DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamantPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 23 octombrie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In baza prevederilor art. 241 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aproba Metodologia de organziare si desfasurare a examenului natinal de definitivare in invatamant, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Art. 2
Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare duc la indeplinie prevederile prezentului ordin.


Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - METODOLOGIE de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamantCapitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1)Prevederile prezentei metodologii se aplica personalului didactic incadrat in sistemul national de invatamant preuniversitar, personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala si cadrelor didactice care predau limbi straine in scolile de aplicatie si in centrele de limbi straine.
(2)Prin personal didactic, in sensul prezentei metodologii, se intelege: personalul didactic de predare din unitati de invatamant, personalul didactic de conducere, de indrumare si control care desfasoara activitati de predare in unitati de invatamant si personalul didactic de predare care beneficiaza de rezervarea postului didactic/catedrei, conformart. 255, art. 268alin. (1),art. 279din Legea educatiei nationalenr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulteriaore.


Art. 2
(1)Coordonarea metodologica a examenului national de definitivare in invatamant, denumit in continuare examen, este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale, prin Comisia nationala de examen, numita prin ordin al ministrului educatiei nationale, denumita in continuare Comisia nationala.

(2)Organizarea si desfasurarea examenului sunt asigurate de catre inspectoratele scolare, la nivelul carora se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, comisia de examen judeteana/a municipiului Bucuresti, denumita in continuare comisie de examen.
(3)Proba scrisa se sustine in centrele de examen care se stabilesc de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in unitati de invatamant care permit organizarea, in aceeasi cladire, a salilor de examen si a salilor in care isi desfasoara activitatea comisia de examen.

(4)Pentru evaluarea lucrarilor si solutionarea contestatiilor se constituie, la nivel national, centre de evaluare a lucrarilor scrise, respectiv de solutionare a contestatiilor, denumite in continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestatii.


Art. 3
(1)Examenul consta in:
a)sustinerea a cel putin doua inspectii speciale la clasa;
b)o proba scrisa.
(2)Examenul se sustine in limba romana.
(3)Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale pot sustine probele examenului in limba de predare a disciplinei.
(4)Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in concordanta cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, valabile pentru sesiunea respectiva.


Art. 4
(1)Examenul se organizeaza distinct pentru fiecare functie didactica de predare, pe discipline sau pe specialitati, in conformitate cu Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, denumit in continuare Calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(2)Definitivarea in invatamant poate fi obtinuta la una dintre specialitatile inscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in vigoare in anul scolar respectiv, denumit in continuare Centralizator.
(3)Absolventii invatamantului superior se pot inscrie la examen si in baza:
a)diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat - in concordanta cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma/certificat, conform Centralizatorului;
b)diplomelor dobandite prin programele de conversie care asigura dobandirea de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale, in concordanta cu Centralizatorul;
c)diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de lunga durata, in concordanta cu Centralizatorul;
d)diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de licenta si masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, in concordanta cu Centralizatorul.
(4)Specializarile/Programele de studii absolvite de candidatii care se inscriu numai in baza diplomei de licenta/absolvire a studiilor universitare de lunga/scurta durata, precum si de candidatii care au finalizat ciclul I/I + II de studii universitare, care au inceput studiile dupa intrarea in vigoare a Legiinr. 88/1993privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata, trebuie sa fi fost acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, in baza unei hotarari a Guvernului, la data inscrierii la facultate.


Art. 5
Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea examenului


Sectiunea 1 - Inscrierea candidatilorArt. 6
(1)Inscrierea la examen se face la unitatile de invatamant in perioada prevazuta in Calendar, pentru sesiunea din anul scolar respectiv, pe baza dosarului de inscriere, care contine urmatoarele documente:
a)fisa de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant - prevazuta in anexanr. 1, completata si confirmata de conducerea unitatii de invatamant si semnata de candidat;
b)copii legalizate ale actelor de studii in baza carora se face inscrierea la examen, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma;
c)document legalizat din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si metodica;
d)copii ale urmatoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de nastere, document privind schimbarea numelui.
(2)Dovada pregatirii psihopedagogice se realizeaza dupa cum urmeaza:
a)absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata si ai invatamantului postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica pana in anul 2009, fac dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica prin foaia matricola/anexa la diploma de licenta sau de absolvire, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
b)absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga durata incadrati in invatamantul liceal/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul liceal/postliceal trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
c)absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga si scurta durata/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat/master incadrati in invatamantul prescolar, in invatamantul preuniversitar obligatoriu si pe catedre de pregatire/instruire practica trebuie sa faca dovada detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programuld e pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea ersonalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
(3)Pentru absolventii cu diploma ai liceelor pedagogice in specializarea invatator/educator, ai colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea "Pedagogia invatamantului primar si prescolar" se considera indeplinita cerinta privind pregatirea psihopedagogica de nivel I prevazuta inMetodologia-cadrude organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportuluinr. 5.745/2012, cu completarile ulterioare.
(4)Dosarele cadrelor didactice care contin toate documentele mentionate la alin. (1) sunt transmise si inregistrate la inspectoratul scolar de catre delegatii conducerilor unitatilor de invatamant in perioada prevazuta in Calendar, sunt verificate de inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane si avizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar si de inspectorul scolar general adjunct, presedinte al comisiei de examen.
(5)Datele din fisa de inscriere a candidatilor sunt introduse in sistemul informatizat. Candidatul primeste si semneaza un extras din aplicatia electronica al fisei de inscriere.
(6)Instiintarea candidatilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere se realizeaza de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-ul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. In caz de respingere a dosarului in urma introducerii datelor in aplicatia electronica, candidatul este instiintat si in scris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului.
(7)Candidatilor respinsi nu li se efectueaza inspectiile speciale.

Sectiunea 2 - Efectuarea inspectiilorArt. 7
(1)Inspectiile speciale se sustin in perioada prevazuta in Calendar, in unitatea de invatamant la care este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta unitate de invatamant, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii de invatamant primitoare.
(2)Fiecare inspectie speciala se efectueaza la 4 activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata. Notele acordate la inspectii nu pot fi contestate.
(3)In situatia in care candidatul este incadrat conform specialitatilor/programelor de studiu inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenta/master sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspectiile la clasa se efectueaza la disciplina pe care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv.
(4)In situatia in care candidatul nu este incadrat conform specialitatilor/programelor de studiu inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenta/master sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform Centralizatorului, inspectiile la clasa se efectueaza la doua activitati didactice la disciplina pe care este incadrat in anul scolar respectiv si la doua activitati didactice la disciplina la care s-a inscris sa sustina examenul.
(5)Inspectia speciala la clasa este efectuata de o comisie formata din:
a)inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul si are aceeasi specializare sau poate preda disciplina celui inspectat, potrivit Centralizatorului;
b)directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara inspectia.
(6)In situatia in care inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (5) lit. a), inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane repartizeaza inspectiile speciale cadrelor didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar, care indeplinesc conditiile respective. Inspectorul scolar general avizeaza delegarea metodistilor in vederea efectuarii inspectiilor speciale.
(7)procedura mentionata la alin. (6) se aplica si in cazul in care numarul de candidati inscrisi la o disciplina de examen depaseste numarul maxim de inspectii in specialitate prevazut a fi efectuat de inspectorul scolar care coordoneaza disciplina respectiva, in conformitate cu Graficul unic de inspectii al inspectoratului scolar.
(8)Responsabilitatea privind planificarea inspectiilor, repartizarea metodistilor si monitorizarea efectuarii inspectiilor speciale revine inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane.
(9)Inspectiile speciale la clasa se noteaza de la 10 la 1, in baza fiselor de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa, prevazute in anexanr. 2. Notele obtinute la inspectiile speciale si nota finala, calculata ca medie aritmetica a acestora, se trec in procesul-verbal de inspectie la clasa prevazut in anexanr. 3, se semneaza de catre membrii comisiei care efectueaza inspectia speciala la clasa si se consemneaza in registrul de inspectii al unitatii de invatamant.
(10)Inspectorul/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspectia preda directorului unitatii de invatamant, la finalizarea activitatii, procesul-verbal de inspectie, in copie, si fisele de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa, anexate.

Sectiunea 3 - Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia electronicaArt. 8
(1)In perioada prevazuta in Calendar, unitatile de invatamant transmit inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane, in vederea completarii dosarelor candidatilor, urmatoarele docuemnte:
a)adeverinta privind calificativul partial pentru anul scolar in curs;
b)procesele-verbale de la inspectiile speciale la clasa, in copie, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii/unitatilor de invatamant in care s-au desfasurat inspectiile speciale si fisele de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa, anexate;
c)adeverinta din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra, ca personal didactic calificat, a candidatului.
(2)Conducerile unitatilor de invatamant raspund de corectitudinea datelor transmise si de legalitatea tuturor actelor predate.


Art. 9
(1)Pentru a se putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)sa aiba calificativul partial pentru anul scolar in curs: "Bine" sau "Foarte bine";
b)sa aiba media notelor finale la inspectiile speciale: cel putin 8;
c)sa aiba stagiu efectiv de predare la catedra, in sistemul national de invatamant preuniversitar, de cel putin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.
(2)Orele de predare echivalente normei de un an se calculeaza inmultind numarul de saptamani ale anului scolar cu numarul de ore din norma didactica a postului/functiei didactice ocupate. Se ia in calcul perioada in care s-a prestat activitate de predare efectiva, ca personal didactic calificat, respectiv dupa absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, si indeplinirea conditiilor de formare initiala pentru profesia didactica, conform legii.
(3)Cadrele didactice titulare, aflate sub incidenta prevederilor art. 255alin. (1)-(3)si(5)din Legeanr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise la examenul national de definitivare in invatamant, trebuie sa efectueze cel putin 4 ore de predare, saptamanal, in anul sustinerii inspectiilor speciale.


Art. 10
La propunerea inspectoratelor scolare, directia de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale poate acorda derogare de maximum o luna de la vechimea minima la catedra de un an, prevazuta la art. 9 alin. (1)lit. c).


Art. 11
(1)Candidatii care au inceput activitatea didactica in sistemul de invatamant preuniversitar anterior anului scolar 2012-2013 se pot prezenta la examen in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fara a depasi 7 ani de predare efectiva la catedra, cu statut de cadru didactic calificat.
(2)Candidatii care desfasoara activitate didactica in sistemul de invatamant preuniversitar incepand cu anul scolar 2012-2013 se pot prezenta la examen dupa efectuarea stagiului minim prevazut la art. 9 alin. (1)lit. c)in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la inceperea primului stagiu.
(3)Candidatii care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspectiilor speciale la clasa sau care sunt declarati absenti sau retrasi la sustinerea probei scrise au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, nu sunt considerati respinsi, iar sesiunea respectiva nu este luata in considerare intre cele 3 sesiuni prevazute de lege. Candidatii prezenti la proba scrisa, ale caror lucrari au fost anulate, au dreptul de a se inscrie la examen in sesiunea urmatoare, iar sesiunea respectiva este luata in considerare intre cele 3 sesiuni prevazute de lege.
(4)Cadrului didactic care are statut de titular si care nu dobandeste definitivarea in invatamant in perioada prevazuta de lege i se desface contractul de munca incheiat pe perioada nedeterminata, pierzand calitatea de titular al sistemului de invatamant preuniversitar.
(5)Cadrele didactice care nu obtin definitivarea in invatamant pot fi angajate in sistemul national de invatamant preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant.
(6)Nu se acorda derogari de la prevederile alin. (1).


Art. 12
(1)La proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant se pot prezenta si cadrele didactice al caror contract de munca, la data desfasurarii acestei probe, este suspendat sau a incetat, in conditiile indeplinirii cumulative a prevederilorart. 6-11.
(2)Dupa completarea dosarelor si finalizarea procesului de validare a datelor de inscriere existente in aplicatia electronica, candidatii semneaza extrasul din aplicatie al fisei de inscriere, confirmand corectitudinea si completitudinea datelor.
(3)Responsabilitatea privind corectitudinea si completitudinea datelor din aplicatie referitoare la candidati revine inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si persoanei din comisia de examen desemnate pentru introducerea datelor in aplicatie.

Sectiunea 4 - Organizarea si sustinerea probei scriseArt. 13
(1)Proba scrisa a examenului se sustine astfel:
a)pentru profesori din invatamantul de masa si din invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, metodica predarii acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a educatiei;
b)pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare romana - limba si literatura romana si matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
c)pentru invatatori, institutori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei;
d)pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
e)pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei;
f)pentru invatatori-educatori din invatamantul special - psihopedagogie speciala, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa;
g)pentru invatatori, invatatori-itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, matematica, metodica predarii acestora, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala pentru invatatori-educatori din invatamantul special, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa;
h)pentru invatatori, invatatori-itineranti, institutori, profesori pentru invatamantul primar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor, pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru invatatori-institutori din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
i)pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in limba romana - limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
j)pentru educatoare, institutori, profesori pentru invatamantul prescolar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor - limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, metodica predarii acestora, pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din invatamantul de masa, sau psihopedagogie speciala;
k)pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii - disciplina de specialitate si didactica acesteia, pedagogie si elemente de psihologie a educatiei.
(2)Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare stabileste 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor si baremelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale si se comunica inspectoratelor scolare.
(3)In vederea asigurarii, la cererea candidatilor, a traducerii subiectelor in limbile minoritatilor nationale, inspectoratele scolare transmit disciplinele de examen si limba materna in care se solicita traducerea.


Art. 14
Se constituie, prin ordin al ministrului educatiei nationale, Comisia nationala, in urmatoarea componenta:
a)presedinte - secretar de stat cu atributii in coordonarea invatamantului preuniversitar;
b)vicepresedinti - directori generali/directori ai directiilor generale/directiilor din Ministerul Educatiei Nationale, cu atributii in invatamantul preuniversitar;
c)secretari - insectori scolari/consilieri de specialitate;
d)membri - coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare a lucrarilor scrise, experti/inspectori/consilieri/inspectori scolari desemnati pentru elaborarea subiectelor si baremelor de catre Centrul National de Evaluare si Examinare.


Art. 15
(1)Comisia nationala prevazuta laart. 14are urmatoarele atributii:
a)desemneaza inspectoratele scolare care urmeaza sa organizeze activitatile in unitatile de invatamant - centre de evaluare/contestatii;
b)selecteaza cadrele didactice universitare in vederea nominalizarii prin ordin al ministrului educatiei nationale in functia de presedinte de comisie din centrul de evaluare/contestatii in cadrul examenului national de definitivare in invatamant;
c)controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile de examen si comisiile din centrele de evaluare/contestatii;
d)analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului si prezinta conducerii Ministerului Educatiei Nationale concluziile analizei;
e)emite note, adrese, precizari, proceduri, dispozitii sau altele asemenea privind organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant;
f)nominalizeaza delegati in vederea monitorizarii examenului;
g)poate acorda derogari pentru situatii exceptionale, in baza analizei documentelor justificative transmise de inspectoratele scolare;
h)aproba modificari ale componentei comisiilor de examen, la solicitarea motivata a inspectorilor scolari generali/presedintilor comisiilor de examen/evaluare/contestatii.
(2)Comisia nationala poate stabili proceduri privind selectia presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor comisiilor de examen/evaluare/contestatii.
(3)Presedintele si vicepresedintii Comisiei nationale au acces in centrele de examen/evaluare/contestatii pe baza cartii de identitate. Membrii Comisiei nationale au acces in centrele de examen/evaluare/contestatii pe baza cartii de identitate, numai cu acordul presedintelui Comisiei nationale. Delegatii Comisiei nationale au acces in centrele de examen/evaluare/contestatii pe baza cartii de identitate, atributiile acestora fiind precizate prin ordind e serviciu.


Art. 16
Comisia de examen este numita prin decizie a inspectorului scolar general in urmatoarea componenta:
a)presedinte - inspectorul scolar general adjunct;
b)vicepresedinte - inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane;
c)1-2 secretari - inspectori scolari sau directori;
d)2-4 informaticieni/analisti programatori/analisti (programatori) ajutor;
e)5-8 membri - inspectori scolari de specialitate, directori, cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar cu abilitati de operare pe calculator.


Art. 17
(1)Din comisia de examen nu pot face parte persoane care au in randul candidatilor sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, membrii comisiei de examen semnand in acest sens o declaratie pe propria raspundere.
(2)Atributiile cadrelor didactice nominalizate in comisia de examen se stabilesc de catre inspectorul scolar general in baza prevederilor prezentei metodologii si a precizarilor Comisiei nationale.
(3)In functie de numarul de candidati inscrisi, inspectorul scolar general poate solicita Comisiei nationale suplimentarea numarului de vicepresedinti/secretari/informaticieni/membri, dupa caz.
(4)Inspectorul scolar general poate solicita Comisiei nationale inlocuirea, din motive obiective, a unui cadru didactic desemnat in componenta comisiei de examen/evaluare/contestatii. Decizia de modificare este comunicata in scris Comisiei nationale.


Art. 18
(1)Comisia de examen are urmatoarele atributii:
a)realizeaza demersurile necesare pentru solutionarea problemelor de finantare a actiunilor legate de organizarea si desfasurarea examenului si pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile si logistica necesara: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet, fiset metalic; asigura tiparirea foilor tipizate de examen, procurarea etichetelor albe, fara inscrisuri, de dimensiune 7 x 2,5 cm si confectionarea stampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu inscrisul "DEFINITIVAT";
b)solicita, in baza protocoalelor incheiate de Ministerul Educatiei Nationale, autoritatilor locale/judetene de sanatate publica, structurilor de politie si de jandarmerie de la nivel local, prin adresa scrisa, asigurarea prezentei personalului medical, a politistilor sau a jandarmilor in fiecare centru in care se sustine proba scrisa; solicita prezenta jandarmilor pentru paza lucrarilor scrise pe perioada transportului intre centrele de examen si centrele de evaluare/contestatii; solicita operatorilor de energie electrica, de cablu si de telefonie, prin adresa scrisa, asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului;
c)transmite Comisiei nationale lista centrelor de examen de pe teritoriul judetului/municipiului Bucuresti (denumire, adresa, telefon/fax, persoana de contact), decizia de numire a comisiei de examen, datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de subiecte de tradus in limbile minoritatilor nationale; comunica unitatilor de invatamant si afiseaza la avizierul inspectoratului scolar centrele de examen stabilite;
d)realizeaza instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in organizarea si desfasurarea examenului;
e)elaboreaza si transmite Comisiei nationale listele si rapoartele solicitate de aceasta sau prevazute in prezenta metodologie, la termenele stabilite; sesizeaza imediat Comisiei nationale orice situatie a carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie;
f)poate decide prin consens suspendarea pe o perioada de 1-5 ani a dreptului de participare in comisiile de examen din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in organizarea si desfasurarea examenului, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie, si poate dispune demararea procedurilor prevazute de lege pentru cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care incalca prevederile prezentei metodologii;
g)transmite centrelor de examen stabilite, pe baza datelor validate din aplicatie, listele de candidati admisi pentru a participa la proba scrisa, potrivit specializarii pentru care a optat fiecare candidat; afiseaza listele de candidati si disciplina la care acestia sustin examenul, cu 24 de ore inainte de inceperea probei scrise, la avizier si pe usile salilor de examen in care acestia sunt repartizati;
h)desemneaza delegatii care vor asigura transportul in deplina siguranta si predarea, pe baza de proces-verbal, la centrele de evaluare, a lucrarilor scrise;
i)stabileste, prin tragere la sorti in ziua in care se desfasoara proba scrisa, repartizarea pe sali a asistentilor supraveghetori si ii instruieste;
j)preia de la Centrul National de Evaluare si Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele si le multiplica pentru fiecare candidat, imediat dupa extragerea variantei de examen, asigurand confidentialitatea subiectelor din momentul preluarii acestora pana in momentul cand acestea devin publice; distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa si asigura concordanta dintre subiectul primit de candidati si disciplina de examen pentru care acestia au optat;
k)aplica prevederile procedurii Ministerului Educatiei Nationale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video in cadrul examenului si se asigura ca in centrul de examen nu patrund persoane neautorizate pe perioada desfasurarii probei scrise;
l)afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa, dupa finalizarea evaluarii lucrarilor scrise;
m)primeste contestatiile la proba scrisa, transmite comisiilor din centrele de evaluare tabelele cuprinzand datele candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala, conform procedurilor stabilite, si, dupa solutionarea contestatiilor, afiseaza rezultatele definitive;
n)transmite Comisiei nationale un exemplar tiparit al listei cu rezultatele finale, semnat si stampilat de inspectorul scolar general, in vederea validarii rezultatelor examenului, precum si un raport succint, semnat de presedintele comisiei de examen, privind organizarea si desfasurarea examenului, iar in termen de 3 zile de la incheierea examenului, arhiveaza la inspectoratul scolar un exemplar tiparit al listei cu rezultatele finale, precum si celelalte documente intocmite pentru organizarea examenului.
(2)In functie de contextul local, comisia de examen poate stabili, dupa caz, si alte atributii suplimentare pentru buna desfasurare a examenului.


Art. 19
(1)Subiectele, baremele de evalare, modelele/modelele-cadru de subiecte si bareme pentru proba scrisa se elaboreaza in conformitate cu tematica si bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pentru fiecare disciplina de examen, de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, caruia ii revine integral responsabilitatea respectarii legislatiei si a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura traducerea subiectelor si baremelor de evaluare pentru proba scrisa, conform solicitarilor inspectoratelor scolare, centralizate la Comisia nationala.
(2)Modelele/Modelele-cadru de subiecte si bareme elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare se pun la dispozitia candidatilor pe site-ul definitivat.edu.ro
(3)Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale si raspund pentru adecvarea si acuratetea subiectelor elaborate.
(4)Subiectele pentru proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant se transmit centrelor de examen in baza unei proceduri specifice, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.


Art. 20
(1)Proba scrisa se desfasoara in centrele de examen la data prevazuta in Calendar, incepand cu ora 10,00, durata de redactare a lucrarii fiind de 4 ore.
(2)Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7-7,30, pe baza buletinului/cartii de identitate si a delegatiei de serviciu.
(3)Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00-8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate.
(4)Candidatii si asistentii supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen.
(5)Candidatii sunt indrumati spre salile de examen si sunt atentionati sa citeasca extrasele din metodologie afisate pe usa salii de examen.


Art. 21
(1)Pe usa fiecarei sali de examen se afiseaza tabelele nominale cu candidatii repartizati in sala respectiva si disciplina la care sustin examenul.
(2)In fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite. Candidatii se asaza in banca, conform tabelelor afisate.


Art. 22
(1)In vederea desfasurarii probei scrise se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2-3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva pe baza actului de identitate prezentat de acestia si raspund de corectitudinea derularii probei scrise.
(2)Asistentii supraveghetori responsabili de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, precum si etichetele, foile tipizate de examen si ciornele necesare stampilate, in functie de numarul concurentilor din sala.
(3)Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetorii instruiesc candidatii cu privire la modul de desfasurare a probei scrise si la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata si atentioneaza candidatii asupra dispozitiilor art. 27alin. (4).


Art. 23
(1)Membrii comisiei de examen desemnati pentru multiplicarea subiectelor asigura numarul necesar de exemplare, care se introduc in plicuri si se securizeaza, si raspund de pastrarea secretizarii.
(2)Presedintele comisiei de examen, impreuna cu secretarul comisiei, distribuie in salile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel incat, la ora 10,00, acestea sa poata fi desfacute in prezenta candidatilor.
(3)Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in sesiunea respectiva.
(4)Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, insotit de inca un membru al comisiei de examen, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/disciplinei de examen.


Art. 24
(1)Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se executa cu creion negru.
(2)Candidatii pot avea, in sala de examen, dictionare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planuri de conturi pentru disciplinele economice.


Art. 25
(1)Asistentii supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cuart. 280-282din Legeanr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau penal, dupa caz.
(2)Inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile de examen ori pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise. Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, iar schemele/desenele, cu o linie oblica.
(3)Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinsi copiind, primind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din examen, incheindu-se un proces- verbal in acest sens de catre asistentii supraveghetori ori membrii comisiei de examen. Candidatii eliminati pierd dreptul de inscriere la examen in sesiunea imediat urmatoare. Aceeasi masura se aplica si pentru orice alta tentativa de frauda.


Art. 26
(1)Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea lucrarii, pe baza unei declaratii, preda lucrarea si foaia cu subiecte si paraseste sala dupa cel putin o ora, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, lucrarea scrisa nu este evaluata, iar in statistici candidatul respectiv se considera retras, cu dreptul de a se inscrie in sesiunea imediat urmatoare, conform prevederilor legale.
(2)In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistentii supraveghetori pana la inapoierea in sala de examen, fara a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvarii subiectelor.


Art. 27
(1)Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza cu etichete albe, de catre candidati, in prezenta responsabilului de sala, dupa care se aplica stampila de examen si semnatura presedintelui comisiei de examen. Pentru stampila se utilizeaza numai tus albastru.
(2)Procedura specifica de sigilare si securizare a lucrarilor scrise utilizand etichete cu cod de bare se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale si se comunica inspectoratelor scolare.
(3)Dupa incheierea lucrarii, candidatii numeroteaza foile de examen cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete, si se vor aplica etichetele cu codurile de bare, in spatiile rezervate.
(4)Presedintele comisiei de examen poate anula lucrarile scrise in situatia in care pe lucrare se regasesc semne distinctive.


Art. 28
(1)La finalizarea lucrarii, candidatii predau responsabilului de sala lucrarile si semneaza in borderoul de predare, mentionand numarul de pagini scrise in borderou si pe teza, in spatiul rezervat. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza de catre unul dintre asistentii supraveghetori cu linie franta in forma literei "Z", in fata candidatului. Pana la predarea ultimei lucrari, in sala raman cel putin 3 candidati.
(2)Ciornele si foaia cu subiecte se predau separat responsabilului de sala, odata cu lucrarea; ciornele nu sunt luate in considerare in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii.
(3)Supraveghetorii de sala predau comisiei de examen lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite, tabelele de prezenta, ciornele, foile cu subiecte, etichetele cu coduri de bare nefolosite.


Art. 29
Baremele de corectare pentru fiecare disciplina de examen vor fi afisate la loc vizibil, dupa postarea acestora pe site-ul Centrului National de Evaluare si Examinare.


Art. 30
Rezultatele probei scrise se afiseaza la sediul centrului de examen si se publica pe site-ul definitivat.edu.ro la data prevazuta in Calendar.


Art. 31
Comisia de examen avizeaza procedurile de sustinere a examenului de catre candidatii cu deficiente: utilizarea sistemului Braille de catre candidatii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual de catre candidatii cu deficiente de auz, marirea timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi, realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia de catre candidatul cu deficiente catre un supraveghetor de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva. Comisia nationala este informata asupra solutionarii situatiilor privind candidatii cu deficiente.

Sectiunea 5 - Evaluarea lucrarilorArt. 32
(1)Pentru evaluarea lucrarilor scrise si solutionarea contestatiilor se constituie centre de evaluare/contestatii la nivel national. Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii se stabileste de catre Comisia nationala si se comunica inspectoratelor scolare din judetele/municipiul Bucuresti pe teritoriul carora au fost organizate centre de evaluare/contestatii in cadrul examenului national de definitivare in invatamant.
(2)Arondarea disciplinelor de examen la centrele respective si procedura specifica pentru evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale si se comunica inspectoratelor scolare. Inspectorul scolar general desemneaza unitatea de invatamant centru de evaluare/contestatii si transmite Comisiei nationale denumirea si adresa centrului de evaluare/contestatii.
(3)Comisia din centrul de evaluare, denumita in continuare comisie de evaluare, este numita prin decizie a inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
a)presedinte - profesor universitar/conferentiar/lector/sef de lucrari, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale;
b)vicepresedinte - inspector scolar sau director;
c)1-2 secretari/1.000 de candidati - inspectori scolari, directori sau cadre didactice;
d)2-3 informaticieni/1.000 de candidati;
e)membri evaluatori - cate 4 evaluatori pentru cel mult 100 lucrari scrise, organizati in doua subcomisii, fiecare subcomisie fiind alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
-un cadru didactic din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor;
-un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din subcomisiile de la mai multe specializari. Decizia de numire a comisiei de evaluare se comunica Comisiei nationale.
(4)Presedintii comisiilor de evaluare, respectiv de contestatii se propun de catre institutiile de invatamant superior din randul cadrelor didactice universitare de predare avand titlul stiintific de doctor si se nominalizeaza prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(5)In situatia in care presedintele comisiei de evaluare, respectiv de contestatii desemnat nu se prezinta pana in preziua inceperii activitatii in centrul respectiv, inspectorul scolar general numeste un presedinte din randul cadrelor didactice titulare din invatamantul liceal avand gradul didactic I si performante profesionale deosebite. Numirea este comunicata in scris Comisiei nationale. Aceeasi procedura se aplica si in situatia in care, din motive obiective, comisia de examen solicita Comisiei nationale inlocuirea presedintelui.
(6)Pentru disciplinele la care nu se inscriu profesori evaluatori din invatamantul universitar, inspectorul scolar general va numi in comisie profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II.
(7)In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Comisiei nationale, ca membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scrise profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic definitiv.
(8)Din comisie nu pot face parte persoane care au in randul candidatilor sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv, membrii comisiei semnand in acest sens o declaratie pe propria raspundere.


Art. 33
Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:
a)primeste, in ziua in care se sustine proba scrisa, pe baza de proces-verbal semnat de presedinte si secretar/membru, lucrarile scrise aduse de delegatii comisiilor de examen, spre a fi evaluate;
b)asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare;
c)asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare, precum si prevederile prezentei metodologii;
d)inregistreaza in aplicatie nota obtinuta de candidati la proba scrisa;
e)primeste de la centrele de examen arondate centrului de evaluare respectiv lista candidatilor care contesta notele obtinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestatia;
f)selecteaza si sigileaza lucrarile contestate;
g)preda comisiei din centrul de contestatii, in deplina siguranta, lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare.


Art. 34
(1)Fiecare lucrare scrisa este evaluata independent, in sali separate, de cele doua subcomisii si apreciata cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare si notare, fara a se face insemnari pe lucrare.
(2)Fiecare subcomisie stabileste, prin raportare la baremul de evaluare si notare, nota lucrarii scrise. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele celor doua subcomisii nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct.
(3)In cazul in care apar lucrari pentru care diferenta dintre notele acordate de cele doua subcomisii este mai mare de 1 punct, presedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrarilor respective, in prezenta sa, de catre cele doua subcomisii. In functie de rezultatele reverificarii se decide, prin consens, nota lucrarii.
(4)Dupa finalizarea operatiilor de evaluare, notele acordate de subcomisii se trec intr-un borderou centralizator si pe teze de catre profesorii evaluatori, care semneaza in dreptul notei acordate. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza si scrie, in borderoul centralizator si pe fiecare lucrare, media aritmetica a celor doua note, cu doua zecimale, fara rotunjire, aceasta reprezentand nota obtinuta de candidat la proba scrisa.
(5)Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare, sunt preluate de presedintele comisiei de evaluare.


Art. 35
Nota obtinuta la proba scrisa este nota la examen. Nota minima de promovare a examenului este 8 (opt).

Sectiunea 6 - Solutionarea contestatiilorArt. 36
(1)Contestatiile se depun la centrele de examen, in termenul prevazut in Calendar.
(2)Lucrarile scrise pentru care se depun contestatii se resigileaza in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota acordata la prima evaluare.


Art. 37
(1)Comisia de solutionare a contestatiilor, denumita in continuare comisie de contestatii, formata in intregime din alte persoane decat cele din comisia de evaluare a lucrarilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta, in conditiile precizate la art. 32alin. (4)-(8):
a)presedinte - profesor universitar/conferentiar/lector/sef de lucrari, numit prin ordin al ministrului educatiei nationale;
b)vicepresedinte - inspector scolar sau director;
c)1-2 secretari/1.000 de candidati - inspectori scolari, directori sau cadre didactice;
d)2-3 informaticieni/1.000 de candidati;
e)membri evaluatori - cate 4 evaluatori, pentru cel mult 50 de lucrari scrise, organizati in doua subcomisii, fiecare subcomisie fiind alcatuita din doua cadre didactice, respectandu-se urmatoarele criterii:
-un cadru didactic din invatamantul universitar si un profesor titular din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor;
-un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate si didactica/metodica predarii disciplinei de specialitate si un evaluator pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie si psihologie a educatiei poate face parte din subcomisiile de la mai multe specializari.
(2)Decizia de numire a comisiei de contestatii se comunica Comisiei nationale.


Art. 38
Comisia de contestatii are urmatoarele atributii:
a)primeste de la comisia de evaluare lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare.
b)raspunde de securitatea lucrarilor scrise pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;
c)reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si prevederile prezentei metodologii;
d)inregistreaza, pe lucrarile scrise si in procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare scrisa contestata;
e)preda, cu proces-verbal, prin presedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare si celelalte documente de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat activitatea de solutionare a contestatiilor si unde, la final, se arhiveaza.


Art. 39
(1)Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii de evaluare a lucrarilor scrise prevazute in prezenta metodologie.
(2)In cazul in care diferenta - in plus sau in minus - dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, ramane definitiva nota acordata de comisia de evaluare.
(3)In situatia lucrarilor notate cu o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare. Aceeasi prevedere se aplica si in cazul lucrarilor cu note intre 7,50 si 7,99.
(4)Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de contestatii si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, ramane definitiva nota acordata de comisia de contestatii.
(5)Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate deart. 7din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6)Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei Nationale poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numar de lucrari scrise, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor de evaluare. In cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei Nationale propune conducerilor inspectoratelor scolare masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul examenului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.


Art. 40
(1)Validarea rezultatelor examenului se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza tabelelor transmise de comisiile de examen, intocmite de inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane dupa situatia extrasa din aplicatia electronica, semnate de inspectorul scolar general si stampilate.
(2)In baza ordinului ministrului educatiei nationale privind validarea rezultatelor la examen, candidatilor li se elibereaza certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, completat si stampilat, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationalenr. 4.554/2014pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesionala, al suplimentului la diploma si al certificatului de acordare a definitivarii in invatamant.
(3)Gestionarea, completarea si eliberarea certificatelor de acordare a definitivarii in invatamant se fac de catre inspectoratele scolare, in baza unei proceduri specifice elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.


Capitolul III - Dispozitii finaleArt. 41
Drepturile salariale se acorda cadrelor didactice care au promovat examenul, incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul.


Art. 42
(1)Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea examenului, precum si plata cadrelor didactice care participa la organizarea si desfasurarea examenului se asigura de catre Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare, in conformitate cu dispozitiileart. 111din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor implicate in organizarea si desfasurarea examenului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale.


Art. 43
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Anexa nr. 1 la metodologie


INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ........................................
La data sustinerii examenului de definitivare in invatamant, candidatul(a) .................................................... are o vechime efectiva in activitatea de predare de ......... ani .......... luni ............ zile*).

Inspector scolar general adjunct
Numele si prenumele .................................................
Semnatura ..................................

Inspector scolar pentru dezvoltarea resursei umane
Numele si prenumele .......................................
Semnatura ............................................

Consilier juridic
Numele si prenumele .....................................................
Semnatura ...............................

FISA DE INSCRIERE
la examenul national de definitivare in invatamant

a candidatului ..................................................................................... (numele, initiala tatalui, prenumele cu majuscule) in anul .................. (sesiunea), la disciplina de examen ...........................

Institutia/Institutiile de invatamant absolvita/absolvite: ........................................................., cu durata de ....... ani.
Specializarea/Specializarile obtinuta/obtinute prin studii ...................................................
Vechimea efectiva in activitatea didactica de predre la data inscrierii: ......... ani ......... luni ....... zile*).
Prezentat la examenul de definitivare in invatamant in urmatoarele sesiuni: sesiunea I ............... sesiunea a II-a .................... sesiunea a III-a ......................
Date de contact: telefon ......................................, e-mail ...................................

Data ....................... semnatura ...........................

Se certifica datele din prezenta fisa de inscriere si se adevereste ca, potrivit inscrisurilor din carnetul de munca/documentelor prezentate, dl (dna) ........................................................... a functionat in invatamant de la data obtinerii examenului de absolvire/licenta, dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Unitatea de invatamant Functia didactica Perioada Total vechime in activitatea didactica*)
de la .............. pana la .................. ani luni zile

In anul scolar ..................... este incadrat la unitatea noastra in functia didactica de**) .........................................................., pe postul/catedra .........................................., cu activitatea de baza/norma intreaga, cu .......... ore/saptamana.
Candidatul solicita traducerea subiectelor in limba ...............................

Director,
................................
(numele, prenumele si semnatura)
Data ........................
---------
*) Se calculeaza vechimea de predare in specialitate, de la data inceperii stagiului la catedra pana la data de 31 august a anului in care se sustine proba scrisa.
**) Educatoare, invatator, maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, invatator-itinerant, institutor, profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor.Anexa nr. 2 la metodologie


FISA DE EVALUARE a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa

Unitatea de invatamant: .................................................................
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ........................................................
Functia didactica si specialitatea: ...........................................
Data efectuarii inspectiei: ............................
Inspectia este efectuata de directorul/directorul adjunct: .................................................

Aspecte urmarite Criteriul Punctaj
Maxim Realizat
Cunoastere stiintifica si curriculara - cunoasterea contextelor de invatare si a obiectivelor, a dificultatilor de invatare specifice disciplinei 4
- cunoasterea modului de proiectare a continuturilor disciplinei
- cunoasterea proceselor de predare si invatare
- cunoasterea teoriilor invatarii, a proceselor si metodelor de evaluare

Deprinderi didactice - planificarea, derularea si coordonarea predarii, potrivit grupului-tinta 3
- operationalizarea obiectivelor predarii pe baza taxonomiilor actuale
- monitorizarea, adaptarea si evaluarea obiectivelor si a proceselor de predare-invatare

Credinte, atitudini, valori, implicare - disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate si invatare continua 3
- sustinerea elevilor in procesul de invatare, incurajarea atutudinilor democratice la elevi, in calitatea acestora de cetateni europeni
- implicare in activitatile curriculare, cocorriculare, extracurriculare, extrascolare ale unitatii de invatamant
TOTAL: 10

Concluzii si recomandari:
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
.............................................................................
..............................................................................

Director/Director adjunct, .................................................. (numele si prenumele) .................. (nota finala) ............................ (semnatura)


FISA DE EVALUARE
a activitatii didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa

Unitatea de invatamant: ..............................................
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ..........................................................
Functia didactica si specialitatea: ..................................................
Data efectuarii inspectiei: .............................
Inspectia este efectuata de inspectorul scolar/profesorul metodist: .......................................

Analiza Aspecte evaluate: criterii Punctaj
Maxim Realizat
1 2 3 4
Activitate didactica Aspecte formale (documente, documentatie, materiale didactice disponibile) 1
Proiectare motivare (relationarea intra- si interdisciplinara, intra si corsscurriculara, perspectiva in raport cu unitatea de invatare, relevanta pentru viata a continuturilor) 1
Continut stiintifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) 1
Metode si mijloace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficienta) 1
Climat psihopedagogic (ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie) 1

Elevii dominante vizate Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) 1
Deprinderi de activitate intelectuala individuala si in echipa (operatii logice, mecanisme de analiza si sinteza, tipuri de inteligente, consecventa, seriozitate, ambitia autodepasirii, colegialitate, responsabilitate si raspundere, flexibilitate in asumarea rolurilor) 1
Atitudine fata de scoala statutul si rolul la ora de clasa (pozitiva colaborator, indiferenta spectator) 1

Profesorul dominante vizate Competente profesionale si metodice (de cunoastere gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei); de executie rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei; de comunicare fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si pastrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferentiata) 1
Competente sociale si de personalitate (sociabilitate, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranta, rigurizitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfectionare) 1
TOTAL: 10

Inspector scolar/Profesor metodist,
.........................................
Semnatura
.................................


FISA DE EVALUARE
a activitatilor didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa pentru profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica

Unitatea de invatamant: ..................................................
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ..............................................................
Functia didactica si specialitatea: ......................................................
Data efectuarii inspectiei: .............................
Inspectia este efectuata de inspectorul scolar/profesorul metodist: ........................................

Analiza Aspecte evaluate: criterii Punctaj
Maxim Realizat
1 2 3 4
Activitate didactica Aspecte formale (realizarea proiectarii, documentare) 1
Adaptarea continutului la particularitatile de varsta si nevoile grupului-tinta (adecvarea limbajului la nivelul clasei, corelarea temei cu necesitatile psihopedagogice ale grupului-tinta, relevanta pentru viata a continuturilor) 1
Continut stiintifico-aplicativ (structurare, sistematizare, coerenta, consistenta) 1
Metode didactice, mijloace de invatamant, forme de organizare a activitatii (varietate, oportunitate, originalitate, eficienta) 1
Climatul psihopedagogic (organizarea spatiului si a materialelor, climatul psihosocial instaurat pe parcursul activitatii, modalitati de motivare si incurajare) 1

Elevii dominante vizate Achizitii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relationare, operationalizare) 1
Competente cognitive, sociale si emotionale (stimularea mecanismelor de analiza, sineza si autoreflectie, valorificarea resurselor personale ale elevilor si a experientei lor de viata) 1
Atitudinea elevilor in cadrul activitatii (facilitarea implicarii elevilor, incurajarea atitudinii pozitive a acestora) 1

Profesorul dominante vizate Competente profesionale si metodice (de cunoatere gradul de stapanire, organizare si prelucrare a informatiei; de executie rapiditatea, precizia actiunilor si distributivitatea atentiei; de comunicare fluiditatea, concizia si acuratetea discursului, captarea si mentinerea interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea diferentiata, oferirea si solicitarea de feedback) 1
Competente sociale si de personalitate (sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emotional, rezistenta la stres, creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, acceptare neconditionata) 1
TOTAL: 10

Inspector scolar/Profesor metodist,
......................................
Semnatura ..................................


FISA DE EVALUARE
a activitatilor didactice in cadrul inspectiei speciale la clasa pentru profesorii documentaristi

Unitatea de invatamant: ................................................
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ..............................................
Functia didactica si specialitatea: .................................
Data efectuarii inspectiei: .................................
Inspectia este efectuata de inspectorul scolar/profesorul metodist: ....................................

Analiza Aspecte evaluate/criterii Punctaj
Maxim Realizat
1 2 3 4
Activitatea didactica Plan de lectie si materiale didactice (planse, fise, documente) 0,2
Lectia este proiectata corespunzator (etape, scopuri si obiective/competente, alocare de timp, timp de interactiune, material si echipamente) 0,2
Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis, pentru ca elevii sa inteleaga ce competente vor dobandi prin participarea lor la procesul de invatare 0,2
Selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare s-a facut tinandu-se cont de cantitatea de cunostine transmisa si nivelul de pregatire al clasei 0,2
Integrarea resurselor centrului de documentare si informare (CDI) in activitatile desfasurate 0,2
Varietatea si complementaritatea materialelor didactice 0,2
Modul de exploatare a resurselor documentare in vederea dezvoltarii competentelor infodocumentare 0,2
Descoperirea CDI drept centru de resurse 0,1
Includerea secventelor cu caracter practic-aplicativ (elevii au avut acces liber la materialele din CDI si le-au utilizat in rezolvarea sarcinilor trasate de catre profesor) 0,2
Gestionarea timpului 0,2
Alegerea temei in functie de nevoile utilizatorilor de documentare si informare 0,2
Corelarea intre obiectivele infodocumentare, activitatile propuse si modalitatile de evaluare 0,2
Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor 0,1
Prin continuturile propuse, profesorul are ca scop generarea unor idei noi, solutii (elevii vor invata sa utilizeze cat mai eficient resursele si spatiile specifice unui CDI) 0,2
A fost mentinut un raport eficient intre durata solicitarii elevilor si cea afectata explicatiilor 0,2
A fost creat un climt afectiv-emotional propice desfasurarii activitatii 0,1

Elevii dominante vizate Elevii sunt responsabili si se implica in procesul instructiv-educativ 0,2
Elevii dau dovata de autonomie in invatare, competente de cautare, selectare, tratare si comunicare a informatiei 0,2
Elevii au deprinderi de invatare eficienta si gandesc logic, problematizat 0,2
Elevii au deprinderi de munca independenta si se descurca bine in rezolvarea sarcinilor de lucru indicate de catre profesor 0,2
Elevii sunt familiarizati cu spatiul si resursele CDI si inteleg importanta initierii in cercetarea documentara 0,1
Elevii poarta cu usurinta o conversatie si nu au dificultati in a utiliza termenii specifici disciplinei studiate 0,2
Elevii au capacitatea de a-si mentine nivelul de concentrare si sunt interesati de activitatile propuse 0,2
Elevii sunt obisnuiti sa lucreze utilizand fise, dictionare, enciclopedii, atlae, materiale auxiliare, tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 0,2
Elevii sunt implicati in animarea CDI: mediatizarea activitatii CDI, ordonarea documentelor, organizarea activitatilor etc. 0,2
Elevii manifesta respect fata de profesor si au o atitudine corespunzatoare fata de disciplina predata 0,1
Elevii deovedesc copetente de integrare si relationare pozitive 0,2
Elevii maniesta interes si o atitudine pozitiva fata de activitatile specifice unui CDI (dezvoltarea gustului pentru lectura, expozitii, auditii, vizionari, ateliere de creatie, intalniri cu personalitati ale vietii culturale etc.) 0,2
Elevii inteleg importanta dobandirii unor metode de a invata si de a stapani informtia 0,2
Elevii isi dezvolta capacitatea de a identifica, selecta, organiza, prelucra si transmite informatia 0,2
Elevii manifesta initiativa, creativitate si disponibilitate de a lucra in echipa pentru rezolvarea diferitelor sarcini 0,1
Elevii sunt receptivi fata de valorile culturale 0,2
Elevii au o atitudine prietenoasa fata de colegi 0,1
Elevii au o atitudine pozitiva fata de scoala si manifesta dorinta de a se implica activ in promovarea imaginii acesteia in comunitatea locala prin participarea la activitatile initiate de catre profesorul documentarist prin intermediul CDI 0,2

Profesorul dominante vizate Demonstreaza o buna cunoastere a disciplinei predate si cunostinte actualizate in domeniul initierii in cercetarea documentara 0,2
Demonstreaza capacitate de sinteza si subliniaza valoarea practic-aplicativa a demersului intreprins 0,2
Limbajul utilizat este adecvat si tine cont de nivelul de varsta si intelegere a elevilor 0,1
Comunicarea cu elevii este eficienta. Tonul folosit (calm, ferm), formularea clara a ideilor conduc la captarea atentiei elevilor si la participarea lor la rezolvarea sarcinilor propuse 0,1
Dialogheaza cu elevii, nu monopolizeaza discutia, raspunde la intrebarile elevilor clarificand aspectele mai dificile pentru acestia 0,2
Foloseste materiale auxiliare 0,1
Utilizeaza corespunzator resursele existente in CDI (suport hartie, suporturi audio-video), inclusiv resursele digitale si TIC 0,2
Aloca fiecarei secvente din lectie timpul adecvat si respecta etapele parcurgerii acesteia, respectand planul de lectie 0,2
Utilizeaza strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulari, tehnici ale gandirii critice, exercitii metaforice etc. 0,2
Abordeaza continuturile dintr-o perspectiva aplicativa, implicand elevii in activitatea de documentare si orientare intr-o structura infodocumentara 0,2
Lectia este centrata pe elev se lucreaza pe perechi, pe grupe, individual 0,2
Monitorizeaza atent activitatile desfasurate de elevi. Elevii primesc indicatii clare, precise pentru fiecare etapa a lectiei 0,1
Formeaza si dezvolta competente specifice domeniului infodocumentar, necesare invatarii de-a lungul vietii 0,2
Dovedeste preocupare pentru facilitarea accesului la informatie, asigurarea exploatarii cat mai eficiente a informatiilor si documentelor pluridisciplinare multimedia si multisuport de catre utilizatori, din perspectiva egalizarii sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite 0,2
Distribuie sarcinile de invatare gradual si in succesiune logica 0,2
Formuleaza intrebari pentru a verifica daca elevii au inteles noile continuturi 0,1
Implica elevii in procesul de evaluare si le ofera feedback in legatura cu progresul scolar realizat 0,2
Favorizeaza implicarea activa a tuturor elevilor in procesul instructiv-educativ 0,2
Demonstreaza abilitatea de a desfasura activitati diferentiate 0,2
Demonstreaza capacitate de analiza si sinteza, originalitate, tact pedagogic si spirit organizatoric 0,2
Alege activitatile in mod creativ 0,2
Faciliteaza accesul elevilor la informtie, documentatie si noi tehnologii in contextul evolutiei societatii 0,2
TOTAL: 10

Inspector scolar/profesor metodist,
.................................................
Semnatura ..............................

Anexa nr. 3 la metodologie


PROCES-VERBAL
de inspectie la clasa

Unitatea de invatamant: ...............................................................
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: ........................................................
Functia didactica si specialitatea: .............................................
Data efectuarii inspectiei: .........................................
Inspectia este efectuata de: ....................................................................... (numele si prenumele, gradul didactic, institutia/unitatea de invatamant de la care provine)

I. Constatari si aprecieri:
1. Activitatea didactica:
a) activitati verificate;
b) proiectarea activitatilor (creativitate in conceperea lectiilor/activitatilor, corelatia dintre componentele actului didactic, strategii didactice si evaluare);
c) desfasurarea activitatilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectie, creativitate in conducerea lectiilor si in orientarea actiunilor si gandirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performantei);
d) evaluarea randamentului scolar metode si tehnici de evaluare a rezultatelor invatarii;
e) nivelul pregatirii elevilor, apreciat pe baza observatiei directe, a probelor de control aplicate si a evaluarii logitudinale;
f) cunoasterea elevilor (strategii de diferentiere si individualizare);
g) competente psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala);
h) autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic elevat).
2. Activitatea educativa in scoala si in afara ei
3. Activitatea de perfectionare (metodica si stiintifica)
4. Aprecierea consiliului de administratie al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si la conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare

II. Concluzii si recomandari:
Inspector scolar/Metodist, .................................................. (numele si prenumele) .................... (nota)1) ................................... (semnatura)
Director/Director adjunct, ....................................................... (numele si prenumele) ............... (nota)2) ......................... (semnatura)

...................... (nota finala)
------------
1) Nota acordata de inspectorul scolar/metodistul care a efectuat inspectia se obtine calculand media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor realizate de candidat si consemnate in fisa de evaluare a lectiilor/activitatilor la care a fost inspectat.
2) Nota acordata de directorul/directorul adjunct care a efectuat inspectia este egala cu punctajul realizat de candidat si consemnat in fisa de evaluare a lectiilor/activitatilor la care a fost inspectat.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 9/2017
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
OUG 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Legea 143/2014 pentru modificarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. Lege nr. 143/2014
Ordin 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015, respectiv unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii
Amnistia fiscala pentru mame. Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemni
OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordo
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012
Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011
Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Lege nr. 132/2011
Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: