DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 173/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducerePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 3 decembrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) candidati persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanta de urgenta ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;".

2. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) candidatul isi are domiciliul sau resedinta in sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanta de urgenta; ori
b) se afla adresa unde locuieste candidatul, in cazul persoanelor aflate la studii in Romania."

3. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de serviciul public comunitar pe raza caruia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica."

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Candidatul trebuie sa declare pe propria raspundere ca:
a) locuieste in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele respective, daca persoana nu are legaturi profesionale; sau
b) revine periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuieste alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile sale profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau
c) locuieste in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuieste temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata; sau
d) se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni, precizand institutia/institutiile de invatamant si adresa unde locuieste, in cazul candidatilor aflati la studii in Romania."


5. La articolul 3 alineatul (2^1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Dovada domiciliului sau a resedintei in Romania in sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanta de urgenta se face cu documente aflate in termen de valabilitate, care atesta ca adresa curenta a candidatului se afla pe raza de competenta a serviciului public comunitar, dupa cum urmeaza:".

6. La articolul 3, dupa alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^3) In situatia in care nu se poate face dovada domiciliului sau a resedintei cu documentele prevazute la alin. (2^1), candidatul face dovada domiciliului sau a resedintei cu alte documente care sa justifice in raport cu o adresa anumite elemente de fapt cum ar fi, fara a se limita la acestea, prezenta sa fizica, precum si a membrilor de familie ai acestuia, existenta unei locuinte la dispozitia sa, locul de exercitare a activitatilor profesionale, locul de scolarizare efectiva a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legaturilor administrative cu autoritatile si institutiile publice."

7. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

***

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006.


ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)


Institutia Prefectului Judetului .........................................
Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
Nr. ............ din .............................
(Se completeaza de reprezentantii institutiei prefectului numai in situatiile prevazute la art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

Rezultatul examenului
Nr. crt. Data programarii la examen Gradul profesional, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul Proba teoretica Semnatura lucratorului Proba practica / Poligon Proba practica / Traseu Categoria obtinuta Data obtinerii categoriei Semnatura examinatorului
1
2
3
4
5
6


Domnule sef de serviciu,
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................................, cu domiciliul/resedinta/adresa in localitatea ............................................., judetul ................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ..................., eliberat de ........................... la data de ......-......-...... (anul-luna-ziua), valabil pana la data de .........-......-...... (anul-luna-ziua), CNP ..................................,
solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisiului de conducere categoria ......... .
Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o in cadrul Scolii de conducatori auto ...................................... cu instructorul auto ......................................
Anexez dosarul de examinare.
- _Solicit/_Nu solicit editarea permisului de conducere.
- Solicit examinarea teoretica in limba engleza _ franceza _ germana _ (in cazul strainilor, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European ori al cetatenilor Confederatiei Elvetiene).
- Solicit examinarea teoretica in limba materna maghiara _ germana _ .
_ Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Codul penal, ca:
_ locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la adresa sau adresele sus-mentionata/mentionate din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa respectiva/adresele respective, daca nu am legaturi profesionale; sau
_ revin periodic la adresa sus-mentionata din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile mele profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale; sau
_ locuiesc in mod obisnuit la adresa sus-mentionata din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata; sau
_ ma aflu la studii in Romania de cel putin 6 luni si locuiesc la adresa sus-mentionata. Institutia/Institutiile de invatamant la care ma aflu la studii este/sunt ..............................................................

Semnatura ...........................................

NOTA DE INFORMARE

Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului Judetului .............................., inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. ....................., prelucreaza date cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin mijloace automatizate in scopul obtinerii si eliberarii permisului de conducere.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai destinatarilor abilitati de lege, cum sunt organele de politie, parchet, instante, si pot fi transmise inclusiv in strainatate organelor judiciare sau in vederea preschimbarii permisului de conducere cu un document similar din acea tara, in conditiile legii.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul la acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucraii datelor personale care va privesc, in limitele prevazute de art. 15 din Legea nr. 566/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la Institutia Prefectului Judetului ................................ . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
OG 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din OG 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
Ordinul 157/2012 privind forma si continutul permisului de conducere. Permisul de conducere
Ordin nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti
Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010
Legea 226/2010 pentru denuntarea Acordului dintre Romania si Spania privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto ale cetatenilor romani si spanioli, in scopul preschimbarii
Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul 1162/2010
HG 174/2010 privind stabilirea si continutul permiselor de mic trafic de frontiera. Hotararea nr. 174/2010
Ordin nr. 287/2009 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2009 - 14 mai 2010
Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, abogata
HG nr. 264/2009 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2009
OUG nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Curierul Judiciar, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: