DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 25/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului."
2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) doi reprezentanti din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, imputerniciti prin ordin al ministrului;
...............................................................................................................................
d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru economie si finante, autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru dezvoltare, lucrari publice si locuinte, autoritatii publice centrale pentru sanatate publica, autoritatii publice centrale pentru agricultura si dezvoltare rurala, autoritatii publice centrale pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, autoritatii publice centrale pentru interne si reforma administrativa, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort;".
3. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abroga.
4. La articolul 5 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) modalitatile de sustinere financiara a proiectelor."
5. La articolul 6 alineatul (3), literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;
...............................................................................................................................
e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitatile de sustinere a proiectelor;".
6. La articolul 6 alineatul (3), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) avizeaza ghidurile de finantare aferente fiecarui program si proiect pentru protectia mediului, finantate din taxa pe poluare pentru autovehicule."
7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre detinatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici autorizati potrivit legislatiei in vigoare pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
...............................................................................................................................
d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;".
8. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q si r), cu urmatorul cuprins:
"p) o contributie de 100 lei/tona datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si incredintate spre eliminare finala, plata facandu-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat;
q) o taxa, denumita in continuare ecotaxa, in valoare de 0,2 lei/bucata pentru pungile de tip sacosa - banana, cu maner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil in vederea informarii consumatorilor finali;
r) taxa pe poluare pentru autovehicule."
9. La articolul 10, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Administratia Fondului publica anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici inregistrati ca si contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic si tipul de contributie si/sau taxa cu care acesta este inregistrat."
10. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) si q) se declara si se platesc lunar de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara activitatile respective, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.
(2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) si p) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator."
11. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) si q) se datoreaza majorari de intarziere conform Codului de procedura fiscala."
12. La articolul 13 alineatul (3), literele b) si c) se abroga.
13. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unitati administrativ-teritoriale, unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice."
14. La articolul 13, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului parcurgand toate procedurile in domeniul ajutorului de stat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si legislatiei comunitare in domeniu."
15. La articolul 13, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatul (91) si (92), cu urmatorul cuprins:
"(91) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atat cele exceptate de la obligatia notificarii, cat si cele supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotarari ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.
(92) Schemele de ajutor de minimis se aproba prin dispozitie presedintelui Administratiei Fondului."
16. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:
"Art. 131. - (1) Din sumele provenind din taxa pe poluare pentru autovehicule se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:
a) Programul de stimulare a innoirii parcului auto national;
b) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
c) proiecte de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;
d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, solara, biomasa, microhidrocentrale;
e) proiecte privind impadurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din fondul forestier national afectat de calamitati naturale si a terenurilor defrisate;
f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti.
(2) Beneficiari ai programelor si proiectelor prevazute la alin. (1) pot fi persoanele juridice prevazute la art. 13 alin. (4), iar pentru proiectele prevazute la alin. (1) lit. c) si e) beneficiari pot fi si persoanele fizice si asociatiile de locatari.
(3) Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru programele si proiectele pentru protectia mediului prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al ministrului mediului si dezvoltarii durabile.
(4) Prevederile art. 13 alin. (7)-(10) si ale art. 14 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."
17. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei."
18. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Neafisarea la loc vizibil in vederea informarii consumatorilor finali a valorii ecotaxei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 2.500 lei."
19. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (2);
b) de catre personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu, prin unitatile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la art. 15 alin. (3)."
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: