DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2206/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 2 decembrie 2014

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

Art. I
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru subprogramul prevazut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraselor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum si unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, constituite in conditiile legii, pentru investitiile realizate prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara, reprezentate de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraselor, inclusiv pentru satele componente ale acestora."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Obiectivele de investitii din cadrul Programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, sau in administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

3. La articolul 5, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor sanitare;".

4. La articolul 5, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
"l) constructia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltata de autoritatile publice locale ca instrument de punere in valoare a potentialului turistic local, pentru obiectivele de investitii aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in administrarea acestora."

5. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) lucrari pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apa, constand in: frontul de captare a apei, inclusiv instalatiile de pompare pana la statia de clorinare, conductele de aductiune, statia de clorinare si/sau tratare a apei, rezervorul de inmagazinare a apei potabile, statiile de pompare si repompare intre componentele tehnologice si de la acestea in retelele de distributie, retelele de distributie, anexele administrative si imprejmuirile, bransamente pana la limita de proprietate;".

6. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniile specifice prevazute la art. 5 lit. c), d) si g) care se finanteaza sunt lucrari de construire, reparatii capitale, transformari, consolidari, modificari, extinderi, reabilitari, modernizari si reabilitare termica a constructiilor aferente obiectivelor de investitii propuse, precum si dotarea acestora, dupa caz."

7. La articolul 6 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) amenajarea acostamentelor, inclusiv cai de acces pietonale si trotuare in interiorul localitatilor;".

8. La articolul 6, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu urmatorul cuprins:

"(10) Categoriile de lucrari pentru obiectivele de investitii din domeniile specifice prevazute la art. 5 lit. l) care se finanteaza sunt lucrari de construire, transformari, consolidari, amenajari, modificari, extinderi, reabilitari, modernizari a constructiilor si instalatiilor aferente obiectivelor de investitii propuse, infiintari/amenajari de infrastructura turistica.
(11) In cadrul domeniului specific prevazut la art. 5 lit. c) se finanteaza inclusiv dotarea, ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar, si anume achizitia de echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente.
(12) In cadrul domeniului specific prevazut la art. 5 lit. d) se finanteaza inclusiv dotarea, ca activitate independenta, a unitatilor sanitare, si anume achizitia de echipamente medicale si mobilier specific medical, alte categorii de echipamente si dotari independente."


9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cadrul domeniului specific prevazut la art. 5 lit. c) si d) pentru dotarea, ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare intocmita conform modelului prevazut in anexele nr. 1^1 si 1^2."

10. La articolul 8, partea dispozitiva a alineatului (1) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investitii noi, precum si obiectivelor de investitii in continuare prevazute la art. 10 alin. (1^1) care se pot finanta prin Program de la bugetul de stat si de la bugetul local, care sunt definite conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, sunt:
......
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect tehnic si detalii de executie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008;".

11. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru dotarea, ca activitate independenta, a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor sanitare, beneficiarii transmit in copie conforma cu originalul contractul de achizitie, factura fiscala, proces-verbal de receptie, proces-verbal de punere in functiune, certificate de conformitate, dupa caz."

12. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 3 alin. (1) si (2), cu exceptia subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligatia de a transmite spre informare consiliilor judetene documentele prevazute la alin. (1)."

13. La articolul 18, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Beneficiarii, cu exceptia reprezentantilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligatia sa transmita consiliilor judetene toate documentele necesare monitorizarii si finantarii prin Program a obiectivelor de investitii, raspunzand de realitatea, exactitatea si legalitatea acestora."

14. La articolul 18, dupa alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^3) Autoritatile administratiei publice locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit trimestrial Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice stadiul obiectivelor de investitii incluse in Program, conform modelului prevazut in anexa nr. 6."

15. Dupa anexa nr. 1 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 1^1 si 1^2, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1^1 la normele metodologice)


NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea si oportunitatea finantarii dotarii cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru .....................................................

Unitatea de invatamant preuniversitar (denumire, prezentarea activitatii specifice, alte date relevante)
....................................................................
.....................................................................
Obiectul solicitarii
......................................................................
....................................................................
Justificarea necesitatii si oportunitatii finantarii achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente.
Necesitatea (scurta prezentare privind situatia existenta, deficiente majore ale situatiei actuale, asteptari si prognoze pe termen mediu si lung, din care sa rezulte necesitatea, existenta personalului didactic de specialitate care sa asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finantare)
........................................................................
..........................................................................
Oportunitatea (asigurarea calitatii serviciilor de educatie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente)
.......................................................................
.....................................................................
Fondurile solicitate (valoarea totala estimata, exprimata in lei cu TVA inclus, din care solicitata pentru anul in curs)
............................................................................
Fondurile alocate cu destinatii similare pe ultimii 3 ani, dupa caz
................................................................
Documente justificative atasate notei de fundamentare (in copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achizitiei solicitate, respectiv hotarare de consiliu local/judetean si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al unitatii de invatamant preuniversitar ca nu beneficiaza de finantare din alte surse de finantare legal constituite pentru achizitia solicitata)
...................................................................

Beneficiar,
Unitatea administrativ-teritoriala .....................................
Primar/Presedintele consiliului judetean .....................................
Numele si prenumele ................................................
Semnatura ...........................................

Reprezentant legal al unitatii de invatamant preuniversitar,
Numele si prenumele .............................................
Semnatura .................................


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 1^2 la normele metodologice)


NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea si oportunitatea finantarii dotarii cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si dotari independente pentru ...............................................

Unitatea sanitara (denumire, prezentarea activitatii specifice, alte date relevante)
.......................................................................
......................................................................
Obiectul solicitarii
...................................................................
......................................................................
Justificarea necesitatii si oportunitatii finantarii achizitionarii de echipamente medicale si mobilier specific medical, alte categorii de echipamente si dotari independente
Necesitatea (scurta prezentare privind situatia existenta, deficiente majore ale situatiei actuale, asteptari si prognoze pe termen mediu si lung, din care sa rezulte necesitatea, existenta personalului medical de specialitate care sa asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finantare)
.........................................................................
.........................................................................
Oportunitatea (asigurarea calitatii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea unitatilor sanitare cu echipamente medicale si/sau cu alte categorii de echipamente si dotari independente)
................................................................................
Fondurile solicitate (valoarea totala estimata exprimata in lei cu TVA inclus, din care solicitata pentru anul in curs, dupa caz)
...............................................................................
Fondurile alocate cu destinatii similare pe ultimii 3 ani, dupa caz
.............................................................................
...........................................................................
Documente justificative atasate notei de fundamentare (in copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achizitiei solicitate, respectiv hotarare de consiliu local/judetean si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al unitatii sanitare ca nu beneficiaza de finantare din alte surse de finantare legal constituite pentru achizitia solicitata)
......................................................................

Beneficiar,
Unitatea administrativ-teritoriala ........................................
Primar/Presedintele consiliului judetean .....................................
Numele si prenumele ..............................
Semnatura ...............................

Reprezentant legal al unitatii sanitare,
Numele si prenumele ................................
Semnatura ..................................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
OG 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea politiei locale nr. 155/2010. Ordonanta 7/2015
HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
HG 367/2014 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in domeniul dezvoltarii, semnat la Bucuresti la 28 august 2013. Hotararea 367/2014
OUG 30/2014 privind modificarea si completarea OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala. Ordonanta de urgenta 30/2014
Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
Ordin 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea in strainatate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si p
OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013
OG 22/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta 22/2013
Legea 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege nr. 186/2013
HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013
OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
HG 945/2012 pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Curierul Fiscal, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: