DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013. Ordonanta nr. 15/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 7 august 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
Prezenta ordonanta se aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 277/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si operatori regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, din Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pe intreaga perioada de implementare a Programului.

Art. 2
(1) Creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului n. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la o pozitie distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", in situatiile prevezute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate atat in cazul proiectelor finalizate care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, sunt contestate sau in litigiu, precum si in cazul proiectelor aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in urma stabilirii corectiilor financiare, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica:
a) numai in cazul contractelor de achizitie publica, a caror procedura de atribuire a fost initiata inainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevazuti la art. 1, care a facut obiectul verificarii Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/compartimentelor de verificare a achizitiilor publice, denumite in continuare UCVAP/CVAP, si pentru care nu exista un aviz consultativ emis de acestea, in conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, valabila pana la aceasta data;
b) numai in cazul contractelor de achizitie publica, a caror procedura de atribuire a fost initiata in perioada 10 iunie 2011 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevazuti la art. 1, care a facut obiectul verificarii UCVAP/CVAP si pentru care a fost inscrisa opinia "fara observatii" de catre UCVAP/CVAP, in conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) in cazul contractelor de achizitie publica, incheiate de beneficiarii prevazuti la art. 1, a caror procedura de atribuire a fost initiata incepand cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentatia de atribuire a fost evaluata si aprobata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP, in conformitate cu atributiile sale prevazute la art. 7^1 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia contractelor de achizitie publica la care, prin modificarile aduse documentatiei de atribuire intervenite dupa data publicarii anuntului/invitatiei de participare in Sistemul electronic al achizitiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislatiei privind achizitiile publice.

Art. 3
(1) Creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incalcarea dispozitiilor art. 28 din Directiva 2008/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta prevazuta la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incalcarea art. 38 din Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate in cazul proiectelor finalizate care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt contestate sau in litigiu, precum si in cazul proiectelor aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru incalcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 1 care au respectat in derularea procedurilor de achizitii publice prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare.

Art. 4
(1) Beneficiarii prevazuti la art. 1 transmit solicitarile privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora, dupa caz, aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, autoritatii de management a Programului operational sectorial Mediu din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, daca se incadreaza in prevederile art. 2 si 3.
(2) Autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu verifica si certifica solicitarile prevazute la alin. (1), sub aspectul incadrarii acestora in situatiile prevazute la art. 2 si 3 si le supun aprobarii conducerii autoritatii de management.

(3) In situatiile prevazute la art. 2 si 3, pe baza aprobarii conducerii autoritatii de management prevazute la alin. (2), ordonantorul principal de credite dispune, dupa caz:
a) incetarea executarii creantelor bugetare prevazute la art. 2 si 3, si, dupa caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a inceput procedura de recuperare prevazuta la art. 38 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si comunicarea acesteia catre organele fiscale competente;
b) autoritatii de management al Programului operational sectorial Mediu sa solicite organelor fiscale competente restituirea in conturile de recuperare debite ale autoritatii de management, a sumelor recuperate de la beneficiarii prevazuti la art. 1 si netransferate pana la data primirii comunicarii prevazute la lit. a);
c) stingerea debitelor aferente beneficiarilor prevazuti la art. 1 din registrul debitorilor;
d) plata catre beneficiar a sumelor recuperate deja de catre autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu, de la acesta, aferente situatiilor prevazute la art. 2 si 3, cu incadrarea in prevederile art. 7 alin. (1).

(4) Masurile dispuse de catre ordonatorul principal de credite prevazute la alin. (3) se comunica beneficiarilor prevazuti la art. 1 de catre autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu. (5) Sumele aferente debitelor nerecuperate pentru fondurile externe nerambursabile, confinantare si taxa pe valoarea adaugata, pentru care beneficiarul nu mai are calitate de debitor, se sting conform surselor de finantare prin transferul din contul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, alimentat din pozitia bugetara prevazuta la art. 2 alin. (1) in conturile Ministerului Mediulu si Schimbarilor Climatice de disponibil aferente fiecarei surse si vor fi utilizate pentru continuarea finantarii Programului operational sectorial Mediu.


Art. 5
(1) Sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 2 si 3, pentru care nu au fost emise titluri de creanta, nu vor mai fi stabilite drept creante bugetare, cu exceptia dobanzilor datorate bugetului Uniunii Europene.
(2) Dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculeaza pana la data transmiterii comunicarii prevazute la art. 4 alin. (4) si se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1).

Art. 6
Nu fac obiectul prezentului act normtiv sumele aferente contractelor finantate din fonduri europene din cadrul Programului operational sectorial Mediu 2007-2013:
a) asupra caror aau fost formulate sesizari catre Agentia Nationala de Integritate, Departamentul de Lupta Antifrauda si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese, pentru care instantele judecatoresti, prin hotarari definitive, au stabilit savarsirea unei fapte penale;
b) asupra carora au fost formulate sesizari catre Agentia Nationala de Integritate, Departamentul de Lupta Antifrauda si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese pana in momentul solutionarii definitive de catre organele competente carora le-a fost inaintata sesizarea sau pana la solutionarea definitiva a cauzei de catre instantele judecatoresti prin care se stabileste inexistenta unei fapte penale;
c) in situatia in care corectiile financiare si/sau creantele bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, precum si sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale au fost mentinute de instantele judecatoresti in sarcina beneficiarilor prevazuti la art. 1, prin hotarari definitive.

Art. 7
(1) Solicitarile realizate de beneficiarii prevazuti la art. 1, potrivit prevederilor art. 4, se solutioneaza de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in ordinea inregistrarii acestora, cu incadrarea in sumele alocate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie, pe intreaga perioada de implementare a Programului operational sectorial Mediu.
(2) Sumele platite beneficiarilor prevazuti la art. 1, aferente situatiilor prevazute la art. 4 alin. (3) lit. d) pot fi utilizate, cu prioritate, de catre acestia pentru finantarea activitatilor din cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru rambursarea creditelor bancare contractate in vederea implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru plata unor arierate si pentru cheltuieli de capital.

Art. 8
(1) Pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, aferente situatiilor prevazute la art. 2 alin. (4), si pentru neregulile rezultate din incalcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE, aferente situatiei prevazute la art. 3 alin. (4), dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare se mentioneaza ca sumele reprezentand creantele bugetare se recupereaza de autoritatea de management in conturile Programului operational sectorial Mediu 2007-2013 si/sau in conturile de la bugetul de stat aferente acestora, din sumele alocate in bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice de la pozitia distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".
(2) Sumele care vor rezulta din reducerile procentuale pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica aferente situatiilor prevazute la art. 2 alin. (4), si pentru neregulile rezultate din incalcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE, aferente situatiei prevazute la art. 3 alin. (4), dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se recupereaza de autoritatea de management in conturile Programului operational sectorial Mediu 2007-2013 si/au in conturile de la bugetul de stat aferente acestora, din sumele alocate in bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice de la pozitia distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare externa nerambursabile (FEN) postaderare".

Art. 9
(1) Normele de aplicare a prezentului act normativ, inclusiv modelul solicitarilor si documentele justificative ce insotesc solicitarile beneficiarilor prevazuti la art. 1, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(2) Ordinul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
30 useri online

Useri autentificati: