DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 143/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publicePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 24 septembrie 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea de politici publice

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Unitatii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Directorul raspunde in fata conducerii ministerului de intreaga activitate pe care o desfasoara unitatea, potrivit fisei postului, prevazuta in anexa nr. 3 sau, dupa caz, in anexa nr. 3a."

2. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament."

3. Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3a, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 3a la regulament)


FISA POSTULUI


A. Identificarea postului
1. Compartimentul: conducerea Unitatii de politici publice
2. Denumirea postului: director
3. Pozitia postului in statul de organizare: 1
4. Relatii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor interne, se afla in coordonarea secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul si are in subordine intregul personal al Unitatii de politici publice;
b) functionale: cu sefii unitatilor din aparatul central al ministerului si structurilor subordonate sau aflate in coordonarea ministerului;
c) de control: in limita atributiilor;
d) de colaborare: cu autoritati si institutii publice in limita atributiilor, cu organizatii internationale in limita mandatului primit si cu persoane juridice private in limita atributiilor si/sau a mandatului primit;
e) de reprezentare: reprezinta directia in relatiile cu celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, denumit in continuare MAI, din ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in limita mandatului primit.
5. Definirea sumara a atributiilor postului:
- realizeaza managementul structurii care desfasoara activitati specifice de analiza, monitorizare politici publice, planificare strategica si bugetara, fonduri europene, precum si managementul implementarii proiectelor, conform prevederilor actelor normative in vigoare si regulamentului de organizare si functionare aprobat;
- asigura aplicarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate.

B. Specificarea cerintelor postului
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie
2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin comisar
3. Pregatire:
a) de baza: studii superioare de lunga durata sau studii universitare de licenta ciclul I Bologna in unul dintre urmatoarele domenii de studii universitare: stiinte administrative, relatii internationale, studii europene, stiinte politice, drept;
b) de specialitate: studii universitare de master sau studii postuniversitare ori, dupa caz, studii universitare de lunga durata in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniile management ori administratie publica;
c) limbi straine: citit, scris, vorbit o limba de circulatie universala nivel de baza;
d) alte cunostinte: operare Microsoft Word si Microsoft Power Point nivel mediu; cunostinte de management strategic; metode si tehnici de politici publice (analiza problemelor, definirea obiectivelor, colectarea si analiza datelor, evaluarea alternativelor, monitorizarea si evaluarea politicilor publice) nivel foarte bun;
e) autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: necesita certificat/autorizatie de acces la informatii clasificate, nivel "SECRET".
4. Experienta:
a) in MAI: cel putin 10 ani;
b) in specialitatea studiilor absolvite: cel putin 7 ani;
c) manageriala: cel putin 4 ani vechime in functii de conducere in unitati ale MAI.
5. Aptitudini si abilitati necesare: aptitudini de conducere (organizatorile, decizionale, de coordonare si control); spirit de observatie; abilitati de comunicare si negociere; capacitate de analiza si sinteza, de planificare si actiune strategica; abilitati de lucru in echipa si independent; creativitate: dezvoltare foarte buna.
6. Atitudini necesare/Comportament: capacitate de: autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite; adaptare rapida; asumare a responsabilitatii; capacitate de cooperare; spirit de initiativa.
7. Parametrii privind starea sanatatii somatice: apt pentru functii de conducere.
8. Trasaturi psihice si de personalitate: apt pentru functii de conducere.

C. Conditii specifice de munca
1. Deplasari curente: -
2. Conditii de munca: expunere la radiatii electromagnetice.
3. Compensari: spor pentru conditii grele de munca, conditii speciale de munca, maximum 6 zile concediu de odihna suplimentar.

D. Atributiile, sarcinile, indatoririle, responsabilitatile postului
- coordoneaza implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode si proceduri de formulare a documentelor de politici publice;
- coordoneaza monitorizarea si evaluarea la nivelul ministerului a activitatii grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a documentelor de politici publice, prezentand conducerii ministerului propuneri de imbunatatire a activitatii;
- coordoneaza procesul de identificare de nevoi de politici publice, de definire a prioritatilor institutionale si identificare a surselor specifice de finantare;
- participa in comitete interministeriale referitoare la definirea prioritatilor specifice ministerului pentru viitoarea perioada de programare bugetara aferenta fondurilor europene structurale si de investitii, precum si alte fonduri externe nerambursabile;
- coordoneaza procesul de accesare, implementare si monitorizare a proiectelor finantate din fonduri europene structurale si de investitii, precum si alte fonduri externe nerambursabile;
- coordoneaza grupuri de lucru in domeniul identificarii prioritatilor ministerului si a surselor de finantare pentru indeplinirea acestora;
- participa in grupuri de lucru interministeriale in domeniul politicilor publice, planificarii strategice si bugetare, definirii de prioritati strategice, monitorizarii si evaluarii;
- propune, dupa caz, organizarea unor intalniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al structurilor subordonate, in vederea informarii lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatelor asteptate, precum si a termenelor de indeplinire a obiectivelor propuse in planurile de actiune pentru implementarea documentelor aprobate;
- coordoneaza si organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminare cu specialistii din cadrul ministerului implicati in procesul de elaborare si implementare a documentelor de politici publice, precum si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;
- coordoneaza activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din documentele de politici publice;
- coordoneaza implementarea la nivelul ministerului a ansamblului de metode si proceduri de formulare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara;
- coordoneaza monitorizarea si evaluarea la nivelul ministerului a activitatii grupurilor de lucru care sunt implicate in procesul de formulare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara;
- coordoneaza si organizeaza sedinte de informare si dezbatere, precum si seminare cu specialistii din cadrul ministerului implicati in procesul de formulare si implementare a documentelor de planificare strategica si planificare bugetara;
- corodoneaza elaborarea, monitorizarea si actualizarea planului strategic al ministerului si a planului de actiune pentru implementarea acestuia;
- coordoneaza elaborarea de informari privind stadiul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor din planul stretegic al ministerului si din planul de actiune pentru implementarea planului strategic al ministerului, pentru prezentarea conducerii si factorilor de decizie ai ministerului;
- coordoneaza activitatea de elaborare de metodologii vizand imbunatatirea procesului de planificare strategica si planificare bugetara la nivelul ministerului;
- asigura organizarea activitatii functionarului de securitate in conditiile legii;
- solicita Departamentului de informatii si protectie interna, denumit in continuare DIPI, efectuarea de verificari pentru avizarea eliberarii certificatului de securitate si a autorizatiei de acces la informatii clasificate pentru angajatii proprii;
- notifica la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, denumit in continuare ORNISS, eliberarea certificatului de securitate sau a autorizatiei de acces pentru fiecare angajat care lucreaza cu informatii clasificate;
- aproba listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat si evidenta detinatorilor de certificate de securitate si autorizatii de acces si le comunica la ORNISS si la institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si controlul masurilor privitaoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
- intocmeste lista informatiilor secrete de stat si a termenelor de mentinere in nivelurile de secretizare si o supune aprobarii, potrivit legii;
- solicita asistenta de specialitate DIPI si controleaza masurile privitoare la protectia informatiilor secrete de stat;
- supune avizarii DIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si asigura aplicarea acestuia;
- elaboreaza si aplica masurile procedurale de protectie fizica si de protectie a personalului care are acces la informatii clasificate;
- intocmeste ghidul pe baza caruia se va realiza incadrarea corecta si uniforma in nivelurile de secretizare a informatiilor secrete de stat, in stricta conformitate cu legea, si il prezinta spre aprobare DIPI;
- asigura aplicarea si respectarea regulilor generale privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat si a interdictiilor de reproducere si circulatie, in conformitate cu actele normative in vigaore;
- comunica DIPI, potrivit competentelor, lista functiilor din subordine care necesita acces la informatii secrete de stat;
- la incheierea contractelor individuale de munca, a contractelor de colaborare sau a conventiilor de orice natura, precizeaza obligatiile ce revin partilor pentru protectia informatiilor clasificate in interiorul si in afara unitatii, in timpul programului si dupta terminarea acestuia, precum si la incetarea activitatii in unitatea respectiva;
- asigura includerea functionarului de securitate in sistemul permanent de pregatire si perfectionare, conform Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- aproba normele interne de aplicare a masurilor privind protectia informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, si controleaza modul de respectare in cadrul unitatii;
- asigura fondurile necesare pentru implementarea masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, conform legii;
- analizeaza, ori de cate ori este necesar, dar cel putin semestrial, modul in care functionarul de securitate si personalul autorizat asigura protectia informatiilor clasificate;
- asigura inventarierea anuala a documentelor clasificate si, pe baza acesteia, dispune masuri in consecinta, conform legii;
- sesizeaza DIPI, conform competentelor, in legatura cu incidentele de securitate si riscurile la adresa informatiilor secrete de stat;
- dispune efectuarea de cercetari si, dupa caz, sesizeaza organele de urmarire penala in situatia compromiterii informatiilor clasificate.

E. Standarde de performanta asociate postului
1. Indicatori cantitativi: indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului si a sarcinilor primite de la conducerea ministerului.
2. Indicatori calitativi: gestioneaza in mod eficace si eficient proiectarea sistemului de politici publice la nivelul MAI.
3. Costuri: asigura planificarea, organizarea si desfasurarea activitatilor specifice cu respectarea si incadrarea stricta in limitele resurselor materiale si financiare aprobate in acest scop.
4. Timp: indeplineste atributiile ce-i revin in timpul programului de lucru; aloca timp cu prioritate pentru activitati de informare, colaborare interministeriala in domeniul politicilor publice, planificarii strategice si bugetare.
5. Utilizarea resurselor:
a) antreneaza personalul in activitati de conceptie, analiza si sinteza, precum si in luarea deciziilor; dezvolta spiritul inovativ al subordonatilor; stimuleaza la personalul din subordine loialitatea fata de institutie si integritatea morala in toate actiunile pe care acestia le intreprind;
b) directorul poate delega, in limitele si cu respectarea procedurilor in domeniu, o parte din atributiile sale catre persoane din subordine.
6. Mod de realizare: individual si in echipa; conduce prin exemplul personal; indruma, dezvolta si antreneaza subordonatii; delega din atributii personalului cu functii de conducere aflat in subordine.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
.......................................
Secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Guvernul,
......................................
Titularul postului,
Directorul Unitatii de politici publice,
....................................
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Lege nr. 114/2015
HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania. Hotarare nr. 160/2015
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
HG 80/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
HG 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale al Romaniei si Ministerul Muncii si Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012
OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international
Ordin nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna
HG 780/2010 privind modalitatea de colaborare externa neremunerata utilizata de Ministerul Justitiei pentru elaborarea actelor normative si a unor documente de politica publica
Legea 69/2010 responsabilitatii fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2010
Lege nr. 307/2008 privind asocierea Guvernului Romaniei la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur
Ordin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice
Medicina legala. Editia 2
Iftenie Valentin,Dermengiu Dan,Iftenie Valentin,Dermengiu Dan

Pret: 89.9 lei
76.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: