DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2355/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 1 august 2013

MINISTERUL CULTURII

In baza dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul culturii emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele metodologice privind organizarea si functionarea comisiilor, procedura de selectie a programelor, proiectelor si actiunilor culturale in vederea acordarii de finantari nerambursabile din Fondul Cultural National, precum si de solutionare a contestatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Finantarea nerambursabila se acorda numai in conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii, in cuantum de cel putin 10% din costul total al programelor, proiectelor si actiunilor culturale, denumite in continuare proiecte culturale."

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru a participa la selectia de oferte, solicitantii trebuie sa depuna documentatia de solicitare a finantarii. Acelasi solicitant poate depune maximum 3 oferte culturale in cadrul unei sesiuni de finantare."

3. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera g) se introduc cinci noi litere, literele h)-l), cu urmatorul cuprins:

"h) certificatul de inscriere sau alte acte doveditoare ale dobandirii pesoanlitatii juridice (copie);
i) certificat de inregistrare fiscala (copie);
j) actul constitutiv, statutul si actele doveditoare ale sediului actual, precum si actele aditionale, dupa caz;
k) actele din care sa rezulte titlul cu care sunt folosite spatiile, in cazul in care proiectul cultural nu se organizeaza la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intentie sau declaratie de parteneriat);

l) documentatia privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus (oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natura, necesare realizarii proiectului cultural propus, precum si alte asemenea documente)."

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele prevazute la lit. c)-l) se scaneaza si se salveaza, conform pasilor operationali ai aplicatiei online, prezentati in ghidul solicitantului, intocmit de catre Administratia Fondului Cultural National."

5. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi depuse doar de solicitantii care nu au mai primit finantari nerambursabile de la Fondul Cultural National. Solicitantii cre au beneficiat de finantari din Fondul Cultural National vor depune doar actele aditionale prevazute la alin. (1) lit. h)-j), intervenite in intervalul scurs de la data ultimei finantari nerambursabile acordate."

6. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatea finantatoare are obligatia de a verifica depunerea de catre solicitanti a documentelor prevazute la alin. (1)."

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Vor fi supuse evaluarii numai ofertele care contin toate documentele prevazute la art. 6 si respecta termenele si conditiile de participare stabilite prin anuntul public al selectiei."

8. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Solicitrile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 sunt evaluate pe baza criteriilor si punctajelor cuprinse in Grila de evaluare a proiectelor culturale, stabilita in conformitate cu strategia si prioritatile de finantare din Fondul Cultural National, aprobate de Consiliul Administratiei.
(2) Grila de evaluare este disponibila simultan cu anuntul public aferent fiecarei selectii de oferte, prin accesarea adresei: www.afcn.ro"

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Membrii comisiilor de selectie sunt desemnati de Consiliul Administratiei Fondului Cultural National, pe baza autopropunerilor sau a propunerilor formulate in scris de catre operatorii culturali, care desfasoara activitati legate de ariile tematice pentru care sunt acordate finantari in sesiunea respectiva.
(2) Propunerile formulate potrivit dispozitiilor alin. (1) vor avea in vedere specialisti din domeniile de referinta, cu o experienta de minimum 3 ani de practica, si vor fi insotite de un curriculum vitae al persoanei propuse pentru a face parte din comisiile de selectie, precum si de Formularul de candidatura pentru inscrierea in baza de date pentru experti independenti.
(3) Fiecare membru al comisiei de selectie va semna la inceputul sesiunii o declaratie de impartialitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural, care solicita finantare nerambursabila din Fondul Cultural National, nu poate detine calitatea de membru al comisiei de selectie desemnate pentru aria tematica la care aplica respectivul operator cultural.
(4) In situatia in care, in cursul procedurii de selectie, un membru al comisiei de selectie constata ca are un interes patrimonial in legatura cu una dintre ofertele culturale inaintate comisiei din care face parte, acesta are obligatia sa declare imediat acest lucru si sa se retraga de la lucrarile comisiei de selectie respective. Pentru aceleasi motive, precum si pentru interventia cazului de incompatibilitate prevazute la alin. (3), masura retragerii calitatii de membru in respectiva comisie de selectie poate fi propusa Consiliului Administratiei de catre secretariatul Administratiei Fondului Cultural National."

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Comisiile de selectie sunt formate din minimum 3 membri avand calitatea de experti independenti, fiind numiti pentru fiecare sesiune de finantare. In componenta acestor comisii pot intra si membri supleanti, desemnati a-i inlocui pe titulari, in cazul in care, din motive obiective, acestia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor culturale.
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor de selectie, membrii acestora sunt remunerati in baza unor contracte civile incheiate, in conditiile legii.
(3) Remuneratia prevazuta la alin. (2) se stabileste prin decizie a conducatorului Administratiei Fondului Cultural National.
(4) Secretariatul fiecarei comisii de selectie este asigurat de Administratia Fondului Cultural National, care asigura si convocarea membrilor acestora, conform prevederilor art. 13 alin. (3).
(5) Componenta nominala a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupa incheierea sesiunii de selectie."

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Documentatia prevazuta la art. 6 este verificata de catre secretariatul comisiilor de selectie, inclusiv sub aspectul respectarii conditiilor de participare si din punct de vedere al eligibilitatii cheltuielilor prevazute in formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli.
(2) Nu vor participa la etapa de evaluare solicitarile de finantare care nu respecta prevederile art. 7.
(3) Lista ofertelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativa, precum si lista ofertelor culturale retinute spre evaluare, cuprinzand si sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se publica pe adresa www.afcn.ro, la termenul prevazut in calendarul selectiei din cuprinsul anuntului public."

12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Fiecare oferta culturala va fi analizata de 3 membri ai comisiei de selectie si notata potrivit dispozitiilor art. 8.
(2) Pentru fiecare oferta vor fi intocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevazute la art. 8 si vor include observatiile si justificarile expertilor pentru punctajul acordat.
(3) Membrii comisiilor de selectie au obligatia de a comunica, inclusiv prin curierat rapid, grilele si rapoartele de evaluare intocmite, in original, secretariatului Administratiei Fondului Cultural National, cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei convocate pentru stabilirea ierarhiei ofertelor culturale, precum si a cuantumului finantarii acordate pentru fiecare dintre acestea.
(4) Dupa comunicarea documentelor de evaluare este interzisa modificarea punctajelor acordate ofertelor culturale, cu exceptia celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comuna.
(5) In situatia in care se constata diferente mai mari de 20 de puncte intre punctajele totale acordate pentru aceeasi oferta, in cadrul sedintei prevazute la alin. (3), se convoaca o reuniune de reevaluare comuna a ofertei in cauza.
(6) In cazul in care, in urma reuniunii de reevaluare, diferenta intre punctaje nu se reduce, oferta culturala in referinta va fi supusa unei noi evaluari, realizata de o noua comisie.
(7) In cazul in care, din motive obiective, expertul convocat pentru o reuniune de reevaluare comuna, conform alin. (4), nu poate fi prezent, acesta trebuie sa asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare (de exemplu, teleconferinta).
(8) Pentru a preintampina interventia unui caz fortuit sau de forta majora, de natura a impiedica desfasurarea reuniunii de reevaluare comuna, conform alin. (7), Administratia Fondului Cultural National poate convoca din oficiu membri supleanti din cadrul fiecarei comisii de selectie.
(9) Modalitatea de desfasurare a sedintelor prevazute la alin. (3) si (5) este prevazuta in regulamentul intern al comisiilor de selectie, aprobat prin decizie a conducatorului Administratiei Fondului Cultural National."

13. La articolul 14 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) in cazul ofertelor culturale care sunt pozitionate ultimele in ierarhia proiectelor culturale selectate la fiecare arie tematica, totalizand punctaje identice, ale caror cheltuieli totale sunt justificate si respecta reglementarile stabilite de lege si prin anuntul public, dar pentru care nu mai exista fonduri suficiente pentru acoperirea integrala a finantarii solicitate, conform lit. a), solicitantii au posibilitatea de a adapta propiectul propus pentru a se incadra in suma rezultata in urma aplicarii formulei mediei ponderate, calculata in raport cu diferenta consemnata dupa totalizarea finantarilor deja alocate in cadrul respectivei arii tematice si din sumele solicitate sau de a renunta la finantare."

14. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Administratia Fondului Cultural National va cere solicitantilor ale caror proiecte au fost selectionate in prima etapa de selectie completarea documentatiei, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, cu urmatoarele:
a) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie ale exercitiului financiar precedent, inregistrate la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti; bilantul contabil sau, in cazul entitatilor care organizeaza contabilitatea in partida simpla, decizia finala de impunere (cu exceptia operatorilor culturali infiintati in anul respectiv);
b) certificat de atestare fiscala;
c) dovada existentei altor surse de finantare proprii sau atrase, care se transmit prin posta intr-un exemplar, astfel:
- declaratii pe propria raspundere ale solicitantului privind contributia proprie sau atrasa, insotite de extrase de cont bancar, dupa caz;
- contracte de sponsorizare;
- scrisori de intentie, dupa caz;
- alte forme de sprijin financiar din partea unor terti;
d) documente privind eventualele parteneriate, in vederea realizarii proiectului cultural pentru care se solicita finantare."

15. La articolul 16, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea finantarii nerambursabile proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:
- contin documentele prevazute la art. 15;
- respecta termenul de depunere a documentatiei prevazut la art. 15.
(2) Lista proiectelor care nu indeplinesc aceste conditii si sunt considerate neeligibile pentru acordarea finantarii nerambursabile va fi publicata pe site-ul autoritatii finantatoare.
(3) Proiectele sunt considerate neeligibile in situatia in care documentele sunt incomplete si/sau din continutul lor rezulta faptul ca solicitantul nu indeplineste conditiile de participare anuntate de Administratia Fondului Cultural National."

16. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care in urma analizei prevazute la art. 16 sunt declarate neeligibile pentru acordarea finantarii unul sau mai multe dosare ori se inregistreaza declaratii de renuntare la finantarea nerambursabila, suma ramasa disponibila se va distribui, cu prioritate, solicitantilor prevazuti la art. 14 alin. (1) lit. c) sau d), dupa caz. In caz contrar, solicitantii care intrunesc punctajul imediat urmator in ordine descrescatoare vor fi contactati pentru indeplinirea procedurilor prevazute la art. 15."

17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Solicitantii nemultumiti de modul de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei de oferte pot depune contestatie in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data publicarii listei finale.
(2) In vederea elaborarii contestatiei pot fi solicitate rapoartele si grilele de evaluare corespunzatoare ofertei culturale intocmitet conform prevederilor art. 13, care vor fi puse la dispozitie de catre Secretariatul Administratiei Fondului Cultural National, cu respectarea confidentialitatii identitatii evaluatorilor, in scris, pe fax sau prin posta electronica.
(3) Contestatiile vor fi solutionate de comisii special constituite in acest scop, formate din experti independenti, in conformitate cu prevederile art. 10, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
(4) Membrii comisiilor special constituite sunt desemnati de catre Consiliul Administratiei Fondului Cultural National. Componenta nominala a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupa incheierea sesiunii de selectie.
(5) In componenta unei comisii de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membri care au facut parte din comisia de selectie aferenta ariei tematice respective.
(6) Membrii comisiilor de solutionare a contestatiilor vor analiza aspectele invocate de catre contestatori, coroborate cu informtiile cuprinse in rapoartele si grilele de evaluare intocmite pentru respectivele oferte culturale de catre membrii comisiilor de selectie, si vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privinde organizarea si desfasurarea selectiei de oferte.
(7) Secretariatul fiecarei comisii de solutionare a contestatiilor este asigurat de Administratia Fondului Cultural National, care asigura si convocarea membrilor acestora.
(8) Pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiilor de solutionare a contestatiilor, membrii acestora sunt remunerati in baza unor contracte civile, in conditiile legii. Remuneratia se stabileste prin decizie a conducatorului Administratiei Fondului Cultural National.
(9) Rezultatele finale ale selectiei de oferte, dupa solutionarea contestatiilor depuse, vor fi facute publice, prin publicarea pe adresa www.afcn.ro"

Art. II.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: