DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 11/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabilePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 29 ianuarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) La cererea producatorului sau distribuitorului de apa potabila, directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti poate aproba pe o perioada determinata o prima derogare de la parametrii valorici stabiliti in tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 sau in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu conditia ca o astfel de derogare sa nu constituie un pericol potential pentru sanatatea publica si numai in cazul in care nu exista nicio alternativa de aprovizionare cu apa potabila a populatiei.
(2) Aceste derogari pot fi acordate prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) pentru o perioada de timp cat mai scurta si care nu va depasi 3 ani;
b) numai pana la o valoare maxima determinata pentru parametrii valorici mentionati la alin. (1), ce va fi propusa de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si aprobata de Institutul National de Sanatate Publica. Valoarea maxima propusa va fi cea care implica cel mai mic risc pentru sanatatea populatiei rezidente.
(3) Cu 3 luni inainte de sfarsitul perioadei de derogare, producatorul, respectiv distribuitorul de apa potabila intocmeste un raport privind progresul inregistrat si, dupa caz, cererea de acordare a celei de a doua derogari, insotita de argumentarea detaliata a cauzelor care au condus la nerespectarea conditiilor prevazute de derogarea anterioara; aceasta documentatie este inaintata directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(4) In baza documentatiei primite, directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti elaboreaza un referat tehnic pe care il inainteaza centrului regional de sanatate publica la care este arondata, impreuna cu motivele ce justifica solicitarea de acordare a celei de-a doua derogari.
(5) La propunerea centrului regional de sanatate publica, Institutul National de Sanatate Publica inainteaza Ministerului Sanatatii decizia de acordare a celei de-a doua derogari, insotita de referatul de evaluare care cuprinde si motivele solicitarii de acordare a acestei derogari.
(6) Ministerul Sanatatii face cunoscuta Comisiei Europene, in cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogari, transmitandu-i si referatul de evaluare cu motivele care justifica aceasta decizie.
(7) A doua perioada de derogare nu poate depasi termenul de 3 ani.
(8) In cazuri exceptionale, producatorul, respectiv distribuitorul de apa potabila, dupa caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogari directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogari.
(9) Ministerul Sanatatii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogari pentru o perioada de cel mult 3 ani, pe baza documentatiei intocmite de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti sau de catre Institutul National de Sanatate Publica, dupa caz."

2. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
(1) Orice derogare acordata potrivit prevederilor art. 9 trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
a) motivele derogarii;
b) parametrul in cauza, rezultatele controalelor anterioare si valoarea maxima permisa in temeiul derogarii;
c) zona geografica, cantitatea de apa distribuita in fiecare zi, populatia vizata si existenta unor eventuale repercusiuni asupra intreprinderilor de productie alimentara in cauza;
d) un program de control corespunzator, care sa prevada, daca este cazul, controale mai frecvente;
e) un rezumat al planului de actiuni de remediere necesare, care sa cuprinda un calendar al lucrarilor si o estimare a costurilor, precum si dispozitii in materie de bilant;
f) durata necesara derogarii.
(2) Daca directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti considera ca nerespectarea parametrului valoric in cauza este nesemnificativa si daca actiunile intreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situatiei in termen de cel mult 30 de zile, dispozitiile prevazute la art. 9 nu se aplica. In acest caz, Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Ministerul Mediului si Padurilor, prin Administratia Nationala ĞApele Romaneğ sau, dupa caz, prin autoritatile bazinale in domeniul gospodaririi apelor, stabilesc numai valoarea concentratiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicita derogarea si intervalul de timp acordat pentru remedierea situatiei.
(3) Daca parametrul valoric in cauza, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apa, nu a fost conform pentru o perioada mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9.
(4) Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt obligate sa informeze in mod rapid si corespunzator populatia rezidenta in zona de aprovizionare cu apa pentru care se acorda derogarea cu privire la derogare si la conditiile care o reglementeaza si sa ofere consiliere, daca este cazul, grupurilor de populatie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligatii nu se aplica in situatiile prevazute la alin. (2), cu exceptia cazului in care autoritatile teritoriale ale Ministerului Sanatatii decid altfel.
(5) Ministerul Sanatatii, cu exceptia derogarii prevazute la alin. (2), informeaza in termen de 60 de zile Comisia Europeana asupra oricarei derogari referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apa potabila care furnizeaza mai mult de 1.000 mc in medie/zi/apa destinata consumului uman sau aprovizioneaza mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informatiile prevazute la alin. (1).

Art. 9^2
Prevederile art. 9 si 9^1 nu se aplica apei destinate consumului uman oferite spre vanzare in sticle sau recipiente."

3. La articolul 11, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
"(9) Raportul national privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene in termen de doua luni de la publicare."

4. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) In situatii exceptionale si pentru zone geografice delimitate, Ministerul Sanatatii, prin Institutul National de Sanatate Publica, la propunerea autoritatilor administratiei publice locale, poate inainta o cerere speciala Comisiei Europene pentru a obtine o prelungire a termenelor perioadelor de tranzitie prevazute in Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul ?arilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005. Perioada suplimentara nu depaseste 3 ani; la incheierea acestei perioade are loc o reexaminare, ale carei rezultate se inainteaza Comisiei Europene, care poate, pe baza reexaminarii, sa autorizeze o a doua prelungire a termenului pana la 3 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica apei destinate consumului uman oferite spre vanzare in sticle sau recipiente.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1), motivata corespunzator, expune dificultatile intampinate si cuprinde cel putin toate informatiile indicate la art. 9^1 alin. (1).
(4) Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si autoritatile administratiei publice locale se asigura ca populatia afectata de cerere este informata rapid si in mod corespunzator cu privire la rezultatul cererii. In plus, daca este necesar, Ministerul Sanatatii, prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigura ca se ofera consiliere anumitor grupuri vulnerabile din cadrul populatiei pentru care cererea prezenta un risc pentru sanatate."

5. In tabelul 2 "Parametri chimici" din anexa nr. 1 "Parametri de calitate ai apei potabile" se fac urmatoarele modificari: sintagma "Dicloretan (µg/l)" se inlocuieste cu sintagma "1,2 Dicloretan (µg/l)", iar sintagma "Tetracloretan si Tricloretena (µg/l) (suma concentratiilor compusilor specificati)" se inlocuieste cu sintagma "Tetracloretena si Tricloretena (µg/l) (suma concentratiilor compusilor specificati)".

Art. II
Metodologia de acordare a derogarilor prevazute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si padurilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga cap. VI "Derogarea" din Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 974/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.

*

Prezenta ordonanta transpune prevederile art. 9 "Derogari", art. 13 alin. (3) si art. 15 "Situatii exceptionale" din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila
Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
32 useri online

Useri autentificati: