DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1952/2010 privind modificarea si completarea Ordinului 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15 decembrie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Avand in vedere prevederile:
 • art. 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 44 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici, in temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 lit. c) si d) si art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

  Art. I
  Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  (1) Se aproba formatul standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile ALocate in scopul Instruirii functionarilor publici, denumit in continuare format standard, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul Ordin.
  (2) Se aproba lista cuprinzand domeniile de perfectionare profesionala si Tematicile programelor de perfectionare profesionala sistematizate, la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autoritatile si institutiile publice centrale si locale, precum si codificarea regiunilor si a judetelor, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
  (3) Se aproba instructiunile de completare si transmitere a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici, prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin."

  2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) In vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor privitoare la completarea corecta si in termenele solicitate a formatului standard, la solicitarea persoanelor interesate, Agentia poate acorda asistenta de specialitate si coordonare metodologica."

  3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publica transmit datele si informatiile in format electronic, intr-un singur document atasat, la adresa de e-mail mentionata la alin. (3), numai in format Excel, cu caractere Times New Roman, corp 12, fara diacritice, fara sublinieri sau prescurtari."

  4. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

  5. Dupa anexa se introduc doua noi anexe, anexele nr. 2 si 3, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 2 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexele nr. 1 si 2
 • Anexa 1: Formatul standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici
 • Anexa 2: Lista cuprinzand domeniile de perfectionare profesionala si tematicile programelor de perfectionare profesionala sistematizate, la nivelul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor formulate de autoritatile si institutiile publice centrale si locale, precum si codificarea regiunilor si a judetelor

  Anexele 1 si 2 - click


  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 13.601/2008) - Instructiuni de completare si transmitere a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici


  Sectiunea 1 - Scopul instructiunilor si responsabilitati ale autoritatilor si institutiilor publice in implementarea acestora


  Art. 1
  Scopul prezentelor instructiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementari unitare aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, coordonarea metodologica necesara pentru completarea si transmiterea formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici, denumit in continuare format standard, prevazut in anexa nr. 1 la ordin.

  Art. 2
  Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice implicate in procesul de raportare desemneaza persoana/persoanele responsabila/responsabile de aplicarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea formatului standard si de transmitere a acestuia in conditiile si in termenele prevazute in ordin.

  Art. 3
  Completarea, transmiterea si actualizarea formatului standard se fac cu respectarea prezentelor instructiuni, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.

  Art. 4
  (1) Formatul standard se completeaza numai in format Excel, conform modelului de raportare prevazut in anexa nr. 1 la ordin si postat pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea "Materiale utile", subsectiunea "Formate de raportare".
  (2) Formatul standard contine un tabel (foaie de lucru) care se completeaza cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite, potrivit alin. (3)—(5).
  (3) Utilizatorii au acces numai la campurile de culoare gri. Celelalte campuri sunt blocate si protejate.
  (4) Fiecare camp al tabelului afiseaza in momentul selectarii un mesaj electronic care contine indrumari metodologice de completare si se refera la principalele dispozitii speciale despre modul de completare a campului respectiv.
  (5) Campurile evidentiate prin culoare gri se completeaza cu cifre sau litere, dupa caz. Este obligatorie completarea campurilor referitoare la numarul de functionari publici propusi a fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare profesionala si intr-o tematica specifica acestuia. In dreptul domeniului/tematicii de perfectionare pentru care exista optiuni de instruire se inscrie numarul de functionari publici propusi a fi instruiti, insa in dreptul domeniilor/tematicilor de perfectionare pentru care nu exista optiuni formulate se va inscrie cifra 0. Inscrierea cifrei 0 este necesara pentru a permite utilizarea formulelor si prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agentie.

  Art. 5
  Transmiterea formatului standard completat se face ca atasament al unui singur e-mail trimis de ordonatorii principali de credite la adresa de e-mail (perfectionare@anfp.gov.ro).

  SECTIUNEA 2 - Reguli de completare si transmitere a formatului standard


  Art. 6
  Datele si informatiile cuprinse in formatul standard se refera la anul pentru care acesta se completeaza la nivelul autoritatilor si institutiilor publice si se transmite Agentiei, in conditiile stabilite in ordin.

  Art. 7
  (1) Formatul standard contine un tabel (foaie de lucru) identificabil pe baza titlului, denumit "Format standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici", si alte 3 tabele identificabile pe baza denumirii, in foi de lucru distincte: "Regiuni", "Judete", "Domenii de perfectionare profesionala si tematici", prevazute in anexa nr. 2 la ordin. Titlul fiecarui tabel reflecta in sinteza obiectul datelor si informatiilor la care se refera.
  (2) In tabelul "Domenii de perfectionare profesionala si tematici" se va completa numarul functionarilor publici propusi a fi instruiti in domeniile de perfectionare mentionate, defalcat pe fiecare tematica de perfectionare prezentata in anexa nr. 2 la ordin. Pe baza unui calcul matematic, care va avea in vedere numarul functionarilor publici care vor fi instruiti in domeniile de perfectionare profesionala, defalcat pe tematici de perfectionare, raportat la numarul functionarilor publici care vor fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare, se va obtine o pondere, care va reprezenta ponderea optiunilor de instruire formulate, pe tipuri de tematici de perfectionare profesionala, la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale.

  Art. 8
  In formatul standard se completeaza numai campurile de culoare gri, dupa cum urmeaza:
  a) campul "Cod regiune": se va specifica codul regiunii, care se ia din tabelul (foaia de lucru) "Regiuni";
  b) campul "Cod judet": se va specifica codul judetului, care se ia din tabelul (foaia de lucru) "Judete";
  c) campul "Institutia": se va preciza denumirea institutiei sau a autoritatii publice;
  d) campul "Numele, prenumele si functia detinuta de persoana numita in conditiile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici": se va (vor) mentiona persoana (persoanele) desemnata(e) in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 15 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008;
  e) campul "Telefon": se va completa cu numarul de telefon al autoritatii sau institutiei publice raportoare;
  f) campul "E-mail": se va completa cu adresa de e-mail a autoritatii sau institutiei publice raportoare/a persoanei desemnate in conditiile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008;
  g) campul "Informatii privind avizul comisiei paritare": se va mentiona tipul avizului acordat de comisia paritara conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, cu modificarile ulterioare;
  h) campul "Informatii privind includerea de masuri privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici in acordul colectiv“: se va mentiona "Nu este cazul" daca nu exista acord colectiv sau daca acesta nu contine masuri privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici, iar in cazul in care exista prevederi privind perfectionarea profesionala a functionarilor publici, se va (vor) detalia clauza (clauzele) respectiva(e);
  i) campul "Fonduri alocate": se vor completa pct. 1 si 2 cu cuantumul fondurilor alocate din bugetul autoritatii sau institutiei publice si, respectiv, din alte surse, cu mentionarea surselor respective;
  j) campul "Gradul de corelare dintre planificarea aprobata, masurile efectiv implementate si rezultatele efectiv obtinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008: se va completa cu o prezentare sintetica a informatiilor referitoare la actualizarea semestriala, la rezultatele implementarii masurilor in primul semestru al anului si la rezultatul final al implementarii masurilor la sfarsitul perioadei raportate;
  k) campul "Propunerile de imbunatatire a sistemului de formare profesionala a functionarilor publici la nivelul autoritatii sau institutiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008, daca este cazul": se va completa cu o prezentare sintetica a informatiilor, cu accent asupra problemelor intampinate, a efectelor masurilor privind perfectionarea profesionala si a propunerilor de imbunatatire formulate;
  l) campurile de la rubrica "Domeniul de perfectionare profesionala", punctul 1 "Identificate in rapoartele de evaluare", se vor completa astfel:
 • la rubrica "Numar functionari publici": se va detalia numarul de functionari publici care vor urma programe de formare profesionala raportat la domeniile identificate, defalcat pe coduri tematici de perfectionare si prin raportare la categoria din care fac parte;
 • la rubrica "Coduri tematici": se vor completa codurile tematicilor de la domeniul respectiv (daca exista mai multe tematici) in ordinea ponderilor in total domeniu, pe baza numarului de functionari publici propusi a fi instruiti pe un anumit domeniu de perfectionare profesionala/o anumita tematica de perfectionare profesionala. Se vor trece codurile tematicilor, separate prin virgula, in ordinea ponderilor din total domeniu.
  Lista tematicilor de perfectionare propuse, precum si codurile asociate acestora poate fi consultata in tabelul (foaia de lucru) "Domenii de perfectionare profesionala si tematici" din anexa nr. 2 la ordin;
  m) campurile de la rubrica "Domeniul de perfectionare profesionala", punctul 2 "Prioritare conform art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008", se vor completa astfel:
 • la rubrica "Numar functionari publici" din formatul standard: se va detalia numarul de functionari publici care vor urma programe de perfectionare profesionala raportat la domeniile de perfectionare prioritare identificate si la categoria din care fac parte.

  Art. 9
  In tabelul "Domenii de perfectionare profesionala si tematici" se completeaza numai campurile de culoare gri, dupa cum urmeaza:
  — la fiecare dintre cele 10 domenii se completeaza campul "Numar functionari publici" cu numarul de functionari publici propusi pentru a urma cursuri de perfectionare in tematicile de perfectionare propuse, fara defalcarea acestora pe categorii de functionari publici.




  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
  Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
  HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
  OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013
  Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
  OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
  Contabilitatea institutiilor publice. Editia a II- a
  Manea Marinela-Daniela

  Pret: 39.9 lei
  33.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:



  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari




  Termeni juridici, grupare tematica




 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: