DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 6165 si ale art. 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 21 iulie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In baza art. 6165 si 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 6165 si ale art. 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se abroga.

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In vederea aprobarii organizatiilor de stat sau a altor organizatii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de taxe vamale in baza prevederilor art. 6165 sau 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, denumit in continuare Regulament, in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie cate o comisie pentru aprobarea desfasurarii activitatilor de import numai pentru bunurile importate in conditiile art. 6165 sau 7480 din Regulament, comisie formata din:
 • presedinte director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;
 • membru director adjunct executiv cu atributii in colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef administratie, adjunct al administratiei finantelor publice de sector;
 • membru sef serviciu/birou juridic.

  3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3
  (1) Organizatia solicitanta va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, semnata de reprezentantul sau legal, in care se vor mentiona: denumirea, sediul social, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicita aprobarea, insotita de urmatoarele documente:
  a) actul de infiintare (copie);
  b) statutul, dupa caz (copie);
  c) codul de identificare fiscala (copie);
  d) certificat de atestare fiscala, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte ca nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.
  (2) Odata cu cererea prevazuta la alin. (1), organizatia importatoare de marfuri care intra sub incidenta prevederilor art. 74 din Regulament depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o declaratie scrisa, prin care se angajeaza ca va achita taxele vamale in cazul in care Comisia Europeana nu aproba scutirea.
  (3) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobarii. Decizia, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, va fi semnata de presedintele comisiei si va fi comunicata solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
  (4) Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata organizatiei solicitante de catre comisie.
  (5) In caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivata in fapt si in drept.

  4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4
  Aprobarea se acorda numai pentru bunurile importate in conditiile art. 6165 sau 7480 din Regulament.

  5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  Autoritatea vamala va solicita originalul deciziei de aprobare, va mentiona pe verso numarul si data declaratiei vamale de punere in libera circulatie si va retine o copie.
  Scutirea de taxe vamale se acorda dupa verificarea indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege.

  6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6
  Organizatiile care au primit decizia de aprobare transmit directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv administratiei finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfasurata in baza aprobarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

  7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 6^1
  Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea organizatiei solicitante. Decizia corectata se comunica organizatiei solicitante, potrivit legii.

  8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7
  (1) In situatia constatarii de catre organele cu atributii de control a nerespectarii prevederilor Regulamentului si procedurii de aplicare a dispozitiilor art. 6165 si 7480 din Regulament, acestea solicita comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicata atat organizatiei solicitante, cat si autoritatii vamale, in vederea incasarii taxelor vamale aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.
  (2) Decizia de revocare poate fi atacata pe calea contenciosului administrativ, conform dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8
  Organele cu atributii de control fiscal vor efectua verificari la entitatile care au beneficiat de aprobare, cel putin o data pe an, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.

  10. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la procedura)


  Denumirea organizatiei .................................
  Codul fiscal ...........................................
  Adresa ...............................................
  Telefon ............................................
  Nr. de inregistrare .................................

  CERERE

  In conformitate cu prevederile art. 6165 sau 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009
  al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
  ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor
  art. 6165 si ale art. 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009
  de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificarile si completarile ulterioare, si
  in baza documentatiei anexate, solicitam aprobarea pentru desfasurarea activitatilor de import numai
  pentru bunurile importate in conditiile art. 6165 sau 7480 din Regulament.

  Reprezentantul legal al organizatiei,
  .......................................
  (numele si prenumele)
  ......................................
  (semnatura si stampila)
  Data .....................


  ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la procedura)


  MINISTERUL FINAN?ELOR PUBLICE
  Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ....................
  Administratia Finantelor Publice a Sectorului .........................
  Comisia pentru aprobarea desfasurarii activitatilor de import
  numai pentru bunurile importate in conditiile art. 6165
  sau 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009

  DECIZIA
  Nr. ...... din ...........

  In conformitate cu prevederile art. 6165 sau 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009
  al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale si
  ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor
  art. 6165 si ale art. 7480 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009
  de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe
  baza documentatiei depuse si inregistrate sub nr. ........................, se aproba desfasurarea activitatii de import numai pentru bunurile importate in conditiile art. 6165 sau 7480 din Regulament de catre
  organizatia ......................., cu sediul social in localitatea ........................, str. ................................ nr. ........,
  codul fiscal .............., telefon ................., reprezentata legal de catre ...................................................... .

  (numele si prenumele)
  Presedinte,
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  17 useri online

  Useri autentificati: