DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Ordonanta 26/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
Prevederile prezentei ordonante se aplica operatorilor economici care sunt organizati si functioneaza in baza Legii nr. 15/1999 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) regiilor autonome infiintate de stat, societatilor/companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz;
b) regiilor autonome infiintate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si societatilor comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o participatie majoritara, dupa caz;
c) societatilor comerciale si regiilor autonome la care persoanele juridice mentionate la lit. a) si b) sau institutiile publice centrale ori locale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, dupa caz.

Art. 2
Prevederile prezentei ordonante nu se aplica:
a) institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si compeltarile ulterioare, cu exceptia fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;
b) societatilor de asigurare reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) operatorilor economici care indeplinesc conditiile art. 1, car prin legi speciale sunt exceptati de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar unic, majoritar sau detine o participatie direct ori indirect majoritara;
d) unitatilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor care indeplinesc conditiile de la art. 1.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) cheltuieli de natura salariala cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate salariatilor in bani si/sau in natura, in conditiile legii;
b) cheltuieli cu salariile salariile de baza, indemnizatiile, sporurile, prime si alte adaosuri si bonificatii, pentru a caror determinare se foloseste ca element de calcul salariul de baza, sau alte modalitati de determinare si care se acorda conform contractului colectiv ori individual de munca;
c) bonusuri orice alte avantaje acordate salariatilor, in scop personal, in bani si/sau in natura, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv sau individual de munca;
d) productivitatea muncii in unitati valorice raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare si numarul mediu de salariati;

e) productivitatea muncii in unitati fizice raportul dintre cantitatea de produse finite a carei expresie valorica se regaseste in veniturile de exploatare si reprezinta mai mult de 50% din nivelul acestora si numarul mediu de salariati;
f) castigul mediu brut lunar pe salariat raportul dintre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariati/numarul de luni aferente;
g) plati restante sume datorate si neachitate de operatorii economici care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative, de contract/factura sau in alte temeiuri.

Art. 4
(1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza:
a) prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, initiata de ordonatorii principali de credite in surbordinea, coordonarea sau autoritatea sau in portofoliul carora se afla operatorii economici din categoria prevazuta la art. 1 lit. a) si b). Proiectele de hotarari ale Guvernului se avizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pertsoanelor Varstnice din punctul de vedere al respectarii politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si ulterior de catre Ministerul Finantelor Publice;
b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. a) sau institutiile publice centrale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara;
c) prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara.
(2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli nu aplica prevederile alin. (1).

Art. 5
Formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum si modul de calcul al indicatorilor prevazuti in acestea se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 6
(1) Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu exceptia societatilor comerciale a caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care vor prezenta bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat.
(2) Operatorii economici cu statut de filiale prezinta organelor administratiei publice centrale sau lcoale, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a hotararilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
(3) Organele administratiei publice centrale sau locale, care au in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu operatori economici, au obligatia ca, in termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, sa elaboreze si sa transmita in vederea avizarii documentatia necesara aprobarii acestora sau sa le aprobe, dupa caz.

Art. 7
(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli.
(2) Reprezentantii statului, respectiv ai unitatilor administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare si de conducere ale operatorilor economici au obligatia sa puna in aplicare obiectivele politicilor salariale prevazute la alin. (1).

Art. 8
(1) Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunare, in limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a actionarilor, respectiv Consiliul de administratie al operatorului economic, dupa caz, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorii economici, care datorita specificitatii activitatii desfasurate concentreaza realizarea acesgteia intr-o anumita perioada a anului, pot efectua in aceasta perioada cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla.
(3) Limita de cheltuieli prevazuta la alin. (1) si (2) se calculeaza tinand cont de numarul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri si cheltuieli.

Art. 9
(1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dara fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilite prin legea anuala a bugetului de stat;
c) criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie/Consiliului de supraveghere si a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
d) programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
e) programele de investitii si dotari, fundamentate in limita resurselor legale de finantare a acestora;
f) programele de reducere a platilor/creantelor restante.
(2) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in ficare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 99%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.
(3) Cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depasi 60% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.
(4) Pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) care au statutu de filiale si a caror activitate depinde de contractele incheiate cu societatea-mama in proportie mai mare de 60%, cresterea cheltuielilor de natura salariala nu poate fi mai mare decat cresterea acordata de societatea-mama.

Art. 10
(1) Executia bugetelor de venituri si cheltuieli se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) cheltuielile de natura salariala, numarul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli, reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite;
b) in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efecuta cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati;
c) in cazul in care se inregistreaza nerealizari ale surselor de finantare a investitiilor aprobate se procedeaza la reconsiderarea angajamentelor aferente si la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca receptia de servicii, lucrari si bunuri sa fie efectuata la nivelul surselor de finantare recalculate;
d) nivelul platilor restante aprobat nu poate fi majorat ca urmare a nerealizarii veniturilor totale aprobate;
e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nielul celor repartizate de ordonatorul principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economic-financiari aprobati, astfel:
a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariata stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividedndelor cuvenite bugetului de stat ori local, in situatia in care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivitatii muncii;
d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depasirea nvielului platilor restante;
f) in alte situatii impuse de prevederile legale.
(3) Operatorii economici aflati sub incidenta prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, in semestrul 2 al anului curent, cu conditia ca in semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depasit si indicatorii de eficienta realizati sa fi fost cel putin la nivelul aprobat.

Art. 11
Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor publice centrale au obligatia de a prezenta pana la termenul elgal de depunere a situatiilor financiare anuale, la Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punctul de vedere al incadrarii, in nivelul anual aprobat.

Art. 12
Operatorii economici au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice, in formatul solicitat, fundmentari, analize, situatii, raportari referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, precum si orice alte date si informatii, astfel:
a) lunar, trimestrial si anual, operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice, conform listei publicate de Institutul National de Statistica;
b) trimestrial si anual, ceilalti operatori economici.

Art. 13
(1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenlor prevazute la art. 6 alin. (1) si (2);
b) depasirea limitelor prevazute la art. 8;
c) depasirea nivelului platilor restante aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
d) nerespectarea in executie a corelatiei prevazute la art. 9 alin. (3);
e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
f) nerespectarea termenului prevazut la art. 11;
g) nerespectarea prevederilor art. 12.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c)-e) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei.
(4) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(5) Organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, prin aparatul propriu si/sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sunt abilitate sa constate contraventiile de la alin. (1) si sa aplice sanctiunile prevazute la alin. (2)-(4) operatorilor economici prevazuti la art. 1, dupa caz, urmand ca acestia sa recuperze atat contravaloarea amenzii, cat si eventualele prejudicii, in conditiile legii.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunii potrivit alin. (2)-(4) se prescrie in termen de 24 de luni de la data savarsirii faptei.
(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 14
(1) Operatorii economici nu pot acorda membrilor adunarilor generale ale actionarilor remuneratii mai mari de 25% din indemnizatia fixa lunara a directorilor generali/directorilor, pe sedinta si pentru mai mult de o sedinta pe luna, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
(2) Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de supraveghere si directorior care nu au fost numiti in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 15
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 27-29 si 31 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 15 alin. (1), (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Finante publice locale
Oprea Florin,Cigu Elena

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: