DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de statPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 6 septembrie 2013

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In baza prevederile art. 254 alin. (19) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preunivesitar de stat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de statCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale.

(2) Conform art. 95 alin. (1) lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratele scolare asigura:
a) consiliere si asistenta unitatilor de invatamant in gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizarii si desfasurarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice;
b) gestionarea, reactualizarea si publicarea bazei de date privind catedrele didactice calificate ramase nerepartizate si posturile didactice/catedrele din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, prin afisare la sediile proprii si pe site-urile acestora;
c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile din invatamantul preuniversitar.
(3) La nivelul fiecarui insepctorat scolar se constituie, in baza deciziei inspectorului scolar general, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, in urmatoarea componenta: presedinte un inspector scolar general adjunct; 6-12 membri inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1-6 secretari inspectori scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.


Art. 2
(1) Pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar se repartizeaza personalul didactic calificat care indeplineste conditiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vigoare pentru anul scolar respectiv, denumita in continuare Metodologia-cadru.
(2) In lipsa personalului didactic prevazut la alin. (1), posturile dicactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, personalul didactic calificat, prin decizie a directorilor, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant. In mod exceptional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, in lipsa pesonalului didactic calificat, se atribuie, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fara studii corespunzatoare postului, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acelor posturi.

Art. 3
In cazul in care posturile didactice/catedrele vantate pe parcursul anului scolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in care se vacanteaza posturi didactice/catedre pe o durata mai mare de 60 de zile, in conditiile art. 2 alin. (1), respectiv 30 de zile, in conditiile art. 2 alin. (2), sunt abilitate sa organzieze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise si practice/orale in profilul postului sau inspectii speciale la clasa pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, respectiv testari pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fara studii corespunzatoare postului, conform prezentei metodologii.

Art. 4
(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat constau in proba practica/orala sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inspectia speciala la clasa in profilul postului didactic/catedrei si probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica/orala se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza conform Metodologiei-cadru. La aceste probe nu se admit contestatii. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica/orala minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisa.
(3) Probele scrise se sustin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, constituita la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar/grupului de unitati de invatamant care s-au asociat temporar, in concordanta cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. Pentru proba scrisa se stabilesc de catre comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.
(4) Candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspecia speciala la clasa)]/4.
(5) In cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se face in ordinea prevazuta in Metodologia-cadru.

Art. 5
(1) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului consta in interviu si lucrare scrisa.
(2) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisa si interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisa are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezentand rezultatul evaluari iin urma desfasurarii interviului.
(3) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5 (cinci).
(4) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii fara studii corespunzatoare postului care au sustinut testarea, proritatea la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au, in ordine:
a) candidatii care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele de pedagogie sau de perfectionare organizare in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei Nationale, conform legii, si care au obtinut cel putin calificativul "Bine";
b) candidatii care au domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat/solicitata;
c) candidatii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;
d) candidatii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
e) candidatii cu studii supereioare cu specialitatea cea mai apropiata postului solicitat;
f) candidatii in curs de calificare in specialitatea postului;
g) candidatii care au participat sau participa la cursuri de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei Nationale, conform legii.

Art. 6
(1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care organizeaza individual, in consortii sau in asocieri temporare concursurile/testarile numesc comisiile de organizare si desfasurare a concursului/testarii si de examinare a candidatilor si hotarasc angajarea pe perioada determinata a candidatilor admisi in urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Perioadele de organizare si desfasurare a concursului/testarii si datele de desfasurare a probelor in cadrul concursului/testarii se fac publice prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant care organizeaza concursul/testarea.


CAPITOLUL II - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personal didactic calificat


Art. 7
(1) Cererile de inscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in care s-au vacantat posturi didactice/catedre pe parcursul anului scolar, potrivit anexei nr. 1, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant sau la centrul care organizeaza concursul.
(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in care se vacanteaza posturi didactice/catedre pe parcursul anului scolar au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii, conditiile privind acreditarea/autorizarea studiilor si pregatirea psihopedagogica prevazute in Metodologia-cadru. Candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare.
(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat in care se vacanteaza posturi didactice/catedre pe parcursul anului scolar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului privind disciplinele de invaramant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in con tinuare Centralizator. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs.
(4) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, persoanele care nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica, persoanele care nu au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor si o conduita morala conforma deontologiei profesionale, precum si persoanele care au fost eliminate pentru frauda sau tentativa de frauda in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar curent.

Art. 8
(1) Pentru organizarea si desfasurarea concursurilor la nivelul unei unitati de invatamant, consiliul de administratiei al unitatii de invatamant stabileste comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant, are urmatoarea componenta:
a) presedinte directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratiei;
b) membri profesori, de regula titulari, care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
d) secretar un cadru didactic.
(2) In situatia in care unitatile de invatamant sunt organizate in consortii scolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare si desfasurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar/asociere temporara, fiind validata de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant care coordoneaza activitatea consortiului scolar/decizia directorului unitatii de invatamant care a fost stabilita centru de concurs, are urmatoarea componenta:
a) presedinte un director sau un director adjunct al uneia dintre unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare;
b) membri directori, directori adjuncti, profesori ai unitatilor de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
d) secretar un cadru didactic.
(3) In cazul in care, in unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza concurs, nu exista suficienti membri, conducerea unitatii de invatamant apeleaza la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar sau la directori din alte unitati de invatamant. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratiei al unitatii de invatamant, cu sprijinul inspectoratului scolar.
(4) In situatia in care concursl se desfasoara la nivelul unei unitati de invatamant, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, aprobata de consiliul de administratiei al unitatii de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
a) presedinte directorul unitatii de invatamant sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
b) membri cate 2 profesori de specialitate care au dobandit definitivarea in invaamant, cu specializarea in profilul postului;
c) secretar un cadru didactic.
(5) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul consortiilor scolare/centrelor de concurs, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, validate de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invaamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
a) presedinte directorul unei unitati de invatamant;
b) membri cate 2 profesori de specialitate care au dobandit definitivarea in invatamant, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/metodisti ai inspectoratului scolar;
c) secretar un cadru didactic.

Art. 9
Atributiile membrilor din comisiile de organizare si desfasurare a concursului si pentru organizarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.

Art. 10
(1) In situatia in care concursul se organizeaza de catre o unitate de invatamant, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:
a) presedinte directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;
b) membri pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) secretar un cadru didactic cu competente in tehnoredactare.
(2) In situatia in care concursul se organizeaza la nivel de consortiu/asociere temporara, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati si este numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului in urmatoarea componenta:
a) presedinte un director sau un director adjunct al unei unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de invatamant;
b) membri pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori de specialitate din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant;
c) 1-3 secretari cadre didactice cu competente in tehnoredactare.

Art. 11
In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica suficienti profesori evaluatori, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului are obligatia sa asigure profesori evaluatori, la solicitarea presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului.

Art. 12
(1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara in scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. In cazul divulgarii subiectelor, suporta consecintele legii.
(2) Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scrisa sunt alcatuite de membrii comisiei in incinta unitatii la care se desfasoara concursul, in ziua desfasurarii probei, intr-un spatiu special rezervat.

Art. 13
(1) Fiecare lucrare scrisa este verificata independent de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare.
(2) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o noua nota care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale.
(3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza. Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile scrise, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
(4) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

Art. 14
Lucrarile scrise pentru care se depun contestatii in termen de maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordata/acordate la prima evaluare.

Art. 15
Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata, in intregime, din alte persoane decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Comisia de rezolvare a contestatiilor este numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, in componenta prevazuta la art. 10 alin. (1) si (2).

Art. 16
Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 13, in termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de inregistrare a contestatiilor.

Art. 17
(1) In cazul in care diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala acordata de comisia de evaluae este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, ramane definitiva nota finala acordata de comisia de evaluare.
(2) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.
(3) In situatia lucrarilor cu nota finala stabilita in urma evaluarii initiale intre 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva ese nota finala atribuita la recorectare.

Art. 18
Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
(1) Dupa validarea dosarelor de concurs si afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs, comisia de organizare si desfasurare a concursului afiseaza graficul de desfasurare a probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa.
(2) Probele practice/orale si inspectiile speciale la clasa in profilul postului se desfasoara in perioada stabilita de comisia de organizare si desfasurare a concursului, conform prezentei metodologii.
(3) Dupa desfasurarea si evaluarea probelor practice/orale si a inspectiei speciale la clasa se alcatuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea probei scrise.

Art. 20
Proba scrisa se desfasoara in aceleasi conditii ca si proba scrisa din cadrul concusului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, conform Metodologiei-cadru.

Art. 21
(1) Dupa solutionarea tuturor contestatiilor, comisia de organizare si desfasurare a concursului alcatuieste listele finale, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, pentru fiecare disciplina de concurs.
(2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant care au organizat concurs, in vederea validarii, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Dupa validare, comisia de organizare si desfasurare a concursului repartizeaza pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidatii care au obtinut cel putin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4), in ordinea descrescatoare a mediilor. Departajarea candidatilor cu medii egale se realizeaza conform art. 4 alin. (5).

Art. 22
Directorul unitatii de invatamant emite decizia de numire pentru candidatii repartizati si incheie cu acestia contracte individuale de munca pe perioada determinata pana la finalizarea anului scolar in curs ori pana la revenirea titularului pe post/catedra, dar nu mai tarziu de finalizarea anului scolar in curs, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3.


CAPITOLUL III - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului


Art. 23
In mod exceptional, in situatia in care posturile didactice/catedrele care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioada determinata cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, testat prin interviu si lucrare scrisa in profilul postului didactic solicitat.

Art. 24
La testarea organizata pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat.

Art. 25
(1) Comisia de organizare si desfasurare a testarii personalului fara studii corespunzatoare postului se stabileste conform art. 8 alin. (4) si (5).
(2) Comisia pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza subiectele atat pentru lucrarea scrisa, cat si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale;
b) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
c) numeste supraveghetori, ii insruieste si controleaza modul in care se desfasoara testarea;
d) numeste profesorii pentru rezolvarea contestatiilor, alti 2 profesori de specialitate decat cei care au evaluat initial lucrarile scrise.

Art. 26
(1) Candidatii pot contesta rezultatul evaluarii lucrarii scrise. Contestatiile se solutioneaza prin recorectarea lucrarilor scrise de alti profesori de specialitate decat cei care au evaluat initial lucrarile scrise, numiti de presedintele comisiei pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului. Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de contestatii este definitiva.
(2) In situatia lucrarilor cu nota finala stabilita in urma evaluarii initiale intre 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
(3) Rezultatul stabilit in urma recorectarii ramane definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In vederea sustinerii interviului, comisia pentru organizarea si desfasurarea testarii personalului fara studii corespunzatoare postului elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile continute de acesta.
(5) Contestatiile privind organizarea si desfasurarea interviului se solutioneaza de consiliul de administratie al unitatii de invatamant care a fost stabilita centru de testare. Hotararile consiliului de administratie al unitatii de invartamant care a fost stabilita centru de testare sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 27
(1) Dupa solutionarea contestatiilor, comisia pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului repartizeaza pe posturi didactice/catedre candidatii care au obtinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2) si (3), in ordinea descrescatoare a mediilor. In situatia mediilor egale, departajarea candidatilor fara studii corespunzatoare postului se realizeaza conform art. 5 alin. (4).
(2) Directorii unitatilor de invatamant incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati in baza testarii, astfel:
a) pana la data de 31 august a fiecarui an scolar pentru absolventii invatamantului superior cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate;
b) pana la finalizarea cursurilor, in conformitate cu structura anului scolar, pentru absolventii invatamantului mediu/postliceal cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei sau ana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate.


CAPITOLUL IV - Dispozitii finale


Art. 28
Din comisiile implicate in organizarea si desfasurarea concursului/testarii nu pot face parte persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude ori afini pena la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza in acest sens o declaratie pe propria raspundere, care se preda presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar.

Art. 29
Lucrarile de la concurs/testare si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor organizatoare timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.

Art. 30
Unitatile de invatamant care organizeaza concurs inainteaza inspectoratelor scolare tabele nominale cuprinzand candidatii prezenti la concurs, cu rezultatele concursului, conform anexei nr. 2, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat care in urma concursului ocupa un post didactic/o catedra, conducerea unitatii de invatamant mentioneaza situatia angajarii candidatului.

Art. 31
Presedintii comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea concursului poarta raspunderea principala pentru corectitudinea desfasurarii concursului, conform atributiilor specifice.

Art. 32
Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organziarea si desfasurarea concursurilor/testarilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.

Art. 33
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Anexele 1 - 3

[anexele sunt preluate din versiunea online a Monitorului Oficial]