DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuiaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 24 februarie 2015

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. IV alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale, precum si a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - PROCEDURA de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia


Art. 1
(1) Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare;
c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul productiei aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale.
(2) Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, intocmite, dupa caz, de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta si/sau de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si/sau de catre comisiile locale alcatuite din specialisti pentru evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

(3) In scopul determinarii impozitului pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie anulat, organul fiscal competent determina gradul de calamitate, precum si impozitul pe venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale, potrivit prevederilor alin. (4) si (5).
(4) In situatia in care contribuabilul a realizat productia aferenta unei grupe de produse vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate in tabelul prevazut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in mai multe locuri situate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale ori pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevazut la alin. (1) lit. c) se stabileste de organul fiscal competent astfel:
a) in cazul produselor vegetale, ca raport intre suma suprafetelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu exceptia celor pentru care exista incheiata polita de asigurare, si totalul suprafetelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ si plantatiile viticole, pomicole, arbustii fructiferi si altele asemenea;
b) in cazul grupelor de produse animale, ca raport intre numarul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu exceptia celor pentru care exista incheiata polita de asigurare, si numarul total de animale aferente respectivei grupe d eanimale.
(5) Impozitul pe venitul din activitati agricole aferent fiecarei grupe de produse vegetale/animale se determina potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul din activitati agricole prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand informatiile din declaratia depusa de contribuabil.
(6) Impozitul pe venitul din activitati agricole ce urmeaza sa fie anulat se stabileste prin aplicarea gradului de calamitate determinat potrivit alin. (2) sau (4), dupa caz, la impozitul pe venitul anual stabilit potrivit alin. (5).

Art. 2
(1) Facilitatea prevazuta la art. 1 se aproba de organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
(2) Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.

Art. 3
(1) Pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 1, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicita anularea impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
(2) Cererea de anulare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale contribuabilului;
b) numarul si data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013;
c) numarul si data deciziei prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul 2013.
(3) La cererea de anulare se anexeaza urmatoarele documente:
a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezulta gradul de calamitate sau alte documente justificative, daca este cazul;
b) declaratie pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa faptul ca pentru productia agricola calamitata nu au fost incheiate polite d easigurare.
(4) Cererea poate fi depusa la organul fiscal competent prin orice modalitate prevazuta de Codul de procedura fiscala.

Art. 4
(1) In situatia in care activitatea agricola se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luata in evidenta fiscala.
(2) In termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum si informatiile necesare solutionarii acesteia, organului fiscal competent potrivit art. 2 alin. (2).

Art. 5
(1) Dupa primirea cererii de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia organul fiscal competent procedeaza la verificarea acesteia.
(2) In cazul in care organul fiscal competent constata ca procesul-verbal de constatare a pagubelor produse nu contine toate elementele necesare determinarii gradului de calamitate potrivit art. 1, acesta solicita informatii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal si/sau de la contribuabil.
(3) Ori de cate ori este necesar, organul fiscal competent poate solicita informatii si de la alte autoritati publice sau de la societatile emitente ale politelor de asigurare.
(4) Cererea de anulare se solutioneaza in termenul prevazut la art. 70 din Codul de procedura fiscala.
(5) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1, organul fiscal competent emite decizie de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhivesaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
(6) Contribuabilii care au efectuat plata creantelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate. In acest caz, prevederile art. 117 din Codul de procedura fiscala, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 6
In situatia in care, dupa administrarea mijloacelor de proba, inclusiv dupa obtinerea informatiilor solicitate potrivit art. 5 alin. (2) si (3), organul fiscal competent constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 sau informatiile detinute nu sunt de natura a dovedi indeplinirea conditiilor necesare anularii impozitului pe venitul din activitati agricole, acesta emite decizie de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia, in doua exemplre, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 7
Comunicarea actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se efectueaza potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Art. 8
Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formla contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.


Anexa nr. 1 la procedura


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala1 ............................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ....................................
Nr. ..................../................................

DECIZIE
de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia

Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele si prenumele .......................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................
Codul de identificare fiscala2 ...........................................
In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale, precum si al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere:
- cererea dumneavoastra nr. ............. din data de ..........................., inregistrata la organul fiscal sub nr. ............ din data de ...........................;
- decizia de impunere nr. ............. din data de .......................;
- decizia privind obligatiile fiscale accesorii nr. ............. din data de ..................,
luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014, se anuleaza urmatoarele creante fiscale:

Tipul creantei3 Suma Data anularii
TOTAL:

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se poate depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ..................................
Semnatura si stampila untitatii fiscale ........................

Numar de operator de date cu caracter personal: .............................
----------
1 Se vor trece denumirea si adresa organului fiscal emitent al deciziei, precum si sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare.
2 Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.
3 Se precizeaza denumirea creantei fiscale (impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013, obligatiile fiscale accesorii aferente acestuia).


Anexa nr. 2 la procedura


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala1 ...........................................................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
Nr. ............./..............................

DECIZIE
de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia

Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele si prenumele ....................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................
Codul de identificare fiscala2 .............................................................
In temeiul prevederilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale, precum si al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere cererea dumneavoastra nr. ..................... din data de ........................, inregistrata la organul fiscal sub nr. ................. din data de ........................,
luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2014, respectiv .............................................................................
se respinge cererea de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducatorul unitatii fiscale,
Numele si prenumele ............................................
Semnatura si stampila unitatii fiscale ..............................

Numar operator de date cu caracter personal: ......................
---------
1 Se vor trece denumirea si adresa organului fiscal emitent al deciziei, precum si sigla conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare.
2 Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc.