DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 5 februarie 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

In conformitate cu prevederile art. 19áalin. (2)ádin Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, republicata, al art. 12álit. i)ádin Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 4 alin. (1)ápct. 6ási art. 5áalin. (4)ádin Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Transporturile publice de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare ale Romaniei pot fi efectuate numai de operatori economici autorizati in acest sens, persoane juridice sau fizice romane care, potrivit legii, pot desfasura activitati economice sub coduláCAENá5030 - Transport de pasageri pe cai navigabile interioare si/sau codul CAEN 5040 - Transport de marfa pe cai navigabile interioare si care detin capacitatile si competentele necesare desfasurarii acestora.


Art. 2
Transporturile publice de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare ale Romaniei pot fi efectuate de persoane juridice straine care, potrivit legii, pot desfasura activitati economice in apele nationale navigabile, cu nave care arboreaza alt pavilion decat cel roman, fara a fi necesara autorizarea acestora in conditiile prezentului ordin, numai in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a)ánavele sunt inregistrate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau poseda un certificat de membru al flotei unui stat membru al acesteia;
b)ánavele tranziteaza apele nationale navigabile fara a efectua operatiuni de incarcare/descarcare in porturile romanesti;
c)átransportul de pasageri si/sau de marfuri in apele nationale navigabile se realizeaza in trafic direct intre un port romanesc si un port al statului al carui pavilion il arboreaza nava;
d)ánavele efectueaza transporturi de pasageri in scop turistic de croaziera, cu escala in unul sau mai multe porturi romanesti;
e)ápersoana juridica straina care, potrivit legii, poate desfasura activitati economice, a obtinut de la Ministerul Transporturilor, direct sau prin intermediul expeditorilor marfurilor si/sau pasagerilor, autorizatia prevazuta de reglementarile in vigoare, pentru efectuarea transportului pe cai navigabile in trafic direct intre un port romanesc si un port al altui stat, cu nave care nu arboreaza pavilionul statului in care se afla portul de destinatie;
f)áprevederi exprese ale unor acorduri si conventii internationale la care Romania este parte dispun astfel.


Art. 3
(1)áMinisterul Transporturilor, prin Autoritatea Navala Romana, autorizeaza operatorii economici, la cererea acestora, pentru desfasurarea transporturilor publice de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare si emite autorizatia pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, denumita in continuare autorizatie.
(2)áAutorizatia este documentul care atesta capacitatea operatorului economic de a executa activitatea inscrisa in aceasta, numai in conditiile respectarii prevederilor prezentului ordin, ale reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor pe cai navigabile interioare, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(3)áAutorizatia emisa in vederea desfasurarii activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare va avea simbolul TPMCN.
(4)áOperatorii economici care desfasoara activitati de transport pasageri si/sau marfuri pe caile navigabile interioare in folos propriu sau in interes personal nu se supun autorizarii prevazute de prezentul ordin.

Art. 4
Pentru activitatile de transporturi navale cu regim special, precum transporturi agabaritice, transporturi de materiale radioactive sau de deseuri periculoase si alte categorii de transporturi pe care Autoritatea Navala Romana le considera ca au un regim special, Autoritatea Navala Romana emite la cererea operatorilor economici autorizatii speciale, independente de autorizatia prevazuta la art. 3áalin. (1), valabile numai pentru respectiva activitate, cu conditia prezentarii documentatiei corespunzatoare privind fezabilitatea transportului si a indeplinirii conditiilor speciale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 5
In situatii de urgenta ce reprezinta un pericol iminent pentru siguranta navigatiei, persoanelor si/sau mediului inconjurator, Autoritatea Navala Romana poate aproba interventia unui operator economic care nu detine autorizatia prevazuta la art. 3 alin. (1).

Art. 6
(1)áIn vederea autorizarii, operatorul economic inainteaza Autoritatii Navale Romane documentele care fac dovada indeplinirii criteriilor de autorizare prevazute in anexaánr. 1, insotite de o cerere scrisa.
(2)áModelul cererii este prevazut in anexaánr. 2.
(3)áIn termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare si a documentatiei complete, Autoritatea Navala Romana va emite autorizatia solicitata sau va comunica in scris motivele refuzului, dupa caz.

Art. 7
(1)áAutoritatea Navala Romana organizeaza si face publice centrele de primire a cererilor de autorizare.
(2)áAutoritatea Navala Romana va afisa la centrele mentionate la alin. (1) lista cuprinzand documentele necesare autorizarii, precum si valabilitatea minima admisa pentru fiecare document.
(3)áDocumentele necesare autorizarii se depun in copie legalizata, iar, in cazul copiilor neautentificate, acestea vor fi insotite de originale si vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de catre personalul Autoritatii Navale Romane.
(4)áCentrele de primire a cererilor de autorizare prevazute la alin. (1) si lista prevazuta la alin. (2) vor fi publicate pe pagina de internet a Autoritatii Navale Romane.

Art. 8
(1)áAutorizatia emisa in conformitate cu art. 3áalin. (1)áare valabilitate 5 ani de la data emiterii.
(2)áModelul si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexaánr. 3.
(3)áFormatul si elementele de siguranta ale autorizatiei se stabilesc de catre Autoritatea Navala Romana, prin decizie a directorului general.
(4)áAutoritatea Navala Romana tine evidenta autorizatiilor emise in registrul unic denumit Registrul de evidenta al autorizatiilor.

Art. 9
Autoritatea Navala Romana efectueaza, prin personalul propriu imputernicit in acest sens, controlul privind respectarea permanenta a criteriilor de autorizare prevazute in anexaánr. 1.

Art. 10
(1)áIn cazurile in care, in urma controalelor efectuate de catre Autoritatea Navala Romana, prin personalul propriu imputernicit in acest sens, se constata ca operatorul economic nu mai indeplineste criteriile in baza carora a fost autorizat si/sau nu au fost respectate reglementarile legale privind desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, autorizatia se suspenda pentru o perioada de cel mult 30 de zile.
(2)áDaca la expirarea perioadei de suspendare operatorul economic nu face dovada remedierii deficientelor ce au condus la luarea unei astfel de masuri, Autoritatea Navala Romana retrage din oficiu autorizatia.

Art. 11
(1)áLa expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei, precum si in situatia retragerii din oficiu a acesteia, Autoritatea Navala Romana va instiinta in scris operatorul economic si, prin capitaniile de port, administratiile portuare asupra incetarii valabilitatii autorizatiei.
(2)áAutorizatia poate fi retrasa si la cererea expresa a operatorului economic autorizat.

Art. 12
Pe intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei, operatorul economic este obligat:
a)ása indeplineasca criteriile de autorizare si conditiile prevazute in prezentul ordin;
b)ása respecte reglementarile interne si, dupa caz, pe cele internationale aplicabile activitatii pentru care a obtinut autorizatia;
c)ása pastreze la sediul sau originalul autorizatiei si la bordul navelor lor cate o copie a autorizatiei;
d)ása informeze in scris Autoritatea Navala Romana cu privire la orice modificare a conditiilor pe baza carora a fost emisa autorizatia, in termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora;
e)ása transmita Autoritatii Navale Romane datele statistice anuale privind numarul de pasageri si/sau tone/TEU transportate;
f)ása permita accesul membrilor echipei de control imputerniciti special de catre Autoritatea Navala Romana si sa prezinte toate documentele solicitate.

Art. 13
(1)áAutoritatea Navala Romana va transmite trimestrial Directiei navale din Ministerul Transporturilor, pana la data de 15 a lunii care urmeaza incheierii fiecarui trimestru, situatia generala a autorizatiilor valabile emise pentru fiecare operator economic, precum si lista cuprinzand operatorii economici carora li s-a retras autorizatia in acel trimestru.
(2)áAutoritatea Navala Romana va transmite anual Directiei navale din Ministerul Transporturilor, pana la data de 30 iunie, datele statistice anuale privind numarul de pasageri si/sau tone/TEU transportate, pentru anul anterior, pe fiecare operator economic.

Art. 14
Pentru prestatiile efectuate in vederea autorizarii activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, Autoritatea Navala Romana va percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 15
(1)áAutorizatiile emise pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, valabile la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, isi pastreaza valabilitatea pana la expirare.
(2)áPentru autorizatiile al caror termen de valabilitate depaseste data de 30 iunie 2014, operatorii economici care le poseda au obligatia sa le preschimbe pana la data de 31 decembrie 2014.
(3)áAutorizatiile preschimbate in conformitate cu prevederile alin. (2) isi pastreaza termenul de valabilitate acordat initial.
(4)áPentru preschimbarea autorizatiilor la care face referire alin. (2) Autoritatea Navala Romana nu percepe tarif.

Art. 16
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 17
Autoritatea Navala Romana va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 19
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuinteiánr. 287/2003privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 20
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - CRITERIILE DE AUTORIZARE a operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare


Art. 1
(1)áPentru a fi autorizati in vederea desfasurarii activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a)ása fie persoane fizice sau juridice legal constituite, cu drept de functionare pe teritoriul Romaniei;
b)ása detina certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte capitalul social subscris si varsat, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, insotit de copia certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor in vigoare;
c)áactivitatea pentru care solicita autorizarea sa fie inclusa in obiectul de activitate prevazut in certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului;
d)ása nu fie declarati in stare de faliment, sa detina certificat emis de organele competente care sa ateste ca nu exista obligatii restante la bugetul general consolidat;
e)áconducatorul activitatii sa prezinte un certificat de cazier judiciar, insotit de declaratia pe propria raspundere a acestuia privind ocuparea functiei de conducator al activitatii;
f)áconducatorul activitatii sa isi poata demonstra capacitatea profesionala, fie prin diplome care atesta dobandirea de cunostinte in domeniul activitatii pentru care se solicita autorizarea, prin diplome de licenta/studii postliceale/studii medii sau alte documente echivalente, emise de catre furnizorii de educatie, de formare profesionala sau de perfectionare din Romania in domeniul transporturilor navale, fie printr-o experienta practica relevanta, de minimum 3 ani, la un operator economic care a desfasurat efectiv activitatea pentru care solicita autorizarea;
g)ása demonstreze ca detin dotarea tehnica minima necesara desfasurarii activitatii;
h)ása demonstreze ca navele lor respecta conditiile minime in conformitate cu reglementarile in vigoare sub aspectul sigurantei navigatiei, al protectiei mediului, al asigurarii conditiilor de munca si de viata la bordul acestora si al altor conditii prevazute de lege;
i)ása faca dovada ca detin in folosinta navele, fie prin prezentarea de acte care atesta proprietatea asupra acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de inchiriere, care le da dreptul sa le utilizeze pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data solicitarii autorizatiei, iar contractul sa fie inregistrat in registrele Autoritatii Navale Romane;
j)ása utilizeze numai personal de executie care indeplineste conditiile necesare sub aspectul confirmarii competentei si al certificarii lui la autoritatile competente, daca legea prevede astfel.
(2)áIn cazul in care operatorul economic efectueaza transporturi de marfa cu nave a caror capacitate de incarcare la pescaj maxim este mai mare de 200 tone, fara a include in aceasta categorie operatorii economici care au in operare bacuri de traversare a cailor navigabile interioare de orice capacitate, criteriul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi indeplinit si de o persoana desemnata de conducatorul activitatii si care coordoneaza efectiv si in permanenta activitatea de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare.
(3)áAutoritatea Navala Romana poate autoriza, cu titlu provizoriu, pe o perioada de cel mult un an, un operator economic sa desfasoare activitatea de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare, cu limitare numai la transport de marfa, fara indeplinirea criteriului de capacitate profesionala a conducatorului activitatii sau a persoanei desemnate de acesta, cu conditia ca respectiva persoana sa aiba experienta practica de cel putin 3 ani la un operator economic autorizat sa desfasoare activitatea de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare.
(4)áPerioada de un an prevazuta la alin. (3) poate fi prelungita cu cel mult 6 luni in situatii exceptionale justificate fie de decesul persoanei si inlocuirea acesteia cu alta persoana care urmeaza sa isi dovedeasca in fata comisiei Autoritatii Navale Romane capacitatea profesionala, fie de incapacitatea fizica sau legala a persoanei de a-si dovedi capacitatea profesionala in termenul initial.
(5)áAutoritatea Navala Romana poate accepta ca un conducator al activitatii sau persoana desemnata de acesta indeplineste criteriul de capacitate profesionala, fara a fi examinat, numai pe baza experientei practice acumulate de cel putin 3 ani la un operator economic autorizat care a desfasurat efectiv activitatea de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare ori daca a exercitat activitatea sau a condus cel putin un an activitatea operatorului economic care a fost autorizat anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, cu conditia ca respectivul operator economic sa desfasoare activitatea numai pe plan local ori numai pe caile navigabile interioare, din care se exclud: fluviul Dunarea, Canalul Sulina, Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia Navodari.

Art. 2
Dotarile tehnice minime necesare pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare se stabilesc si vor fi facute publice de catre Autoritatea Navala Romana la centrele de primire a cererilor de autorizare si pe pagina sa de internet.


ANEXA Nr. 2


Numar intrare .............
Data ..................

Catre
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Centrul de primire a cererilor de autorizare ..........................

I. Subsemnat(ul/a) ............................................................, domiciliat in .............................., str. ................................................, nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ..........................., telefon ..............................., act de identitate ..............................., seria ..... nr. ......................, eliberat de .................................. la data de ..........................., CNP/NIF ........................................................., in calitate de .........................................................
II. Pentru operatorul economic ..............................................................^1), avand nr. de ordine in registrul comertului ................................., nr. de ordine in registrul asociatiilor si fundatiilor ...................................., nr. autorizatie pentru desfasurarea activitatii economice in mod independent ............................, cod unic de inregistrare ................................., obiect de activitate conform CAEN Rev 2 ľ codul CAEN 5030 ľ Transport de pasageri pe cai navigabile interioare si/sau codul CAEN 5040 ľ Transport de marfa pe cai navigabile interioare^2)
III. Cu sediul in: localitatea ........................................, str. ..................................., nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......., judetul/sectorul .................................., cod postal .........................., telefon ..............................., fax. ............................, e-mail ..........................., website ....................................
IV. Persoana juridica are un numar de ........ puncte de lucru/sucursale, conform listei anexate.
In temeiul Ordinului ministrului transporturilor nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare, solicit autorizatia pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare pentru ......................................................................^3)
V. Pentru autorizarea desfasurarii activitatii de ........................................................................^3), anexez urmatoarele documente necesare^4):
..................................................................................................................
.................................................................................................................

---------
1)áSe inscrie denumirea operatorului economic si a formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala/fundatie etc.á
2)áSe va bifa in casuta aferenta.á
3)áSe va inscrie "transport public de pasageri pe cai navigabile interioare" sau "transport public de marfuri pe cai navigabile interioare" ori "transport public de pasageri si de marfuri pe cai navigabile interioare", dupa caz.á
4)áSe va completa cu denumirea documentului, numar, data emiterii, data expirarii, emitent, nr. file.


(verso)
.............................................................................................................
..........................................................................................................

VI. Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii, si, de asemenea, au drept consecinta retragerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare.
Sunt de acord ca datele cuprinse in prezenta solicitare sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Autoritatii Navale Romane. Autoritatea Navala Romana se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si compeltarile ulterioare.

Data ......................
Semnatura .....................
L.S.


ANEXA Nr. 3


MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA NAVALA ROMANA

AUTORIZATIE
pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare

TPMCN nr. ....................

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, republicata, in baza documentelor prezentate,
se autorizeaza ..........................................^1), cu sediul/domiciliul in ..................................................^2), avand Certificatul de inregistrare in registrul comertului seria ......... nr. .................................., codul unic de inregistrare nr. ................................................, sa desfasoare activitatea de .....................................................................^3).
Prezenta autorizatie atesta capacitatea opertorului economic de a efectua activitatea de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe caile navigabile interioare, cu obligativitatea respectarii prevederilor legale in domeniu.

Data emiterii:
...........................
Valabila pana la data de:
..........................
Semnatura si stampila^4)
-----------
1)áSe inscrie denumirea operatorului economic.
2)áSe inscrie adresa completa.
3)áSe va inscrie "transport public de pasageri pe cai navigabile interioare" sau "transport public de marfuri pe cai navigabile interioare" ori "transport public de pasageri si de marfuri pe cai navigabile interioare", dupa caz.
4)áSe semneaza de catre persoana autorizata din cadrul Autoritatii Navale Romane.