;
h) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei.
(2) Pentru cetatenii din state terte prevazuti la art. 3 lit. e) care solicita incadrarea in munca, in situatiile prevazute la art. 4 dosarul cuprinde:
a) cerere tipizata;
b) adresa din partea angajatorului, in care sa se mentioneze scopul recunoasterii si postul ocupat de cetateanul tert in cadrul firmei angajatoare, in original;
c) certificatul de inregistrare a angajatorului, in copie;
d) delegatie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoastere;
e) actul de studii ce urmeaza a fi supus recunoasterii, in copie si traducere legalizata;
f) actul de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
g) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei;
h) alte documente suplimentare, daca este cazul.
(3) Dosarul pentru echivalarea/recunoasterea actelor de studii prevazute la art. 4 alin. (2) cuprinde:
a) cerere tipizata;
b) actul de studii ce urmeaza a fi supus recunoasterii, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana);
c) foaia matricola/suplimentul la diploma sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul scolar, in copie si traducere legalizata ori in copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana);
d) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicita echivalarea/recunoasterea, in copie si traducere legalizata, copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana), sau atestatul de echivalare ori recunoastere obtinut anterior, in copie;
e) actul de identitate si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
f) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei;
g) alte documente suplimentare, daca este cazul.
(4) Actele de studii supuse echivalarii sau recunoasterii trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi insotite de adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta. Scutirea de supralegalizare este permisa in temeiul legii, al unui tratat international la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate.

Art. 10
(1) In termen de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului, C.N.R.E.D. verifica existenta tuturor documentelor prevazute la art. 9 si instiinteaza solicitantul in scris, prin curier postal sau posta electronica, in cazul in care constata ca dosarul nu este complet.
(2) Dosarul trebuie completat in termen de un (1) an de la data primirii instiintarii, in caz contrar, C.N.R.E.D. claseaza dosarul, urmand ca reluarea procedurii sa se faca in baza depunerii unui nou dosar.

Art. 11
(1) Durata de solutionare a dosarelor este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (M.E.C.S.), iar pentru dosarele care sunt inaintate spre evaluare C.N.E.D., termenul se prelungeste in mod corespunzator.
(2) Termenul de solutionare prevazut la alin. (1) se poate prelungi in cazuri justificate, solicitantul fiind anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica. In cazuri temeinic motivate si al unei cereri insotite de documente justificative, dosarele pot fi solutionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.
(3) Atestatul de recunoastere/echivalare a studiilor se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite ori, la cererea scrisa a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandata la adresa indicata de acesta, cu exceptia atestatelor de recunoastere/echivalare emise anterior intrari in vigoare a prezentei metodologii.
(4) Atestatul de recunoastere completat si neridicat se pastreaza in arhiva M.E.C.S. cu termen permanent.
(5) In cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorarii partiale a atestatului de echivalare/recunoastere se poate elibera un duplicat al acestuia.
(6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adreseaza, in scris, o cerere, insotita de urmatoarele documente: copie legalizata a actului de studii care a fost recunoscut/echivalat; copie a actului de identitate; dovada platii taxei in valoare de 50 lei; declaratie notariala cu privire la incadrarea in una din situatiile mentionate la alin. (5).

Art. 12
(1) Solicitarile de reevaluare a dosarului se realizeaza printr-o cerere motivata, insotita, dupa caz, de alte documente relevante.
(2) Cererea se depune la registratura M.E.C.S. in termen de 30 de zile lucratoare de la data eliberarii atestatului de recunoastere/echivalare si, respectiv, de la data luarii la cunostinta a motivelor nerecunoasterii/neechivalarii.
(3) In vederea solutionarii contestatiei C.N.R.E.D. poate solicita avizul consultativ al C.N.E.D.
(4) Termenul de rezolvare a solicitarilor de reevaluare este de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii lor la registratura M.E.C.S.
(5) Termenul de solutionare prevazut la alin. (4) se prelungeste in cazuri justificate, caz in care solicitantul va fi anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica.
(6) Eliberarea noului atestat de recunoastere/echivalare emis in urma reevaluarii se face numai la sediul C.N.R.E.D. dupa predarea atestatului emis anterior.

Art. 13
(1) Decizia C.N.R.E.D. poate sa fie contestata printr-o cerere motivata si, dupa caz, in baza unui dosar intocmit si depus in conformitate cu prezenta metodologie.
(2) Contestatiile vor fi evaluate de catre expertii de specialitate din cadrul C.N.E.D. in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.863/2011, cu modificarile ulterioare.
(3) Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii lor la registratura M.E.C.S.
(4) Termenul de solutionare prevazut la alin. (3) se prelungeste in cazuri justificate, caz in care solicitantul va fi anuntat in scris, prin curier postal sau posta electronica.
(5) Eliberarea noului atestat de recunoastere/echivalare emis in urma contestatiei se face numai la sediul C.N.R.E.D. dupa predarea atestatului emis anterior.

Art. 14
Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobandit cetatenia romana si detin atestat de recunoastere se face in baza urmatoarelor documente:
a) cerere;
b) copia atestatului de recunoastere;
c) copia si traducerea legalizata in limba romana a diplomei de studii recunoscute;
d) copia actului de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
e) copie dupa dovada achitarii taxei in valoare de 50 lei;
f) alte documente suplimentare, daca este cazul.

Art. 15
Pentru cetatenii din state terte prevazuti la art. 3 lit. e) care solicita incadrarea in munca, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoastere in cadrul procedurii de obtinerii a autorizatiei de munca se realizeaza numai in baza depunerii unui nou dosar de recunoastere care contine urmatoarele acte:
a) cerere tipizata;
b) adresa din partea angajatorului, in care sa se mentioneze scopul recunoasterii, postul ocupat de cetateanul tert in cadrul firmei angajatoare si existenta unui atestat de recunoastere eliberat anterior, in original;
c) certificatul de inregistrare a angajatorului, in copie;
d) delegatie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoastere;
e) actul de studii ce urmeaza a fi supus recunoasterii si traducere legalizata - in copie;
f) actul de identitate valabil si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
g) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului, in valoare de 50 lei;
h) alte documente suplimentare, daca este cazul.

Art. 16
Eliberarea catre persoane fizice sau juridice de drept privat a oricaror adeverinte privind recunoasterea ori echivalarea, in Romania, a actelor de studii se face in baza urmatoarelor documente:
a) cerere;
b) copii ale actelor de studii;
c) copia actului de identitate;
d) copie de pe dovada achitarii taxei in valoare de 20 lei.

Art. 17
Recunoasterea studiilor pentru solicitanti de azil si/sau beneficiari ai unei forme de protectie internationala in Romania se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentei metodologi si ale normelor legale nationale si internationale cu privire la aceste categorii de persoane.