DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 20 iulie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 63, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:

"(3) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, al ministrului finantelor publice, este autoritatea competenta din Romania pentru efectuarea schimbului de informatii in scopuri fiscale cu statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, pentru informatiile prevazute de respectivele instrumente juridice de drept international.
(4) Informatiile se transmit la cererea autoritatii solicitante din statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, altele decat statele membre ale Uniunii Europene. Termenele prevazute la art. 10911 pentru transmiterea informatiilor se aplica si pentru schimbul de informatii prevazut de prezentul articol, cu exceptia cazului in care prin instrumentul juridic de drept international sunt prevazute alte termene.
(5) Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului articol se realizeaza cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."


2. La articolul 100, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul solicitarilor primite de la alte institutii ale statului, precum si in cazul in care in alte acte normative este prevazuta efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala."

3. Dupa articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 113^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 113^1 - Obligatii fiscale restante
(1) Prin obligatii fiscale restante se intelege:
a) obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata;
b) diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2).
(2) Nu sunt considerate obligatii fiscale restante:
a) obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii;
b) obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat in conditiile legii.
(3) Nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit. In certificatul de atestare fiscala se face mentiune in acest sens."

4. La articolul 116, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Pentru debitorii care se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa si care depun un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare dupa data deschiderii procedurii insolventei, suma aprobata la rambursare se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei.
(9) Soldul sumei negative de taxa pe valoarea adaugata inscris in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei nu se preia in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care s-a deschis procedura. In acest caz, debitorul este obligat sa solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.
(10) Suma negativa de taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare potrivit alin. (9) se compenseaza in conditiile prezentului articol cu obligatiile fiscale ale debitorului nascute anterior deschiderii procedurii."

5. La articolul 127, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurare. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Romaniei, aceasta trebuie sa fie confirmata si acceptata de o institutie de credit sau de asigurare din Romania;".

6. La articolul 128, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul garantiilor prevazute la art. 127 lit. a) si b), organul fiscal dispune institutiei de credit/societatii de asigurare emitente sau institutiei financiare care a confirmat si acceptat scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie ori unitatii de Trezorerie a Statului, dupa caz, virarea sumei de bani in conturile de venituri bugetare corespunzatoare."

7. La articolul 145, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care debitorul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, executarea silita se continua prin poprirea acestor sume ori de cate ori, ulterior comunicarii somatiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau institutia publica respectiva prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile. Prevederile art. 149 se aplica in mod corespunzator.
(4) Nu sunt considerate sume exigibile si nu le sunt aplicabile prevederile alin. (3) sumelor aflate in litigiu.
(5) In cazul in care documentul prevazut la alin. (3) a fost depus ulterior luarii unor masuri de executare silita potrivit prezentului cod, aceste masuri se ridica dupa aplicarea masurii popririi sumelor inscrise in documentul emis de autoritatea sau institutia publica, in limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevazut la art. 142 alin. (1).
(6) In cazul in care documentul prevazut la alin. (3) a fost depus ulterior stingerii sumelor pentru care s-a inceput executarea silita, acesta se ia in considerare pentru urmatoarele executari silite."

8. Articolul 148^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 148^1 - Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie
(1) In cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul solutionarii actiunii in contencios administrativ, executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru obligatiile fiscale contestate daca debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie la nivelul obligatiilor fiscale contestate si neachitate la data depunerii garantiei. Valabilitatea scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
(2) In situatia in care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie contestatia ori actiunea in contencios administrativ este respinsa, in totalitate sau in parte, organul fiscal executa garantia in ultima zi de valabilitate a acesteia daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) debitorul nu plateste obligatiile fiscale pentru care s-a respins contestatia sau actiunea in contencios administrativ;
b) debitorul nu depune o noua scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie;
c) instanta judecatoreasca nu a dispus, prin hotarare executorie, suspendarea executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Scrisoarea de garantie/Polita de asigurare de garantie ramane fara obiect in urmatoarele situatii:
a) contestatia a fost admisa, in totalitate, de organul de solutionare a contestatiei;
b) actul administrativ fiscal contestat a fost desfiintat, in totalitate, de catre organul de solutionare a contestatiei;
c) actiunea in contencios administrativ a fost admisa in totalitate;
d) instanta judecatoreasca admite, prin hotarare executorie, cererea contribuabilului/platitorului de suspendare a executarii actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) daca pe perioada solutionarii contestatiei, in procedura administrativa sau in procedura de contencios administrativ, debitorul achita in totalitate obligatiile fiscale contestate.
(4) In situatia in care debitorul achita partial obligatiile fiscale contestate, acesta poate redimensiona garantia in mod corespunzator.
(5) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit prezentului articol, creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care debitorul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32)."

9. La articolul 149 alineatul (12), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate in limita sumei necesare pentru realizarea obligatiei ce se executa silit, astfel cum aceasta rezulta din adresa de infiintare a popririi. Bancile au obligatia sa plateasca sumele indisponibilizate in contul indicat de organul de executare silita in termen de 3 zile de la indisponibilizare. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu procedeaza la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor si nu accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia:".

10. Dupa articolul 229 se introduce un nou articol, articolul 229^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 229^1 - Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru
Prin derogare de la prevederile pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, contribuabilii care solicita eliberarea de certificate, adeverinte sau alte documente Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sunt scutiti de plata taxelor extrajudiciare de timbru."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru realizarea operatiunii de supraveghere si monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, Agentia Nationala de Administrare Fiscala emite, pana la data de 1 august 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale."

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea urmatorul cuprins:
"(14) Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, dar nu mai tarziu de data de 1 iulie 2016."

3. La articolul 10, litera aa) va avea urmatorul cuprins:
"aa) comercializarea de catre distribuitorii autorizati sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), dupa data de 1 iulie 2016;".

Art. III
Articolele II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:
"Art. II
(1) Incepand cu data de 1 aprilie 2016, Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Incepand cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Incepand cu data de 1 mai 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozitiilor legale, au obligatia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz catre distribuitori autorizati sau catre operatori economici care sunt direct implicati in colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, cu conditia pastrarii si arhivarii memoriilor fiscale pe perioada prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala, prevazut la art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba pana la data de 31 decembrie 2015.
(8) Dispozitiile art. 5 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 31 decembrie 2015.
(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevazut la art. 5 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(10) Informatiile continute in registrul prevazut la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si metodologia si procedura de inregistrare a acestora se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la data de 31 decembrie 2015.

Art. III
In termen de 360 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice modifica si completeaza in mod corespunzator prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, republicata, cu modificarile ulterioare."

Art. IV
Prevederile art. I se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 4 referitoare la art. 116 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica debitorilor care intra in procedura insolventei dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante;
b) prevederile art. I pct. 9 referitoare la art. 149 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pentru popririle infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. V
(1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice.
(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga toate prevederile legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele si entitatile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In vederea efectuarii cheltuielilor institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(5) La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitatile Trezoreriei Statului verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor respective, urmarind respectarea incadrarii in prevederile bugetare si in creditele bugetare deschise si repartizate si/sau in disponibilitatile de fonduri, dupa caz, precum si alte obiective stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare."

2. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cadrul contului curent in valuta deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice se pot deschide conturi analitice pe numele institutiilor publice din administratia publica centrala, potrivit legislatiei in vigoare."

3. La articolul 9, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, pastrate la Banca Nationala a Romaniei, se bonifica dobanda. Rata dobanzii este stabilita prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei.
(7) Pentru disponibilitatile in valuta administrate de Ministerul Finantelor Publice, pastrate la banci corespondente, se bonifica dobanda. Dobanzile bonificate pentru aceste disponibilitati reprezinta venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Rata dobanzii se stabileste prin conventiile incheiate.
(8) Suma neta pozitiva in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, prevazute la alin. (6), reprezinta venit al bugetului de stat, daca legea nu prevede altfel. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se vireaza la bugetul de stat."

4. La articolul 9, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (8^1) si (8^2), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Suma neta negativa in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, prevazute la alin. (6), se asigura de la bugetul de stat. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, capitolul 55 'Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi', titlul 30 'Dobanzi', articolul 30.03 'Alte dobanzi', la o pozitie distincta.
(8^2) Suma neta in valuta prevazuta la alin. (8) si (8^1) se determina ca diferenta intre suma in valuta pozitiva si negativa bonificata de Banca Nationala a Romaniei la contul curent in valuta administrat de Ministerul Finantelor Publice, prevazut la alin. (6)."

Art. VII
Echivalentul in lei al rezultatului net al bonificarii in valuta in suma negativa, determinat ca diferenta intre dobanzile calculate de Banca Nationala a Romaniei la disponibilitatile contului curent in valuta prin utilizarea ratelor de dobanzi pozitive sau negative, obtinut pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, capitolul 55 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi", titlul 30 "Dobanzi" articolul 30.03 "Alte dobanzi", la o pozitie distincta. Echivalentul in lei se determina la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii.

Art. VIII
Suma negativa in valuta bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile contului "Disponibil din sumele rezultate urmare vanzarii certificatelor de emisii gaze cu efect de sera atribuite Romaniei EUA-uri si EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene", administrat de Ministerul Finantelor Publice, prevazut la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice. Echivalentul in lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuarii operatiunii, se asigura de la bugetul Ministerului Finantelor Publice, capitolul "Autoritati publice si actiuni externe" 51.01, titlul II "Bunuri si servicii" 20, articolul "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" 20.30.30.

Art. IX
Alineatul (3) al articolului 9, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cheltuielile cu comisioanele si spezele bancare, aferente gestionarii contului, precum si echivalentul in lei al bonificarii in valuta in suma negativa pentru disponibilitatile contului in valuta deschis la BNR se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, cu incadrarea in sumele prevazute anual cu aceasta destinatie."

Art. X
(1) Sumele reprezentand dobanda negativa in euro bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile conturilor analitice administrate de Ministerul Finantelor Publice - Autoritatea de Certificare si Plata, prevazute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura, distinct pe fiecare dintre conturile analitice, din sumele reprezentand dobanda pozitiva acumulata la disponibilitatile din aceste conturi, altele decat cele provenite din prefinantarea primita de la Comisia Europeana aferenta programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de coeziune 2007-2013 si Programului de cooperare transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013.
(2) Dobanda pozitiva, cu exceptia celei acumulate pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia 2007-2013 si pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, ramasa neutilizata in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (1), se transfera, daca legea nu prevede altfel, trimestrial, in contul 54.01.03.00 - Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale.
(3) Dobanda acumulata la sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana, aferenta programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, la o pozitie distincta, si se utilizeaza numai pentru cofinantarea programelor operationale de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu exceptia proiectelor aferente Programului operational sectorial "Transport", altele decat cele finantate din axa prioritara de asistenta tehnica al caror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizeaza de catre Ministerul Transporturilor pentru cofinantarea proiectelor ai caror beneficiari sunt cei prevazuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale pentru cofinantarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.
(4) Dobanda acumulata la sumele aferente Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia 2007-2013 si Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, ramasa neutilizata conform alin. (1), inclusiv dobanda acumulata la sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana, aferenta Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, la pozitia distincta prevazuta la alin. (3), si se utilizeaza numai pentru cofinantarea programelor operationale de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.
(5) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar din cele alocate ordonatorilor principali de credite prevazuti la alin. (3) si (4) se vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestora si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3)-(5) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevazuti la respectivele alineate.
(7) In situatia in care sumele reprezentand dobanda negativa in euro sunt mai mari decat sumele reprezentand dobanda pozitiva in euro la conturile analitice mentionate la alin. (1), diferenta se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, de la o pozitie bugetara distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare externa nerambursabila".
(8) Echivalentul in lei al diferentei mentionate la alin. (7) se stabileste prin utilizarea cursului de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil la data efectuarii deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.
(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) si (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului fondurilor europene, iar pentru aplicarea prevederilor alin. (4) si (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. XI
(1) Sumele reprezentand dobanda negativa in euro bonificata de Banca Nationala a Romaniei pentru disponibilitatile din contul analitic deschis si administrat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prevazut la art. 9 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura din sumele reprezentand dobanda pozitiva acumulata la disponibilitatile din acest cont, provenite din prefinantarea primita de la Comisia Europeana aferenta Programului operational comun Romania- Ucraina-Republica Moldova si Programului operational comun "Bazinul Marii Negre 2007-2013", finantate in cadrul obiectivului 3 Cooperare teritoriala europeana.
(2) In situatia in care sumele reprezentand dobanda negativa in euro sunt mai mari decat sumele reprezentand dobanda pozitiva in euro la contul analitic mentionat la alin. (1), diferenta se asigura de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, de la o pozitie bugetara distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare externa nerambursabila".
(3) Echivalentul in lei al diferentei mentionate la alin. (2) se stabileste prin utilizarea cursului de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei, valabil la data efectuarii deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.
(4) Dobanda pozitiva ramasa neutilizata in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (1) se face venit la bugetul de stat la inchiderea programelor.

Art. XII
In cazul politistilor care participa sau au participat in anul 2015 la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in comun cu fortele armate ale Romaniei sau similare celor prevazute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru fortele armate, se efectueaza regularizari ale drepturilor banesti cuvenite pe perioada misiunilor, in vederea acordarii acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative in vigoare.