DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014

MINISTERUL SANATATII

Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sanatatii,
avand in vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Normele de igiena si sanatate publica sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitatile din sistemul public si privat, precum si pentru intreaga populatie.

Art. 3
Nerespectarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei atrage raspunderea disciplinara, administrativ-materiala, civila ori, dupa caz, penala, in sarcina persoanelor vinovate de abaterile savarsite.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificarile ulterioare.

Art. 5
Directia de specialitate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, administratia publica locala si alte autoritati implicate duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - NORME de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei


Art. 1
In intelesul prezentelor norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) incapere de locuit - incaperile cu functii de camera de zi si dormitoare;
b) zona de locuit - zona constituita ca o grupare functionala de loturi si parcele de teren delimitate teritorial pe care predomina cladiri cu locuinte avand ca parametru de masura densitatea medie de locuire;
c) perimetrul unitatii - limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv si pe care se desfasoara activitatile specifice;
d) teritoriu protejat - teritoriu in care nu este permisa depasirea concentratiilor maxime admise pentru poluantii fizici, chimici si biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervatii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institutii social-culturale, de invatamant si medicale;
e) zona de protectie sanitara - terenul din jurul obiectivului, unde este interzisa orice folosinta sau activitate care, in contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra starii de sanatate a populatiei rezidente din jurul obiectivului; pentru sursele de ape subterane utilizate pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor si a operatorilor economici se aplica definitiile pentru "zona de protectie sanitara cu regim sever", "zona de protectie sanitara cu regim de restrictie" si "perimetru de protectie hidrogeologica", conform Hotararii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica si Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;
f) biocid (pesticid nonagricol) - conform definitiei de produs biocid prevazut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, corespunzator tipurilor de produs 14, 15, 16, 17, 18 si 19 din anexa V "Tipurile de produse biocide si descrierea acestora prevazute la articolul 2 alineatul (1) " la Regulamentul (UE) nr. 528/2012;
g) produs de protectia plantelor (pesticid agricol) - conform definitiei prevazute la art. 3 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea nr. 63/2013;
h) utilizator amator - individ din populatia generala fara instruire in domeniul pesticidelor, care utilizeaza la scara redusa un pesticid agricol, in mediul sau privat, delimitat la locuinta si anexele acesteia (inclusiv gradina, livada, solarul etc.), in conditii de expunere care pot fi controlate.CAPITOLUL I - Norme de igiena referitoare la zonele de locuit


Art. 2
(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa se faca in zone sigure, pe terenuri salubre care sa asigure:
a) protectia populatiei fata de producerea unor fenomene naturale ca alunecari de teren, inundatii, avalanse;
b) reducerea degajarii sau infiltrarii de substante toxice, inflamabile sau explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului;
c) sistem de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele legale in vigoare;
d) sistem de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice;
e) sistem de colectare selectiva a deseurilor menajere;
f) sanatatea populatiei fata de poluarea antropica cu compusi chimici, radiatii si/sau contaminanti biologici.
(2) La zonificarea functionala a localitatilor se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in zonele destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora.
(3) Zonele de protectie sanitara se vor asigura, conform prevederilor legale in vigoare, pe baza avizelor corespunzatoare dotarilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit.
(4) Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdictie de construire a cladirilor cu destinatie de locuinte sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de catre institutii abilitate, pana la inlaturarea riscului.

Art. 3
(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.
(2) In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Art. 4
La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele urmatoarelor dotari tehnico-edilitare:
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare;
b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;
c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto.

Art. 5
(1) Unitatile cu capacitate mica de productie, comerciale si de prestari servicii, precum spalatorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tamplarie etc., care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplaseaza in cladiri separate, la distanta de minimum 15 m de ferestrele locuintelor. Distanta se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii, reprezentand limita suprafetei unitatii respective. Pentru unitatile sus-mentionate se asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.
(2) Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daca prin aceasta se creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei din zona locuita.

Art. 6
(1) La parterul cladirilor de locuit:
a) se pot amplasa/amenaja unitati comerciale, unitati de prestari servicii, cabinete medicale umane fara paturi si cabinete veterinare pentru animale de companie, cu conditia ca acestea, prin functionarea lor, sa nu creeze disconfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor; pentru unitatile sus-mentionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor;
b) nu se vor amplasa la parterul blocurilor unitati de productie;
c) se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deseurilor solide, spalatorii, uscatorii;
d) se pot amenaja si alte anexe ale locuintelor (garaje), doar cu acceptul asociatiei de locatari sau proprietari.
(2) Activitatile de birou se pot organiza si la alte etaje ale imobilelor de locuit daca se obtine acceptul vecinilor directi.
(3) Schimbarea destinatiei unui spatiu de locuit se poate face numai cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare.

Art. 7
Zonele necesare odihnei si recreerii se amplaseaza in locuri care prezinta cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: paduri, suprafete de apa, relief variat si altele. In zonele de odihna si recreere se interzice amplasarea:
a) obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibratii sau impurifica apa, aerul, solul;
b) unitatilor zootehnice;
c) unitatilor de transporturi;
d) statiilor de epurare a apelor uzate si a depozitelor de deseuri solide;
e) arterelor de circulatie cu trafic rutier intens.

Art. 8
In cadrul amenajarii si dotarii zonelor destinate odihnei si recreerii trebuie sa se asigure:
a) instalatii de alimentare cu apa potabila;
b) W.C.-uri publice si locuri pentru colectarea selectiva a deseurilor;
c) colectarea si indepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare, locale sau zonale, a caror constructie si exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu;
d) spatiu ingradit pentru cainii de companie, cu modalitati adecvate de colectare a dejectiilor acestora;
e) banci si spatii amenajate pentru picnic.

Art. 9
Intre unitatile industriale, obiectivele sau activitatile care polueaza factorii de mediu sau produc zgomot si vibratii si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protectie sanitara.

Art. 10
Nocivitatile fizice (zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante), substantele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare.

Art. 11
(1) Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele:
- Ferme de cabaline, intre 6-20 capete: 50 m
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 6-50 capete: 50 m
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 51-200 capete: 100 m
- Ferme si crescatorii de taurine, intre 201-500 capete: 200 m
- Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
- Ferme de pasari, intre 51-100 de capete: 50 m
- Ferme de pasari, intre 101-5.000 de capete: 500 m
- Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m
- Ferme de ovine, caprine: 100 m
- Ferme de porci, intre 7-20 de capete: 100 m
- Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m
- Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m
- Complexuri de proci, intre 1.000-10.000 de capete: 1.000 m
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
- Ferme si crescatorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m
- Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
- Ferme si crescatorii de struti: 500 m
- Ferme si crescatorii de melci: 50 m
- Spitale, clinici veterinare: 30 m
- Grajduri de izolare si carantina pentru animale: 100 m
- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
- Abatoare, targuri de animale vii si baze de achizitie a animalelor: 500 m
- Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: 300 m
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale din exploatatiile zootehnice, platforme comunale: 500 m
- Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: 1.000 m
- Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
- Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de tratare a semintelor): 200 m
- Statii de epurare a apelor uzate: 300 m
- Statii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m
- Statii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m
- Paturi de uscare a namolurilor: 300 m
- Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: 500 m
- Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: 1.000 m
- Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: 500 m
- Crematorii umane: 1.000 m
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
- Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
- Bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport: 50 m
- Depozitele de combustibil, fier vechi si ateliere de taiat lemne: 50 m
- Parcuri eoliene: 1.000 m
- Parcuri fotovoltaice: 500 m
- Cimitire si incineratoare animale de companie: 200 m
- Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m
- Rampe de transfer deseuri: 200 m.
(2) Conformarea la prevederile alin. (1) se va face in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.

Art. 12
Suprafetele de teren incluse in zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate in scop alimentar sau furajer, care necesita folosirea de fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de substante poluante pot fi vatamatoare pentru om sau animale.

Art. 13
(1) Obiectivele economice care, prin natura activitatii lor, pot polua atmosfera, se amplaseaza in zonele industriale.
(2) Zona industriala va fi stabilita astfel incat poluantii sa nu depaseasca concentratia maxima admisa in aerul ambiant din teritoriile protejate.
(3) Obiectivele/activitatile care, conform legislatiei de mediu, necesita parcurgerea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiective potential poluatoare si trebuie sa se supuna reglementarilor de la alin (1).

Art. 14
Pentru unitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie speciala: spitale, centre de sanatate, centre de diagnostic, centre multifunctionale, ambulatorii de specialitate, crese, gradinite, scoli, se asigura o zona de protectie sanitara fata de locuinte, arterele de circulatie cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilita prin studii de impact.

Art. 15
(1) In gospodariile unde nu sunt asigurate racordurile de apa curenta si canalizare printr-un sistem centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea animalelor in curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete in total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) si cel mult 50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate.
(2) In gospodariile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apa curenta si canalizare, adaposturile de animale de cel mult doua capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine si cel mult 50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate.
(3) In imobilele cu mai multe locuinte din mediul urban este obligatorie asigurarea colectarii dejectiilor si mentinerea curateniei in spatiile comune de catre proprietarii de animale de companie.

Art. 16
(1) Dimensionarea zonelor de protectie sanitara se va face in asa fel incat in teritoriile protejate vor fi asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza:
a) in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50;
b) in perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si, respectiv, curba de zgomot Cz 40.
(2) Pentru locuinte, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), masurat in timpul zilei, in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB (A) si, respectiv, curba de zgomot Cz 30. In timpul noptii (orele 23,00-7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu trebuie sa depaseasca 30 dB si, respectiv, curba Cz 25.

Art. 17
(1) Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si executia locuintelor sunt:
- suprafata minima a unei camere = 12 mp;
- suprafata minima a bucatariei = 5 mp;
- inaltimea sub plafon = 2,60 m.
(2) Incaperile principale de locuit si bucatariile trebuie prevazute cu deschideri directe catre aer liber - usi, ferestre, care sa permita ventilatia naturala.
(3) Iluminatul natural in camerele principale si bucatarie trebuie sa permita desfasurarea activitatilor zilnice fara a se recurge la lumina artificiala.
(4) Ventilatia naturala in bucatarie, baie si camara trebuie asigurata prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, si prin pastrarea libera a unui spatiu de 1 cm sub usile interioare.
(5) Ghenele tehnice si toboganul de deseuri solide se izoleaza acustic si se prevad cu posibilitati de acces pentru curatare si decontaminare periodica.
(6) Peretii, planseele si putul ascensorului trebuie izolate impotriva zgomotelor si vibratiilor.
(7) Sistemul de incalzire trebuie sa asigure temperatura minima de 20 gC in camerele de locuit, cu diferente in functie de destinatia incaperii:
a) baie si W.C. – 22 gC;
b) camera de zi – 22 gC;
c) dormitoare – 20 gC.

Art. 18
(1) Planificarea spatiilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa permita circulatia comoda a copiilor, persoanelor in varsta si a celor cu dizabilitati, prin culoare de minimum 1,20 m largime, sa nu existe trepte inutile intre camere, planuri inclinate, sa fie iluminate suficient;
- sa asigure separarea pe functiuni impotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
- sa izoleze camerele de locuit de incaperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
- sa permita deschiderea comoda a usilor interioare.
(2) Baile si W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit si a bucatariilor.
(3) Finisajele interioare si dotarile cu echipamente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente.

Art. 19
(1) Materialele folosite in constructia, finisarea si dotarea locuintelor se aleg astfel incat sa nu polueze aerul interior si sa asigure izolarea higrotermica si acustica corespunzatoare.
(2) La proiectarea si constructia blocurilor de locuinte se va tine cont de orientarea camerelor fata de punctele cardinale, de vanturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc in ansamblurile de constructii inalte, si de insorirea maxima din timpul verii.
(3) Se va realiza izolarea acustica a fiecarei camere fata de camerele invecinate din aceeasi locuinta, fata de locuintele invecinate si fata de zgomotul produs de instalatiile aferente locuintei, cladirii sau spatiilor invecinate cu alta destinatie decat cea de locuit.

Art. 20
(1) Distantele prevazute la art. 11 pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra sanatatii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de catre Ministerul Sanatatii.
(2) Evaluarea impactului asupra starii de sanatate a populatiei se realizeaza pentru orice activitate supusa reglementarilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism si a memoriului tehnic, precum si pentru alte situatii specifice gospodariilor, neprevazute la art. 15.


CAPITOLUL II - Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor


Art. 21
Sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor trebuie sa fie autorizate si sa furnizeze apa potabila in cantitatea necesara si de o calitate care sa respecte prevederile legale in vigoare, astfel incat sa nu afecteze starea de sanatate a consumatorilor.

Art. 22
(1) Apa de suprafata sau de profunzime, folosita ca sursa pentru sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- calitate corespunzatoare categoriei de folosinta intr-un procentaj de 95% din numarul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
- debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avandu-se in vedere variabilitatile zilnice si sezorniere ale cererilor de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, edilitar).
(2) Distribuitorul/producatorul are sarcina de a asigura cantitatea minima de apa necesara pe zi pentru un locuitor, care este de 50 l. Cantitatea este estimata numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii hranei.
(3) In situatii de calamitati naturale, autoritatile publice locale trebuie sa asigure populatiei care nu are acces la apa potabila o cantitate minima de 5 l/persoana/zi de apa potabila.

Art. 23
(1) Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata impotriva tuturor activitatilor poluatoare prin perimetre de protectie sanitara si prin controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale in vigoare. Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, in conformitate cu standardele in vigoare si cu legislatia din domeniu in vigoare.
(2) Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, sa fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva inundatiilor. Zona de extractie trebuie sa fie protejata sanitar, in conformitate cu normele legale in vigoare, astfel incat sa se previna accesul public si al animalelor. De asemenea, zona trebuie sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in sezoanele cu precipitatii atmosferice.
(3) Sursele de apa de suprafata trebuie sa fie protejate de activitatile poluatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) Administratia locala sau administratorul sursei de apa va avertiza, in scris, proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra restrictiilor de utilizare a acestora.
(5) In situatia in care exista obiective economico-sociale riverane sursei de suprafata sau sursa este folosita pentru o durata lunga de timp pentru un anumit scop si astfel se creeaza imposibilitatea asigurarii perimetrelor de protectie sanitara, se admite reducerea acestora la regimul sever de protectie sanitara si se adapteaza tehnologia de tratare a apei in consecinta.

Art. 24
(1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, in functie de conditiile specifice fiecarei surse, luandu-se in considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protectia consumatorilor fata de germeni patogeni si substante chimice cu risc pentru sanatatea umana.
(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa parcurga urmatoarele etape, dupa caz:
- indepartarea suspensiilor prezente in apa, prin sedimentare;
- folosirea unor substante cu rol de coagulanti pentru conglomerarea suspensiilor, ramase dupa sedimentarea apei;
- filtrarea apei, prin care se reduc suspensiile foarte fine, continutul de germeni, dar si o parte din substantele organice din apa;
- dezinfectia, prin care sunt distrusi germenii patogeni, iar cei saprofiti sunt adusi la conditiile de potabilitate, conform legislatiei in vigoare.
In functie de calitatea apei la sursa se vor introduce si alte etape de tratare a apei, astfel incat sa se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Treptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa produca o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor inregistrate in 24 de ore si nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba.
(4) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate/notificate sanitar pentru acest scop.
(5) Procedeele de coagulare si dezinfectie a apei cu clor/substante clorigene trebuie proiectate in asa fel incat sa nu se formeze in apa compusi care, prin natura chimica si concentratie, prezinta risc pentru sanatatea consumatorilor, prin efecte nocive de tip acut ori cronic sau prin cumulare in organism. Formarea trihalometanilor, in urma supraclorinarii si a reactiei chimice cu acizii humici din apa, trebuie monitorizata, prin determinarea concentratiei acestor compusi, care trebuie sa fie conforma legislatiei in vigoare.
(6) Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc apa potabila furnizata prin sistem public de distributie, indiferent de numarul consumatorilor. Controlul substantei dezinfectante reziduale se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7) Pentru instalatiile de tratare a apei care, pana la intrarea in vigoare a prezentelor norme, nu au aplicat procedee de dezinfectie a apei, se acorda un termen de 12 luni pentru conformarea la dispozitiile alin. (6).
(8) Dezinfectia chimica a apei se efectueaza cu produse avizate/autorizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide, conform legislatiei in vigoare. Tehnologia de tratare trebuie sa fie proiectata in asa fel incat sa se asigure timp de contact intre apa si substanta dezinfectanta de minimum 30 de minute. Eficienta procesului de dezinfectie trebuie sa fie demonstrata prin respectarea valorilor concentratiilor maxime admise (CMA) pentru parametri de calitate ai apei potabile reglementate de legislatia in domeniu.

Art. 25
(1) Reteaua de distributie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea necesara si sa nu permita contaminarea exterioara.
(2) Proiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina seama de topografia, amplasarea si marimea localitatii.
(3) Rezervoarele de apa (ingropate sau aeriene) vor fi astfel proiectate si realizate incat sa nu permita contaminarea exterioara.
(4) Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substante chimice sau amestecuri utilizate in contact cu apa potabila avizate sanitar, conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Localitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioada de 12 ore de intrerupere a aprovizionarii cu apa potabila.
(6) Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de inmagazinare si a retelelor de distributie trebuie sa prevada posibilitatea de evacuare a apelor de spalare si accesul pentru recoltarea de probe, in vederea efectuarii monitorizarii de control si a celei de audit a calitatii apei potabile. Spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si, ori de cate ori este necesar, a instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de inmagazinare si a retelei de distributie sunt obligatorii. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz/autorizatie emis/emisa de Comisia Nationala pentru Produse Biocide si sa se utilizeze conform instructiunilor.

Art. 26
(1) Exploatarea si intretinerea sistemelor de tratare, inmagazinare si distributie a apei potabile si controlul calitatii apei produse revin producatorilor/distribuitorilor de apa potabila.
(2) Monitorizarea calitatii apei potabile va fi efectuata conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Dispozitivele pentru apa potabila de tip dozator, filtre, cani filtrante, racitoare trebuie sa fie avizate/notificate inaintea punerii pe piata, conform prevederilor legale in vigoare. Responsabilitatea intretinerii si igienizarii acestora revine utilizatorului, respectiv distribuitorului in cazul celor din unitatile publice.


CAPITOLUL III - Norme de igiena pentru fantani publice si individuale folosite la aprovizionarea cu apa de baut


Art. 27
(1) Fantana reprezinta o instalatie locala de aprovizionare cu apa, individuala sau publica, instalatie din care apa este consumata prin extractie direct din sursa, asa cum este definita la art. 2 lit. r) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. Apa din fantana, pentru a fi folosita in scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor in vigoare pentru apa potabila. In cazul fantanilor publice, administratia publica locala este responsabila pentru finantarea monitorizarii, asigurarea conformarii la parametri de calitate si pentru avertizarea populatiei asupra calitatii apei.
(2) Fantana trebuie amplasata si construita astfel incat sa fie protejata de orice sursa de poluare si sa asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fantanii trebuie sa se faca la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, cotete, depozit de deseuri menajere sau industriale, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd etc. Adancimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de 6 m. Peretii fantanii trebuie astfel amenajati incat sa previna orice contaminare exterioara. Ei vor fi construiti din material rezistent si impermeabil: ciment, caramida sau piatra, tuburi din beton. Peretii fantanii trebuie prevazuti cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o inaltime de 70-100 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu peretii fantanii trebuie facuta in mod etans. Fantana trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei, un acoperis care sa o protejeze impotriva precipitatiilor atmosferice. Scoaterea apei din fantana trebuie sa se faca printr-un sistem care sa impiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. In jurul fantanii trebuie sa existe o zona de protectie de 1,5 m, amenajata in panta, cimentata sau pavata, impermeabilizata contra infiltratiilor si imprejmuita pentru prevenirea accesului animalelor.
(3) Proiectarea, constructia si amenajarea fantanilor publice sau individuale trebuie efectuate in concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile generale prevazute la alineatele anterioare.
(4) Dezinfectia fantanii se face cu substante dezinfectante care au aviz/autorizatie emisa de Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Calitatea apei dupa dezinfectie trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute de legislatia in vigoare.
(5) Substanta clorigena folosita pentru dezinfectie trebuie sa aiba specificat continutul in clor activ. Cantitatea de substanta clorigena folosita pentru dezinfectia apei variaza in functie de cantitatea de clor activ care trebuie realizat si care depinde de gradul de poluare a fantanii.
(6) Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu ajutorul urmatorilor parametri:
a) volumul apei din fantana: V = 3,14 r x r H, in care:
V = volumul apei in mc;
r = 1/2 din diametrul fantanii;
H = inaltimea coloanei de apa din fantana;
b) cantitatea de clor activ din substanta: 25%, 20%, 15% etc.;
c) concentratia de clor rezidual liber care trebuie obtinuta.
Calcul:
Pentru 0,5 mg Cl rezidual . . . . . . . . . . . . l apa
X mg Cl rezidual . . . . . . . . . . . . 1.000 l apa = 1 mc apa
X = 0,5 g clor rezidual/mc apa
100 g substanta clorigena . . . . . . . . . . . . 25 g clor activ
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 g clor activ
X = (0,5 x 100) / 25 = 2 g substanta clorigena/mc
Regula generala: pentru obtinerea unei concentratii de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decat cantitatea calculata, deci: 2 g substanta clorigena/mc x 10 = 20 g/mc. Pentru a se obtine clor rezidual liber de 0,5 mg/l apa este nevoie de 20 g substanta clorigena 25% activa la 1 mc apa din fantana. Cantitatea de substanta clorigena 25% activa, necesara pentru 1 mc apa, se inmulteste cu volumul de apa din fantana.


CAPITOLUL IV - Norme de igiena referitoare la colectarea si indepartarea apelor uzate si a apelor meteorice


Art. 28
(1) Autoritatile publice locale si operatorii economici vor asigura indepartarea si epurarea apelor uzate si apelor meteorice, astfel incat sa nu se creeze disconfort si imbolnavirea membrilor comunitatii.
(2) Apele uzate trebuie epurate in asa fel incat, in avalul deversarii, apele receptorului sa se incadreze conform normelor in prevederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa categoria de folosinta.
(3) La proiectarea si realizarea sistemelor de canalizare si epurare se va face si studiul de impact asupra sanatatii publice, in situatia in care vor fi amplasate in intravilanul localitatii si nu respecta distanta prevazuta la art. 11 alin. (1).

Art. 29
Indepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin reteaua de canalizare a apelor uzate; in lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt obligate sa isi prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate.

Art. 30
Este interzisa raspandirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.) sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere si industriale. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.

Art. 31
Apele uzate provenite de la unitatile sanitare (spitale de boli infectioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucreaza cu produse patologice etc.), precum si de la orice unitati care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agenti patogeni sau polueaza cu substante chimice si/sau radioactive, se vor trata in incinta unitatilor respective, asigurandu-se dezinfectia si decontaminarea, dupa caz, inainte de evacuarea in colectorul stradal.

Art. 32
Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, in cazul in care localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie intretinute permanent in buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor.

Art. 33
In situatia in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii individuale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea masurilor de protejare a mediului si sanatatii.

Art. 34
Indepartarea apelor uzate menajere si fecaloidmenajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; instalatiile se intretin in buna stare de functionare; vidanjul se va descarca in cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.

Art. 35
Unitatile sunt obligate sa isi asigure W.C.-uri cu un numar de cabine corespunzator prevederilor standardelor si normelor de proiectare.


CAPITOLUL V - Norme de igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide


Art. 36
(1) Autoritatile publice locale, operatorii economici si asociatiile de proprietari/locatari au obligatia sa asigure colectarea selectiva, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide. Se interzice aruncarea deseurilor solide in alte locuri decat cele amenajate special si autorizate.
(2) La elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au obligatia sa respecte normele sanitare si sa consulte directia de sanatate publica teritoriala.
(3) Cetatenii sunt obligati sa respecte intocmai masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei publice si salubritatii localitatii, precum si regulile elementare de igiena in gospodaria sau locuinta proprie, astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii.

Art. 37
(1) Colectarea la locul de producere (precolectarea primara) a deseurilor menajere se face in recipiente acoperite, dimensionate in functie de cantitatea produsa, de ritmul de evacuare si de categoria in care se incadreaza deseurile menajere din locuinta; deseurile nu se colecteaza direct in recipient, ci intr-un sac de polietilena aflat in recipient si care sa aiba un volum putin mai mare decat volumul recipientului. Precolectarea secundara, adica strangerea si depozitarea provizorie a sacilor cu deseuri menajere in punctele de precolectare organizata, se face in recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, dimensionate corespunzator, acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile, concepute astfel incat sa nu produca raniri in timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.
(2) Containerele vor fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul lor de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea. Recipientele vor fi mentinute in buna stare si vor fi inlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate in spatii special amenajate, mentinute in conditii salubre.
(3) Administratia publica locala va asigura colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor menajere si stradale.

Art. 38
Deseurile menajere trebuie sortate la locul de producere in componente reciclabile si nereciclabile si se colecteaza selectiv in recipiente specifice inscriptionate si amplasate in locuri special amenajate, astfel:
a) Deseurile periculoase rezultate din asistenta medicala acordata la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea medicala a cabinetelor medicale, amplasate in cladiri de locuit, urmeaza circuitul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale specifice. Persoanele care isi administreaza tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile periculoase rezultate, in recipiente adecvate (cutii din carton cu sac de plastic in interior, cutii din plastic rigid), pe care le vor depune la cabinetul medicului de familie sau la cea mai apropiata unitate sanitara de care apartin, care este obligata sa le primeasca in scopul eliminarii lor finale.
b) Deseurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atat din asistenta medicala acordata la domiciliul pacientului, cat si cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate in cladirile de locuit urmeaza circuitul de evacuare a deseurilor menajere.
c) Medicamentele expirate provenite de la populatie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, in vederea eliminarii finale, prin incinerare.
d) Deseurile stradale se compun din: deseuri rezultate din maturarea strazilor si deseuri asimilabile celor menajere, precolectate in recipiente stradale. Deseurile rezultate din maturarea strazilor contin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor si a drumului, pamant, frunze si alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant si pulberi sedimentate din atmosfera. Este posibil ca, in urma precolectarii defectuoase a deseurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe strada, o parte a acestora sa intre in compozitia deseurilor de maturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corecta a reglementarilor privind precolectarea primara si secundara a deseurilor de catre fiecare producator, persoana fizica sau juridica. Deseurile asimilabile cu cele menajere se precolecteaza in recipiente stradale (cosuri, pubele, containere) asigurate de catre primarii. Aceste recipiente trebuie sa fie in numar suficient, cu volume adecvate si montate la distante optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o data la doua zile in perioada 1 aprilie-1 octombrie si o data la 3 zile in perioada 1 octombrie-1 aprilie. Deseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor menajere.
e) Deseurile zootehnice, rezultate din amenajari in gospodarii particulare care nu se asimileaza cu fermele zootehnice, se colecteaza pe platforme de colectare impermeabilizate, amplasate la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor.

Art. 39
Evacuarea deseurilor menajere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare se face de preferinta zilnic, fara a se depasi urmatoarele termene maxime:
a) In perioada 1 aprilie-1 octombrie:
- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare cu paturi, gradinite si crese;
- la cel mult doua zile, din celelalte zone.
b) In perioada 1 octombrie-1 aprilie:
- la cel mult 3 zile, din toate zonele.

Art. 40
Deseurile periculoase se depoziteaza, se neutralizeaza si se elimina final numai in conditiile stabilite conform reglementarilor in vigoare.

Art. 41
Depozitele de deseuri menajere, controlate, instalatiile de compostare a deseurilor organice si biodegradabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si administrate astfel incat sa se realizeze conditii de impiedicare a eliminarii si diseminarii poluantilor in mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau in mediul urban. In acest scop se vor indeplini urmatoarele conditii:
a) amplasarea si stabilirea zonei de protectie sanitara se fac in urma studiilor de impact asupra mediului si sanatatii, in conditiile prevederilor art. 11 si 12; alegerea locului se face dupa studii geologice, hidrogeologice si urbanistice;
b) la proiectare si la functionare se vor prevedea si respecta metode si tehnici adecvate de acoperire si asigurare a deseurilor solide minerale; acoperirea si asigurarea se fac zilnic;
c) in cursul operatiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului.
Pentru a se evita contaminarea cu deseuri a spatiilor din afara zonei de depozitare, este necesara dotarea cu un echipament pentru spalarea anvelopelor vehiculelor care transporta deseuri, amplasat intre zona de depozitare si drumul de iesire din depozit;
d) in cursul exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor (dezinsectie si deratizare);
e) organizarea tehnica a depozitului va respecta reglementarile in vigoare pentru protectia sanatatii populatiei, protectia sanatatii personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de protectie.

Art. 42
In instalatiile de compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substantelor toxice care pot polua solul. In acest scop se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri. Gazele de fermentare si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se dirijeaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare.

Art. 43
Instalatiile de incinerare a deseurilor vor indeplini urmatorele conditii:
a) amplasarea si stabilirea zonei de protectie se fac in urma studiilor de impact asupra mediului si sanatatii;
b) functionarea instalatiilor de incinerare este conditionata de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale in atmosfera.

Art. 44
Vehiculele pentru transportul deseurilor solide trebuie sa fie acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de precolectare secundara si sa nu permita raspandirea continutului in cursul transportului. Ele vor fi intretinute igienic si dezinfectate periodic; in acest scop, compartimentul destinat deseurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitari mecanice si agresiuni chimice.

Art. 45
Sistemul individual de indepartare si neutralizare a deseurilor menajere este permis numai in localitati rurale, cu conditia prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deseuri menajere se va alege astfel incat sa nu produca disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor.


CAPITOLUL VI - Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica


Art. 46
Prezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institutii publice centrale si locale, institutii sau unitati economice, de alimentatie publica, de turism, comerciale, culturale, sociale, de educatie, sportive, colectivitatilor temporare de munca sau de recreere, precum si unitatilor in care se efectueaza prestari de servicii pentru populatie, denumite in continuare unitati.

Art. 47
Unitatile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apa potabila sau la surse proprii de apa care sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila din legislatia in vigoare. Acestea vor fi prevazute cu instalatii interioare de alimentare cu apa, in conformitate cu normativele de proiectare, executie si exploatare.

Art. 48
Unitatile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; in lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate sa isi prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata astfel incat sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.

Art. 49
Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, pisoare, lavoare, bai, dusuri, vor fi mentinute in permanenta stare de functionare si de curatenie. In acest sens, conducerile unitatilor au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de alimentare cu apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
b) sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din unitate, asigurandu-se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a acestora;
c) sa asigure materialele necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor sanitare din unitate (hartie igienica, sapun, mijloace de stergere sau zvantare a mainilor dupa spalare etc.); in grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din hartie;
d) sa asigure pentru personalul de ingrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferita fata de cel destinat altor activitati.

Art. 50
Curatarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) Curatarea si dezinfectia
Prin curatare se intelege indepartarea mecanica (manuala si/sau automata) a oricaror forme de deseuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate in urma activitatilor umane, in unitatea de folosinta publica. Prin dezinfectie se intelege reducerea numarului de germeni saprofiti si patogeni prin mijloace fizice sau chimice; cea mai eficienta metoda este dezinfectia cu un produs biocid;
- pardoselile se curata cu stergatorul umezit in produse de curatare; dezinfectia chimica se face numai daca suprafetele sunt vizibil murdarite cu sange sau lichide biologice; maturatul uscat este interzis;
- covoarele si mochetele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevazut cu doua filtre, pentru impiedicarea diseminarii prafului bacterian; covoarele si mochetele se curata cu produse de curatare, periodic sau cand sunt vizibil murdare; maturatul uscat este interzis;
- peretii si pavimentele, daca sunt finisate cu materiale lavabile, se curata cu produse de curatare, periodic si cand sunt vizibil murdarite; in cazul finisajelor nelavabile, curatarea se face cu aspiratorul de praf;
- mobila si pervazurile se sterg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a retine praful; obiectele aflate la inaltime si tapiteria mobilei se vor curata zilnic, cu aspiratorul de praf;
- W.C.-urile si pisoarele se curata cu perie, produse de curatare adecvate si se dezinfecteaza; colacul de W.C. se sterge cu produse de curatare; dezinfectia chimica se va face cand W.C.-ul a fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta;
- cada de baie se spala cu produse de curatare, urmata de dezinfectie; operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client;
- cabina pentru dus, peretii si cada se curata cu produse de curatare si se dezinfecteaza; operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client; perdelele de la bai si dusuri se spala o data pe saptamana;
- chiuveta va avea suprafata intacta si nu va fi prevazuta cu scurgator de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care sa prelungeasca robinetele; chiuveta se curata si se dezinfecteaza zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subtire;
- sapunul si dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sapunul solid se pastreaza uscat intr-o savoniera care sa permita scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru sapun; savonierele si distribuitoarele de perete se curata si se clatesc cu apa fierbinte inainte de reumplere;
- alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc., se curata cu produse de curatare, zilnic;
- echipamentele si materialele de curatenie: carpele, buretii, periile, stergatoarele se spala zilnic cu produse de curatare si se clatesc cu apa fierbinte; se usuca si se depoziteaza uscate.
b) Dezinsectia periodica se va face la intervale prevazute in metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum 6 luni; intre operatiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de intretinere, in functie de prezenta vectorilor.
c) Colectarea deseurilor solide in recipiente metalice sau in cutii, cu pungi din material plastic, inchise etans, si evacuarea ritmica a acestora, cu spalarea si dezinfectarea lor dupa golire
d) Amenajarea de incaperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor solide, racordate la un hidrant si la reteaua de canalizare, pentru a putea fi curatate la necesitate, precum si pentru spalarea si dezinfectia recipientelor

Art. 51
Unitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utilaje si materialele necesare pentru intretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Art. 52
Instalatiile de iluminat, incalzit si ventilatie, existente in dotarea unitatilor, vor fi mentinute in permanenta stare de functionare, revizuite periodic si exploatate la parametrii la care au fost proiectate si executate. Filtrele instalatiilor de ventilatie si aer conditionat trebuie pastrate curate si uscate. Praful depus in canalele de ventilatie se indeparteaza cu aspiratorul de praf. Calitatea aerului filtrat si conditionat va fi verificata cu regularitate.

Art. 53
In salile unitatilor de cultura (teatre, cinematografe, camine culturale, sali de spectacol si altele asemenea) nu se va permite accesul unui numar de persoane mai mare decat capacitatea proiectata. In functie de cubaj si de ventilatie se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/om/h.

Art. 54
In colectivitatile temporare (santiere, campinguri, cabane), precum si in unitatile de folosinta publica se vor asigura conditiile de igiena necesare pentru prevenirea imbolnavirilor, potrivit specificului unitatii.

Art. 55
In incaperile de dormit din colectivitatile temporare trebuie sa se asigure o suprafata minima si un volum minim de 10 mp si 27 mc pentru camerele cu un pat, cate 16 mp si 43 mc pe camera pentru incaperi cu doua paturi, minimum 20 mp si 54 mc pentru camere cu 3 paturi si 26 mp si 60 mc pentru camere cu 4 paturi.
Numarul maxim de persoane cazate nu va depasi capacitatea proiectata.

Art. 56
Utilizarea paturilor suprapuse in dormitoare comune de santier si cabane turistice montane se admite, in mod exceptional, daca se asigura un volum minim de aer de 12 mc/persoana.

Art. 57
Unitatile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale si lenjeria de pat necesare pentru persoanele cazate, asigurandu-se primenirea acesteia, dupa cum urmeaza:
- schimbarea lenjeriei de pat ori de cate ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 zile, in cazul in care a fost folosita de aceeasi persoana;
- schimbarea lenjeriei de pat dupa fiecare persoana care paraseste unitatea.
Materialul moale folosit de clienti se colecteaza in saci de polietilena si va fi dezinfectat, chimic, termochimic sau termic in cursul procesului de spalare automata; dezinfectia termica se realizeaza prin supunere timp de 10 minute la 70 gC sau 1 minut la 80 gC.

Art. 58
Baile publice, bazinele de inot si piscinele vor utiliza pentru imbaiere numai apa potabila. Bazinele de inot, acoperite sau descoperite, precum si piscinele din proximitatea litoralului care folosesc apa de mare, in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi dotate cu sisteme de filtrare si dezinfectie a apei, astfel incat calitatea apei sa se incadreze in valorile maxim admise in anexa nr. 1.

Art. 59
Unitatile care detin sau exploateaza bai publice se vor ingriji de intretinerea constructiilor si instalatiilor aferente pentru ca acestea sa functioneze, in permanenta, la parametrii proiectati. Numarul minim de dotari sanitare din baile publice este urmatorul:
Numarul de W.C.-uri Pisoare Lavoare
1   1   1   1   1
75 (b)  50 (f) 75 100 (b) 100 (f)


Art. 60
Numarul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depasi capacitatea proiectata. Suprafata incaperilor cu cazi individuale va fi de minimum 6 mp; cabina de dus va avea minimum 3 mp.

Art. 61
Unitatile care asigura servicii de igiena personala si de intretinere: baie, sauna, bazin, masaj uscat si subacvatic, gimnastica etc. trebuie supuse procedeelor de curatare si dezinfectie, descrise la art. 50. Bazinele de imbaiere sau pentru proceduri vor indeplini conditiile prevazute pentru bazinele de inot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimba dupa fiecare client cu materiale curate si dezinfectate; materialele folosite se vor curata si dezinfecta in conditiile art. 57.

Art. 62
Accesul persoanelor in bazinele comune de apa calda sau de apa rece se permite numai dupa ce, in prealabil, au facut dus.

Art. 63
Lenjeria data spre utilizare persoanelor care fac baie va fi curatata si dezinfectata in conditiile stipulate de art. 57.

Art. 64
(1) La proiectarea si executia bazinelor de inot se vor respecta urmatoarele cerinte:
- la bazinele descoperite si acoperite se va prevedea o bordura ridicata cu 30 cm fata de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate scari de acces in apa, numarul acestora stabilindu-se in functie de marimea bazinului; scarile vor avea profiluri rotunjite si forma adaptata folosirii fara risc;
- bazinele vor avea montate de jur imprejur, la nivelul apei, o bara de sustinere;
- adancimea bazinului va fi marcata vizibil pe marginile acestuia;
- la bazinele acoperite, finisajele interioare ale cladirii vor asigura izolatia termica si tratarea suprafetelor cu antifungice;
- ambianta termica, ventilatia naturala si artificiala si iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate in asa fel incat sa se evite imbolnavirea si accidentarile celor care le folosesc.
(2) Piscinele/Bazinele cu tehnologie de prea plin vor avea prevazute mijloace de prindere/sustinere la nivelul apei si paviment antiderapant.

Art. 65
Parametrii de analiza microbiologici, valorile maxime admise si frecventa de recoltare a probelor de apa din bazinele de inot acoperite si descoperite si piscine sunt prevazute in tabelul din anexa nr. 1.

Art. 66
Evaluarea calitatii apei din bazinele de inot si piscine se va face astfel:
a) limpezime - un disc negru, de 15 cm pe fond alb, trebuie sa fie vizibil cu usurinta in punctul cel mai profund al bazinului;
b) concentratia clorului rezidual liber in bazinele de inot/piscine acoperite trebuie sa fie intre 0,5 si 1 mg/l, iar in bazinele/piscinele descoperite intre 0,5 mg/l si 1,5 mg/l;
c) pH intre 7,2 si 8,2;
d) in 90% din probele recoltate trimestrial, numarul de colonii la 37 gC/ml trebuie sa fie sub 300;
e) in 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie sa fie sub 10/100 ml;
f) in 95% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie sa fie 0/100 ml.

Art. 67
Administratorii bailor publice, ai bazinelor de inot si piscinelor trebuie sa detina registre in care vor fi inscrise rezultatele buletinelor de analiza a apei, concentratiilor clorului rezidual liber, periodicitatea de primenire a apei si de dezinfectie a bazinelor/bailor, precum si modalitatea de dezinfectie a bazinelor/bailor, inclusiv substantele dezinfectante folosite.

Art. 68
Bazinele de inot vor fi prevazute cu instalatii de incalzire a apei in asa fel incat apa de imbaiere sa aiba o temperatura de 22-24 gC; nu se recomanda folosirea pentru imbaiere a apei cu temperatura sub 22 gC.

Art. 69
Ritmul de primenire a apei si de spalare si dezinfectie a bazinelor se va stabili in functie de calitatea apei, respectandu-se urmatoarele cerinte minimale:
a) pentru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare si clorinare intregul volum de apa al bazinului si, in plus, se va inlocui 1/10-1/15 din volumul apei cu apa potabila; saptamanal se va face spalarea si dezinfectia bazinului;
b) pentru bazinele fara recirculare, dar cu primenire continua a apei, se va schimba zilnic cel putin 1/3 din volumul apei din bazin si se vor asigura golirea, spalarea si dezinfectia acestuia la cel mult 3 zile;
c) pentru bazinele fara recircularea apei si fara posibilitati de primenire continua a apei, se vor asigura golirea, spalarea si dezinfectia zilnica a bazinului si umplerea cu apa de calitatea prevazuta in tabelul din anexa nr. 1.

Art. 70
Pentru bazinele de inot, care dispun de statii de tratare si recirculare a apei, se va asigura obligatoriu si clorinarea apei.

Art. 71
Dezinfectia bazinelor se va face, dupa spalare cu jet de apa, prin curatarea mecanica si stergerea peretilor si fundului bazinului cu bureti imbibati in solutie dezinfectanta.

Art. 72
Unitatile care detin bazine de inot/piscine vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare si dusuri, separate pentru femei si barbati. Numarul minim de dotari sanitare este:
Numarul de W.C.-uri  Pisoare  Lavoare  Dusuri
1  1  1  1  1  1  1
75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)


Art. 73
Regulamentul privind utilizarea piscinelor/bazinelor trebuie afisat intr-o maniera vizibila pentru cei care folosesc piscina/bazinul. In utilizarea piscinei/bazinului nu se va depasi numarul maxim de persoane aflate simultan in piscina/bazin, prevazut in proiectul acesteia, numar care va fi mentionat in regulamentul de utilizare.

Art. 74
Accesul in piscine/bazine al persoanelor purtatoare de boli transmisibile, plagi deschise, dermite sau dermatoze este interzis.

Art. 75
Pentru campinguri, densitatea optima este de 50 mp teren/persoana. In fiecare camping se amenajeaza oficii prevazute cu apa rece, apa calda necesara spalarii vaselor si grupuri sanitare cu urmatoarele dotari:
Numarul de W.C.-uri  Pisoare  Lavoare  Dusuri
1  1  1  1  1  1  1
30 (b) 20 (f) 30 30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f)CAPITOLUL VII - Norme privind produsele biocide si produsele de protectia plantelor utilizate de catre populatie


Art. 76
(1) In actiunile de combatere se utilizeaza numai:
a) produse biocide care detin acte administrative eliberate de Comisia Nationala pentru Produsele Biocide si cuprinse in lista publicata de Ministerul Sanatatii, actualizata periodic. Produsele aprobate pentru plasare pe piata la o data ulterioara publicarii listei se pot utiliza pe baza actului administrativ eliberat de Comisia Nationala pentru Produsele Biocide;
b) produsele de protectia plantelor (pesticide agricole) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor.
(2) Actiunile de combatere pot fi efectuate de unitati prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare.

Art. 77
(1) Pesticidele neagricole care intra sub incidenta prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi comercializate numai de catre persoane fizice si juridice instruite in acest scop si pot fi utilizate numai de operatori calificati si instruiti pentru aceasta activitate.
(2) Pesticidele agricole pot fi comercializate catre utilizatorii amatori cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea nr. 63/2013.

Art. 78
Utilizarea pesticidelor in combaterea artropodelor si a rozatoarelor, vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, se va face in asa fel incat sa nu fie afectata starea de sanatate a populatiei prin efectul toxic al acestor produse.

Art. 79
(1) Comercializarea produselor de protectia plantelor se poate face numai daca aceasta este cuprinsa in obiectul de activitate al unitatii comerciale.
(2) Comercializarea catre populatie a pesticidelor agricole si neagricole se permite numai daca autorizatia lor a fost emisa si in acest scop.
(3) Distribuitorii care comercializeaza pesticide agricole catre utilizatorii amatori trebuie sa furnizeze informatii despre pericole, expunere, conditii de depozitare, reguli pentru manipularea si aplicarea in siguranta, precum si pentru evacuarea deseurilor.

Art. 80
(1) Dimensiunea ambalajelor in care sunt livrate pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori este limitata la o capacitate maxima, necesara folosirii timp de unul sau doua sezoane pentru o gradina obisnuita.
(2) Baza de calcul pentru dimensiunea maxima a ambalajelor produselor destinate utilizatorilor amatori este urmatoarea:
a) tratamentul unei suprafete de 500 m2; sau
b) cea mai mica rata de aplicare pentru utilizarea preconizata.
(3) Este interzisa utilizarea ambalajelor pentru produse pesticide in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
(4) Ambalajele pesticidelor trebuie sa fie prevazute cu sisteme de inchidere etanse astfel incat sa nu existe pierdere de continut, sa fie solide si rezistente si confectionate din materiale care nu se deterioreaza atunci cand intra in contact cu continutul.

Art. 81
(1) In cazul pesticidelor gata de folosire (precum lichidele pulverizabile), destinate utilizatorilor amatori, sistemul de aplicare a dozei trebuie sa fie proiectat astfel incat sa nu prezinte risc pentru sanatate, atunci cand este folosit corect si in scopul preconizat.
(2) Pentru pesticidele agricole destinate utilizatorilor amatori care necesita diluare inainte de aplicare, trebuie ca sistemul de masurare a dozei sa aiba o eroare pana la +/- 10%.

Art. 82
(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primariile si operatorii economici au obligatia de a organiza si desfasura actiuni de combatere a artropodelor si rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu indrumarea tehnica de specialitate a directiilor de sanatate publica teritoriale.
(2) Cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de artropode si rozatoare vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin.
(3) Directiile de sanatate publica si cele de control in sanatate publica teritoriale au obligatia informarii populatiei cu privire la existenta in teritoriu a vectorilor care prezinta un risc pentru sanatate sau care produc un disconfort deosebit si cu privire la masurile de combatere ce trebuie luate impotriva acestora. In atingerea acestui scop, membrii comunitatii se pot adresa directiilor de sanatate publica teritoriale pentru obtinerea informatiilor adecvate.
(4) Consiliile locale si primariile au obligatia de a comunica cetatenilor masurile intreprinse in vederea combaterii artropodelor si a rozatoarelor.

Art. 83
(1) Unitatile care efectueaza prestari de servicii utilizand produse biocide sunt obligate sa asigure informarea populatiei cu privire la data efectuarii lucrarilor, substantele folosite si masurile de prim ajutor recomandate de producatori.
(2) Pastrarea produselor biocide se face in spatii special amenajate, cu pavimente netede, lavabile, confectionate din materiale neabsorbante, care sa poata fi usor spalate si curatate, pe rafturi sau gratare, ferite de razele solare si de surse directe de caldura si inghet, dotate cu ventilatie adecvata, sursa de apa potabila si trusa sanitara de prim ajutor.
(3) Unitatea trebuie sa dispuna de vestiare pentru personal si grup sanitar.
(4) Utilajele folosite trebuie curatate dupa fiecare operatiune, avandu-se in vedere evitarea poluarii mediului inconjurator. Se interzice deversarea apelor reziduale direct in sistemul de canalizare.
(5) Este interzisa utilizarea produselor biocide cu termen de valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriorata sau care prezinta modificari ale proprietatilor (depuneri, culoare modificata etc.).


CAPITOLUL VIII - Norme de igiena privind administrarea cimitirelor, crematoriilor umane, inhumarea, transportul si deshumarea cadavrelor umane


Art. 84
Inhumarile si reinhumarile se fac numai in cimitirele autorizate sanitar. Cimitirele vor fi imprejmuite cu gard si cu o perdea de arbori. Intre morminte si gardul cimitirului va fi lasata o zona libera de 3 m.

Art. 85
(1) Este obligatorie inhumarea/incinerarea persoanelor decedate.
(2) Este interzisa expunerea persoanelor decedate in incinta cimitirelor, cu accesul direct al publicului, cu exceptia celor care detin o incapere speciala avand aceasta destinatie.

Art. 86
Inhumarea persoanelor decedate se face numai pe baza certificatului de deces eliberat in acest scop de autoritatile publice locale. In cazul persoanelor decedate in alte localitati decat aceea in care urmeaza sa aiba loc inhumarea, aceasta se face si pe baza avizului sanitar de inhumare/transport (anexa nr. 2), care se elibereaza de catre directia de sanatate publica teritoriala.

Art. 87
Persoanele decedate vor putea fi depuse inainte de inhumare in salile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de imbalsamare. Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor fi depuse in salile de ceremonii funerare numai cu avizul directiei de sanatate publica teritoriala.

Art. 88
(1) Transportul international al cadavrelor umane se face pe baza unui pasaport de transport mortuar; pentru cadavrele care sunt transportate din tara in strainatate, pasaportul de transport mortuar se elibereaza de catre directia de sanatate publica din judetul unde s-a produs decesul sau exhumarea.
(2) Transportul international al cadavrelor se va face in sicriu impermeabilizat, inchis ermetic, al carui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumegus, turba sau altele asemenea), imbibate intr-o solutie dezinfectanta. Sicriul se depune intr-o lada din lemn, bine etanseizata.

Art. 89
In locurile de inhumare neamenajate cu cripte, inhumarea se va face la o adancime de minimum 2 m.

Art. 90
(1) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data inhumarii.
(2) In mod exceptional, deshumarea se poate face si inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) dupa implinirea termenului de un an de la data inhumarii si numai in perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de catre directiile de sanatate publica teritoriale, in scopul reinhumarii persoanei decedate in alt loc de inhumare;
b) indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiei date, potrivit legii, de procuratura sau de instantele judecatoresti.

Art. 91
Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu pana la 7 ani, precum si reinhumarea lor se pot face in tot timpul anului pe baza avizului sanitar pentru deshumare/transport si reinhumare (anexa nr. 3), eliberat de catre directia de sanatate publica teritoriala.

Art. 92
Deshumarile si reinhumarile se fac de catre administratiile cimitirelor, in prezenta familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia si a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice.

Art. 93
Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeasi sau in alta localitate se face numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare in vigoare.

Art. 94
Efectuarea transporturilor in afara tarii se va asigura cu respectarea normelor din conventiile internationale pe baza pasaportului de transport cadavre umane eliberat de directia de sanatate publica teritoriala (anexa nr. 4).

Art. 95
La incinerarea persoanelor decedate se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 87 si 88.

Art. 96
(1) Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se fac numai dupa 30 de ani de la ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor.
(2) Desfiintarea cimitirelor inainte de acest termen se face numai cu avizul directiei de sanatate publica teritoriala.

Art. 97
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1 la norme - Parametri de calitate si frecventa de recoltare pentru apa de imbaiere folosita in bazine de inot, piscine, bai publice
Parametru  Valoare maxim admisa  Frecventa  Metoda de analiza
Nr. colonii la 37 gC/ml in 24 h  < 200 UGC/ml  bilunar  metoda incorporarii in placa
Bacterii coliforme  < 10/100 ml  bilunar  metoda filtrarii prin membrana  metoda celui mai probabil numar (MPN)
Escherichia coli  0/100 ml*  bilunar  metoda filtrarii prin membrana  metoda celui mai probabil numar (MPN)
Enterococi  0/100 ml*  bilunar  metoda filtrarii prin membrana  metoda celui mai probabil numar (MPN)
Pseudomanas aeruginosa  0/100 ml*  bilunar  metoda filtrarii prin membrana* Cand se foloseste metoda celui mai probabil numar, rezultatul se va exprima < 1/100 ml conform citirii din tabelele McCrady.


ANEXA Nr. 2 la norme

ROMANIA                             Nr. iesire ..............................
Ministerul Sanatatii                      Anul ........ luna ................. ziua ......
D.S.P. .....................................


AVIZ SANITAR 
pentru inhumarea/transportul cadavrelor umane

Se avizeaza din punct de vedere sanitar inhumarea cadavrului .............................................., decedat la data: anul ......... luna ....................... ziua ......., in Cimitirul ...................................., localitatea .............................................., judetul ......................................
Transportul cadavrului pentru inhumare in cimitir se va face cu mijloace rapide, intr-un sicriu din lemn. Sicriul va ramane inchis in timpul transportului.
Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ............................. pana la data de .....................

Director executiv,
...................................

NOTA:
Toate autoritatile pe raza carora se va face transportul vor asigura efectuarea libera si fara piedici a acestuia.


ANEXA Nr. 3 la norme
ROMANIA                             Nr. iesire ..............................
Ministerul Sanatatii                      Anul ........ luna ................. ziua ......
D.S.P. .....................................


AVIZ SANITAR 
pentru deshumarea/transportul si reinhumarea cadavrelor umane

Se avizeaza din punct de vedere sanitar deshumarea cadavrului ......................................, decedat la data: anul ......... luna .................... ziua ....., din Cimitirul ..........................................................., localitatea .........................................., judetul ..........................., pentru a fi reinhumat in Cimitirul ..........................................., localitatea ...................................., judetul ........................
Deshumarea si reinhumarea in acelasi cimitir se vor face in primele ore ale diminetii, in timpul cel mai scurt posibil.
Transportul cadavrului pentru reinhumarea in alt cimitir se va face cu mijloace rapide, sicriul fiind introdus intr-o lada de lemn captusita cu tabla sau carton gudronat.
Sicriul va ramane inchis in timpul acestor operatiuni.
Prezentul aviz sanitar este valabil de la data de ........................... pana la data de .....................

Director executiv,
...................................

NOTA:
Toate autoritatile pe raza carora se va face transportul vor asigura efectuarea libera si fara piedici a acestuia.


ANEXA Nr. 4 la norme
ROMANIA                             Nr. iesire ..............................
Ministerul Sanatatii                      Anul ........ luna ................. ziua ......
D.S.P. .....................................

PASAPORT PENTRU TRANSPORT CADAVRU UMAN 
PASSEPORT DE TRANSPORT POUR CADAVRE HUMAIN 
PASSPORT FOR TRANSPORT THE HUMAN CORPSE

Se autorizeaza transportul cadavrului uman din localitatea ........................................... 
On autorise le transport du cadavre humain de la localite 
It's authorized the transport of the human corpse from locality 


Judetul ..............................................., localitatea .......................................................  
District dans la localite
County to locality

tara ............................................................
du pays
county

Decedatul: numele ............................................, prenumele ...................................................  
Le decede: nom prenom
Deceased: surname first name

Sexul .........................., varsta
Sexe L'age
Sex Age

Ultimul domiciliu .................................................................................................................
Le dernier domicile
Last residence

Locul decesului: tara ....................................., judetul
Lieu du deces: Le pays district
The place of demise: country county

Localitatea .............................................
Localite
Locality

Data decesului: 20 ...... luna ........................... ziua .....  
La date du deces: mois jour
Deceased date: month day

Numarul certificatului de imbalsamare ............................................  
Numero du certificat d'embaumement 
The number of embalm certificate

Numarul certificatului medical de deces .............................................
Numero du certificat medical du deces
The number of decease medical certificate

Conditii speciale: sicriu de metal, inchis ermetic si apoi asezat intr-o lada de lemn inchisa etans.
Conditions speciales: le cercueil en metal est enferme hermetiquement et mis ensuite dans une caisse en bois etanche.
Special conditions: metal coffin, hermetically closed and put in a wood box, tight closed.

Transportul se va face cu: autovehicul, tren, avion, vapor.
Le transport sera effectue par: auto, train, avion, bateau.
Transport will be done by: car, train, plane, ship.

Director executiv,
L.S.
..............................