DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 20 iulie 2001Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.
(2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale, in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala.

Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna.
(2) Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)–d).
(3) Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.
(4) In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(5) Prin termenul copil se intelege copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
(6) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.
(7) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane

Art. 3
(1) Au dreptul la venitul minim garantat, in conditiile prezentei legi, si sotii despartiti in fapt, daca ancheta sociala atesta situatia existenta si justifica acordarea acestuia.
(2) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.
(3) Persoanele fara locuinta beneficiaza de ajutor social numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc

Sectiunea 2 - Nivelul venitului minim garantat


Art. 4
(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane
b) 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane
c) 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane
d) 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane
e) cate 27 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, care face parte din familie, in conditiile prevazute de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 108 lei.
(3) Nivelul venitului minim garantat se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului, in raport cu evolutia preturilor de consum.

Sectiunea 3 - Stabilirea cuantumului ajutorului social


Art. 5
(1) Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute la art. 4 si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
(2) Daca din calcul rezulta un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acorda 50.000 lei.

Art. 6
(1) Familiile si persoanele singure cu venituri nete lunare pana la nivelul venitului minim garantat beneficiaza de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, in cazul in care cel putin un membru al familiei face dovada ca lucreaza pe baza de contract individual de munca, are statut de functionar public sau presteaza o activitate, realizand venituri cu caracter salarial.
(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de pana la 50 lei/luna; pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in prima luna de plata.
(4) Orele de munca prevazute la alin. (2) se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(5) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.
(6) Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local prevazute la alin. (2) poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca.
(7) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local.
(8) Primarul are obligatia sa afiseze lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local.

Art. 7
(1) Persoanele apte de munca, ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai daca fac dovada faptului ca sunt in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite primarilor, in prima luna a fiecarui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca ori au participat la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii

Art. 7^1
(1) Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare;
b) nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru prestarea unei munci.
(2) Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.

Art. 7^2
Face exceptie de la indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) si a conditiei prevazute la art. 7 alin. (1) persoana apta de munca si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 16 ani in cazul copilului cu handicap mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a uneia sau mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, de Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti;
c) participa la un program de pregatire profesionala;
d) este incadrata in munca.

Art. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse in lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiaza de ajutor social, luandu-se in calcul veniturile prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiaza de ajutor social.
(4) In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate bunuri ce depasesc cantitativ bunurile cuprinse in lista prevazuta la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau in considerare veniturile potentiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime si maxime, aprobate la nivel national.
(5) Listele prevazute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevazute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(6) Consiliile locale, in functie de conditiile specifice, pot aproba si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, prevazute la alin. (4).
(7) Listele prevazute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevazute la alin. (4) se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.
(8) In cazul familiei sau al persoanei singure care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie

Sectiunea 4 - Stabilirea si plata ajutorului social

(1) Ajutorul social, in conditiile prezentei legi, se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia.
(2) Existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.
(3) Cererea si declaratia pe propria raspundere, prevazute la alin. (1), se semneaza si se inainteaza de catre reprezentantul familiei.
(4) Reprezentantul familiei poate fi, dupa caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exercitiu ori, in cazurile prevazute de lege, tutorele sau curatorul persoanei indreptatite.
(5) In situatiile prevazute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigura cresterea si ingrijirea copiilor, daca aceasta are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
(6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Art. 10
(1) Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria rspundere se inregistreaza la primarul localitatii in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta titularul.
(2) In cazul cetatenilor straini sau apatrizi, documentele prevazute la alin. (1) se depun la primarul localitatii in a carei raza teritoriala acestia isi au resedinta sau, dupa caz, domiciliul.
(3) In cazul persoanelor prevazute la art. 3 alin. (2), cererea se inregistreaza la primarul localitatii sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala traiesc acestea.
(4) Cererea si declaratia pe propria raspundere se intocmesc potrivit modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi

Art. 11
(1) Cererea de acordare a ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii.
(2) In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
(3) Ancheta sociala se efectueaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
(4) Ancheta sociala se intocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, in legatura cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
(5) Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine si persoanelor care au efectuat si au semnat ancheta sociala.
(6) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social

Art. 12
(1) Stabilirea dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
(3) Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
(4) Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
(5) Creanta beneficiarilor de ajutor social este o creanta privilegiata

Art. 13
(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului si se comunica atat noului titular al ajutorului social, cat si celui inlocuit.
(2) In cazul in care schimbarea titularului este ceruta de membrii familiei, dispozitia primarului se comunica si acestora.

Art. 13^1
(1) Plata ajutorului social si data efectuarii acesteia se stabilesc prin dispozitie scrisa a primarului.
(2) Plata ajutorului social se realizeaza, de regula, prin stat de plata sau, dupa caz, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau prin alte forme de plata stabilite de ordonatorul de credite, tinandu-se cont de solicitarea beneficiarului

Sectiunea 5 - Obligatiile beneficiarilor de ajutor social


Art. 14
(1) Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
(2) In cazul in care modificarile nu conduc la majorari sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifica.
(3) Modificarea cuantumului sau incetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispozitie scrisa a primarului, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
(4) Pentru situatiile prevazute la alin. (1), dispozitiile art. 11 si 12 se aplica in mod corespunzator

Art. 14^1
(1) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(2) In cazul in care se constata situatii ce conduc la modificarea cuantumului sau la incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o noua dispozitie scrisa.
(3) Modificarea cuantumului prevazut sau incetarea dreptului se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala.

Art. 15
(1) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca si Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca vor transmite primarilor, in prima luna a fiecarui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, au refuzat un loc de munca oferit si, respectiv, care au plecat cu contract de munca in strainatate.
(3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii ajutorului social.

Art. 16
Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea platii ajutorului social

Art. 17
(1) Suspendarea platii ajutorului social si, dupa caz, modificarea cuantumului se fac prin dispozitia scrisa a primarului si se comunica titularului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(2) Suspendarea platii ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).

Art. 18
Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la art. 15 alin. (1), in termen de 3 luni de la data suspendarii efective a platii ori a modificarii cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea platii drepturilor incepand cu luna urmatoare.

Art. 19
(1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau incetarea dreptului, in conditiile art. 14 si art. 141, se stabilesc prin dispozitie a primarului.
(2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) produc efecte de la data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispozitiei in cazul in care decizia s-a luat la initiativa primarului.

Art. 20
(1) Dreptul la ajutor social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
b) in cazul in care plata ajutorului social a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii, nu au fost indeplinite obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2) si la art. 15 alin. (1).
(2) Incetarea platii ajutorului social se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(3) Dispozitia primarului se comunica titularului in termen de 5 zile de la data emiterii.
(4) Incetarea platii ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat situatiile prevazute la alin. (1).

Art. 20^1
(1) In cazul in care se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora, primarul suspenda plata ajutorului social si solicita verificarea cauzelor care au generat aceasta situatie.
(2) In situatia in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul in continuare la ajutorul social in cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, pe baza de cerere inregistrata la primar.
(3) In cazul in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul la un ajutor social in suma mai mare, noul cuantum se stabileste printr-o noua dispozitie scrisa a primarului

Art. 21
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de catre primar prin dispozitie scrisa, care se comunica debitorului in termen de 15 zile.
(3) Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4) Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la autorii acesteia, in conditiile legii


Capitolul II - Ajutorul pentru incalzirea locuintei


Art. 22
Abrogat, OUG nr. 5/2003


Capitolul II^1 - Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada ianuarie - 31 martie 2002


Art. 22^1
Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata de sisteme centralizate, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei dupa cum urmeaza:
a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 900.000 lei li se acorda o suma de 700.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;
b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acorda o suma de 420.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;
c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acorda o suma de 210.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;
d) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.400.001 lei si 1.800.000 lei li se acorda o suma de 110.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala.

Art. 22^2
Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 900.000 lei li se acorda o suma de 400.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;
b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;
c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acorda o suma de 120.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala.

Art. 22^3
Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-
(3), in sensul prevederilor art. 221 si ale art. 222, prin familie se intelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedinta.

Art. 22^4
Titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal imputernicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere.

Art. 22^5
(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda lunar, la cererea titularului, pe baza declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, insotita de actele doveditoare.
(2) Veniturile pe baza carora se stabileste cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2).
(3) Cererile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei se depun si se inregistreaza la primaria localitatii sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu.
(4) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Art. 22^6
(1) Primarii verifica veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare depunerii cererii, fiecarei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plata in care sunt inscrise numele titularilor ajutoarelor banesti si suma de care poate beneficia fiecare titular.
(2) Dupa repartizarea pe familii a cheltuielilor cu incalzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factura individuala vor completa pe propria raspundere, sub semnatura, coloana corespunzatoare din borderou, cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului banesc.

Art. 22^7
Pe baza borderourilor prevazute la art. 226 alin. (2) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:
a) daca suma datorata este mai mica sau egala cu ajutorul pentru incalzirea locuintei cuvenit, primarii vor achita sumele care se acopera de la bugetele locale;
b) daca suma datorata este mai mare decat ajutorul pentru incalzirea locuintei cuvenit, primarii achita sumele care se acopera de la bugetele locale, diferentele urmand sa fie achitate de catre titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.

Art. 22^8
Sumele reprezentand cheltuielile cu incalzirea locuintei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, platite direct de titulari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta in conturile de tip escrow, deschise la banci comerciale de catre distribuitorii si producatorii de energie termica sau de gaze naturale.

Art. 22^9
Familiile si persoanele singure, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei lemn, carbuni si combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) si alin. (2) lit. b).

Art. 22^10
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 225- 228 constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre primari.
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 22^11
In anul 2002, in executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevazute, cu conditia incadrarii in aceste proportii la nivelul anului.?


Capitolul III


Sectiunea 1 - Ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu


Art. 23
(1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizeaza venituri sau acestea sunt mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara, beneficiaza, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de catre sot, daca se gasesc in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt gravide, incepand cu luna a patra de sarcina;
b) au copii in intretinere in varsta de pana la 7 ani;
c) sunt incadrate in gradul I sau II de invaliditate.
(2) Stabilirea si plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de catre centrele militare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat in conditiile alin. (1) este de 195 lei.
(4) Cuantumul ajutorului social lunar prevazut la alin. (3) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 24
Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.

Sectiunea 2 - Alocatia pentru copiii nou-nascuti


Art. 25
(1) Mamele au dreptul la o alocatie pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii, in cuantum de 230 lei.
(2) Acordarea dreptului si plata alocatiei pentru copiii nou-nascuti se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare, prin dispozitie a primarului localitatii in a carei raza domiciliaza mama sau, dupa caz, unde a fost inregistrata nasterea copilului.
(3) Alocatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data pentru fiecare copil nascut viu, in termen de maximum 12 luni de la nasterea copilului.
(4) Alocatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci cand mama nu este in situatia de a beneficia de acest drept.
(5) Cuantumul alocatiei prevazute la alin. (1) se indexeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 26
Fondurile necesare pentru plata alocatiilor pentru copiii nou-nascuti se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetele locale, in principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2) se suporta din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(3) Fondurile prevazute la alin. (1) se evidentiaza distinct in bugetele locale si nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.

Art. 28
(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, poate acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege.
(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local.
(3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social in bani si in natura prin plata unor cheltuieli de intretinere si incalzire a locuintei, precum si obligatii fata de bugetele locale, la preturile si tarifele stabilite potrivit legii.
(4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social sa fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.
(5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de primari, prevazut la alin. (2), precum si ajutoarele prevazute la alin. (4) se suporta din bugetul local.
(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenta acordat de Guvern, prevazut la alin. (1), se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 28^1
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) si art. 31 alin. (3);
b) nesesizarea primarului de catre secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a situatiilor in care nu se respecta termenele prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2), art. 141 alin. (1) si art. 31 alin. (3);
c) neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (1).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b);
b) de catre primari sau persoanele imputernicite in acest scop de acestia, in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. c).
(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(5) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Procesele-verbale intocmite de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor fi depuse in fotocopie la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz

Art. 29
(1) La stabilirea altor drepturi si obligatii nu se iau in considerare ajutoarele sociale si alocatiile prevazute in prezenta lege, cu exceptia obligatiei legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.
(2) Ajutoarele sociale si alocatiile pentru copiii nounascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executarii silite in conditiile dispozitiilor privind executarea silita a creantelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor platite necuvenit cu acest titlu, precum si pentru plata obligatiilor legale de intretinere stabilite prin hotarare a instantelor judecatoresti, in conformitate cu prevederile Codului familiei.

Art. 30
(1) Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea platii drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si cea de recuperare a sumelor incasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile ulterioare.
(2) Cererile, actiunile si caile de atac privind drepturile prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 31
(1) Consiliul local are obligatia sa asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevazute de prezenta lege.
(2) Primarul raspunde de plata drepturilor stabilite in prezenta lege.
(3) Primarul are obligatia sa comunice, pana la data de 10 a fiecarei luni, directiilor de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, datele statistice privind numarul titularilor de ajutor social, platile efectuate si drepturile banesti aprobate cu acest titlu.

Art. 32
La solicitarea persoanelor directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale acorda gratuit consultanta de specialitate.

Art. 33
Directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, verifica respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 34
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 35
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.131 din 29 iunie 1995; Hotararea Guvernului nr.125/1996 cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.743/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea pretului national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare banesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.529 din 29 octombrie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.