DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei JudiciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSPECTIA JUDICIARA


In temeiul dispozitiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) si art. V alin. (4) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata,
inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abroga.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Inspectiei JudiciareCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Inspectia Judiciara functioneaza ca structura autonoma in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si actioneaza potrivit principiului independentei operationale.
(2) Inspectia Judiciara are personalitae juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
(3) Scopul Inspectiei Judiciare este acela de a contribui la imbunatatirea actului de justitie, a eficientei si eficacitatii sistemului judiciar, prin intermediul unor verificari independente si de evaluare a activitatii acestuia.

Art. 2
Structura, organizarea si atributiile Inspectiei Judiciare sunt prevazute in Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistrturii, republicata, in alte legi si acte normative speciale, precum si in prezentul regulament.


Art. 3
(1) Activitatea Inspectiei Judiciare se desfasoara in conformitate cu legea.
(2) Verificarile efectuate de Inspectia Judiciara se desfasoara cu respectarea principiilor independentei judecatorilor si procurorilor, supunerii lor numai legii, precum si autoritatii de lucru judecat.
(3) Actele, documentele sau orice informatii referitoare la lucrarile aflate pe rolul Inspectiei Judiciare au caracter confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit legii, informatii de interes public.

Art. 4
Pentru realizarea atributiilor si pentru indeplinirea obiectivelor in domeniile specifice de activitate, Inspectia Judiciara colaboreaza cu Consiliul Superior al Magistrturii, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Public, instantele judecatoresti, precum si cu orice alte institutii cu atributii in domeniul justitiei.

Art. 5
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectiei Judiciare se asigura integral de la bugetul de stat, fondurile destinate Inspectiei Judiciare fiind evidentiate distinct in bugetul Consiliului Superior al Magistrturii.


Capitolul II - Conducerea Inspectiei Judiciare


Art. 6
Inspectia Judiciara este condusa de inspectorul-sef, ajutat de inspectorul-sef adjunct, numiti prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile legii, pe o perioada de 3 ani. Mandatul poate fi innoit o singura data.

Art. 7
(1) Inspectorul-sef indeplineste umratoarele atributii:
a) exercita functia de conducere si organizare a activitatii Inspectiei Judiciare;
b) reprezinta Inspectia Judiciara in relatiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte institutii interne ori internationale;
c) convocaca, anual sau ori de cate ori este necesar, adunarea generala a inspectorilor judiciari, pe care o prezideaza;
d) exercita atributiile legale ce ii revin in calitate de ordonator de credite si raspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor unitatii, de tinerea la zi a contabilitatii si de prezentarea darilor de seama contabile asupra executiei bugetare. Atributiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate directorului economic sau, dupa caz, inspectorului-sef adjunct;
e) aproba premiile si primele, prevazute de lege, pentru personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare;
f) stabileste, anual sau ori de cate ori se impune, domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercita controlul, dupa consultarea inspectorilor judiciari ori la propunerea oricaruia dintre titularii actiunii disciplinare;
g) stabileste echipele de control, in domeniile prevazute la lit. f);
h) ia masuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul Inspectiei Judiciare;
i) numeste, in conditiile legii, inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare, dispune modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor d emunca sau de serviciu ale acestora;
j) repartizeaza inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare pe directii, servicii, birouri si compartimente;
k) stabileste agtributiile si sarcinile individuale ale personalului din subordine, prin aprobarea fiselor de post;
l) numeste si revoca, prin ordin, sefii de directii, servicii si birouri;
m) desemneaza persoanele care reprezinta Inspectia Judiciara si apara drepturile si interesele acesteia in fata Plenului, sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii si a instantelor judecatoresti;
n) evalueaza, in conditiile legii, personalul din subordine;
o) emite ordine si decizii cu caracter ferm;
p) prezideaza comisia de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari.
(2) Inspectorul-sef indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente.

Art. 8
(1) Inspectorul-sef adjunct indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea personalului Inspectiei Judiciare, altele decat inspectorul-sef;
b) ajuta inspectorul-sef in activitatea de verificare si avizare a actelor si rezolutiilor intocmite de catre inspectorii judiciari;
c) asigura si verifica respectarea obligatiilor legale si a regulamentelor de catre personalul Inspectiei Judiciare, altul decat inspectorii judiciari;
d) elaboreaza, in colaborare cu personalul de specialitate din cadrul Directiei economice si administrative, strategii de previzionare si asigurare a resurselor umane necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Inspectiei Judiciare;
e) asigura repartizarea echilibrata a personalului in cadrul directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor;
f) coordoneaza formarea profesionala a inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspectiei Judiciare;
g) participa la evaluarea, in mod obiectiv si in conditiile legii, a activitatii profesionale a personalului, altul decat inspectorii judiciari, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate;
h) intocmese, in colaborare cu Directia economica si administrativa, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii Inspectiei Judiciare, inclusiv prin absorbtie de fonduri externe;
i) organizeaza paza sediului institutiei si a celorlalte bunuri, precum si paza contra incendiilor, in conditiile legii;
j) coordoneaza activitatea de protectie si securitate a muncii;
k) este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef.
(2) Inspectorul-sef adjunct exercita orice alte atributii delegate de inspectorul-sef.

Art. 9
(1) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct pot fi revocati din functie de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.
(2) Revocarea se dispune pe baza raportului anual de audit prevazut de lege.
(3) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din functie poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea prin care se solutioneaza recursul este irevocabila.

Art. 10
Adunarea generala a inspectorilor judiciari este compusa din toti inspectorii judiciari in functie din cadrul Inspectiei Judiciare.

Art. 11
Adunarea generala a inspectorilor judiciari are urmatoarele atributii:
a) dezbate raportul anual de activitate al Inspectiei Judiciare;
b) avizeaza planurile de activitate anuale si multianuale ale institutiei, pe baza consultarii inspectorilor judiciari si a celorlalti titulari ai actiunii disciplinare;
c) dezbate problemele de drept care au fost solutionate diferit in practica Inspectiei Judiciare si stabileste sirectiile de actiune in vederea unificarii acesteia;
d) analizeaza proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justitiei;
e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;
f) alege membrii comisiei de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari si membrii comisiei de examinare a candidatilor la functia de sef Directie de inspectie judiciara pentru judecatori/Directie de inspectie judiciara pentru procurori;
g) avizeaza ordinele inspectorului-sef, in cazurile prevazute de lege sau regulamente;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de regulamente.

Art. 12
(1) Adunarea generala a inspectorilor judiciari este convocata de catre inspectorul-sef, iar, in lipsa acestuia, de catre inspectorul-sef adjunct.
(2) Adunarea generala poate fi convocata si la solicitarea a cel putin o treime din numarul inspectorilor judiciari care o compun.
(3) Adunarea generala este prezidata de inspectorul-sef, iar, in lipsa acestuia, de inspectorul-sef adjunct. Daca inspectorul-sef sau inspectorul-sef adjunct lipsesc, Adunarea generala este prezidata de unul dintre sefii directiilor de inspectie judiciara, ales in Adunarea generala a inspectorilor judiciari.
(4) Adunarea generala a inspectorilor judiciari este legal constituita in prezenta majoritatii inspectorilor judiciare care o compun.
(5) Hotararile Adunarii generale a inspectorilor judiciari se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti.


Capitolul III - Structura organizatorica si functionala a Inspectiei Judiciare


Art. 13
(1) Aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este organizat in directii, servicii, birouri si compartimente.
(2) Inspectia Judiciara functioneaza cu urmatoarele categorii de personal:
a) inspectori judiciari;
b) personal de specialitate juridica asimilat magistratilor;
c) functionari publici;
d) personal contractual.
(3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul Inspectiei Judiciare este stabilit prin lege si poate fi modificat prin hotarare de Guvern, la propunerea inspectorului-sef, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Atributiile, competentele si responsabilitaatile specifice functiilor din cadrul Inspectiei Judiciare sunt stabilite prin fisele posturilor.

Art. 14
(1) In cadrul Inspectiei Judiciare functioneaza:
a) Directia de inspectie judiciara pentru judecatori;
b) Directia de inspectie judiciara pentru procurori;
c) Directia economica si administrativ;
d) Directia registratura, sinteze si contencios;
e) Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media;
f) Compartimentul documente si informatii clasificate.
(2) In cadrul Directiei registratura, sintenze si contencios functioneaza Serviciul registratura, secretariat si arhiva si Serviciul sinteze si contencios.
(3) Serviciul registratura, secretariat si arhiva este structurat in Biroul registratura, repartizare aleatorie si secretariat si Biroul arhiva si expeditii.

Sectiunea 1 - Directia de inspectie judiciara pentru judecatori


Art. 15
Directia de inspectie judiciara pentru judecatori are atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate a instanelor, precum si cu privire la activitatea profesionala si conduita judecatorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, si a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de casatie si Justitie.

Art. 16
(1) In cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori functioneaza inspectorii judiciari care au fost selectati dintre judecatori.
(2) Directia de inspectie judiciara pentru judecatori este condusa de un sef de directie, numit prin ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani.
(3) Numirea in functia de sef de directie se face ca urmare a promovarii concursului organizat de Inspectia Judiciara.
(4) Functia de conducere vacanta se publica pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare.
(5) Candidaturile pentru ocuparea functiei de sef de directie se depun la registratura Inspectiei Judiciare, in termen de 15 zile de la data publicarii, insotite de curriculum vitae, inscrisuri care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2), un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere, precum si de orice alte documente considerate relevante de catre candidat.
(6) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturii, comisia de examinare din cadrul Inspectiei Judiciare intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (5), care se ataseaza la dosarul candidatului.
(7) Comisia de examinare este formata din inspectorul-sef, inspectorul-sef adjunct si un membru ales de Adunarea generala a inspectorilor judiciari, din cadrul directiei de inspectie judiciara pentru care se organizeaza concursul.
(8) In comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declara, in prealabil, ca intelege sa participe la concursul pentru functia de sef de directie.
(9) Candidatii, pentru care se constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (5), sustin in fata comisiei de examinare un interviu, care consta in prezentarea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere.
(10) Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza prezentarea proiectului pe baza urmatoarelor criterii:
a) capacitatea de organizare, capacitatea de decizie, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida;
b) indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente si respectarea principiului repartizarii aleatorii;
c) comportamentul si comunicarea in interiorul institutiei si transparenta actului de conducere;
d) folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor catre inspectorii judiciari.
(11) Nota obtinuta este media aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de examinare si este definitiva.
(12) Candidatul care a obtinut nota cea mai mare este numit in functia de sef al Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori, prin ordin al inspectorului-sef.
(13) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (3)-(12).
(14) Seful de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.

Art. 17
(1) Seful Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de buna desfasurare a directiei;
b) elaboreaza strategia de eficientizare a activitatii directiei pe termen mediu si lung;
c) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea, in mod corespunzator, a obiectivelor directiei;
d) ia masuri pentru implementarea proiectelor initiate de Inspectia Judiciara, in scopul eficientizarii activitatii directiei;
e) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandat, la evenimente organizate pe plan intern si extrern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
f) repartizeaza inspectorilor judiciari lucrarile inregistrate in cadrul directiei, raspunde de repartizarea aleatorie si ia masuri pentru echilibrarea volumului de activitate al inspectorilor judiciari;
g) verifica si avizeaza lucrarile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul directiei;
h) urmareste respectarea termenelor stabilite pentru intocmirea lucrarilor;
i) propune tematica controalelor ce urmeaza a fi efectuate la instante, in colaborare cu Serviciul sinteze si contencios, precum si structura rapoartelor si componenta echipelor de control;
j) coordoneaza activitatea de monitorizare a rezultatelor controalelor efectuate la instantele judecatoresti;
k) face propuneri de desemnare a inspectorilor judiciari care indeplinesc si alte atributii decat cele de inspectie judiciara;
l) efectueaza activitati specifice Inspectiei Judiciare, dispuse de inspectorul-sef;
m) asigura o buna colaborare cu celelalte directii din cadrul Inspectiei Judiciare si informeaza Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
n) organizeaza studiul profesional al inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul directiei;
o) participa la invatamantul profesional al inspectorilor judiciari;
p) colaboreaza cu personalul de specialitate in vederea conceperii si implementarii de programe care sa permita exploatarea si gestionarea bazei de date privind activitatea Inspectiei Judiciare;
q) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Inspectiei Judiciare.
(2) Seful directiei indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Art. 18
(1) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au urmatoarele atributii care vizeaza activitatea si conduita judecatorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si inspectori judiciari, precum si a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie:
a) efectuarea de verificari, ca urmare a sesizarilor din oficiu sau a celor adresate Inspectiei Judiciare, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare ori in legatura cu incalcarea obligatiilor profesionale, dispunerea si efectuarea cercetarii disciplinare, in vederea exercitarii actiunii disciplinare;
b) sustinerea cererilor si actiunilor disciplinare promovate de Inspectia Judiciara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii;
c) sustinerea cailor de atac declarate impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii;
d) efectuarea de verificari privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005;
e) efectuarea de verificari privind conditia bunei reputatii pentru judecatorii in functie;
f) efectuarea de verificari privind conduita, deontologia si integritatea judecatorilor care candideaza la functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) efectuarea de verificari in vederea solutionarii cererilor privind apararea reputatiei profesionale si a independentei judecatorilor sau a independentei sistemului judiciar;
h) efectuarea de verificari in vederea solutionarii conditiei de buna reputatie si a altor aspecte relevante din activitatea judecatorilor care candideaza la functia de inspector judiciar.
(2) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au atributii de analiza si control constand in:
a) efectuarea de verificari la instante in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile;
b) efectuarea de verificari privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionari a instantei, a calitatii corespunzatoare a serviciului;
c) efectuarea de verificari pentru revocarea din functiile de conducere a judecatorilor, pentru motivul prevazut de art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au atributii privind analiza si evaluarea datelor rezultate din verificarile efectuate, identificarea vulnerabilitatilor sau dezechilibrelor, a cauzelor acestora si propunerea solutiilor optime aplicabile in scopul eliminarii riscurilor si disfunctionalitatilor din sistemul judiciar.
(4) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori efectueaza verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Secia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.
(5) Inspectorii judiciari indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.

Art. 19
(1) In exercitarea atributiilor de verificare a aspectelor ce vizeaza activitatea si conduita judecatorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si inspectori judiciari, a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si in procedura disciplinara, inspectorii judiciari emit rezolutii sau intocmesc note, rapoarte si referate.
(2) In exercitarea celorlalte atributii, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte de inspectie, note si referate.
(3) Procedurile aplicabile fiecareia dintre atributiile inspectorilor judiciari sunt cele prevazute de leg si alte acte normative, precum si de Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara.

Sectiunea 2 - Directia de inspectie judiciara pentru procurori


Art. 20
Directia de inspectie judiciara pentru procurori are atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate a parchetelor, precum si cu privire la activitatea profesionala si conduita procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari.

Art. 21
(1) In cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori functioneaza inspectorii judiciari selectati dintre procurori.
(2) Directia de inspectie judiciara pentru procurori este condusa de un sef de directie, numit prin ordin al inspectorului-sef, pentru un mandat de 3 ani, dintre inspectorii judiciari din cadrul directiei cu o vechime de minimum 2 ani.
(3) Dispozitiile art. 16 alin. (3)-(4) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste numriea si revocarea sefului Directiei de inspectie judiciara pentru procurori.

Art. 22
(1) Seful Directiei de inspectie judiciara pentru procurori indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii directiei;
b) elaboreaza strategia de eficientizare a activitatii directiei pe termen mediu si lung;
c) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea, in mod corespunzator, a obiectivelor directiei;
d) ia masuri pentru implementarea proiectelor initiate de Inspectia Judiciara, in scopul eficientizarii activitatii directiei;
e) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandat, la evenimente organizate pe plan intern si extern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
f) repartizeaza inspectorilor judiciari lucrarile inregistrate in cadrul directiei, raspunde de repartizarea aleatorie si ia masuri pentru echilibrarea volumului de activitate al inspectorilor judiciari;
g) verifica si avizeaza lucrarile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul directiei;
h) urmareste respectarea termenelor stabilite pentru intocmirea lucrarilor;
i) propune tematica controalelor ce urmeaza a fi efectuate la parchete, in colaborare cu Serviciul sinteze si contencios, precum si structura rapoartelor si componenta echipelor de control;
j) coordoneaza activitatea de monitorizare a rezultatelor controalelor efectuate la parchete;
k) face propuneri de desemnare a inspectorilor judiciari care indeplinesc si alte atributii decat cele de inspectie judiciara;
l) efectueaza activitati specifice Inspectiei Judiciare, dispuse de inspectorul-sef;
m) asigura o buna colaborare cu celelalte directii din cadrul Inspectiei Judiciare si informeaza Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media, in timp util, in legatura cu activitatea/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
n) organizeaza studiul profesional al inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul directiei;
o) participa la invatamantul profesional al inspectorilor judiciari;
p) colaboreaza cu personalul de specialitate in vederea conceperii si implementarii de programe care sa permita exploatarea si gestionarea bazei de date privind activitatea Inspectiei Judiciare;
q) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Inspectiei Judiciare.
(2) Seful directiei indceplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Art. 23
(1) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori au atributii ce vizeaza activitatea si conduita procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si inspectori judiciari, respectiv:
a) efectuarea de verificari, ca urmare a sesizarilor din oficiu sau a celor adresate Inspectiei Judiciare, in legatura cu activitatea sau condcuita necorespunzatoare ori in legatura cu incalcarea obligatiilor profesionale, dispunerea si efectuarea cercetarii disciplinare, in vederea exercitarii actiunii disciplinare;
b) sustinerea cererilor si actiunilor disciplinare promovate de Inspectia Judiciara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii;
c) sustinerea cailor de atac declarate impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Supereior al Magistraturii, in conditiile legii;
d) efectuarea de verificari privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005;
e) efectuarea de verificari privind conditia bunei reputatii pentru procurorii in functie;
f) efectuarea de verificari privind conduita, deontologia si integritatea procurorilor care candideaza la functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) efectuarea de verificari in vederea solutionarii cererilor privind apararea reputatiei profesionale si a independentei procurorilor sau a independentei sistemului judiciar;
h) efectuarea de verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie si a altor aspecte relevante din activitatea procurorilor care candideaza la functia de inspector judiciar.
(2) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori indeplinesc atributii de analiza si control, constand in:
a) efectuarea de verificari la parchete in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea in lucrarile repartizate si independenta procurorilor, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale;
b) efectuarea de verificari privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionari a parchetului, a calitatii corespunzatoare a serviciului;
c) efectuarea de verificari pentru revocarea din functiile de conducere a procurorilor, pentru motivul prevazut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori au atributii privind analiza si evaluarea datelor rezultate din verificarile efectuate, identificarea vulnerabilitatilor sau dezechilibrelor, a cauzelor acestora si propunerea solutiilor optime aplicabile in scopul eliminarii riscurilor si disfunctionalitatilor din sistemul judiciar.
(4) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori efectueaza verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.
(5) Inspectorii judiciari indeplinesc orice alte atributii stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.

Art. 24
(1) In exercitarea atributiilor de verificare a aspectelor care vizeaza activitatea si conduita procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, si inspectorii judiciari, precum si in procedura disciplinara, inspectorii judiciari emit rezolutii sau intocmesc note, rapoarte si referate.
(2) In exercitarea celorlalte atributii, inspectorii judiciari intomesc rapoarte de inspectie, note si referate.
(3) Procedurile aplicabile fiecareia dintre atributiile inspectorilor judiciari sunt cele prevazute de legi si alte acte normative, precum si de Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara.

Sectiunea 3 - Directia economica si administrativ


Art. 25
(1) Directia economica si administrativ asigura activitatea economica, financiara si administrativa a Inspectiei Judiciare.
(2) In cadrul Directiei economice si administrativ isi desfasoara activitatea functionari publici, personal contractual si personal de specialitate informatica.

Art. 26
(1) Directia economica si administrativ este condusa de un director economic, numit prin ordin de inspectorul-sef, ca urmare a promovarii concursului organizat in conditiile legii.
(2) Directorul economic este subordonat inspectorului-sef si exercita urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de una desfasurare a activitatii directiei;
b) raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii financiare si de gestiune, potrivit dispozitiilor legale;
c) coordoneaza activitatea de elaborare si fundcamentare a bugetului anual de venituri si cheltuieli;
d) indeplineste, pe baza delegarii primite din partea ordonatorului de credite, atributiile prevazute de lege;
e) raspunde de utilizarea creditelor bugetare si de realizarea veniturilor, folosirea eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor incredintate Inspectiei Judiciare, de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a situatiilor financiare asupra starii patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
f) coordoneaza activitatea de administrare a sediului Inspectiei Judiciare si ia masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia;
g) elaboreaza programul pentru activitatea economica si administrativa a Inspectiei Judiciare in vederea realizarii sarcinilor curente si de perspectiva;
h) ia masuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrarile de reparatii curente si capitale ale sediului si obiectivelor de investitii;
i) urmareste si raspunde de realizarea lucrarilor de reparatii si a obiectivelor de investitii;
j) organizeaza tinerea evidentei bunurilor aflate in proprietatea si administrarea Inspectiei Judiciare;
k) raspunde de organizarea controlului financiar preventiv;
l) informeaza Directia economica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la deficientele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale intocmite, in vederea luarii masurilor ce se impun, potrivit legii;
m) intocmeste fisele posturilor din cadrul directiei;
n) participa la evaluarea, in conditiile legii, a activiatii profesionale a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza.
(3) Directorul economic indeplineste orice alte atributii in domeniul sau de activitate, stabilite de inspectorul-sef.

Art. 27
(1) Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii in ceea ce priveste salarizarea si drepturile de personal:
a) intocmeste, conduce si inregistreaza la inspectoratul de munca registrele de evidenta a salariatilor, in conditiile legii;
b) intocmeste documentele privind incadrarea, promovarea si incetarea activitatii pentru personalul numit de inspectorul-sef, in conditiile legii;
c) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Inspectia Judiciara si le transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite;
d) urmareste, impreuna cu Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de personal, respectiv salarii, indemnizatii, sporuri, grade, trepte si alte drepturi, pentru personalul Inspectiei Judiciare;
e) efectueaza lucrarile privind transformarile de posturi si opereaza modificarile intervenite in privinta salariilor si celorlalte drepturi banesti;
f) completeaza si inainteaza dosarele de pensie pentru tot personalul Inspectiei Judiciare;
g) intretine si actualizeaza permanent baza de date informatizata privind personalul si asigura mentinerea legaturii, prin sistemul informatizat, cu directia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
h) elaboreaza criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale pe categorii de personal.
(2) In domeniul financiar contabil, Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si fundamenteaza bugetul anual de venituri si cheltuieli, pe baza propunerilor directiilor din cadrul Inspectiei Judiciare;
b) intocmeste documentele necesare pentru deschiderea de credite lunare;
c) efectueaza repartizarea creditelor deschise, urmarind incadrarea cheltuielilor in limitele stabilite;
d) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor Inspectiei Judiciare;
e) acorda viza de control financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care rezulta drepturi sau obligatii patrimoniale;
f) intocmeste situatia centralizatoare asupra tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu si asigura transmiterea trimestriala a acesteia catre ordonatorul principal de credite in vederea centralizarii si comunicarii catre Ministerul Finantelor Publice;
g) organizeaza si efectueaza operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale;
h) asigura evidenta contabila pentru activitatea desfasurata si intocmeste darile de seama contabile trimestriale si anuale;
i) asiguraa calculul si plata drepturior banesti, ale cheltuieldile de delegare, detasare, ale avansurilor spre decontare, ale garantiilor gestionare si altele, urmarind justificarea si decontarea lor la termen;
j) urmareste executia si decontarea lucrarilor de investitii, reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrari prezentate de constructori;
k) organizeaza activitatea casieriei, in conformiate cu prevederile legale;
l) ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si pentru efectuarea operatiunilor curente la unitatea trezoreriei publice de sector pe raza caruia isi are sediul Inspectia Judiciara;
m) inregistreaza notele contabile, tine evidenta conturilor contabile sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
n) calculeaza drepturile de personal salarii, indemnizatii, concedii de odihna, concedii medicale, indemnizatii de delegare, indemnizatii de detasare, chirii pentru personalul din cadrul Inspectiei Judiciare;
o) stabileste si asigura plata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale;
p) intocmeste lunar situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal si o transmite la termenele legale catre ordonatorul principal de credite;
q) intomeste situatiille statistice privind indicatorii de munca si salarii pentru Inspectia Judiciara;
r) asigura intocmirea declaratiilor periodice solicitate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile legale.
(3) Directia economica si administrativ are urmatoarele atributii referitoare la activitatile administrative:
a) asigura aprovizionarea cu materiale de intretinere si uz gospodaresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfasurarii activitatii Inspectiei Judiciare;
b) asigura intretinerea si functionalitatea cladirilor, instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire, a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar din dotare;
c) asigura aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb pentru autoturismele din dotare si urmareste decontarea consumurilor;
d) asigura ordinea, curatenia si baza bunurilor in sediul Inspectiei Judiciare;
e) intreprinde masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea consecintelor unor calamitati;
f) intocmeste si pastreaza listele de inventar a bunurilor si evidenta operativa a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
g) propune incheierea si urmareste executarea contractelor de intretinere si servicii;
h) previzioneaza si formuleaza propuneri privind includerea in buget a cheltuielilor de intretinere, cheltuielilor materiale si de capital;
i) asigura aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite si mijloace tehnice;
j) asigura receptia, evidenta si distribuirea pe baza de fise a tuturor bunurilor si materialelor care sunt achizitionate pentru activitatea proprie a Inspectiei Judiciare;
k) asigura transportul de persoane si marfuri, intretinerea si exploatarea in conditii bune si de siguraanta a autoturismelor din dotarea Inspectiei Judiciare;
l) emite foile de parcurs pentru fiecare autoturism si intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto;
m) intocmeste situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii pentru fiecare autoturism si verifica, in prima zi a lunii, stocul de carburanti pentru fiecare autoturism, consemnand stocul existent intr-un proces-verbal;
n) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Inspectiei Judiciare;
o) intocmeste lista bunurilor din patrimoniul Inspectiei Judiciare, propuse pentru casare;
p) intocmeste planul pentru deszapezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase si paza contra incendiior si se preocupa de aplicarea lor;
q) asigura, impreuna cu corpul de jandarmi, securitatea si paza sediului propriu;
r) asigura insusirea si aplicarea normelor de protectie a muncii de catre personall Inspectiei Judiciare;
s) intocmeste planul de evacuare a personalului si bunurilor materiale din Inspectia Judiciara, in caz de calamitati si catastrofe sau de razboi;
s) propune, anual, includerea in buget a cheltuielilor pentru achizitionarea materialelor necesare formatiunilor de aparare civila in timp de pace si razboi;
t) participa, prin reprezentantul sau, la pregatirea si convocarile organizate de comandamentul de aparare civila;
t) executa, conform planului de evacuare, exercitii de alarmare a personalului si exercita orice alte atributii privind apararea civila;
u) asigura controlul tehnic periodic al sediului Inspectiei Judiciare si dispune masurile necesare pentru prevenirea si remedierea problemelor tehnice constatate, atat in cazul constructiei, cat si al instalatiilor aferente.
(4) In cadrul Directiei economice si administrativ functioneaza un compartiment specializat in domeniul achizitiilor publice de bunuri si servicii, cu urmatoarele atributii:
a) elaboreaza programulanual al achizitiilor publice, pe baza propunerilor formulate de celelalte compartimente din cadrul Inspectiei Judiciare;
b) verifica, inainte de initiere, daca procedurile de achizitie publica se regasesc in programul anual al achizitiilor publice si identifica fondurile necesare derularii contractelor de achizitie publica;
c) elaboreaza documentatia de atribuire;
d) transmite spre publicare anunturile de intentie si de participare sau, dupa caz, invitatiile de participare;
e) asigura punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, primeste solicitarile de clarificari de la operatorii economici si transmite raspunsurile la acesta;
f) deschide ofertele depuse si, dupa caz, alte documente care insotesc oferta;
g) verifica indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidcati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
h) realizeaza selectia/preselectia candidatilor, daca este cazul;
i) realizeaza dialogul cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;
j) realizeaza negocierile cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de negociere;
k) verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;
l) verifica propunerile financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
m) stabileste ofertele inacceptabile sau neconforme si motivele care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;
n) stabileste ofertele admisibile;
o) aplica criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, stabileste oferta/ofertele castigatoare sau, dupa caz, formuleaza propunerea de anulare a procedurii de atribuire in cazuri justificate si elaboreaza raportul procedurii de atribuire;
p) transmite catre ofertanti comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
q) redacteaza contractul de achizitie publica;
r) transmite spre publicare anunturile de atribuire;
s) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
vs) indeplineste lucrarile legate de atribuirea contractelor de achizitie publica exceptate de la aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de alte acte normative in domeniu;
t) indeplineste atributiile specifice privind procedurile de achizitii in cadrul programelor cu finantare din partea Uniunii Europene, delegate de catre unitatea de implementare a programelor PHARE.

Art. 28
(1) Personalul de specialitate informatica are urmatoarele atributii:
a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a Inspectiei Judiciare;
b) participa, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, la analiza si implementarea aplicatiilor informatice comune;
c) asigura exploatarea programelor informatice elaborate de Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si de Biroul de statistica judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, instaland produsele informatice si controland periodic, respectarea de catre operatorii de aplicatie a instructiunilor de utilizare;
d) asigura initierea personalului Inspectiei Judiciare in exploatarea aplicatiilor;
e) realizeaza aplicatii la nivelul Inspectiei Judiciare;
f) supravegheaza modul de utilizare a tehnicii de calcul si ia masurile necesare pentru asigurarea bunei functionari a acesteia;
g) asigura functionarea sistemelor de arhivare electronica a documentelor;
h) intocmeste documentele de specialitate necesare in vederea obtinerii semnaturii electronice de catre Inspectia Judiciara si de catre persoanele autorizate din cadrul Inspectiei Judiciare, a certificatelor prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, asigura initierea personalului autorizat in folosirea semnaturii electronice si sesizeaza de indata conducerea Inspectiei Judiciare daca are motive sa creada ca acestea au ajuns la cunostinta unui tert neautorizat sau ca informatiile esentiale cuprinse in certificat nu mai corespund realitatii;
i) aplica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informtice, in vederea dezvoltarii unui sistem informtic juridic eficient;
j) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
k) proiecteaza si elaboreaza specificatiile tehnice si propune spre achizitionare aplicatii informatice si baze de date, implementeaza si coordoneaza exploatarea acestora in sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
l) pastreaza evidenta specifica a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Inspectiei Judiciare, respectiv locatie, echipamente, utilizatori, licente, versiuni ale sistemelor d eoperare si ale aplicatiilor informtice;
m) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor d einvestitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a Inspectiei Judiciare;
n) participa la elaborarea specificatiilor tehnice din cadrul documentatiei de achizitie si la evaluarea tehnica a ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
o) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
p) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Inspectiei Judiciare;
q) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Inspectiei Judiciare;
r) intervine operativ, impreuna cu unittile de service, si pastreaza evidenta interventiilor acestora pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Inspectiei Judiciare;
s) asigura asistenta tehncia pentru publicarea pe pagina de internet a Inspectiei Judiciare a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente.
(2) Personalul de specialitate informtica indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef.

Sectiunea 4 - Directia registratura, sinteze si contencios


4.1. Dispozitii generale

Art. 29
(1) Directia registratura, sinteze si contencios are in componenta Serviciul registratura, secretariat si arhiva si Serviciul sinteze si contencios.
(2) Serviciul registratura, secretariat si arhiva este structurat in Biroul registratura, repartizare aleatorie si secretariat si Biroul arhiva si expeditii.

Art. 30
(1) In cadrul Directiei registratura, sinteze si contencios functioneaza personal de specialitate juridica asimilat magistratilor si personal contractual.
(2) Directia registratura, sinteze si contencios este condusa de un sef de directie, numit prin ordin al inspectorului-sef.
(3) Seful de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.

Art. 31
Seful Directiei registratura, sinteze si contencios indpelineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de buna desfasurare a activitatii directiei;
b) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea, in mod corespunzator, a obiectivelor directiei;
c) intocmeste fisele posturilor din cadrul directiei;
d) propune, periodic, indicatorii de performanta pentru indeplinriea obiectivelor specifice din domeniul de activitate pe care il coordoneaza si le supune aprobarii inspectorului-sef;
e) participa la evaluarea, in conditiile legii, a activitatii profesionale a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanta stabilite pentru indeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care il coordoneaza;
f) repartizeaza, echilibrat, lucrarile personalului din subordine, direct sau, dupa caz, prin intermediul sefilor de serviciu ori sefilor de birou, stabileste prioritatea si termenele de solutionare a acestora;
g) urmareste intocmirea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate;
h) verifica lucrarile intocmite in cadrul directiei pe care o coordoneaza;
i) urmareste pastrarea confidentialitatii de catre personalul din subordine cu privire la lucrarile efectuate si raspunde de pastrarea integritatii fizice a lucrarilor din cadrul directiei;
j) realizeaza efectiv lucrarile de o complexitate si importanta deosebite;
k) formuleaza propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale si financiare necesare functionarii directiei;
l) ia masuri pentru implementarea proiectelor initiate de Inspectia Judiciara, in scopul eficientizarii activitatii directiei;
m) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandt, la evenimente organizate pe plan intern si extern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
n) asigura o buna colaborare cu celelalte directii din cadrul inspectiei Judiciare si informeaza Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
o) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Inspectiei Judiciare;
p) indeplineste orice alte atributii legate de specificul de activitate, stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare.

4.2. Serviciul registratura, secretariat si arhiva

Art. 32
Serviciul registratura, secretariat si arhiva asigura primirea si inregistrarea corespondentei si a sesizarilor, repartizarea, circuitul si pastrarea lucrarilor in cadrul directiilor, serviciilor si birourilor si efectueaza operatiuni de indosariere a actelor, pastrare si completare a registrelor de evidenta a activitatii, precum si alte lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii Inspectiei Judiciare.

Art. 33
(1) In cadrul Inspectiei Judiciare functioneaza o registratura generala, precum si cate o registrtura pentru fiecare directie din Inspectia Judiciara si o arhiva.
(2) Inspectorul-sef poate hotari organizarea de arhive distincte pentru fiecare directie din Inspectia Judiciara.

Art. 34
Personalul din cadrul Biroului registratura, repartizare aleatorie si secretariat incdeplineste urmatoarele atributii:
a) primeste, inregistreaza si repartizeaza directiilor corespondenta si sesizarile adresate Inspectiei Judiciare;
b) efectueaza verificari in sistemul de evidenta a sesizarilor pentru identificarea existentei unei sesizari similare si intocmese un referat in care mentioneaza rezultatul verificarii;
c) primeste si inregistreaza sesizarile pe directii de inspectie judiciara;
d) pregateste dosarele si asigura circuitul acestora in cadrul Inspectiei Judiciare;
e) stabileste, conform nomenclatorului, indicele statistic al lucrarii;
f) intocmeste si comunica adresele de solicitare a relatiilor necesare solutionarii lucrarilor, dispuse de inspectorii judiciari;
g) inainteaza dosarele sectiilor corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii sau instantelor de contencios administrativ, situatie in care intocmeste o copie a dosarului;
h) intocmeste si completeaza registrele de evidenta a activitatii;
i) completeaza borderourile si preda corespondenta pentru expediere;
j) tehnoredacteaza lucrarile intocmite de inspectorii judiciari, precum si pe cele repartizate de conducerea Inspectiei Judiciare;
k) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;
l) elibereaza, in conditiile legii, copii ale actelor si lucrarilor intocmite de Inspectia Judiciara;
m) indeplineste, in limitele functiei, orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, in conditiile prevazute de lege.

Art. 35
Persoana desemnata pentru repartizarea aleatorie a lucrarilor are urmatoarele atributii:
a) stabileste obiectul si complexitatea sesizarii, pe baza nomenclatorului emis prin ordin al inspectorului-sef;
b) repartizeaza aleatoriu sesizarile in cadrul fiecarei directii de inspectie judiciara;
c) completeaza fisa de repartizare a sesizarii;
d) intocmeste si pastreaza procesele-verbale privind modificarile survenite la repartizarea aleatorie.

Art. 36
Secretariatul are urmatoarele atributii:
a) asiguraa inregistrarea, evidenta si circuitul lucrarilor intocmite de conducerea Inspectiei Judiciare, conform repartizarii;
b) pregateste corespondenta in vederea expedierii si predarii acesteia Biroului de arhiva si expeditii;
c) pastreaza in mape distincte documentele intocmite in cadrul compartimentului, precum si lucrarile care au stat la baza elaborarii acestora;
d) asigura tehnoredactarea lucrarilor, precum si multiplicarea materialelor necesare;
e) pastreaza si foloseste stampila Inspectiei Judiciare, conform prevederilor legale;
f) pastreaza evidenta ordinelor de deplasare a personalului din cadrul Inspectiei Judiciare;
g) urmareste si asigura realizarea in bune conditii a deplasarilor personalului din cadrul Inspectiei Judiciare;
h) organizeaza, impreuna cu celelalte compartimente ale Inspectiei Judiciare, seminare si conferinte, evenimente, activitati cu caracter oficial si asigura realizarea unor conditii corespunzatoare pentru delegatiile straine;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Art. 37
Personalul din cadrul Biroului arhiva si expeditii indeplineste urmatoarele atributii:
a) gestioneaza si asigura conservarea documentelor arhivate si a informatiilor cuprinse in aceste documente;
b) pastreaza confidentialitatea documentelor arhivate si a informatiilor cuprinse in aceste documente;
c) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;
d) pastreaza, pe ani, lucrarile solutionate;
e) pastreaza in mape distincte, intocmite pe ani, mape de rezolutii date in materie disciplinara, mape de rapoarte efectuate de Inspectia Judiciara, pe materii;
f) intocmeste si pastreaza borderouri pentru expedierea prin posta si condici de predare a dosarelor si corespondentei;
g) expediaza rezultatul verificarilor realizate de inspectori si corespondenta;
h) participa, anual, la activitatea de arhivare si intocmeste lista dosarelor aflate in conservare in arhiva Inspectiei Judiciare;
i) participa, anual, la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de pastrare;
j) indeplineste, in limitele functiei, orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, in conditiile prevazute de lege.

4.3. Serviciul sinteze si contencios

Art. 38
Serviciul sinteze si contencios are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza demersurile in vederea realizarii obiectivelor specifice stabilite in sarcina Inspectiei Judiciare din cadrul Mecanismului de coooperare si verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice domeniului reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei;
b) participa, din dispozitia inspectorului-sef, la lucrfarile comisiilor/grupurilor de lucru a caror activitate are legatura cu atributiile specifice Inspectiei Judiciare;
lc) intocmeste note si puncte de vedere referitaore la interpretarea si aplicarea actelor normative privind activitatea Inspectiei Judiciare;
d) urmareste evolutia prarcticii judiciare si, dupa caz, formuleaza puncte de vedere si propuneri pentru asigurarea unei practici unitare la nivelul Inspectiei Judiciare;
e) monitorizeaza indeplinirea masurilor dispuse prin hotararile sectiilor sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a controalelor efectuate de Inspectia Judiciara la nivelul instantelor si parchetelor;
f) analizeaza datele statistice comunicate de instante si parchete referitoare la respectarea termenelor procedurale de intocmire a lucrarilor si privind dosarele mai vechi d eun an la data inregistrari in sistemul judiciar, identifica eventualele disfunctionalitati si vulnerabilitati si formuleaza propuneri pentru stabilirea programului de activitati al Inspectiei Judiciare;
g) analizeaza datele statistice rezultate din activitatea Inspectiei Judiciare si, in raport cu obiectul sesizarilor inregistrate, formuleaza propuneri pentru stabilirea obiectivelor controalelor ce urmeaza a fi efectuate de Inspectia Judiciara;
h) participa la elaborarea ghidurilor cu caracter informativ si a culegerilor de practica in materie disciplinara;
i) organizeaza, alaturi de celelalte directii de specialitate, seminare si conferinte si elaboreaza documentele necesare;
j) initiaza si promoveaza programe de colaborare interinstitutionale, prin stabilirea de parteneriate cu institutii publice, organizatii neguvernamentale;
k) elaboreaza proiecte de modificare a regulamentelor sau normelor care vizeaza organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare;
l) reprezinta Inspectia Judiciara si apara drepturile si interesele acesteia in fata insantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionate, pe baza delegatiei date de inspectorul-sef, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;
m) redacteaza cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care Inspectia Judiciara este parte;
n) indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Sectiunea 5 - Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media


Art. 39
(1) Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republciata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ghidului privind relatia dintre sistemul judiciar si mass-media, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/2012*).
(2) Activitatea de relatii publice si comunicare se desfasoara pe baza unei strategii de comunicare aprobate de inspectorul-sef.
(3) Compartimentul de inforamre publica si relatii cu mass-media este condus de purtatorul de cuvant al institutiei, subordonat direct inspectorului-sef.
---------------
*) Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482/2012 nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 40
Compartimentul de inforamre publica si relatii cu mass-media are urmatoarele atributii:
a) evalueaza imaginea publica a Inspectiei Judiciare si elaboreaza recomandari in consecinta;
b) elaboreaza strategiile de comunicare;
c) organizeaza activitatile publice si conferintele de presa ale Inspectiei Judiciare;
d) raspunde de asigurarea caracterului coerent si unic al mesajului public al institutiei;
e) elaboreaza si transmite comunicate de presa, fiind singurul compartiment din cadrul Inspectiei Judiciare abilitat in acest sens;
f) raspunde la sesizarile si cererile formulate in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu propria activitate;
g) informeaza inspectorul-sef cu privire la aspectele semnificative ce vizeaza activitatea si conduita judecatorilor si procurorilor, difuzate prin mass-media, si cumunica presei punctele de vedere oficiale;
h) indeplineste, potrivit legii, activitatile de informare publica;
i) realizeaza informarea publicului asupra activitatii Inspectiei Judiciare, inclusiv publicarea pe site a acestor informatii, si raspunde presei in numele institutiei, prin purtatorul de cuvant;
j) realizeaza informarea si documentarea cu privire la activitatea judiciara din care ar putea rezulta date si informatii de interes public;
k) colaboreaza cu Biroul de informare publica si relatii cu amss-media al Consiliului Superior al Magistraturii si monitorizeaza articolele din presa centrala si pe cele din presa locala, cu privire la reflectarea activitatii Inspectiei Judiciare si a activitatii desfasurate de judecatori si procurori;
l) efectueaza sau participa la elaborarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza privind reflectarea activitatii Inspectiei Judiciare in mass-media;
m) elaboreaza prognoze privind aspectele din activitatea Inspectiei Judiciare ce urmeaza sa fie reflectate in mass-media;
n) realizeaza orice alte activitati de relatii publice si comunicare dispuse de inspectorul-sef.

Art. 41
(1) Purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare poate fi un inspector judiciar ori un absolvent al unei facultati de jurnalistica sau un specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen.
(2) Inspectorii judiciari si celelalte categori de personal din cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare furnizeaza purtatorului de cuvant, in timp util, din oficiu sau la cererea acestuia, informatii de interes public.
(3) In activitatea de relatii publice, purtatorul de cuvant exercita urmatoarele atributii:
a) gestioneaza relatiile cu presa prin actiuni, in principal, proactive pentru reflectarea corecta a punctelor de vedere ale Inspectiei Judiciare;
b) identifica, primeste si selecteaza informatiile din interiorul institutiei, defineste sferele de interes, evalueaza si selecteaza informatiile utile pentru Inspectia Judiciara, care prezinta interes pentru opinia publica;
c) pregateste materialele necesare pentru informarea presei concepe si redacteaza notele de presa, comunicatele de presa, dosarele de presa si textele eventualelor declaratii de presa;
d) organizeaza si participa la manifestarile pentru presa;
e) mentine o legatura permanenta cu jurnalistii, prin organizarea unor intalniri periodice, pentru a asigura un flux informational constant si pentru a mentine interesul acestora fata de activitatea institutiei, precum si pentru a asigura informarea corecta si prompta a opiniei publice;
f) mediaza contacte intre conducerea insitutiei si jurnalistii care solicita interviuri sau declaratii pentru o mai buna documentare a subiectului;
g) se implica in gestionarea situatiilor de criza, propune si implementeaza planuri de actiune;
h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectoru-sef, conform legii.
(4) In cazurile in care presa relateaza aspecte privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, purtatorul de cuvant il informeaza de indata pe inspectorul-sef.
(5) Toate lucrarile legate de mass-media reprezinta urgente si se rezolva telefonic sau in scris, chiar si in afara orelor de program. Informatiile de interes public sunt furnizate reprezentantilor mass-mediei prin purtatorul de cuvant.
(6) In cazul lipsei purtatorului de cuvant din sediul insitutiei, inspectorul-sef desemneaza o alta persoana care sa il inlocuiasca, din cadrul Compartimentului de inforamre publica si relatii cu mass-media.
(7) Jurnalistii se pot adresa purtatorului de cuvant in toate problemele care privesc activitatea Inspectiei Juridice.

Art. 42
(1) Personalul din cadrul Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media exercita urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza cererile de furnizare a informatiilor publice;
b) primeste si inregistreaza petitiile adresate Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media;
c) prezinta purtatorului de cuvant, zilnic, petitiile si cererile inregistrate;
d) transmite catre directiile Inspectiei Judiciare solicitarile de informatii si petitiile, spre solutionare;
e) urmreste solutionarea la timp a solicitarilor si petitiilor si aduce la cunostinta purtatorului de cuvant orice problema ivita in derularea activitatii;
f) comunica rapunurile catre petitionari si solicitanti;
g) face mentiunile in registrele si evidentele Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media.
(2) Personalul din cadrul Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, potrivit legii si regulamentului.

Art. 43
(1) In cadrul Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media se completeaza si se pastreaza urmatoarele registre si evidente:
a) registru pentru inregistrarea cererilor formulate de petenti si a raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;
b) registru pentru inregistrarea cererilor formulate de reprezentantii mass-mediei si a raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;
c) registru de evidenta a ziaristilor acreditati la Compartimentul de informare publica si relatii cu amss-media;
d) registru de evidenta a comunicatelor de presa emise de Inspectia Judiciara;
e) condica de primire si predare a lucrarilor.
(2) In registrele pentru inregistrarea cererilor formulate de petenti si pentru inregistrarea cererilor formulate de reprezenantii mass-mediei se inscriu, in ordinea inregistrarii, numarul si data cererii, numele si prenumele solicitantului, informatiile solicitate, numarul si data raspunsului.
(3) In registrul de evidenta a ziaristilor acreditati la Comartimentul de informare publica si relatii cu mass-medcia se inscriu, in ordine cronologica, cererile formulate de ziaristi pentru acreditare, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, numele ziaristului, numarul de legitimatie, ziarul sau postul de televiziune la care isi desfasoara activitatea.
(4) In registrul de evidenta a comunicatelor de presa emise de Inspectia Judiciara se inscriu, in ordine cronologica, comunicatele de presa ale Inspectiei Judiciare, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, data emiterii comunicatului de presa si obiectul acestuia.

Sectiunea 6 - Compartimentul documente si informatii clasificate


Art. 44
(1) Compartimentul documente si informatii clasificate asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea si multiplicarea, in conditiile legii, a documentelor si informatiilor clasificate.
(2) Compartimentul documente si informatii clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Compartimentul documente si informatii clasificate functioneaza in subordinea inspectorului-sef.
(4) Activitatea Compartimentului documente si informatii clasificate este coordonata de functionarul de securitate, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Personalul din cadrul Compartimentului documente si informatii clasificate exercita urmatoarele atributii:
a) presa si primeste corespondenta clasificata;
b) asigura evidenta materialelor si documentelor care contin informatii clasificate;
c) prelucreaza si proceseaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
d) pastreaza si manipuleaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
e) asigura pastrarea registrului de evidenta a autorizatiilor acordate personalului;
f) asigura pastrarea registrelor de evidenta a informatiilor strict secrete de importanta deosebita, strict secrete si secrete, a informatiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenta a registrelor, condicilor, borderourilor si caietelor pentru informatii clasificate, a condicii de predare-primire a informatiilor clasificate;
g) realizeaza operatiunile de multiplicare a informatiilor clasificate;
h) asigura arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care contin informatii clasificate, in conditiile legii.


Capitolul IV - Activitatea si evidenta Inspectiei Judiciare


Sectiunea 1 - Activitatea Inspectiei Judiciare


Art. 45
(1) Actele de sesizare a Inspectiei Judiciare, transmise prin posta, curier, fax ori e-mail, se primesc la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc data certa si numar de inregistrare din registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, cu indicativul "IJ".
(2) Dupa primirea actelor de sesizare, persoana desemnata verifica in sistemul de evidenta daca exista alte dosare, formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleasi persoane vizand aceleasi parti si cu obiect similar, intocmeste un referat in care mentioneaza rezultatul verificarii si il ataseaza la sesizare.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca se constata ca au fost inregistrate acte identice de sesizare a Inspectiei Judiciare, acestea se inregistreaza in sistem partida, in sensul ca toate revenirile si lucrarile intermediare, solicitarile si orice alte cereri sau acte in legatura cu lucrarea de baza se inscriu, in mod obligatoriu, la numarul de inregistrare initial.
(4) Celelalte cereri si acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, transmise prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se inregistreaza in registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative ori in registrul de evidenta a petitiilor, primesc data certa si se prezinta, dupa caz, inspectorului-sef sau, atunci cand actele privesc un dosar deja inregistrat, inspectorului judiciar caruia i-a fost repartizat dosarul.
(5) Inregistrarea, evidenta si pastrarea documentelor, care nu sunt destinate publicitatii, se efectueaza in conditiile prevazute de lege.
(6) Plicurile continand corespondenta cu caracter confidential se inregistreaza in registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative, cu aceasta mentiune, fara a fi desfacute, dupa care se predau destinatarului.
(7) Selectarea corespondentei, prezentarea acesteia spre examinare inspectorului-sef si repartizarea lucrarilor spre rezolvare se realizeaza, de regula, in ziua primirii coresponentei sau cel tarziu a doua zi.
(8) Primirea, evidenta, intocmirea si toate celelalte operatiuni privind lucrarile informatii clasificate, "secrete de stat" sau "de serviciu" se efectueaza potrivit dispozitiior legii si ordinelor privind protectia informatiilor clasificate si a secretului de serviciu, prin Compartimentul documente si informatii clasificate, organizate la nivelul Inspectiei Judiciare.

Art. 46
(1) Dupa inregistrarea in registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare a actelor de sesizare, dosarele se prezinta inspectorului-sef sau persoanei desemnate de acesta, care le repartizeaza directiilor de specialitate.
(2) Stabilirea obiectului si a complexitatii sesizarii se face de catre seful directiei de specialitate sau de catre o alta persoana desemnata de inspectorul-sef, in baza unui nomenclator care cuprinde o clasificare a complexitatii in functie de obiect, stabilit prin ordin al inspectorului-sef.
(3) Dosarele se predau la registratura fiecarei directii de inspectie judiciara, unde se inregistreaza in ordine crescatoare, in raport cu numarul de inregistrare in registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, in registrul general de evidenta a lucrarilor directiei. La numarul stabilit potrivit alin. (1) se adauga numarul din registrul general a lucrarilor directiei, insotit de indicativul "DIJ" (Directia inspectie pentru judecatori) sau "DIP" (Directia inspectie pentru procurori), dupa caz.

Art. 47
(1) Dupa inregistrarea in cadrul directiei, dosarele nou-formate se transmit sefului directiei sau persoanei desemnate de inspectorul-sef pentru repartizarea aleatorie a dosarelor.
(2) Repartizarea aleatorie se realizeaza in sistem informatic sau prin metoda sistemului ciclic.
(3) Repartizarea aleatorie in sisteminformatic sau ciclic se realizeaza o singura data, urmand ca, in situatiile in care apar incidente sau incompatibilitati, sa se recurga la regulile stabilite in prezentul regulament.
(4) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, in sistem informatic sau ciclic, dosarele se repartizeaza inspectorilor judiciari in ordinea inregistrarii la directia de specialitate.
(5) Repartizarea aleatorie in sistem ciclic se efectueaza in ordinea alfabetica a numelui inspectorilor judiciari din cadrul fiecarei directii.
(6) Modificarea ordinii in care se face repartizarea aleatorie a lucrarilor are loc in urmatoarele situatii:
a) in caz de incompatibilitate a inspectorului judiciar, constatata la momentul repartizarii;
b) cand inspectorul judiciar efectueaza concediul legal de odihna;
c) cand inspectorul judiciar se afla in concediu medical;
d) cand inspectorul judiciar este desemnat sa participe la efectuarea unui control ori cand se deplaseaza in baza unui ordin de serviciu intr-o alta localitate pentru efectuarea verificarilor prealabile ori a cercetarii disciplinare. Aceste situatii se evidentiaza in fisa de repartizare atasata dosarului.
(7) Redistribuirea lucrarilor repartizate aleatoriu inspectorilor judiciari poate fi efectuata in urmatoarele cazuri:
a) in caz de incompatibilitate a inspectorului judiciar, constatata ulterior repartizarii;
b) in cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor timp de cel putin 20 de zile;
c) in cazul solicitarii motivate a inspectorului judiciar caruia i-a fost repartizata lucrarea;
d) in cazul suspendarii din activitate in conditiile legii;
e) ori de cate ori fata de calitatea persoanei cercetate impartialitatea cercetarii disciplinare ar putea fi afectata;
f) in cazul conflictului de interese;
g) in cazul incetarii calitatii de inspector. Aceste situatii se evidentiaza in fisa de repartizare atasata dosarului.
(8) In cazul in care un inspector judiciar se afla in una din situatiile prevazute la alin. (6) si (7), noua repartizare aleatorie a lucrarii in sistem informatic sau ciclic se efectueaza prin excluderea de la repartizare a acestuia.
(9) Pentru solutionarea cauzelor complexe, la inceputul fiecarui an, prin ordin al inspectorului-sef, se constituie echipe formate din 2 inspectori judiciari si se numeroteaza. Acestora ii sunt repartizate aleatoriu lucrarilor al caror grad de complexistate este apreciat ca fiind ridicat la momentul inregistrarii si repartizarii.
(10) In situatia unor lucrari complexe, inspectorul judiciar desemnat sa efectueze verificarile, in baza unui referat adresat inspectorului-sef, poate solicita repartizarea lucrarii echipei din care face parte.
(11) Orice modificare a compunerii echipelor, constituite potrivit alin. (9), se efectueaza prin ordin al inspectorului-sef, pentru motive obiective, in conditiile prezentului regulament.

Art. 48
In situatia in care mai multe sesizari provenind de la titularii diferiti privesc aceeasi fapta si aceeasi persoana, lucrarile se conexeaza si se solutioneaza de inspectorul judiciar caruia i-a fost repartizata prima lucrare inregistrata la Inspectia Judiciara.

Art. 49
(1) Incidentele prevazute la art. 47 alin. (6) si (7) se solutioneaza de seful directiei, prin rezolutie.
(2) Daca, in urma solutionarii incidentelor prevazute la alin. (1), se constata ca, din motive prevazute de lege sau regulament, inspectorul judiciar, caruia i-a fost repartizata aleatoriu cauza, nu este in masura sa efectueze verificari, dosarul se repartizeaza aleatoriu, conform regulilor prevazute de art. 47 alin. (8).
(3) In situatia in care incidentele se refera la o parte din membrii echipelor de inspectori judiciari solutionarea acestora se face de seful de directie.
(4) Daca, in urma solutionarii, se constata ca, din motive prevazute de lege sau regulament, unul sau mai multi membri ai echipei de inspectori judiciari, careia i-a fost repartizata aleatoriu cauza, nu este in masura sa efectueze verificari, seful directiei propune inspectorului-sef desemnarea si includerea in echipa a altor inspectori judiciari, cu respectarea principkiului repartizarii ciclice.

Art. 50
La dosar se ataseaza fisa de repartizare care cuprinde urmatoarele mentiuni: data inregistrarii la Inspectia Judiciara, data repartizarii, inspectorul judiciar desemnat sau echipa de inspectori judiciari desemnata, termenul de solutionare, obiectul lcurarii, gradul de complexitate, titularul sesizarii, indicele statistic, situatiile de incompatibilitate sau motovele de redistribuire a dosarului.

Art. 51
(1) Pe coperta dosarului se mentioneaza numarul de inregistrare in Registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, numrul de inregistrare din Registrul general de evidenta a lucrarilor Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori/Directiei de inspectie judiciara pentru procurori cu mentiunea indicativelor "IJ" si "DIJ" sau "DOP", numele petentului, titularul sesizarii, curtea de apel/parchetul de pe langa curtea de apel in raza careia se afla instanta/parchetul unde isi desfasoara activitatea magistratul reclamat, indicele statistic, numele inspectorului judiciar sau echipa desemnata si data intocmirii rezolutiei/raportului.
(2) In termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea la Inspectia Judiciara, dosarele repartizate aleatoriu se predau inspectorului judiciar.
(3) Inainte de a fi predat inspectorului judiciar, dosarul trebuie sa aiba toate filele cusute si numerotate.

Art. 52
(1) In situatia in care pentru solutionarea lucrarii sunt necesare date si informatii de la instantele/parchetele vizate, adresele prin care se solicita relatiile se predau persoanei desemnate din cadrul biroului registratua.
(2) Expedierea adreselor se realizeaza prin posta, curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat si supravegheat si care sa asigure caracterul oficial al acesteia.

Art. 53
(1) Corespondenta primita si comunicarile, efectuate prin fax, posta electronica ori prin alte mijloace de comunicare, se depun la dosar, imediat ce au fost transmise/receptionate, dupa mentiunile cuvenite in Registrul general de evidenta a lucrarilor Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori/Directiei de inspectie judiciara pentru procurori.
(2) Dupa efectuarea operatiilor de inregistrae a corespondentei, actele se predau, sub semnatura, persoanelor vizate.

Art. 54
(1) Experiderea corespondentei se efectueaza de Biroul arhiva si expediii.
(2) In corespondenta expediata se mentioneaza denumirea institutiei, numarul de inregistrare, precum si numerele de inregistrare ale lucrarilor conexate.

Art. 55
(1) Comunicarea corespondentei si a actelor intocmite de Inspectia Judiciara se realizeaza prin scrisori recomandate, care se predau serviciului postal, pe baza de borderou.
(2) In situatia in care destinatarul are sediul, domiciliul sau resedinta in Bucuresti, comunicarea corespondentei se paote efectua si de catre persoana desemnata de inspectorul-sef.
(3) In cazul in care petentul solicita sau sesizarea este adresata prin intermediul postei electronice, comunicarea raspunsului se efectueaza la adresa de e-mail indicata.

Art. 56
(1) Lucrarile solutionate de inspectorul judiciar se predau la registratura fiecarei directii de inspectie pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrele speciale.
(2) Sistematizarea inscrisurilor din dosar se efectueaza de inspectorul judiciar care a solutionat lucrarea, iar numerotarea filelor si coaserea acestora in dosar se realizeaza de Biroul arhiva si expeditii.

Art. 57
Inainte de a fi predate pentru arhivare, dosarele se sigileaza si se mentioneaza, pe coperta interioara, numarul filelor continute.

Sectiunea 2 - Arhivarea dosarelor


Art. 58
(1) La primirea fiecarui dosar de catre Biroul arhiva si expeditii, se verifica respectarea modului de constituire a acestuia si concordanta intre continut si datele mentionate, conform art. 57.
(2) Pe coperta dosarului se mentioneaza termenul de pastrare si numarul de file.

Art. 59
(1) Evidenta dosarelor si a inventarelor depuse la Biroul arhiva se realizeaza prin intocmirea si completarea registrului general de evidenta a documentelor arhivate.
(2) Conform dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Biroului arhiva si expeditii este intocmit si pastrat Registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice.

Art. 60
(1) Documentele se pastreaza in arhiva pe ani, pe termene de pastrare si in ordine crescatoare a numerelor de inregistrare a dosarelor.
(2) Documentele cu termen de pastrare permanent se arhiveaza separat de cele cu termene de pastrare temporare.

Art. 61
(1) Consultarea dosarelor, scoaterea din arhiva a acestora si eliberarea de copii ale inscrisurilor din dosare se realizeaza cu aprobarea inspectorului-sef sau a sefilor de directie.
(2) Accesul la dosarele si evidentele Inspectiei Judiciare, cu respectarea principiului confidentialitatii, este permis in conditiile dispozitiilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 62
Selectionarea documentelor din arhiva al caror termen a expirat si predarea acestora Arhivelor Nationale se realizeaza in conditiile Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 3 - Evidenta activitatii Inspectiei Judiciare


Art. 63
Pentru evidenta activitatii Inspectiei Judiciare, Serviciul registratura, secretariat si arhiva intocmeste si pastreaza urmatoarele registre:

1. Registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare
In registrul general de evidenta a lucrarilor se trec, in ordinea intrarii, toae lucrarile de competenta Inspectiei Judiciare privind numar de inregistrare la care se adauga indicativul "IJ", cu exceptia corespondentei administrative. In acelasi registru si sub acelasi numar sunt inregistrate cererile depuse ulterior (revenirile) in legatura cu o lucrare.
Acest registru cuprinde urmatoarele mentiuni: numarul curent, care corespunde numarului de inregistrare a lucrarii la Inspectia Judiciara; data inregistrarii; numele petentului sau al institutiei care face sesizarea si numarul de adresa; descrierea, pe scurt, a continutului lucrarii; directia la care a fost repartizata lucrarea "DIJ/DIP); mentiuni privind revedniri sau corespondenta in legatura cu dosarul data inregistrarii si numarul adresei.

2. Registrul general de evidenta a lucrarilor Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori/Directiei de inspectie judiciara pentru procurori
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea inregistrarii la directia de inspectie judiciara pentru judecatori/Directia de inspectie judiciara pentru procurori, toate lucrarile repartizate pe directii si, la numarul primit de la registratura generala, se adauga un nou numar d einregistrare cu indicativul "DIJ"/"DIP".
In restrul general de evidenta a lucrarilor directiilor se fac urmatoarele mentiuni: numar curent; numar d einregistrare la Inspectia Judiciara si la Directia de inspectie judiciara pentru judecatori/Directia de inspectie judiciara pentru procurori; numele si prenumele magistratului reclamat; curtea de apel/parchetul de pe langa curea de apel in raza careia isi desfasoara activitatea magistratul reclamat; indicele statistic; gradul de complexitate; data repartizari isi inspectorul judiciar desemnat; modul de solutionare si data intocmirii rezolutiei/raportului; data comunicarii rezolutiei/data inaintarii raportului la Consiliul Superior al Magistraturii; data inregistrarii revenirii.

3. Registrul informtiv
Registrul informativ se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea inregistrarii la Directia de inspectie judiciara pentru judecatori/Directia de inspectie judiciara pentru procurori, toate lucrarile repartizate pe directii.
Registrul informativ cuprinde, pentru fiecare dosar trecut in ordinea numerica, urmatoarele mentiuni: data repartizarii si inspectorul judiciar desemnat; data inaintarii dosarului la inspectorul judiciar; modul de solutionare si data intocmirii rezolutiei/raportului; data comunicarii rezolutiei/raportului; data formularii obiectiunilor; data inaintarii rezolutiei/raportului la Consiliul Superior al Magistraturii; data inregistrarii revenirii; data trimiterii dosarului la instantele de control judiciar; termenele acordate de Consiliul Superior al Magistraturii/instante; data restituirii dosarului; conexarea sau atasarea dosarului la alt dosar; data reintrarii dosarului in arhiva; observatii.

4. Registrul privind sesizarile formulate de titularii actiunii disciplinare, altii decat Inspectia Judiciara
In acest registru se trec, in ordinea intrarii si distinct pentru fiecare titular, toate sesizarile formulate de titularii actiunii disciplinare, altii decat Inspectia Judiciara.
Registrul de evidenta a sesizarilor formulate de titularii actiunii disciplinare, altii decat Inspectia Judiciara, are urmatoarele mentiuni: numarul curent; numarul de dosar; data inregistrarii sesizarii; titularul sesizarii; data comunicarii propunerii de clasare/de incepere a cercetarii disciplinare; data inregistrarii solicitarii de completare a verificarilor prealabile; data comunicarii dispozitiei de clasare/de incepere a cercetarii disciplinare; data comunicarii rezultatului cercetarii disciplinare; data solicitarii completarii cercetarii disciplinare; data comunicarii rezultatului completarii cercetarii disciplinare; data exercitarii actiunii; data inaintarii dosarului la Consiliul Superior al Magistraturii.

5. Registrul de evidenta a cercetarilor disciplinare
Acest registru se intomeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea datei, toate lucrarile in care s-a dispus/s-a propus inceperea cercetarii disciplinare, indiferent de titular.
Mentiunile acestui registru sunt urmatoarele: numar curent; numarul de dosar al Inspectiei Judiciare si al directiei corespunzatoare; inspector judiciar desemnat; data rezolutiei/dispozitiei de incepere a cercetarii disciplinare; titularul actiunii disciplinare; data prelungirii cercetarii disiciplinare; data suspendarii actiunii disciplinare; data prelungirii cercetarii disciplinare; data suspendarii cercetarii disciplinare; data finalizarii cercetarii disciplinare; data dispozitiei de completare a cercetarii disciplinare; data exercitarii actiunii disciplinare; data comunicarii actiunii disciplinare; numarul de dosar al sectiei Consiliului Superior al Magistraturii; termenele acordate in procedura de solutionare a actiunii disciplinare; numarul hotararii; data pronuntarii si solutia dispusa de sectia Consiliului Superior al Magistraturii; data comunicarii catre Inspectia Judiciara a hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii; modalitatea ramanerii irevocabile a hotararii.

6. Registrul privind cererile de suspendare din functie a magistratilor
Acest registru se intomeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se mentioneaza lucrarile in care sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din functie fata de judecator/procuror.
Registrul privind cererile de suspendare din functie a magistratilor cuprinde urmatoarele mentiuni: numar curent; numarul de dosar al Inspectiei Judiciare si al directiei corespunzatoare; numele si prenumele magistratului fata de care se fac verificari; inspectorul judiciar desemnat sa solutioneze lucrarea; data inaintarii dosarului la Consiliul Superior la Magistraturii; numarul de dosar inregistrat pe rolul sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistrturii; numarul hotararii; data pronuntarii si solutia dispusa; observatii.

7. Registrul privind contestatiile formulate impotriva rezolutiilor
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se mentioneaza lucrarile in care persoana care a formulat sesizarea a conestat rezolutia de respingere a sesizarii, prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicata.
Mentiunile acestui registru sunt urmatoarele: numar curent; numarul de dosar al Inspectiei Judiciare si al directiei corespunzatoare; numele si prenumele contesatorului; data rezolutiei contestate; inspectorul judiciar care a dat rezolutia; numarul de dosar al Secgtiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti; termenele acordate; numarul hotararii; data pronuntarii si solutia dispusa; data restituirii dosarului; observatii.

8. Registrul de evidenta a cailor de atac declarate impotriva hotararilor Sectiei pentru judecatori/procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se mentioneaza lucrarile in care judecatorul/procurorul sanctionat ori, dupa caz, Inspectia Judiciara a exercitat calea de atac impotriva hotararilor date de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii.
Registrul de evidenta a cailor de atac contine urmatoarele mentiuni: numar curent; numarul de dosar al Inspectiei Judiciare si al directiei corespunzatoare; numarul de dosar al sectiei Consiliului Superior al Magistraturii; numarul si data hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistrturii; numarul si data hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii; data comunicarii catre Inspectia Judiciara a hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii; numarul de dosar al Inaltei Curti de Casatie si Justitie; persoana care a declarat calea de atac; inspectorul judiciar care a exercitat actiunea disciplinara sau care a fost desemnat sa sustina recursul; termenele acordate; numarul, data hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si solutia pe scurt.

9. Registrul privind sesizarile din oficiu
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea inregistrarii la Inspectia Judiciara, sesizarile din oficiu.
Registrul de evidenta a sesizarilor din oficiu contine urmatoarele mentiuni: numar curent; numarul d edosar; data inregistrarii; obiectul sesizarii; inspectorul judiciar desemnat; solutia dispusa si data acesteia; observatii.

10. Registrul privind dosarele referitoare la apararea reputatiei profesionale, independentei si impartialitatii
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea inregistrarii la Inspectia Judiciara, cererile de aparare a independentei, impartialitatii sau reputatiei profesionale.
Mentiunile din acest registru sunt urmatoarele: numar curent; numarul de dosar; data inregistrarii; obiectul verificarii; inspectorul judiciar desemnat; solutia propusa; data comunicarii notei catre magistrat; data formularii obiectiunilor; data inaintarii dosarului la Consiliul Superior al Magistraturii; numarul, data hotararii pronuntate si solutia adoptata.

11. Registrul privind sesizarile referitoare la buna reputatie a judecatorilor/procurorilor
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte. In acest registru se trec, in ordinea inregistrarii la Inspectia Judiciara, sesizarile referitoare la buna reputatie a judecatorilor/procurorilor.
Acest registru contine urmatoarele mentiuni: numar curent; numarul de dosar al Inspectiei Judiciare si al directiei corespunzatoare; data inregistrarii sesizarii; persoana/institutia care a formulat sesizarea; numele si prenumele magistratului care face obiectul sesizarii; inspectorul judiciar desemnat; daa intocmirii raportului; solutia propusa; data comunicarii raportului catre magistrat si persoana care a formulat sesizarea; data formularii obiectiunilro; data inaintarii dosarului la Consiliul Superior al Magistraturii; nuamrul, data hotararii pronuntate si solutia pe scurt.

12. Registrul de evidenta a controalelor efectuate de Directia inspectie judiciara pentru judecatori/Directia de inspectie judiciara pentru procurori
Acest registru se intocmeste si se pastreaza pe fiecare directie de inspectie in parte, mentionandu-se controalele efectuate de Directia inspectie judiciara pentru judecatori/Directia de inspectie judiciara pentru procurori.
Registrul contine urmatoarele mentiuni: numar curent; numar de dosar; numarul si data hotararii sectiilor sau Plenului Consiliului Superior al Magistraturii/ordinului inspectorului-sef; perioada efectuarii controlului; echipa de control; obiectul controlului; data intocmirii raportului; data comunicarii raportului; data formularii obiectiunilor; data inaintarii raportului la Consiliul Superior al Magistraturii; numarul, data hotarari pronuntate si solutia pe scurt; observatii.

13. Registrul de intrari-iesiri a corespondentei administrative
In acest registru se inregistreaza toate lucrarile Inspectiei Judiciare care nu privesc atributiile specifice activitatii de inspectie.
Acest registru contine urmatoarele mentiuni: numar curent; numar de inregistrare; data inregistrarii; obiectul; data comunicarii raspunsului; alte mentiuni.

14. Registrul privind ordinele de serviciu
In acest registru se evidentiaza toate ordinele de serviciu emise de inspectorul-sef.
Registrul contine urmatoarele mentiuni: nuamrul ordinului de serviciu; data emiterii; obiectul si observatii.

15. Registrul general de evidenta a documentelor arhivate
In acest registru se mentioneaza, in ordinea predarii, dosarele arhivate in cadrul Inspectiei Judiciare.
Acest registru cuprinde urmatoarele mentiuni: numar curent; data preluarii; directia de unde provine; numar de dosar; numarul filelor documentului; numarul anexelor; solicitantul si data iesirii din arhiva; motivul iesirii; conexarea sau atasarea dosarului la alt dosar; data revenirii dosarului in arhiva; observatii.

16. Registrul de control
In acest registru se mentioneaza constatarile si masurile dispuse de catre persoana desemnata sa efectueze controlul.
Acest registru se tine pe suport hartie si cuprinde urmatoarele mentiuni: numarul de ordine; data controlului; compartimentul unde se efectueaza verificarile; persoana desemnata sa efectueze controlul; constatarile; propuneri si termen de remediere a deficientelor.

17. Registrul privind hotararile Adunarii generale a inspectorilor judiciari
In acest registru se consemneaza, in ordine cronologica, hotararile date de Adunarea generala a inspectorilor judiciari in exercitarea atributiilor prevazute de lege si regulament.
Registrul contine urmatoarele rubrici: numarul curent, data Adunarii generale, numarul hotararii, solutia dispusa, observatii.
Convocatoarele, hotararile si procesele-verbale ale adunarii generale se pastreaza intr-o mapa separata, in ordine cronologica.

Art. 64
Pentru evidenta activitatii Inspectiei Judiciare pot fi intocmite orice alte registre prevazute de lege sau stabilite de inspectorul-sef.

Art. 65
(1) Evidenta activitatii Inspectiei Judiciare se efectueaza prin intocmirea si completarea registrelor, de regula, in sistem informatizat.
(2) Evidenta in sistem informtizat se salveaza periodic pe suport magnetic de tip compact-disc si este pastrata la Inspectia Judiciara.
(3) Pana la implementarea sistemului informatizat, evidentele se pastreaza pe suport hartie.
(4) Pe coperta registrelor pastrate pe suport hartie se inscriu urmatoarele mentiuni: compartimentul din cadrul Inspectiei Judiciare, denumirea registrului, anul, numarul initial si ultimul numar de inregistrare.
(5) Filele din registrele pastrate pe suport hartie se numeroteaza.
(6) La sfarsitul anului sau la inchiderea unui volum din registru se certifica numarul inregistrarilor si numarul filelor completate.
(7) Eventualele mentiuni eronate din registru se bareaza si se rescriu, fie in cuprinsul aceleiasi rubrici, fie in urmatorul rand liber din registru; rectificarea se certifica pe marginea filei din registru prin semnatura persoanei care a completat registrul.

Sectiunea 4 - Evaluarea calitatii managementului Inspectiei Judiciare


Art. 66
(1) Evaluarea calitatii managementului Inspectiei Judiciare se face anual printr-un audit extern independent.
(2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul Inspectiei Judiciare. Selectarea entitatii care efectueaza auditul se face dcu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(3) La procedura de achizitie publica nu pot participa entitati din sectorul public sau entitati din sectorul privat la care statul este actionar.
(4) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului si cuprinde, in mod obligatoriu, recomandari privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitaatilor de catre conducerea Inspectiei Judiciare, precum si recomandari privind necesitatea de reducere sau, dupa caz, de suplimentare a posturilor acesteia.
(5) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, inspectorul-sef procedeaza la comunicarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii.


Capitolul V - Numirea, revocarea, evaluarea si raspunderea juridica a inspectorilor judiciari


Sectiunea 1 - Numirea si revocarea inspectorilor judiciari


Art. 67
(1) Inspectorii judiciari sunt numiti in functie de inspectorul-ef, pentru un mandat de 6 ani, in urma promovarii concursului organizat in conditiile legii.
(2) Pe durata exercitarii mandatului de inspector judiciar, judecatorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupa la instante si parchete.
(3) Judecatorii si procurorii cu functii de conducere sunt obligati sa opteze intre functia de conducere si cea de inspector judiciar, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de a ocupa functia de inspector judiciar. Dupa cele 30 de zile, postul de inspector judiciar pentru care nu s-a facut optinea devine vacant de drept.
(4) Cererea de optiune intre functia de conducere si cea de inspector judiciar se depune, in termenul prevazut la alin. (3), la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 68
(1) Inspectorii judiciari au obligatia sa efectueza orice activitate de inspectie judiciara cu respectarea dispozitiilor legale si regulamentare, in mod independent si impartial.
(2) In exercitarea atributiilor specifice, inspectorii judiciari pot solicita, cu respectarea dispozitiilor legale, instantelor sau parchetelor ori altor insitutii orice informatii, date, documente sau pot face orice verificari pe care le considera necesare.

Art. 69
(1) Functia de inspector judiciar este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistrturii si al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.
(2) Inspectorul judiciar nu poate efectua cercetarea disciplinara sau orice alte lucrari privind judecatori sau procurori din cadrul instantelor ori parchetelor unde inspectorul a functionat. Prin sintagma instante si parchete unde inspectorul a functionat se intelege ultima instanta sau parchet la care inspectorul judiciar si-a desfasurat activitatea anterior numirii.
(3) In acest caz, dosarul se repartizeaza altui inspector judiciar, in mod aleatoriu, cu respectarea dispozitiilor legale si regulamentare.
(4) Inspectorilor judiciari le sunt aplicabile, corespunzator, celelalte interdictii si incompatibilitati ale statutului profesiei de judecator sau de procuror.

Art. 70
(1) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari au toate drepturile judecatorilor si procurorilor detasati, precum si obligatiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori.
(2) Inspectorii judiciari pot participa, pe parcursul mandatului, la concursurile sau procedurile de selectie in vederea promovarii in functii de executie a magistratilor. In caz de promovare, inspectorii judiciari pot opta intre continuarea mandatului de inspector judiciar, cu dobandirea noului grad profesional, si promovaea efectiva in fucntia de executie pentru care au candidat, in termen de 30 de zile de la data validarii rezultatelor examenului de promovare.
(3) Salarizarea si drepturile inspectorilor judiciari se stabilesc in conditiile legii.

Art. 71
La incetarea functiei de inspector judiciar, judecatorii si procurorii revin la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtamantul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul sa functioneze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2)-(5) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 72
Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar constituie vechime in functia de judecator sau procuror.

Art. 73
(1) Dispozitiile Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanctiunile si abaterile disciplinare, precum si prevederile Legii nr. 317/2004, republicata, referitoare la procedura disciplinara se aplica, in mod corespunzator, inspectorilor judiciari.
(2) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt revocati din functie in cazul in care li s-a aplicat o sanctiune disciplinara, precum si in situatia in care, in urma evaluarii activitatii profesionale, primesc calificativul "Nesatisfacator" sau de doua ori consecutiv calificativul "Satisfacator".

Sectiunea 2 - Evaluarea activitatii profesionale a inspectorilor judiciari


Art. 74
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de performanta profesionala, inspectorii judiciari sunt supusi anual unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea.
(2) In cazul inspectorilor judiciari numiti in functii de conducere, cu exceptia inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.
(3) Evaluarea inspectorilor judiciari se face anual, de regula in luna martie a anului urmator.

Art. 75
Criteriile si procedura de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari sunt prevazute in anexa.

Art. 76
Evaluarea activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se face de o comisie formata din inspectorul-sef si 2 membri alesi de Adunarea generala a inspectorilor judiciari.

Art. 77
Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a inspectorului judiciar se acorda unul dintre surmatoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator"

Art. 78
(1) Inspectorii judiciari nemultumiti d ecalificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistrturii in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestatia se depune la presedintele comisiei de evaluare, care in cursul aceleiasi zile o transmite sectiei competente din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, impreuna cu raportul de evaluare, insotit de copii ale documentelor avute in vedere la evaluare si punctul de v edere al comisiei cu privire la contestatia formulata.
(3) Pentru solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistrturii pot cere inspectorului-sef sau inspectorului judiciar evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie.
(4) Hotararile seciilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 5 zile de la comunicare.

Art. 79
Inspectorul judiciar care primeste calificativul "Nesatisfacator" sau de doua ori consecutiv calificativul "Satisfacator" este revocat din functia de inspector judiciar.

Sectiunea 3 - Raspunderea juridica a inspectorilor judiciari


Art. 80
Inspectorii judiciari raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.

Art. 81
Dispozitiile referitoare la sanctiunile si abaterile disciplinare din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele referitoare la procedura disciplinara din Legea nr. 317/2004, republicata, se aplica in mod corespunzator si inspectorilor judiciari.

Art. 82
(1) In legatura cu abaterile disciplinare savarsite de catre inspectorii judiciari, Inspectia Judiciara, care este titulara a actiunii disciplinare, se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata, in scris si motivat, de Consiliul Supeiror al Magistraturii.
(2) Inspectorii judiciari nu sunt incompatibili sa efectueze activitatile specifice verificarilor, cercetari disciplinare, exercitarii si sustinerii actiunii disciplinare, in cazul in care acestea privesc alti inspectori judiciari sau judecatori ori procurori care au indeplinit anteiror functia de inspector judiciar.


Capitolul VI - Numirea, promovare, eliberarea din functie, evaluarea si raspunderea juridica a personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 83
(1) In cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare isi desfasoara activitatea si urmatoarele categorii de personal:
a) personal de specialitate juridica asimilat magistratilor;
b) functionari publici;
c) personal contractual.
(2) Judecatorii, procurorii, precum si personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si de la parchetele de pe langa acestea pot fi detasati in cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.

Art. 84
Personalul este repartizat pe directii, servicii, birouri si compartimente de catre inspectorul-sef, la propunerea inspectorului-sef adjunct.

Art. 85
(1) Activitatea personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este supusa controlului ierarhic.
(2) Atributiile concrete ale personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare sunt stabilite prin fisele posturilor, intocmite de sefii de directie si aprobate de inspectorul-sef.

Art. 86
(1) Personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este obligat sa respecte programul de lucru, sa efectueza lucrarile in termenele stabilite, sa indeplineasca toate indatoririle ce ii revin, potrivit legilor si regulamentelor.
(2) Prezentarea la serviciu dupa orele legale de program, parasirea locului de munca in timpul programului de activitate, precum si invoirile care nu depasesc durata unei zile de munca se aproba de inspectorul-sef sau inspectorul-sef adjunct.

Art. 87
(1) Personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este obligat sa respecte secretul cu privire la informatiile obtinute in cursul indeplinirii atributiilor sale, care nu sunt destinate publicitatii.
(2) Personalul trebuie sa indeplineasca indatoririle de serviciu fara partinire, sa se manifeste calm, demn si politicos in relatiile cu persoanele cu care intra in contact in calitate oficiala.
(3) Atunci cand apreciaza ca nu are competenta, potrivit fisei postului, sa indeplineasca anumite obligatii, personalul va aduce de indata aceste situatii la cunostinta inspectorului-sef adjunct.

Art. 89
Persoanele cu atributii de control verifica cel putin o data pe luna efectuarea in termen a lucrarilor si calitatea acestora si consemneaza constatarile si propunerile in registrul de control.

Sectiunea 2 - Personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor


Art. 90
(1) Pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica de conducere si de executie din cadrul Inspectiei Judiciare, indiferent de vechime, este asimilat judecatorilor si procurorilor in ceea ce priveste drepturile si indatoririle, conform dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridica de executie si conducere, asimilat judecatorilor si procurorilor, din cadrul Inspectiei Judiciare, sunt prevazute de lege.
(3) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridica din cadrul aparatului Inspectiei Judiciare, asimilat judecatorilor si procurorilor, se face prin concurs sau examen.

Art. 91
Poate ocupa un post de personal de specialitate juridica de executie, asimilat judecatorilor si procurorilor, in aparatul propriu al Inspectiei Judiciare, persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a promovat concursul sau examenul organizat de Inspectia Judiciara.

Art. 92
(1) Pentru inscrierea la concurs sau examen, candidatii depun urmatoarele acte:
a) cerere-tip;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe certificatul de nastere si certificatul de casatorie;
d) copie de pe diploma de licenta si foaia matricola a anilor de studii;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
h) copie de pe carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii ins pecialitate;
i) chitanta de plata a taxei de inscriere;
j) doua fotografii tip buletin.
(2) Candidatii depun si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au fost angajati anterior depun o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.

Art. 93
Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise la o limba straina la alegere, engleza sau franceza, a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si a unei probe orale.

Art. 94
Tematica pentru probele scrise de concurs sau examen este stabilita de comisia de organizae, avizata de inspectorul-sef.

Art. 95
(1) Data si locul sustinerii concursului sau examenului, numarul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs si cuantumul taxei de inscriere se aduc la cunostinta celor interesati la sediul Inspectiei Judiciare, prin intermediul mass-mediei si prin publicarea pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului.
(2) Tematica si bibliografia se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, la dta anuntarii concursului, si se pastreaza pe toata durata desfasurarii acestuia.
(3) Cererile pentru inscrierea la concurs sau examen se adreseaza inspectorului-sef si se depun, cu cel putin 15 zile inainte de data concursului, la registratura Inspectiei Judiciare.
(4) Cuantumul taxei de inscriere la concurs sau examen se stabileste prin ordin al inspectorului-sef, in functie de cheltuielile necesare pentru organizareda concursului.

Art. 96
(1) Comisia de organizare a concursului sau examenului este numita de inspectorul-sef.
(2) Pentru fiecare proba de concurs sau examen, in functie de numarul candidatilor, inspectoru-sef numeste comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina, de verificare a cunostintelor teoretice si pentru proba orala, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.
(3) Fiecare comisie este alcatuita din 3 membri.

Art. 97
(1) Comisiile de examinare a lucrarilor scrise la o limba straina si de verificare a cunostintelor teoretice intocmesc, cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse in plicuri separate si sigilate.
(2) Cele 3 plicuri sigilate sunt prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care se desfasoara.
(3) Un reprezentant al candidatilor procedeaza la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care este desigilat si prezentat comisiei de examinare. Delegtul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.

Art. 98
Timpul destinat elaborarii lucrarii la limba straina este de doua ore din momentul comunicarii subiectelor.

Art. 99
(1) Intrarea candidatilor in salile de concurs sau examen se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala si a actului de identitate. Dupa verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza la vedere actul de identitate pana la predarea lucrarii scrise. Pe lista se mentioenaza prezenta fiecarui candidat.
(2) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba.
(3) Inainte de a se dicta subiectele, candidatii inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi lipit, dupa care se aplica stampila Inspectiei Judiciare.
(4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise la limba straina, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de examinare, persoanele care supravegheaza desfasuraea probei si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul indoit al colilor destinate probei de concurs.
(5) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidati primesc coli de hartie, avand stampila Inspectiei Judiciare. Se paote folosi numai cerneala de culoare albastra sau pix cu pasta de culoare albastra. La cerere, se pot pune la dispozitia candidatilor, in mod suplimentar, coli de hartie, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
(6) La expirarea timpului prevazut la art. 96, delegatul care a supravegheat desfasurarea probei strange toate lucrarile in ordinea predarii lor de catre candidati, sub semnatura, dupa care le preda comisiei de examinare, care le inscrie intr-un borderou.
(7) Daca examinarea se face in mai multe Sali, se intocmeste cate un borderou pentru lucrarile din fiecare sala.
(8) Lucrarea se considera predata de catre candidat dupa verificarea starii acesteia de catre delegatul care a supraveheat desfasurrea probei si dupa semnarea borderoului de catre candidcat.
(9) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidat. In cazuri exceptionale, parasirea temporara a salii de concurs se face numai cu insotitor.
(10) Frauda dovedita se sanctioneaza cu eliminarea din concurs. In aceste cazuri delegatii care supravegheaza lucrarile sesizeaza de indata comisia de examinare, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".

Art. 100
(1) Lucrarea scrisa la o limba straina se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(2) Nota probei scrise la o limba straina este media aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei.
(3) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa la o limba straina, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7.
(4) Notele acrodate candidatilor la aceasta proba se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.

Art. 101
(1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisa la o limba straina pot depune contestatie la registratura Inspectiei Judiciare in termen de 48 de ore de la data publicarii rezultatelor.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, colturile lucrarii se lipesc din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilro in termen de 48 de ore de la inregistrare. Nota obtinuta la contestatie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(4) Notele acordate candidatilor la aceasta proba, dupa solutionarea contesttiilor, se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.

Art. 102
Candidatii admisi la proba scrisa la o limba straina sustin o lucrare scrisa de verificare a cunostintelor teoretice la urmatoarele discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, organizarea sistemului judiciar si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Art. 103
Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise este de 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.

Art. 104
Dispozitiile referitoare la desfasurarea probei de concurs scrise, prevazuta de art. 99, se aplica in mod corespunzator.

Art. 105
(1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pa baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
(2) Dispozitiile art. 100 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 106
(1) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare materie de concurs.
(2) Notele acordate candidatilor la aceasta proba se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.

Art. 107
(1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la registratura Inspectiei Judiciare in termen de 48 de ore de la dta publicarii rezultatelor.
(2) Dispozitiile art. 101 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 108
(1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice sustin o proba orala.
(2) Proba orala consta in verificarea rationamentului logico-juridic si analiza ueni spete cu elemente de etica profesionala.

Art. 109
(1) Proba orala se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de examinare.
(2) Nota finala la proba orala este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.
(3) Nota finala obtinuta la proba orala este definitiva.

Art. 110
(1) Media generala de promovare a concursului este de cel putin 7.
(2) Media generala a concursului este media aritmetica a notelor obtinute la proba scrisa la o limba straina, proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si proba orala.
(3) Notele acordate candidatilor se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.

Art. 111
In termen de cel mult 3 zile de la data finalizarii concursului, comisia de examinare preda intregul material de concurs comisiei de organizare, care ia masuri pentru publicarea rezultatelor concursului pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii; intregul material de concurs se pastreaza o luna dupa incheierea acestuia.

Art. 112
Numirea candidatilor declarati admisi la concurs se face de catre inspectorul-sef in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinue, in limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul.

Art. 113
Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 114
Dosarele, lucrarile scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Art. 115
Taxa de inscriere se restituie candidatilor care isi anunta retragerea cu cel putin 15 zile inainte de prima proba de concurs.

Art. 116
(1) Functiile de specialitate juridica din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare pot fi ocupate de judecatori si procurori prin detasare, in conditiile legii.
(2) Pe perioada detasarii in cadrul Inspectiei Judiciare, judecatorii si procurorii isi pastreaza statutul de judecator sau de procuror.

Sectiunea 3 - Personalul contractual


Art. 117
Poate ocupa un post de personal contractual in aparatul propriu al Inspectiei Judiciare persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania si are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii ce corespund functiei;
c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea fucntiei;
e) a promvat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.

Art. 118
(1) Pentru inscrierea la concurs candidatii depun urmatoarele acte:
a) cerere-tip;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe certificatul de nastere si de pe certificatul de casatorie;
d) copie d epe actul doveditor al studiilor urmate;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) curriculum vitae;
h) copie de pe carnetul de munca;
i) chitanta de plata a taxei de concurs;
j) doua fotografi tip buletin.
(2) Candidatii depun si o recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca. Candidatii care nu au mai fost angajati anterior depun o recomandare de la ultima institutie de invatamant absolvita.

Art. 119
(1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau a unei probe practice, precum si a unui interviu.
(2) Materiile de concurs sau examen, tematica si bibliografia se propun de comisia de organizare a concursului sau examenului si se aproba prin ordin al inspectorului-sef.
(3) Dispozitiile art. 94 si 95 se aplica in mod corespunzator.

Art. 120
(1) Comsiia de organizare a concursului sau examenului este numita de inspectorul-sef.
(2) Pentru fiecare proba de concurs, in fucntie de numarul candidatilor, inspectorul-sef numeste comisiile de verificare a cunostintelor teoretice, practice si pentru interviu, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.
(3) Fiecare comisie este alcatuita din 3 membri.
(4) Comisiile de examinare a lucrarilor scrise intocmesc, cu o zi inainte de data desfasurarii concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse in plicuri separate si sigilate.
(5) Cele 3 plicuri sigilate sunt prezentate de un delegat al comisiei de examinare, in ziua concursului, in sala in care acesta se desfasoara.
(6) Un reprezentant al candidatilor procedeaza la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunica subiectele, ora de incepere si ora de incheiere a concursului.
(7) Dispozitiile art. 98 si 99 se aplica in mod corespunzator.

Art. 121
(1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare.
(2) Lucrarea scrisa la fiecare dintre materiile de concurs se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(3) Nota lucrarii scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetica anotelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 122
(1) Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7.
(2) Notele acordate candidatilor la aceasta proba se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.

Art. 123
(1) Candidatii nemultumiti de notele acordate pot depune contestatie la registratura Inspectiei Judiciare, in termen de 48 de ore de la data publicarii rezultatelor.
(2) Dispozitiile art. 101 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

Art. 124
Pentru posturile ce presupun desfasurarea unei activitati de secretariat sau administrative, concursul consta intr-o proba practica si un interviu.

Art. 125
(1) In urma sustinerii probei practice, candidatii sunt evaluati si primesc note de la 1 la 10.
(2) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practica se stabilesc de comisia de examinare, in functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
(3) Nota lucrarii practice este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
(4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la proba practica.
(5) Candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7 pentru a fi declarati admisi la proba practica.

Art. 126
(1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, la proba practica sustin un interviu.
(2) In urma sustinerii interviului candidatul este declarat admis sau respins.
(3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la interviu.

Art. 127
(1) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatii trebuie sa obtina nota finala la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, dupa caz, la proba practica de cel putin 7 si sa fie declarati admisi la interviu.
(2) Notele acordate candidatilor se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii si se pastreaza o luna dupa incheierea concursului.
(3) Dispozitiile art. 111-115 se aplica in mod corespunzator.

Art. 128
(1) Personalul contractual este eliberat din functie in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, in conditiile legii;
c) constatarea nepregatirii profesionale corespunzatoare sau, dupa caz, indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei de conducere;
d) neindepliniea oricareia dintre conditiile prevazute pentru numirea in functie;
e) ca sanctiune disciplinara;
f) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni.
(2) Eliberarea din functie se face prin ordin al inspectorului-sef.
(3) Deciziile de eliberare din functie pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. c)-f) pot fi contestae la instanta competenta.

Art. 129
Personalului angajat in baza unui contract individual de munca ii sunt aplicabile dispoziiile din legislatia muncii in ceea ce priveste incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca.

Sectiunea 4 - Functionarii publici


Art. 130
(1) Functionarii publici din cadrul Inspectiei Judiciare isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevazut la alin. (1) se face prin concurs sau examen organizat in conditiile legii.

Art. 131
Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual este reglementata potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Parlamentului Romaniei.

Art. 132
Numirea in functiile publice de executie din cadrul Directiei economice si administrativ se face prin ordin al inspectorului-sef dintre persoanele care indeplinesc conditiile generale pentru ocuparea unei functii publice, prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au promovat concursul organizat in conditiile legii.

Art. 133
Dispozitiile privind drepturile si indatoririle personalului din cadrul Directiei economice si administrativ, care are calitatea de functionar public, promovarea in functie si evaluarea perfomantelor profesionale ale acestuia, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu, raspunderea juridica, precum si celelalte prevederi stabilite prin Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Sectiunea 5 - Numirea in functii de conducere in cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare


Art. 134
Personalul de conducere din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este numit de inspectorul-sef.

Art. 135
Functiile de conducere de specialitate juridica din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare pot fi ocupate de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul Inspectiei Judiciare, cu o vechime in specialitate de cel putin 4 ani, care nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.

Art. 136
Functiile de conducere de alta specialitate decat cea juridica din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare pot fi ocupate de persoane care indeplinesc conditiile de studii si vechime prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 137
(1) Functiile de conducere vacante se publica pe paginile de internet ale Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Cererile pentru ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) se depun la registratura Inspectiei Judicare, in termen de 15 zile de la data publicarii, insotite de un curriculum vitae si de inscrisurile ce dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite de art. 135 sau, dupa caz, art. 136, precum si de orice alte documente considerate relevante de catre candidat.
(3) In termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererii, comisia de organizare din cadrul Inspectiei Judiciare intocmese un referat privind indeplinriea conditiilor prevazute de art. 135 sau, dupa caz, art. 136 de catre candidati, pe care il inainteaza inspectorului-sef impreuna cu dosarul candidatului.
(4) Comisia de organizare a concursului sau examenului este numita de inspectorul-sef.
(5) In vederea numirii in functie, candidatii sustin un interviu in fata unei comisii de examinare, formata dintr-un numar impar de membri, numita de catre inspectorul-sef. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit in functia de conducere prin ordin al inspectorului-sef.
(6) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (5).
(7) Revocarea din functiile de conducerea a persoanelor numite in conditiile prevazute de alineatele precedente se face prin ordin al inspectorului-sef, pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor.

Art. 138
Functiile prevazute la art. 135 pot fi ocupate si de judecatori sau procurori detasati, in conditiile legii.

Sectiunea 6 - Evaluarea personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare


Art. 139
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este supus periodic unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absorvirea unor cursuri de specializare.
(2) In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.

Art. 140
Indicatorii de evaluare stabilit pe baza criteriilor mentionate la art. 139, pentru fiecare categorie de personal, se aproba de inspectorul-sef.

Art. 141
(1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridica se face dupa 2 ani de la numirea in functie, iar urmatoarele efeluari se fac la fiecare 3 ani, de regula in luna martie.
(2) Evaluarea judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul aparatului propriu se face la termenele prevazute la alin. (1), in raport cu specificul activitatii desfasurate, pe baza criteriilor aprobate de inspectorul-sef.
(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual se face anual, potrivit dispozitiilor legale privind aceste categorii de personal.

Art. 142
(1) Evaluarea personalului de specialitae juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sau, dupa caz, a judecatorilor si procurorilor detasati care ocupa functii de executie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin ordin al inspectorului-sef.
(2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, sefi de serviciu si, dupa caz, sefi de birou sau membri ai compartimentului din care face parte persoana supusa evaluarii.
(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual care ocupa functii de executie se face de inspectorul-sef adjunct si se contrasemneaza de seful ierarhic al persoanei evaluate.
(4) Evaluarea sefilor de directii, a sefilor de servicii si de birouri se face de inspectorul-sef adjunct.
(5) Pin raportul de evaluare a activitatii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator".
(6) Daca in perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sanctionat disciplinar prin hotarare irevocabila, se acorda calificativul imediat inferir celui care rezulta din evaluare.
(7) Persoana nemultumita de calificativul acordat poate face contestatie la inspectorul-sef, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 60 de zile de la inregistrare.
(8) Calificativul acordat de inspectorul-sef este definitiv.

Art. 143
Persoanele care in urma evaluarii primesc calificativul "Nesatisfacator", cu exceptia judecatorilor si procurorilor detasati, sunt eliberate din functie pentru incapacitate profesionala.

Sectiunea 7 - Raspunderea disciplinara a personalului din aparatul propriu


Art. 144
(1) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si personalul contractual raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu.
(2) Sunt abateri disciplinare urmatoarele:
a) absentele nemotivate de la serviciu, precum si incalcarea dispozitiilor referitoare la respectarea programului de lucru;
b) intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;
c) refuzul nejustificat de a indeplini indatoririle prevazute de lege, de regulamente sau cele stabilite de inspectorul-sef;
d) nerespectarea confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;
e) neglijenta grava sau neglijente repetate in rezolvarea lucrarilor;
f) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;
g) incalcarea interdictiilor si incompatibilitatilor prevazute de lege;
h) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane altfel decat in limita cadrului legal;
i) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de personalul Inspectiei Judiciare si fata de alte persoane cu care intra in contact in exercitarea atributiilor de serviciu.
(3) Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica in raport cu gravitatea abaterilor disciplinare sunt:
a) avertisment scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) eliberarea din functie;
f) desfacerea disciplinarea a contractului individual de munca.

Art. 145
(1) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 144 alin. (3) se aplica de inspectorul-sef pentru persoanele cu functii de conducere si pentru personalul cu functii de executie.
(2) In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul-sef dispune cercetarea prealabila, care se efectueaza de un inspector judiciar desemnat de acesta.
(3) In vederea desfasurarii cercetari prealabile, inspectorul judiciar desemnat convoaca persoana cercetata pentru a fi audiata,iar aceasgta are dreptul sa isi formuleze si sa isi sustina apararile.
(4) Rezultatul cercetarii prealabile se consemneaza intr-un raport in care se propune, dupa caz, aplicarea sanctiunii disciplinare sau clasarea cauzei daca abaterea nu se confirma.
(5) Decizia inspectorului-sef prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinara se comuncia celui in cauza in termen de 5 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(6) Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din actele normative in vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
e) intermenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
f) instanta competenta la care actiunea disciplinara poate fi contestata.
(7) Comunicarea deciziei se face personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata trimisa la domiciliul sau la resedinta indicata de acesta.
(8) Decizia de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la instanta competenta.

Art. 146
Functionarii publici pot fi sanctionati in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 147
(1) Anexa privind criteriile si procedura de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari face parte integranta din prezentul regulament.
(2) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara, ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraaturii nr. 801/2012, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 148
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA la regulament - Criteriile si procedura de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciariCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Evaluarea inspectorilor judiciari are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenta profesionala al acestora si vizeaza imbunatatirea performantelor profesionale si cresterea eficientei activitatii Inspectiei Judiciare.
(2) Procesul de evaluare a inspectorilor judiciari implica parcurgerea urmatoarelor etape: analiza datelor care contin rezultatele activitatii profesionale a inspectorului judiciar evaluat, autoanaliza si autoaprecierea, intervalul de evaluare si acordarea calificativului.

Art. 2
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de performanta profesionala, inspectorii judiciari sunt supusi anual unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea.
(2) In cazul inspectorilor judiciari numiti in functii de conducere, evaluaea se face si asupra modului de indep,linire a atributiilor manageriale.

Art. 3
Indicatorii sunt stabiliti in fucntie de specificul activitatii inspectorilor judiciari, astfel incat sa stimuleze dezvoltarea profesionala si sa le diferentieze performantele profesionale, fara a le afecta independena.


Capitolul II - Indicatorii de evaluare a performantelor profesionale ale inspectorilor judiciari


A. Eficienta activitatii

Art. 4
(1) Eficienta activitatii desfasurate de inspectorii judiciari se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a) capacitatea de organizare, planificare si stabilire a prioritatilor in efectuarea lucrarilor repartizate spre solutionare;
b) operativitatea solutionarii lucrarilor, in raport cu volumul de activitate si complexitatea cauzelor solutionate;
c) respectarea termenului cauzelor solutionate;
d) respectarea termenelor administrative stabilite de conducerea Inspectiei Judiciare.
(2) Indicatorii de evaluare a eficientei activitatii inspectorilor judiciari sunt stabiliti prin raportare la volumul de activitate al directiei de inspectie judiciara din care face parte inspectorul judiciar, la volumul de activitate al inspectorului judiciar evaluat la complexitatea lucrarilor repartizate spre solutionare.
(3) La analizarea si notarea indicatorilor prevazuti la alin. (1) sunt luate in considerare si celelalte activitati desfasurate de inspectorii judiciari pe baza dispozitiilor din legi si regulamente.

B. Calitatea activitatii

Art. 5
(1) Calitatea activitatii inspectorilor judiciari se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a) capacitatea de analiza si sinteza;
b) coerenta in exprimare, acuratetea rationamentului juridic si rigoarea expunerii;
c) argumentatia clara si logica.
(2) La evaluarea altor activitati desfasurate de inspectorii judiciari pe baza unor dispozitii din legi si regulamente se iau in considerare urmatorii indicatori:
a) frecventa verificarilor efectuate la compartimentul sau, dupa caz, institutia respectiva;
b) solutionarea corespunzatoare a deficientelor constatate;
c) intocmirea la termen si verificarea corespunzatoare a lucrarilor;
d) activitatea purtatorului de cuvant.

C. Integritatea

Art. 6
Integritatea inspecotorilor judiciari se apreciaza in functie de urmatorii indicatori:
a) respectarea standardelor de conduita stabilie prin lege si Codul deotologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005;
b) sanciuni disciplinare irevocabile, aplicate in perioada supusa evaluarii;
c) impartialitatea.


Capitolul II - Indicatorii de evaluare a performantelor profesionale ale inspectorilor judiciari care ocupa functii de conducere


Art. 7
Activitatea desfasurata de inspectorii judiciare care ocupa functii de conducere se evalueaza in functie de urmatorii indicatori:

1. Capacitatea de conducere si organizare
a) capacitatea de organizare, previzionare si planificare a activitatilor;
b) repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor de serviciu;
c) organizarea eficienta a activitatii directiei pe care o conduce, gestionarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare, in raport cu atributiile legale;
d) respectarea dispozitiilor privind repartizarea aleatorie a lucrarilor;
e) gestionarea informtiilor;
f) rezolvarea cu celeritate a lucrarilor specifice activitatii de conducere;
g) monitorizarea activitatii inspectorilor judiciari in ceea ce priveste rezolvarea in termen a lucrarilor.

2. Capacitatea de control
a) capacitatea de idcentificare si inlaturare a deficientelor, prin masuri adecvate;
b) managementul situatiilor de criza;
c) verificarea periodica a activitatii directiei pe care o conduce.

3. Capacitatea de coordonare
a) capacitatea de organizare si motivare a personalului din subordine;
b) aptitudinea de valorificare a potentialului profesional al personalului din subordine.

4. Capacitatea decizionala si asumarea raspunderii
a) initiativa si promptitudinea in luarea deciziilor;
b) capacitatea de adaptare rapida;
c) asumarea raspunderii masurilor dispuse, inclusiv in cazul actelor de indisciplina;
d) disponibilitatea de delegare a atributiilor;
e) rezistenta la stres.

5. Comportamentul si comunicarea
a) comportamentul si comunicarea cu personalul din subordine, alte institutii si mass-media;
b) asigurarea accdesului la informatiile de interes public din cadrul Inspectiei Judiciare;
c) transparenta actului decizional;
d) obiectivitatea si impartialitatea in luarea deciziilor;
e) asigurarea unui climat de munca adecvat.

Art. 8
(1) Integritatea inspectorilor judiciari care ocupa functii de conducere se apreciaza in functie de indicatorii prevazuti la art. 6.
(2) Calitatea activitatii de executie a inspectorilor judiciari cu functii de conducere, in cazul in care a fost desfasurata si o astfel de activitate pe parcursul mandatului, este evaluata pe baza indicatorilor prevazuti la art. 5.
(3) In situatia in care inspectorul judiciar este evaluat atat pentru functia de executie, cat si pentru functia de conducere, in raportul de evaluare se acorda o singura nota la indicatorul "integritate".


Capitolul IV - Comisiile de evaluare


Art. 9
(1) Evaluarea activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se realizeaza de o comisie, constituita din inspectorul-sef si doi membri alesi de Adunarea generala a inspectorilor judiciari.
(2) Adunarea generala a inspectorilor judiciari este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din inspectorii judiciari in functie, iar hotararile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) In adunarea generala a inspectorilor judiciari sunt alesi si doi membri supleanti care participa la activitatea de evaluare in cazul imposibilitatii de exercitare a atributiilor de catre membrii titulari.
(4) Presedintele comisiei de evaluare este inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare.
(5) In situatiile de imposibilitate de exercitare a functiei de catre inspectorul-sef, din motive obiective, acesta este inlocuit de drept de inspectorul-sef adjunct.
(6) Evaluarea activitatii profesionale a membrilor comisiei de evaluare, cu exceptia inspectorului-sef si al inspectorului-sef adjunct, este realizata de o comisie formata din inspectorul-sef, inspectorul-sef adjunct si membrii supleanti.

Art. 10
(1) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii supleanti, sunt alesi de Adunarea generla a inspectorilor judiciari, in functie de urmatoarele criterii: pregatirea si experienta profesionala, recunoasterea reputatiei profesionale in cadrul colectivului si abilitatile de comunicare.
(2) Membrii comisiei de evaluare si membrii supleanti sunt alesi pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea realegerii o singura data.
(3) Comisia de evaluare functioneaza cu participarea tuturor membrilor si hotaraste cu majoritatea voturilor acestora.
(4) Culegerea datelor si informatiilor necesare evaluarii, precum si constatarile preliminare poti fi facute de catre oricare dintre membrii comisiei de evaluare.
(5) In cazul in care un membru al comisiei de evaluare se afla in imposibilitate de a executa atributiile de evaluator, din motive obiective, evaluarea se va efectua dupa inlocuirea acestuia cu membrul supleant.
(6) Exista incompatibilitae intre membrii comisiei de evaluare si inspectorul judiciar evaluat in urmatoarele situatii:
a) atunci cand unul dintre membrii comisiei de evaluare ese sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv, cu inspectorul judiciar evaluat;
b) cand exista sau a existat in periaoda de 5 ani inainte de evaluare un litigiu intre unul dintre membrii comisiei de evaluare si inspectorul judiciar evaluat.
(7) Daca un membru al comisiei de evaluare se afla intr-o situatie care, desi nu se incadreaza in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (6), este de natura sa ii afecteze obiectivitatea in evaluarea unui inspector judiciar, acesta are obligatia de a anunta de indata presedintele comisiei de evaluare.
(8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7) membrul comisiei de evaluare, care este incompatibil, este inlocuit de un membru supleant.


Capitolul V - Procedura de evaluare


Art. 11
Evaluarea inspectorilor judiciari se efectueaza anual, de regula in luna martie a anului urmator.

Art. 12
(1) Activitatea de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se desfasoara pe parcursul intregii perioade de un an.
(2) Comisia de evaluare intocmeste un dosar de evaluare pentru fiecare inspector judiciar, dosar care cuprinde procesul-verbal incheiat anual, raportul de evaluare final, precum si observatiile si obiectiunile inspectorului judiciar evaluat.

Art. 13
(1) Pentru fiecare inspector judiciar se intocmeste anual un proces-verbal in care se mentioneaza date privind eficienta, calitatea activitatii profesionale si integritatea.
(2) Pentru evaluarea calitatii lucrarilor inspectorilor judiciari, atat inspectorul judiciar evaluat, cat si comisia selectioneaza, fiecare, un numar de cel putin 10 lucrari apreciate ca relevante pentru activitatea desfasurata in anul pentru care se efectueaza evaluarea.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii comunica, la cererea comisiei de evaluare, datele din mapele profesionale ale inspectorilor judiciari, pe care aceasta le considera relevante pentru activitatea de evaluare.

Art. 14
Autoevaluarea reprezinta procesul prin care inspectorul judiciar formuleaza propriile aprecieri cu privire la activitatea desfasurata in perioada supusa evaluarii, acordand note motivate la fiecare indicator, aceasta avand rolul de a pregati inspectorul judiciar pentru un dialog constructiv cu membrii comisiei de evaluare, in cadrul interviului.

Art. 15
Interviul de evaluare reprezinta discutia purtata intre inspectorul judiciar si membrii comisiei de evaluare, atat cu privire la aspectele care nu au putut fi clarificate ca urmare a culegerii datelor si informatiilor necesare evaluarii, cat si cu privire la aspectele in legatura cu care inspectorul udiciar a formulat obiectiuni.

Art. 16
(1) Raportul de evaluare a activitatii profesionale are caracter confidential, se intocmese separat pentru fiecare inspector judiciar, pe baza proceselor-verbale anuale, dupa care se comunica celui evaluat.
(2) Raportul de evaluare cuprinde descrierea activitatilor desfasurate de comisia de evaluare, fisa de evaluare, eventualele recomandari facute inspectorului judiciar evaluat si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul se comunica inspectorului judiciar, unul se pastreaza la dosarul de evaluare, iar unul se ataseaza la mapa profesionala.
(3) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a inspectorului judiciar se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator".
(4) Inainte de intocmirea raportului final de evaluare, comisia intocmeste un proiect de raport care se comunica inspectorului judiciar, acesta avand dreptul de a formula obiectiuni, in termen de 15 zile de la primirea proiectului.
(5) Observatiile si obiectiunile se depun la comisia de evaluare care se pronunta asupra acestora in termen de 15 zile. In situatia in care observatiile sau obiectiunile inspectorului judiciar se admit, se fac modificarile corespunzatoare in cuprinsul raportului de evaluare.

Art. 17
(1) Fiecare indicator se noteaza cu note cuprinse intre 1 si 10, iar fiecare nota acordata se motiveaza, facandu-se, daca este cazul, recomandarile necesare.
(2) In cazul in care exista subindicatori, nota acordata la indicatorul respectiv reprezinta media aritmetica a notelor acordate la subindicatorii corespunzatori acestui criteriu.
(3) Nota obtinuta de inspectorul judiciar evaluat la fiecare criteriu de evaluare reprezinta media aritmetica a notelor acordate la indicatorii corespunzatori acestui criteriu.
(4) Calificativul se acorda in functie de media aritmetica a notelor obtinute de inspectoul judiciar evaluat la fiecare criteriu de evaluare, asfel:
 • de la 9 (inclusiv) la 10 calificativul "Foarte bine";
 • de la 7 (inclusiv) la 9 calificativul "Bine";
 • de la 5 (inclusiv) la 7 calificativul "Satisfacator";
 • sub nota 5 calificativul "Nesatisfacator".

  Art. 18
  (1) Inspectorii judiciari nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturi in termen de 30 de zile de la comunicare.
  (2) Contestatia se depune la presedintele comisiei de evaluare, care in cursul aceleiasi zile o transmite sectiei competente din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, impreuna cu raportul de evaluare, insotit de copii ale documentelor avute in vedere la evaluare si punctul de vedere al comisiei cu privire la contestatia formulata.
  (3) Pentru solutionarea contestatiei sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-sef sau inspectorului judiciar evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat ese obligatorie.
  (4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conforma rt. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republciata, in termen de 5 zile de la comunicare.
  (5) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive si irevocabile.

  Art. 19
  Inspectorul judiciar care primeste calificativul "Nesatisfacator" sau de doua ori consecutiv calificativul "Satisfacator" este revocat din functia de inspector judiciar.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  23 useri online

  Useri autentificati: