DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduriPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 21 octombrie 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


Avand in vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Legea nr. 106/2012,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Procedura privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Se aproba modelul, continutul si caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare:
1. adeverinta, prevazuta in anexa nr. 2;
2. cerere de eliberare a adeverintei care atesta modul de indeplinire a obligatiei de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de stat, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 2
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - Procedura privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II tin titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat


1. Certificarea modului de indeplinire de catre persoanele fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, se face pe baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal in a carui raza teritoriala acesta are domiciliul fiscal, denumit in continuare organ fiscal competent.


2. Organul fiscal competent verifica in baza de date daca in evidenta fiscala a contribuabilului exista obligatii fiscale neachitate reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, atat comunicate, cat si instituite si necomunicate.

3. In situatia in care se constata ca in evidenta fiscala exista obligatiile fiscale prevazute la pct. 2, organul fiscal competent inmaneaza contribuabilului decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, impreuna cu foaia de varsamant, in care este individualizata suma datorata.


4. In aceeasi zi, contribuabilul se prezinta cu foaia de varsamant la unitatea Trezoreriei Statului, in vederea achitarii obligatiei de plata.

5. In ziua imediat urmatoare platii, organul fiscal competent verifica inregistrarea sumelor achitate in evidenta fiscala si efectueaza stingerea obligatiilor fiscale prevazute la pct. 2, potrivit legii.

6. Dupa efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifica daca in evidenta fiscala mai exista astfel de obligatii fiscale, iar in situatia in care nu mai exista, elibereaza adeverinta, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
v7. Nu se elibereaza adeverinta in urmatoarele situatii:
a) obligatiile fiscale principale sunt neachitate si obligatiile fiscale accesorii sunt comunicate si neachitate;
b) obligatiile fiscale accesorii sunt instituite si necomunicate.

8. Adeverinta este scutita de taxa extrajudiciara de timbru si se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Adeverinta se elibereaza in vederea stabilirii stagiului de cotizare de catre organele competente din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

10. Adeverinta se emite in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii si este valabila 90 de zile de la data emiterii.


Anexa nr. 2


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice .................................................
Administratia Judeteana a Finantelor Publice ........................................
Serviciul Fiscal Municipal/Orasenesc/Comunal ............................................
Nr. de inregistrare ......................... vData emiterii ..........................

ADEVERINTA

Ca urmare a Cererii nr. ...................... din data de ......................, se adevereste faptul ca, la data prezentei, domnul/doamna .........................................................., cu domiciliul fiscal in ..........................., str. ............................................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ......................................, CNP ................................, nu inregistreaza obligatii fiscale neachitate reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente acesteia.
S-a eliberat prezenta adeverinta spre a-i servi la Casa de Pensii Publice a municipiului Bucuresti/Casa de Pensii Publice a Judetului ............................. si este valabila 90 de zile de la data emiterii.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ........................................
Semnatura ........................
L.S.

Intocmit
Numele si prenumele ......................................
Semnatura ............................

Numar de operator de date cu caracter personal - 759

Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si pastrare ale formularului "Adeverinta"
1. Denumire: "Adeverinta"
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire: se editeaza din sistem informatic.
4. Se utilizeaza: in baza art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Legea nr. 106/2012.
5. Se intocmeste, in doua exemplare, de compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori, in format hartie pentru comunicare si arhivare.
6. Circula:
- 1 exemplar la contribuabil, in format hartie;
- 1 exemplar la dosarul fiscal, in format hartie.
7. Se arhiveaza in format hartie la dosarul fiscal.


Anexa nr. 3 - CERERE de eliberare a adeverintei care atesta modul de indeplinire a obligatiei de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de stat


A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Numele si prenumele .............................................................
2. Codul numeric personal ....................................
3. Datele privind domiciliul fiscal
Judetul ............................., sectorul ....., localitatea ........................................, str. ............................................................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul postal .....................
Fax ................................., telefon ...................................
E-mail ........................................................

B. DATE DE IDENTIFICARE A IMPUTERNICITULUI
1. Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ................ data .............................
2. Date de identificare a imputernicitului
Numele si prenumele ...........................................................
Adresa: judetul .................................., sectorul ....., localitatea ........................................., str. ............................................................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul postal ..........................
Fax ...................................., telefon ................................
E-mail ...........................................
Cod numeric personal ....................................

Solicit:
Confirmarea faptului ca nu inregistrez in evidenta fiscala obligatii fiscale neachitate, reprezentand contributia de asigurari sociale de stat, inclusiv obligatii fiscale accesorii aferente acesteia.
Mentionez ca adeverinta imi este necesara pentru a o prezenta la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti/Judetului ............................. in vederea stabilirii stagiului de cotizare.

Numele si prenumele ...........................................................
C.N.P. ....................................
Semnatura ................................
Data ...../...../............

Se completeaza de catre organul fiscal.

Denumirea organului fiscal ................................................
Nr. de inregistrare ....................... Data inregistrarii ...../...../...........
Numele si prenumele persoanei care a verificat ....................................................... Numarul legitimatiei .................

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului "Cerere de eliberare a adeverintei care atesta modul de indeplinire a olbigatiei de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de stat"

1. Denumire: "Cerere de eliberare a adeverintei care atesta modul de indeplinire a obligatiei de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de stat"
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tiparire: se editeaza in sistem informatic.
4. Se utilizeaza: in baza art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Legea nr. 106/2012.
5. Se intocmeste intr-un exemplar de catre contribubil sau de catre imputernicit.
6. Circula: 1 exemplar la organul fiscal.
7. Se arhiveaza in format hartie la dosarul fiscal al contribuabilului.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
23 useri online

Useri autentificati: