DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26 februarie 2013

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Vazand Referatul de aprobare nr. 76.388 din 6 februarie al Directiei generale politici agricole si strategii,
avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare,

in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1^1, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pajisti permanente – suprafete agricole de pasuni si fanete, naturale ori cultivate, folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
b) teren necultivat – orice teren arabil inclus in sistemul de rotatie a culturilor, lucrat sau nu, dar fara intentia de a produce o recolta pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este ca acesta se lasa in repaus pentru refacerea fertilitatii solului pe durata unui an agricol, cu obligatia mentinerii in bune conditii agricole si de mediu conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 1^1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) anul de cerere – anul calendaristic in care agricultorii depun cererea unica de plata pe suprafata pentru plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, conform art. 19 alin. (1), coroborat cu art. 23 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control in cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste ecoconditionalitatea in cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, precum si pentru acordarea sprijinului prin masurile care implica angajamente multianuale, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.695/2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Documentele doveditoare solicitate producatorului agricol conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare, privind dreptul de folosinta a terenului agricol sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat, inscrisuri sub semnatura privata si alte acte care fac dovada utilizarii terenului, cum ar fi adeverinta eliberata de primarie conform inscrisurilor din registrul agricol.
(2) Contractele de arendare mentionate la alin. (1) vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare incheiate inaintea intrarii in vigoare a noului Cod civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept."

4. La articolul 5, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Dovada dreptului de folosinta a pajistilor permanente comunale, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ilterioare, se face pe baza actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, a contractelor de concesiune sau de inchiriere incheiate intre consiliile locale si crescatorii de animale, din care sa reiasa suprafata fololsita, iar dovada utilizarii pajistilor se face pe baza adeverintei eliberate de primarie conform inscrisurilor din registrul agricol. Orice contract incheiat inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, avand ca obiect utilizarea pajistilor comunale, continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept.
(2) Pentru acordaea platii unice pe suprafata pentru pajistile permanente comunale utilizate pentru pasunatul animalelor sau producerea de furaje, pe langa documentele prevazutge la alin. (1), se anexeaza urmatoarele:
a) copie a cardului exploatatiei conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
b) copie a registrului activitatilor desfasurate pe pajistile permanente, completat la zi, potrivit modelului aprobat de A.P.I.A., in conformitate cu prevederile pct. IV – GAEC 7 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Consiliile locale, in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice cu animale inscrise in Registrul national al exploatatiilor, incheie contracte de concesiune ori de inchiriere pentru suprafete de pajisti permanente comunale disponibile. Concedentul/Proprietarul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul concesionat si/sau inchiriat in conditiile legii.
(4) In cazul utilizarii pasunilor comunale de catre o forma asociativa legal constituita, aceasta poate depune cererea de plata prin reprezentantul legal si face dovada evidentei fiecarui proprietar de exploatatie cu o copie dupa cardul exploatatiei si a suprafetei agricole care revine fiecarui membru pentru utilizare, printr-o lista nominala anexata la cerere, care trebuie sa cuprinda si acceptul fiecarui membru pentru a solicita aceste plati, in conformitate cu actul constitutiv si/sau statutul asociatiei, asumandu-si responsabilitatea asupra cerintelor care conditioneaza platile."

5. La articolul 5, alineatul (6) se abroga.

6. La articolul 5, alineatele (7) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plata numai pentru pajistile permanente detinute de acestea pentru care nu au fost incheiate contracte de concesiune sau de inchiriere ori pe care nu pasuneaza animalele fermierilor, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.
......
(10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe langa documentele mentionate, si o situatie, in conformitate cu datele inscrise in registrul agricol, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
a) suprafata totala de pajisti permanente detinuta de consiliul local, din care: suprafetele de pajisti atribuite spre folosinta in conditiile prevazute la alin. (3) si suprafetele care nu sunt utilizate in scopuri productive;
b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizeaza pajisti permanente comunale in conditiile prevazute la alin. (3);
c) efectivul de animale, pe specii, aflat in proprietatea consiliului local, dupa caz."

7. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, decuplate de productie, pentru culturile de in si canepa pentru fibra, tutun si hamei;".

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate pe suprafetele de pajisti comunale, pe langa conditiile stabilite la art. 13-17 din Hotararea Guvernului nr. 224/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si prevederile art. 5 din prezentul ordin, cu exceptia alin. (2) lit. b) care nu se aplica in cazul masurii de agromediu."

9. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul aplicarii pachetului 4 «Culturi verzi» din cadrul masurii 214 «Plati de agromediu», agricultorul poate schimba amplasamentul culturii supuse angajamentului multianual, cu conditia mentinerii suprafetei aflate sub angajament. Daca infiintarea culturii verzi se realizeaza pe alta parcela decat pe cea indicata in cererea de plata, fermierul are obligatia de a notifica cu privire la acest aspect in termen de 10 zile de la infiintarea culturii, dar nu mai tarziu de 30 septembrie a anului de cerere, in caz contrar fiind exclusa de la plata suprafata respectiva.
(4) Pentru schemele de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, precum si pentru sprijinul aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, pe langa conditiile si criteriile de eligibilitate mentionate la alin. (1) si (2), se aplica si normele de ecoconditionalitate stabilite prin ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al prsedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerintelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul si identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania."

10. La articolul 10 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) producatorul agricol/grupul de producatori depune la centrul local/judetean sau al municipiului Bucuresti al A.P.I.A., dupa caz, pana la data de 1 mai a anului urmator recoltarii, declaratia de livrare a tutunului livrat; declaratia de livrare se vizeaza de reprezentantul desemnat al DAJ pe a carei raza teritoriala se afla terenul cultivat, pentru atestarea cantitatii si a calitatii tutunului livrat; viza se acorda numai daca, pe baza verificarilor efectuate in perioada de vegetatie, se constata respectarea lucrarilor agrotehnice specifice astfel incat la recoltare sa se asigure o densitate medie de cel putin 2 plante/mp; rezultatul verificarilor se consemneaza obligatoriu intr-un proces-verbal de constatare; daca producatorul agricol este membru al unui grup de producatori, declaratia de livrare se vizeaza si de grupul in cauza; lipsa vizei/vizelor pe declaratia de livrare determina neeligibilitate la plata pentru PMDC 4 – tutun;".

11. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) detin contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, conform modelului prevazut in anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahar, aprobat prin ordin al minisrului agriculturii si dezvoltarii rurale, inregistrat si vizat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusa la A.P.I.A. pana la data de 1 octombrie a anului in curs; contractul se vizeaza de reprezentantul desemnat al DAJ pe a carei raza teritoriala se afla terernul cultivat numai daca, in urma verificarilor efectuate in perioada de vegetatie, se constata respectarea conditiilor agrotehnice, suprafata culturii si asigurarea unei densitati medii de cel putin 6 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determina neeligibilitatea la plata pentru PNDC 8 – sfecla de zahar; rezultatul verificarilor se consemneaza intr-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanti ai DAJ, ai Federatiei cultivatorilor de sfecla de zahar si ai fabricii de zahar."

12. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar, decuplata de productie, se acorda in cuantum fix numai pentru suprafata cultivata in baza contractului de producere a sfeclei de zahar incheiat cu o fabrica de zahar pentru anul in curs, cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute la alin. (1)."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: