DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalata mai mare de 15 MWPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 29 august 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta stabileste unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalata mai mare de 15 MW.
(2) Statul incurajeaza investitiile ce au ca scop construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj, denumita in continuare CHEAP, inseamna ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica din surse hidro, alternativ cu stocarea de energie electrica, utilizand un rezervor superior definit conform lit. f), prin acumulare prin pompaj, cu scopul de a contribui la optimizarea, echilibrarea si mentinerea in siguranta a Sistemului electroenergetic national, denumit in continuare SEN; in regim de pompaj CHEAP acumuleaza energie primara hidro consumand energie electrica, iar in regim de turbinare CHEAP genereaza energie electrica din energia primara hidro acumulata;
b) operatorul CHEAP inseamna operatorul economic din domeniul energiei electrice in intelesul prezentat la art. 3 pct. 42 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) regim de pompaj inseamna ansamblul de activitati prin care se realizeaza transferul resursei de apa din rezervorul inferior in rezervorul superior al CHEAP, in vederea crearii unei rezerve potentiale de energie;
d) regim de turbinare inseamna ansamblul de activitati prin care se produce energie electrica in CHEAP, prin transferul resursei de apa din rezervorul superior in rezervorul inferior;
e) rezervor inferior inseamna ansamblul de instalatii si constructii sau amenajari hidrotehnice, situat in aval de grupurile de producere a energiei electrice, ce servesc activitatilor de producere si stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apa folosite de CHEAP in regim de pompaj;
f) rezervor superior inseamna ansamblul de instalatii si constructii sau amenajari hidrologice, situat in amonte de grupurile de producere a energiei electrice, care nu sunt amplasate pe domeniul public al statului, aflat in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", ce servesc activitatilor de producere si stocare a energiei electrice prin constituirea resursei de apa folosite de CHEAP in regim de turbinare;

g) stocarea energiei electrice inseamna ansamblul de activitati prin care se constituie rezerva de energie disponibila a CHEAP, prin acumularea de resursa de apa in rezervorul superior;
h) black-out al SEN inseamna o intrerupere a furnizarii de energie electrica la nivelul unei zone extinse sau la nivelul intregului SEN, ca urmare a unui deficit de putere disponibila, a unei defectiuni majore la nivelul productiei ori transportului energiei electrice ori ca urmare a unui supraconsum care nu a putut fi echilibrat;
i) restaurarea SEN inseamna ansamblul de masuri tehnice si organizatorice ce se iau de catre operatorul de transport si de sistem in vederea revenirii la starea normala de functionare, dupa un black-out al SEN;
j) serviciu de consumator dispecerizabil calificat pentru restaurarea SEN este un serviciu tehnologic de sistem oferit de catre operatorul unei CHEAP, prin care acesta tine la dispozitia operatorului de transport si de sistem, asa cum este acesta definit la art. 3 pct. 40 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, intreaga capacitate de consum de energie electrica la comanda contractata cu acesta, consum necesar echilibrarii SEN in cursul operatiunilor de restaurare a SEN, dupa ce a survenit o situatie de black-out al SEN.

Art. 3
(1) CHEAP constituie obiectiv de interes national si de utilitate publica.
(2) Lucrarile de realizare a CHEAP constituie lucrari de interes national si de utilitate publica.


Capitolul II - Masuri de reglementare si stimulare


Art. 4
In vederea construirii CHEAP, investitorii interesati au obligatia de a solicita si de a obtine, in conditiile legii, autorizatiile si/sau licentele specifice emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, precum si celelalte avize/acorduri/autorizatii emise de autoritatile publice ale statului, specifice acestui tip de investitie.

Art. 5
(1) Investitorii care construiesc CHEAP au dreptul sa procedeze, in conditiile legii, la scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national, respectiv din circuitul agricol sau, dupa caz, la ocuparea temporara a terenurilor forestiere ori scoaterea temporara din circuitul agricol a terenurilor agricole si a pajistilor permanente care sunt necesare realizarii CHEAP.
(2) Scoaterea definitiva din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national sau scoaterea temporara din circuitul agricol ori ocuparea temporara a terenurilor forestiere, dupa caz, pentru realizarea CHEAP, se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 lit. f ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu completarile ulterioare.

Art. 6
(1) Energia electrica consumata de CHEAP in procesul de functionare in regim de pompaj, in scopul stocarii energiei electrice in rezervorul superior al unei CHEAP, constituie, in conditiile legii, un consum propriu tehnologic al acesteia.
(2) Consumul propriu tehnologic de energie electrica al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include in cantitatea de energie electrica pentru care se stabileste obligatia de achizitie de certificate verzi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Consumul propriu tehnologic de energie electrica al CHEAP, potrivit alin. (1), nu se include in cantitatea de energie electrica pentru care se stabileste obligatia de plata a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 7
(1) Prin stocarea energiei electrice in rezervorul superior al unei CHEAP, ca efect al functionarii in regim de pompaj, operatorul unei CHEAP nu dobandeste calitatea de consumator final si se excepteaza de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv componenta de extragere de energie electrica din retea, si a tarifului pentru serviciul de sistem, prevazute de reglementarile legale in vigoare, pentru energia consumata in regim de pompaj.
(2) La reintroducerea energiei electrice in SEN, ca efect al functionarii in regim de turbinare, cu transferul apei in rezervorul inferior, operatorul unei CHEAP se excepteaza, in conditiile legii, de la plata tarifului pentru serviciul de transport, respectiv a componentei de introducere de energie electrica in retea, prevazut de reglementarile legale in vigoare, pentru energia reintrodusa in SEN.

Art. 8
(1) In vederea realizarii unei investitii noi in CHEAP, oportunitatea utilizarii drept rezervor inferior a unei acumulari deja existente, aflata in domeniul public al statului, se aproba de catre Guvern, prin memorandum, la propunerea autoritatii publice centrale care a solicitat inscrierea acumularii existente in inventarul domeniului public al statului.
(2) In conditiile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul CHEAP, fara a aduce atingere drepturilor existente ale titularilor dreptului de administrare, concesiune sau folosinta, dupa caz, asupra acumularii existente, poate dobandi dreptul de folosinta asupra acumularii existente si dreptul de utilizare a resursei de apa pentru activitatea CHEAP.
(3) Raporturile dintre titularii drepturilor de administrare, concesiune sau folosinta, dupa caz, acordate in conditiile alin. (1) si (2) in legatura cu acumularea existenta si cu utilizarea resursei de apa din aceasta, se stabilesc, in conditiile legii, printr-o conventie de exploatare incheiata intre parti, in conditii concurentiale si nediscriminatorii.
(4) Obligatiile financiare care se stabilesc in sarcina operatorului CHEAP prin conventia de exploatare vor putea cuprinde o cota parte din costurile legate de exploatarea amenajarii, precum si eventualele diminuari de venituri suportate de titularul dreptului de administrare, de concesiune sau de folosinta, dupa caz, al resurselor de apa din rezervorul inferior, ca efect direct al operarii CHEAP in legatura cu acumularea existenta.
(5) Orice neintelegeri legate de intinderea acestor obligatii financiare, intervenite intre CHEAP si titularul dreptului de folosinta al resurselor de apa din rezervoarele inferioare, se solutioneaza in conditiile legii.

Art. 9
(1) La litera A punctul A.1 din anexa nr. 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa subpunctul 1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.5, cu urmatorul cuprins:
"1.5. operatori economici de tip CHEAP (centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj)".
(2) Cuantumul contributiei specifice de gospodarire a resursei de apa utilizate de catre operatorii prevazuti la alin. (1) se va aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Concurentei.

Art. 10
(1) Operatorul de transport si de sistem determina, cu avizul ANRE, necesarul global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, pentru a asigura repornirea in conditii de siguranta a SEN in situatia aparitiei unui black-out al SEN.
(2) Operatorul de transport si de sistem califica CHEAP, in conditiile legii, drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.
(3) Calificarea drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN poate fi preliminara, in perioada dintre eliberarea de catre ANRE a autorizatiei de infiintare prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si punerea efectiva in functiune a CHEAP. Calificarea preliminara drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizeaza pe baza informatiilor si datelor tehnice despre CHEAP cuprinse in documentatiile depuse la ANRE pentru obtinerea autorizatiei de infiintare a acesteia.
(4) Calificarea definitiva drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se realizeaza in urma punerii in functiune a CHEAP si obtinerii de catre operatorul acesteia a licentei prevazute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In limita necesarului global de servicii de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, operatorul de transport si de sistem incheie, in conditiile legii, precontracte de furnizare a serviciului de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN cu operatorii CHEAP calificati preliminar, cu posibilitatea de a include, in conditiile legii, clauze de transformare in contracte efective, dupa calificarea definitiva a CHEAP ca furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN.
(6) Tarifele reglementate pentru fiecare CHEAP calificat pentru furnizarea serviciilor de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN se stabilesc prin proceduri specifice elaborate si adoptate de catre ANRE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7) Operatorul de transport si de sistem achizitioneaza serviciul de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN in limitele stabilite prin aviz al ANRE, la tarifele prevazute la alin. (6), iar costul acestor servicii se recupereaza conform reglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(8) Serviciile de consumator dispecerizabil, altele decat cele care fac obiectul prevederilor de la alin. (1)-(7), sunt furnizate de catre CHEAP in regim concurential, conform reglementarilor stabilite de catre ANRE, in conditiile legii.
(9) Liniile de evacuare a puterii in SEN, pana la primele statii electrice existente ale operatorului de transport si de sistem/operatorului de distributie, precum si intarirea retelei electrice din amonte de CHEAP, necesare conectarii la SEN a CHEAP calificate preliminar drept furnizor de serviciu de consumator dispecerizabil pentru restaurarea SEN, se includ in programele de investitii finantate din bugetul propriu al operatorului de transport si de sistem/operatorului de distributie, cu termene de punere in functiune corelate cu termenul de punere in functiune al CHEAP.
(10) Lucrarilor de investitii prevazute la alin. (9) li se aplica corespunzator prevederile art. 5.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 11
Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza, in mod corespunzator, cu prevederile Codului civil si cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, ANRE va proceda la adaptarea sau completarea, dupa caz, a reglementarilor din aria sa de competenta, in acord cu dispozitiile prezentei ordonante.

Art. 13
Masurile de incurajare a investitiilor prevazute in prezenta ordonanta, care contin elemente de ajutor de stat pentru investitii, respectiv pentru operare, se pun in aplicare dupa notificarea acestora la Comisia Europeana si obtinerea unei decizii de aprobare din partea acesteia.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: