DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 170/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane in Ministerul Afacerilor InternePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 25 noiembrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) recrutarea resurselor umane - activitatea desfasurata in scopul identificarii si atragerii persoanelor care indeplinesc conditiile stabilite de actele normative in vigoare, cerintele de incadrare a unor posturi si care, dupa caz, doresc sa devina angajati ai institutiei ori sa isi dezvolte cariera profesionala in cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne; recrutarea politistilor si cadrelor militare se poate realiza din sursa interna sau din sursa externa;".

2. La articolul 2, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele f^1) si f^2), cu urmatorul cuprins:
"f^1) recrutarea din sursa interna - recrutarea realizata din randul personalului Ministerului Afacerilor Interne care detine aptitudinile, abilitatile si cunostintele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizeaza etapizat, incepand cu personalul unitatii in al carei stat de organizare este prevazut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesioanle/militare, iar in etapa/etapele urmatoare aceasta se poate extinde la personalul altor unitati si, ulterior, la personalul care poate face obiectul trecerii intr-un corp profesional/militar superior, iar apoi, dupa caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;
f^2) recrutarea din sursa externa - recrutarea realizata din randul oricaror categorii de persoane care detin aptitudinile, abilitatile si cunostintele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; in cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, in conditiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne;".

3. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ori de cate ori se produc schimbari semnificative in continutul sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor posturilor, conditiilor specifice de munca sau cerintelor posturilor, se va proceda la analiza lor si, dupa caz, la modificarea ori completarea si aducerea acestora la cunostinta ocupantilor posturilor, pe baza de semnatura."

4. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ocuparea posturilor vacante de executie se realizeaza prin repartitia absolventilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor institutii de invatamant care au pregatit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum si prin:

a) promovare;
b) mutare, in interesul serviciului;
c) transfer;
d) rechemare in activitate pe posturi vacante aflate sub incidenta prevederilor Statutului cadrelor militare;
e) concurs sau examen, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate si prin:
a) detasare, in situatia posturilor prevazute a fi ocupate cu politisti;
b) mutare, la cerere.

......
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), posturile de conducere vacante pentru care se acorda indemnizatie de conducere/comanda pot fi ocupate de politistii/cadrele militare numiti/numite in posturile de conducere/comanda care fac obiectul reorganizarii unitatii din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, precum si prin imputernicire, in conditiile legii."

5. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Modalitatile de ocupare a posturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) se realizeaza pe baza urmatoarei proceduri:".

6. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) in situatia in care, dupa desfasurarea etapelor prevazute la lit. a)-e), postul nu este ocupat, recrutarea se poate realiza prin rechemarea in activitate a cadrelor militare in rezerva care corespund cerintelor postului aflat sub incidenta prevederilor Statutului cadrelor militare;".

7. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) in situatia in care, dupa desfasurarea etapelor prevazute la lit. a)-e^1), postul nu este ocupat, se organizeaza concurs/examen, cu recrutare a candidatilor din sursa externa; in aceasta etapa se pot inscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerintelor postului, conditiilor legale si criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevazut postul."

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), seful/comandantul unitatii poate stabili ca urmare a analizei in sedinta de conducere faptul ca pentru ocuparea unui anume post vacant se trece direct la etapa prevazuta la alin. (1) lit. b), c), d), e) sau e^1) ori ocuparea postului vacant se poate realiza prin detasare."

9. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
(1) In vederea ocuparii posturilor vacante, in conditiile legii, prin modalitatea prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. a), periodic, la un interval de cel mult 3 luni, structura de resurse umane a unitatii identifica posturile vacante si asigura publicitatea acestora, cu precizarea principalelor cerinte de ocupare si definirea sumara a atributiilor posturilor.
(2) Pentru unitatile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne si subordonate acestuia, care nu au structura de resurse umane, procedura prevazuta la alin. (1) se efectueaza de catre respectivele unitati."

10. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru a fi inmatriculati in anul I de studii, candidatii declarati «admis» in institutiile de invatamant superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu exceptia celor care au absolvit studiile liceale in anul participarii la concursul de admitere in institutia de invatamant superior, trebuie sa depuna la secretariatul institutiei de invatamant superior, odata cu cererea de inmatriculare, dovada achitarii contravalorii studiilor superioare de lunga durata, studiilor universitare de licenta sau echivalente acestora, in situatia in care au beneficiat gratuit de scolarizare in cadrul unui astfel de program de studii universitare finantate de la bugetul de stat, sau, dupa caz, o declaratie din care sa rezulte ca nu au beneficiat de subventie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenta sau echivalent."

11. La articolul 20 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) sa fie apte din punct de vedere medical, fizic si psihic; aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile si subcomisiile de concurs, ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice, existentei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, verificarii aptitudinilor fizice si, respectiv, evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile;".

12. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La incadrarea ca politist sau cadru militar in posturi de specialitate prevazute cu profesii/ocupatii reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica si cerintele acestor prevederi legale, in masura in care nu intra in contradictie cu Statutul politistului, respectiv cu Statutul cadrelor militare."

13. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), ocuparea posturilor de politist sau cadru militar prevazute cu functii didactice universitare se realizeaza potrivit procedurilor prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3^2) In situatia prevazuta la alin. (3^1) politistului/cadrului militar i se rezerva functia didactica detinuta anterior, in vederea ocuparii acesteia de catre persoana respectiva la finalizarea duratei mandatului pentru ocuparea functiei didactice universitare."

14. La articolul 21 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 21
(1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de invatamant cu frecventa, in vederea formarii profesionale initiale ca politist sau militar, sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere;
b) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 8,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;".

15. La articolul 21, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Candidatii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenta «Ordine si siguranta publica» al Facultatii de Politie din Academia de Politie «Alexandru Ioan Cuza», forma de invatamant cu frecventa redusa, potrivit locurilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne si repartizate de conducerea institutiei structurilor beneficiare, trebuie sa indeplineasca baremele si criteriile de aptitudine medicala, fizica si psihica prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d), precum si urmatoarele criterii specifice de recrutare:
a) au o vechime de minimum 1 an in cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in calitate de agent de politie, respectiv subofiter sau maistru militar;
b) au recomandarea sefului nemijlocit si a sefului cu competente de aprobare a evaluarii performantelor profesionale individuale, recomandare care inlocuieste caracterizarea de la ultimul loc de munca;
c) au fost apreciati la ultima evaluare anuala realizata cu calificativul de cel putin «bine», in cazul politistilor, respectiv «foarte bun», in cazul cadrelor militare;
d) nu sunt pusi la dispozitie ori nu sunt suspendati din functie in conditiile art. 65 alin. (2) si (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, in conditiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) nu se afla sub efectul masurii penale de interzicere a ocuparii unei functii, exercitarii profesiei sau activitatii;
f) nu sunt sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
g) au varsta de pana la 40 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere."

16. La articolul 21, dupa alineatul (1^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Pentru locurile repartizate inspectoratelor generale cu statut militar se pot inscrie exclusiv candidatii care detin statutul de maistru militar sau subofiter, iar pentru locurile repartizate celorlalte inspectorate generale/similare exclusiv candidati care detin statutul de agent de politie.
(1^3) Daca pana la momentul inmatricularii intervine una dintre situatiile prevazute la alin. (1^1) lit. d), e) si f), inmatricularea nu se realizeaza."

17. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se abroga.

18. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica acelor persoane care au calitatea de cadre militare in rezerva provenite din politisti si cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Cadrele militare in rezerva pot fi recrutate in vederea rechemarii in activitate, ca urmare a declararii ca «admis» la examenul de ocupare a postului vacant, organizat in conditiile prezentului ordin, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 20, precum si urmatoarele criterii:
a) sunt confirmate in arme si specialitati militare corespunzatoare functiilor pentru care se organizeaza examen;
b) nu au fost trecute in rezerva/nu le-au incetat raporturile de serviciu la implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale ori din motive imputabile lor."

19. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Structurile prevazute la alin. (1) verifica corectitudinea intocmirii dosarelor de concurs, precum si a celor de recrutare si emit sau, dupa caz, propun emiterea actului administrativ.
(1^2) In situatia in care, in urma verificarilor efectuate in conditiile alin. (1), se constata nerespectarea procedurilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor, neindeplinirea de catre candidati a conditiilor de participare la concurs sau intocmirea dosarelor de concurs si/sau de recrutare in volum incomplet, intreaga documentatie se restituie unitatii organizatoare, motivat corespunzator, in vederea verificarii aspectelor semnalate si/sau, dupa caz, sesizarii instantei de contencios administrativ."

20. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordinul/Dispozitia de incadrare, acolo unde este cazul, precum si de numire in functie se emite potrivit normelor de competenta stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Candidatul declarat «admis» la concurs va fi instiintat in scris cu privire la emiterea ordinului/dispozitiei de numire in functie."

21. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), politistii si cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberati din functia de conducere pot ocupa fara examen sau concurs, dupa caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevazut cu un coeficient de ierarhizare al functiei egal sau inferior celei detinute. In aceasta situatie, numirea in noua functie se realizeaza ulterior mutarii in interesul serviciului a celor in cauza."

22. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Politistii si cadrele militare care nu au putut ocupa posturi de conducere vacante in conditiile alin. (2) pot fi numiti, cu acordul lor, in functii de executie fara parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor vacante de executie prevazute la art. 6, in masura in care indeplinesc conditiile prevazute in fisa postului. In aceasta situatie, numirea in noua functie se realizeaza ulterior mutarii in interesul serviciului a celor in cauza."

23. La articolul 43, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/proba raporturile de serviciu ale politistilor pot fi modificate prin mutare, la cerere sau in interesul serviciului, in cadrul aceleiasi unitati sau intre unitati, respectiv prin detasare sau delegare, numai cu respectarea profilului de activitate al acestora."

24. La articolul 43, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In situatia in care politistului aflat in perioada de stagiu/proba i se refuza acordarea avizului sau autorizatiei speciale necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu prevazuta in fisa postului, i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, cu schimbarea profilului de activitate."

25. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) vor fi propusi in vederea acordarii gradelor profesioanle urmatoare doar politistii care sunt incadrati la data avansarii in functii prevazute cu grade profesionale superioare celor pe care le detin."

26. La articolul 67, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in situatii temeinic justificate, apreciate ca atare de catre persoanele prevazute la art. 15 din Legea nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, politistii pot fi avansati in gradul profesional urmator, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (4) lit. c) si d)."

27. La articolul 70 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) au implinit cel putin jumatate din stagiul minim in gradul profesional detinut;
b) au fost evaluati in perioada prevazuta la lit. a) cu calificativul de cel putin «bine»."

28. La articolul 70, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-sefi de politie care se afla in situatia prevazuta la art. 67 alin. (5)."

29. La articolul 71, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Propunerile se inainteaza Directiei generale management resurse umane."

30. La articolul 71, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(4) Directia generala management resurse umane centralizeaza propunerile inaintate potrivit prevederilor alin. (1), certifica indeplinirea conditiilor legale si prezinta ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidatilor pentru participarea la examen, insotita de notele de fundamentare si fisele de personal ale acestora. (5) Dupa finalizarea examenului, Directia generala management resurse umane prezinta ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidatilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de politie si proiectul documentatiei care urmeaza sa fie transmisa Presedintelui Romaniei."

31. La articolul 77, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Unitatile mentionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care indeplinesc criteriile prevazute la art. 76 la Directia generala management resurse umane."

32. La articolul 78, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Inspectoratele generale/similare, precum si Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Ministerul Afacerilor Interne centralizeaza propunerile formulate de catre unitatile prevazute la alin. (1) si le transmit Directiei generale management resurse umane."

33. In anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) medicul de unitate sau, acolo unde postul este incadrat, medicul de medicina muncii;".

34. In anexa nr. 1, la articolul 4, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
"i) fisa de identificare a factorilor de risc profesional, prevazuta de legislatia privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
j) fisa-cadru a postului/categoriei de posturi elaborata la nivelul inspectoratului general/similar sau/si a unitatii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru posturile aflate in subordine/coordonare cu atributii si cerinte de ocupare similare la nivelul mai multor structuri centrale si/sau teritoriale."

35. In anexa nr. 2, la articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1) lit. a), comisia de concurs verifica, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la expirarea datei-limita de depunere a dosarelor de recrutare, indeplinirea de catre candidati a conditiilor de participare la concurs si semneaza procesul-verbal care contine concluziile verificarii, redactat de secretarul comisiei, precum si adresele prin care fiecarui candidat care nu indeplineste conditiile de participare la concurs ii este comunicat faptul ca nu poate participa la acesta."

36. In anexa nr. 2, la articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In vederea indeplinirii atributiei prevazute la alin. (1) lit. a), secretarul comisiei verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor de participare la concurs si intocmeste un referat pe care il prezinta comisiei."

37. In anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Interviul se inregistreaza prin grija structurii cu atributii in domeniul comunicatiilor/informatica/similar sau, in cazul in care nu sunt disponibilitati tehnice in acest sens, se transcrie intocmai de catre secretarul comisiei."

38. In anexa nr. 2, la articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Rezultatele probelor fizice si probelor practice nu pot fi contestate."

39. In anexa nr. 2, la articolul 35, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) copia fisei postului scos la concurs;".

40. In anexa nr. 2, la articolul 36 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, ale certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila."

41. In anexa nr. 2, la articolul 36 alineatul (1), litera k) se abroga.

42. In anexa nr. 2, la articolul 36, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare in vederea participarii la examenul/concursul pentru ocuparea postului vacant introduce in dosarul de recrutare al fiecarui candidat:
a) nota de cunoastere si avizul de aptitudine psihologica pentru candidatii declarati «admis» la concursul/examenul pentru ocuparea functiei de conducere, pentru candidatii declarati «admis» la concursul/examenul cu recrutare din sursa externa, precum si pentru candidatii declarati «admis» la concursul/examenul de trecere in corpul ofiterilor;
b) daca este cazul, adresa prin care, dupa verificarea indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare la concurs/examen, ii este comunicat ca nu poate participa la acesta."

43. In anexa nr. 2, la articolul 36, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul personalului recrutat din sursa interna in vederea ocuparii prin concurs/examen a posturilor vacante, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevazute la alin. (1) lit. a), c), d) si l), copii ale documentelor care atesta nivelul si specializarea studiilor impuse de cerintele postului, adeverinta care contine rezultatul ultimului examen medical de bilant eliberata de medicul de unitate, precum si, daca este cazul, alte documente solicitate in anuntul de concurs.
(4) In cazul trecerii in corpul ofiterilor, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), j) si l) si alin. (2) lit. a)."

Art. II
Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 69/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Verificarea indeplinirii conditiilor pentru exceptarea de la cursul de capacitate profesionala/capacitate prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) se realizeaza de catre compartimentul cu atributii de formare profesionala din cadrul structurii de resurse umane care gestioneaza dosarul personal al politistului/cadrului militar, in baza raportului motivat inaintat de politistul/cadrul militar care a absolvit studii postuniversitare, studii universitare de master sau echivalente acestora corespunzatoare cerintelor postului ori a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatile corespunzatoare cerintelor postului."

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Potrivit legislatiei in vigoare, sunt exceptati de la examenul organizat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-sefi de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului."

3. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Directiei generale management resurse umane."

4. La articolul 16, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Lucrarea scrisa prevazuta la alin. (1) lit. b) se depune de candidati la secretariatul comisiei de examen cu cel putin o zi inaintea desfasurarii examenului."

5. La articolul 24, literele b) si d) se abroga.

6. La articolul 24, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) sa fi obtinut calificativul de cel putin «bine» pentru politisti, respectiv «foarte bun» pentru cadre militare, dupa caz, la ultimele doua evaluari/aprecieri."

7. La articolul 25, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii unei functii de conducere vacante, politistii si cadrele militare trebuie sa fie declarati/declarate «apt medical» si «apt» la evaluarea psihologica organizata in acest scop."

8. Anexa se abroga.

Art. III
Prevederile art. 4 lit. j) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum a fost modificat si completat prin prezentul ordin, se aplica incepand cu data aprobarii procedurii de sistem privind elaborarea fisei-cadru a postului/categoriei de posturi, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.