DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 21/03/2006
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului functionarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite in continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor de utilitate si interes public general, desfasurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul satisfacerii cerintelor comunitatilor locale, prin care se asigura urmatoarele utilitati:
a) alimentarea cu apa;
b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
d) productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;
e) salubrizarea localitatilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;
h) transportul public local.
(3) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
a) au caracter economico-social;
b) raspund unor cerinte si necesitati de interes si utilitate publica;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;
e) regimul de functionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orasenesti, municipale sau judetene;
h) sunt infiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice si de eficienta;
j) pot fi furnizate/prestate de catre operatori care sunt organizati si functioneaza fie in baza reglementarilor de drept public, fie in baza reglementarilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plateste";
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investitii se face prin preturi, tarife sau taxe speciale.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) asociatie de dezvoltare comunitara - asocierea intercomunitara, realizata in conditiile legii, intre doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autoritatile administratiei publice locale, in scopul infiintarii, dezvoltarii, gestionarii si/sau exploatarii in comun a unor sisteme comunitare de utilitati publice si al furnizarii/prestarii de servicii de utilitati publice utilizatorilor pe raza teritoriala a unitatilor administrativ-teritoriale asociate;
b) autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C., Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E., Autoritatea Rutiera Romana, denumita in continuare A.R.R., sau autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;
c) autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune in functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
d) avizare preturi si tarife - activitatea de analiza si verificare a preturilor si tarifelor, desfasurata de autoritatile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor, concretizata prin emiterea unui aviz de specialitate;
e) delegare de gestiune a unui serviciu - procedura prin care o unitate administrativ-teritoriala sau o asociatie de dezvoltare comunitara atribuie ori incredinteaza unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, gestiunea unui serviciu de utilitati publice a carui raspundere o are, precum si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent;
f) licenta - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilitati publice intr-un domeniu reglementat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice;
g) operator - persoana juridica romana sau straina care are competenta si capacitatea recunoscute prin licenta de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu de utilitati publice si care asigura nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent acestuia. Operatori pot fi:
 • autoritatile administratiei publice locale sau o structura proprie a acestora cu personalitate juridica;
 • asociatiile de dezvoltare comunitara;
 • societatile comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;
 • societatile comerciale cu capital social privat sau mixt;
  h) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiaza, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilitati publice, in conditiile legii;
  i) sistem de utilitati publice - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobandite potrivit legii, constand din terenuri, cladiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotari functionale, specific unui serviciu de utilitati publice, prin ale carui exploatare si functionare se asigura furnizarea/prestarea serviciului;
  j) infrastructura tehnico-edilitara - ansamblul sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice; infrastructura tehnico-edilitara apartine domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietatii publice sau private, potrivit legii;
  k) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite potrivit legii, aflate in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliilor locale sau a consiliilor judetene si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national;
  l) domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile si imobile, altele decat cele prevazute la lit. k), intrate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege;
  m) monopol in domeniul serviciilor de utilitati publice - situatie de piata caracteristica unor servicii de utilitati publice care, pe o arie teritoriala delimitata, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;
  n) stabilirea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura si nivelurile preturilor si tarifelor, dupa caz, pentru serviciile de utilitati publice;
  o) ajustarea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se asigura corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;
  p) modificarea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a structurii si nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborata si aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicabila in situatiile cand intervin schimbari in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor.

  Art. 3
  (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se infiinteaza, se organizeaza si se gestioneaza potrivit hotararilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judetene, de asociatiile de dezvoltare comunitara sau, dupa caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
  (2) In organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunitatilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizeaza satisfacerea cat mai completa a cerintelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale, precum si dezvoltarea durabila a unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) In functie de necesitati, consiliile locale, consiliile judetene, asociatiile de dezvoltare comunitara sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot infiinta in conditiile prezentei legi si alte servicii de utilitati publice avand ca obiect alte activitati decat cele prevazute la art. 1 alin. (2).
  (4) Detalierea infiintarii, organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente.
  (5) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori, definiti potrivit art. 2 lit. g), care asigura nemijlocit gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

  Art. 4
  (1) Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a acestora, dupa caz.
  (2) Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand domeniului public ori privat al unitatilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de lege.
  (3) Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta a acestora, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente.
  (4) Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica.

  Art. 5
  (1) In vederea identificarii, inregistrarii, descrierii si reprezentarii pe harti si planuri cadastrale, precum si in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, sistemele de utilitati publice se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, conform legii.
  (2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau tara de origine, au dreptul de servitute legala asupra sistemelor de utilitati publice destinate realizarii serviciilor.

  Art. 6
  Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se administreaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind administratia publica locala, descentralizarea administrativa si financiara, dezvoltarea regionala, finantele publice locale si cu respectarea principiilor:
  a) autonomiei locale;
  b) descentralizarii serviciilor publice;
  c) subsidiaritatii si proportionalitatii;
  d) responsabilitatii si legalitatii;
  e) asocierii intercomunitare;
  f) dezvoltarii durabile si corelarii cerintelor cu resursele;
  g) protectiei si conservarii mediului natural si construit;
  h) asigurarii igienei si sanatatii populatiei;
  i) administrarii eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale;
  j) participarii si consultarii cetatenilor;
  k) liberului acces la informatiile privind serviciile publice.

  Art. 7
  (1) Serviciile de utilitati publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte esentiale:
  a) universalitate;
  b) continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ, in conditii contractuale;
  c) adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung;
  d) accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii contractuale;
  e) transparenta si protectia utilizatorilor.
  (2) Organizarea, exploatarea si gestionarea serviciilor de utilitati publice trebuie sa asigure:
  a) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator prevederilor contractuale;
  b) sanatatea populatiei si calitatea vietii;
  c) protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor;
  d) functionarea optima, in conditii de siguranta a persoanelor si a serviciului, de rentabilitate si eficienta economica a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor, corespunzator parametrilor tehnologici proiectati si in conformitate cu caietele de sarcini, cu instructiunile de exploatare si cu regulamentele serviciilor;
  e) introducerea unor metode moderne de management;
  f) introducerea unor metode moderne de elaborare si implementare a strategiilor, politicilor, programelor si/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilitati publice;
  g) protejarea domeniului public si privat si a mediului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
  h) informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii;
  i) respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential, restrangerea si reglementarea ariilor de monopol.


  Capitolul II - Autoritati si competente


  Sectiunea 1 - Autoritatile administratiei publice locale


  Art. 8
  (1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice.
  (2) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari in legatura cu:
  a) elaborarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, precum si a programelor de infiintare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
  b) coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara si corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;
  c) asocierea intercomunitara in vederea infiintarii, organizarii, gestionarii si exploatarii in interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finantarea si realizarea obiectivelor de investitii specifice sistemelor de utilitati publice;
  d) delegarea gestiunii serviciilor, precum si darea in administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciilor;
  e) participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati comerciale avand ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean, dupa caz;
  f) contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii in vederea dezvoltarii, reabilitarii si modernizarii sistemelor existente;
  g) garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilitati publice in vederea infiintarii sau dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
  h) elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor, elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
  i) stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente;
  j) aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice, dupa caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritatile de reglementare competente;
  k) restrangerea ariilor in care se manifesta conditiile de monopol;
  l) protectia si conservarea mediului natural si construit.
  (3) Impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice locale, adoptate in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

  Art. 9
  (1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natura administrativa, supuse normelor juridice de drept public. Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de utilizatorii serviciilor de utilitati publice:
  a) sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor de utilitati publice pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotararea de dare in administrare, in cazul gestiunii directe;
  b) sa elaboreze si sa aprobe strategii proprii in vederea imbunatatirii si dezvoltarii serviciilor de utilitati publice, utilizand principiul planificarii strategice multianuale;
  c) sa promoveze dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;
  d) sa adopte masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
  e) sa consulte asociatiile utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale si a modalitatilor de organizare si functionare a serviciilor;
  f) sa informeze periodic utilizatorii asupra starii serviciilor de utilitati publice si asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
  g) sa medieze si sa solutioneze conflictele dintre utilizatori si operatori, la cererea uneia dintre parti;
  h) sa monitorizeze si sa controleze modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la incheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, exploatarea eficienta si in conditii de siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului public si/sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protectiei mediului si a domeniului public, asigurarea protectiei utilizatorilor.
  (2) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori, stabilite in baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dupa caz, in functie de forma de gestiune adoptata. In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale au, in relatia cu operatorii serviciilor de utilitati publice, urmatoarele drepturi:
  a) sa stabileasca cerintele si criteriile de participare si selectie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
  b) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, incredintate pentru realizarea serviciului;
  c) sa invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor aparute in relatia cu utilizatorii serviciilor;
  d) sa aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor propuse de operatori; pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, aprobarea preturilor si tarifelor, dupa caz, se face pe baza avizului de specialitate emis de autoritatea de reglementare competenta;
  e) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si sa ia masurile necesare in cazul in care operatorul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
  f) sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta la care s-a obligat si nu asigura continuitatea serviciilor;
  g) sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care functioneaza in conditii de monopol, sa solicite avizul autoritatilor de reglementare competente.
  (3) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor si sa organizeze o noua procedura pentru delegarea gestiunii acestora, daca constata si dovedesc nerespectarea repetata de catre operatori a obligatiilor contractuale si daca operatorii nu adopta programe de masuri care sa respecte conditiile contractuale si sa asigure atingerea, intr-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumati.
  (4) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice:
  a) sa asigure un tratament egal pentru toti operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora si de modul de gestiune adoptat;
  b) sa asigure un mediu de afaceri concurential, transparent si loial;
  c) sa respecte angajamentele asumate fata de operator prin hotararea de dare in administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
  d) sa asigure resursele necesare finantarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzator clauzelor contractuale;
  e) sa pastreze, in conditiile legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decat cele de interes public.

  Sectiunea 2 - Asociatiile de dezvoltare comunitara


  Art. 10
  (1) Unitatile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autoritatile administratiei publice locale, pot coopera in scopul infiintarii, finantarii si realizarii unor servicii de utilitati publice, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum si pentru organizarea, gestionarea si exploatarea in intres comun a acestor servicii.
  (2) Cooperarea se materializeaza prin realizarea unor asociatii de dezvoltare comunitara, in conditiile prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Asociatiile de dezvoltare comunitara, definite ca institutii publice de cooperare intercomunitara, isi asuma si exercita, pentru si in numele autoritatilor administratiei publice locale asociate, toate competentele si atributiile, drepturile si obligatiile pe domeniul strict limitat al serviciului/serviciilor care i-a/i-au fost transferat/transferate.
  (4) Serviciilor si sistemelor de utilitati publice ce fac obiectul unei asocieri intercomunitare le sunt aplicabile dispozitiile de drept comun privind coproprietatea.
  (5) Asociatia de dezvoltare comunitara poate decide gestionarea directa sau delegata a serviciilor de utilitati publice. Gestionarea directa se realizeaza prin crearea unui compartiment sau serviciu intern. In cazul in care asociatia de dezvoltare comunitara decide gestiunea serviciului in regim de gestiune delegata, aceasta poate infiinta o societate comerciala pe actiuni de interes intercomunitar, al carei capital social este detinut in totalitate sau in parte de consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care formeaza asociatia, ori poate angaja si organiza procedura legala de delegare a gestiunii serviciului.
  (6) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se completeaza cu prevederile actelor normative specifice fiecarui serviciu de utilitati publice.
  (7) Actele juridice de constituire a asociatiilor de dezvoltare comunitara si statutul acestora sunt semnate de presedintii consiliilor judetene si primarii unitatilor administrativ-teritoriale implicate in formarea asociatiei, in conditiile mandatelor aprobate de consiliile judetene, consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. In actele juridice de constituire a asociatiei de dezvoltare comunitara se prevad si bunurile ori resursele financiare reprezentand contributia fiecarei unitati administrativ-teritoriale implicate.
  (8) Statutul-cadru, principiile de organizare si modul de functionare ale asociatiilor de dezvoltare comunitara se vor reglementa prin hotarare a Guvernului in termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (9) Structurile teritoriale si nationale pentru dezvoltarea regionala impreuna cu organizatiile neguvernamentale ale autoritatilor administratiei publice locale vor sprijini si vor incuraja formarea asociatiilor de dezvoltare comunitara, potrivit atributiilor si competentelor proprii.

  Sectiunea 3 - Autoritatile administratiei publice centrale


  Art. 11
  (1) Guvernul asigura realizarea politicii generale a statului in domeniul serviciilor de utilitati publice, in concordanta cu Programul de guvernare si cu obiectivele Planului national de dezvoltare economico-sociala a tarii, prin:
  a) aprobarea si actualizarea Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  b) indrumarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea infiintarii, organizarii, exploatarii si gestionarii eficiente a serviciilor de utilitati publice, respectiv pentru reabilitatea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a localitatilor;
  c) acordarea garantiilor guvernamentale pentru obtinerea creditelor interne si externe necesare dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau judetean;
  d) acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judetean, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii.
  (2) Guvernul examineaza periodic starea serviciilor de utilitati publice si stabileste masuri pentru dezvoltarea durabila si cresterea calitatii acestora, corespunzator cerintelor utilizatorilor si nevoilor localitatilor, pe baza unor strategii sectoriale specifice.
  (3) Guvernul sprijina autoritatile administratiei publice locale prin masuri administrative, legislative si economico-financiare, in scopul dezvoltarii si imbunatatirii cantitative si calitative a serviciilor de utilitati publice si al asigurarii functionarii si exploatarii in conditii de siguranta si eficienta economica a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
  (4) In exercitarea prerogativelor si atributiilor mentionate la alin. (1), (2) si (3) Guvernul urmareste:
  a) armonizarea strategiilor si politicilor in domeniul serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau judetean cu cele privind dezvoltarea socio-economica, urbanismul si amenajarea teritoriului, protectia si conservarea mediului;
  b) descentralizarea serviciilor de utilitati publice si consolidarea autonomiei locale cu privire la infiintarea, organizarea, gestionarea si controlul functionarii acestora;
  c) elaborarea strategiilor si politicilor locale cu privire la serviciile de utilitati publice si la implementarea acestora, cu respectarea principiului subsidiaritatii si proportionalitatii;
  d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piata in sfera serviciilor de utilitati publice, prin crearea unui mediu concurential, atragerea participarii capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegata;
  e) intarirea capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale in exercitarea atributiilor acestora privind infiintarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice;
  f) promovarea asocierii intercomunitare pentru infiintarea si exploatarea unor sisteme de utilitati publice;
  g) promovarea colaborarii, sub diferite forme, dintre autoritatile administratiei publice locale si sectorul privat pentru finantarea infiintarii, dezvoltarii, modernizarii si exploatarii unor servicii de utilitati publice, respectiv a bunurilor specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;
  h) restrangerea si reglementarea ariilor unde prevaleaza conditiile de monopol caracteristice unor servicii de utilitati publice.

  Art. 12
  Exercitarea functiei de analiza, sinteza, decizie, coordonare si planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor de utilitati publice este incredintata Ministerului Administratiei si Internelor, ca autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, avand urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza si promoveaza Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
  b) elaboreaza si promoveaza strategiile sectoriale pe termen mediu si lung cu privire la dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
  c) initiaza, elaboreaza si promoveaza proiecte de legi, hotarari ale Guvernului si alte acte normative pentru domeniul sau de activitate;
  d) fundamenteaza, avizeaza si coordoneaza, la nivel central, stabilirea prioritatilor in alocarea resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor, in conformitate cu Strategia nationala a serviciilor comunitare de utilitati publice;
  e) coordoneaza si monitorizeaza implementarea programelor guvernamentale de investitii in sectorul serviciilor de utilitati publice, inclusiv a programelor de investitii realizate prin cofinantare externa din fonduri ale Uniunii Europene sau imprumuturi de la organismele financiare internationale;
  f) elaboreaza politica de restructurare, reorganizare si privatizare a operatorilor furnizori/prestatori infiintati de autoritatile administratiei publice locale, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale;
  g) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de alte autoritati ale administratiei publice centrale ce au implicatii si consecinte asupra activitatilor specifice serviciilor de utilitati publice;
  h) initiaza si propune masuri pentru perfectionarea cadrului legislativ si institutional necesar intaririi capacitatii decizionale si manageriale a autoritatilor administratiei publice locale cu privire la infiintarea, organizarea, coordonarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste administrarea si exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
  i) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale pe linia serviciilor de utilitati publice;
  j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii si responsabilitati in domeniul serviciilor de utilitati publice sau in legatura cu acestea;
  k) solicita informatii ministerelor, altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si persoanelor fizice sau juridice, cu privire la activitatile specifice utilitatilor publice;
  l) furnizeaza informatii cu privire la activitatile specifice serviciilor de utilitati publice altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale.

  Sectiunea 4 - Autoritati de reglementare


  Art. 13
  (1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. si A.R.R. au calitatea de autoritate de reglementare, in sensul prezentei legi.
  (2) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competenta pentru urmatoarele servicii de utilitati publice:
  a) alimentarea cu apa;
  b) canalizarea si epurarea apelor uzate;
  c) colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
  d) producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, cu exceptia activitatii de producere a energiei termice in cogenerare;
  e) salubrizarea localitatilor;
  f) iluminatul public;
  g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) A.N.R.S.C., potrivit competentelor acordate prin prezenta lege, elibereaza licente, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare si pentru piata acestor servicii si monitorizeaza modul de respectare si implementare a legislatiei aplicabile acestor servicii.
  (4) Activitatea de producere a energiei termice in cogenerare este supusa licentierii, reglementarii si controlului A.N.R.E. Competentele si atributiile A.N.R.E. sunt reglementate de Legea energiei electrice nr. 318/2003 si de prevederile legale privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competenta pentru serviciul de transport public local si, potrivit competentelor acordate prin prezenta lege, elaboreaza metodologii si regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acorda licente de transport, monitorizeaza si controleaza respectarea de catre operatori a conditiilor impuse prin licentele de transport, precum si a legislatiei in vigoare privind transporturile rutiere.

  Art. 14
  (1) A.N.R.S.C. este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza in coordonarea primului-ministru, pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului.
  (2) A.N.R.S.C. isi desfasoara activitatea in temeiul urmatoarelor principii:
  a) protejarea intereselor utilizatorilor in raport cu operatorii care actioneaza in sfera serviciilor de utilitati publice;
  b) promovarea concurentei, eficacitatii si eficientei economice in sectorul serviciilor de utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol;
  c) promovarea principiilor transparentei, accesibilitatii, tratamentului nediscriminatoriu si protectiei utilizatorilor;
  d) promovarea relatiilor contractuale echilibrate, orientate catre rezultat;
  e) asigurarea egalitatii de tratament si de sanse in relatia autoritatilor administratiei publice centrale si locale cu operatorii serviciilor de utilitati publice;
  f) conservarea resurselor, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
  (3) A.N.R.S.C. isi exercita prerogativele de autoritate publica in conditii de echidistanta si echilibru atat fata de utilizatori si operatori, cat si fata de autoritatile administratiei publice locale. A.N.R.S.C. isi exercita competentele si atributiile conferite prin prezenta lege fata de toti operatorii, indiferent de forma de proprietate si natura capitalului, de organizarea acestora, de tara de origine si de modalitatea in care este organizata si se desfasoara, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, gestiunea serviciilor de utilitati publice, precum si fata de agentii economici sau institutiile publice care desfasoara in conditii de monopol unele activitati specifice serviciilor de utilitati publice din sfera sa de reglementare.
  (4) In indeplinirea atributiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreaza cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale cu atributii in domeniul serviciilor de utilitati publice ori in legatura cu acestea, cu asociatiile utilizatorilor, cu agentii economici specializati care presteaza servicii de sector, cu asociatiile profesionale din domeniu si cu asociatiile patronale si sindicale.

  Art. 15
  (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanteaza integral din venituri proprii obtinute din tarifele percepute pentru acordarea licentelor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, din tarifele pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere, din contributii ale operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare sau ale organismelor internationale, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.
  (2) Nivelul tarifelor si cel al contributiilor prevazute la alin. (2) se aproba in fiecare an prin hotarare a Guvernului.
  (3) A.N.R.S.C. intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice in vigoare.
  (4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.N.R.S.C. raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.

  Art. 16
  (1) A.N.R.S.C. este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, ale caror functii sunt asimilate celei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat, numiti de primul-ministru.
  (2) Calitatii de presedinte si, respectiv, de vicepresedinte al A.N.R.S.C. le sunt aplicabile incompatibilitatile specifice functiilor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat. Aceste calitati sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitatilor de comert, precum si participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori.
  (3) Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui inceteaza in urmatoarele situatii:
  a) la expirarea duratei;
  b) prin demisie;
  c) prin deces;
  d) prin imposibilitatea exercitarii mandatului pentru o perioada mai lunga de 60 de zile consecutive;
  e) la aparitia unei incompatibilitati prevazute de lege;
  f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
  (4) Presedintele si vicepresedintele se revoca de catre autoritatea care i-a numit pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
  (5) In cazul in care presedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, vicepresedintele preia atributiile acestuia, in conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
  (6) Presedintele reprezinta A.N.R.S.C. in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
  (7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii. Presedintele A.N.R.S.C. este ordonator principal de credite.
  (8) Ordinele si deciziile emise de presedinte in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

  Art. 17
  (1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale carui lucrari le coordoneaza.
  (2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiti prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. Componenta consiliului consultativ este urmatoarea:
 • un membru propus de Ministerul Administratiei si Internelor;
 • un membru propus de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor;
 • un membru propus de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
 • un membru propus de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
 • un membru propus de Federatia Autoritatilor Locale din Romania;
 • un membru propus de organizatiile sindicale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
 • un membru propus de asociatiile patronale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice;
 • un membru propus de asociatiile cu reprezentativitate la nivel national ale utilizatorilor serviciilor de utilitati publice;
 • un membru propus de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.
  (3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de catre o persoana desemnata prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.
  (4) Consiliul consultativ armonizeaza interesele operatorilor din domeniul serviciilor de utilitati publice cu cele ale utilizatorilor si cu cele ale autoritatilor administratiei publice locale, evalueaza impactul reglementarilor A.N.R.S.C. si face propuneri de imbunatatire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al A.N.R.S.C.
  (5) Consiliul consultativ se intruneste cel putin o data pe trimestru sau la cererea presedintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmeaza sa fie aprobate prin ordin al presedintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind domeniul de activitate al institutiei.
  (6) Sarcinile si atributiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc in Regulamentul de organizare si functionare al A.N.R.S.C.

  Art. 18
  (1) In cadrul A.N.R.S.C. functioneaza directii, servicii sau compartimente. Structura organizatorica a A.N.R.S.C. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.
  (2) In structura A.N.R.S.C. se organizeaza si functioneaza agentii teritoriale fara personalitate juridica, conform zonelor de dezvoltare regionala.
  (3) Sediile, sarcinile, atributiile si competentele, precum si modul de coordonare a agentiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
  (4) Repartizarea numarului de posturi pentru aparatul central si agentiile teritoriale se face prin regulamentul de organizare si functionare.
  (5) Prefectii, impreuna cu consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii agentiilor sale teritoriale.

  Art. 19
  (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca. Conditiile de incompatibilitate stabilite la art. 16 alin. (2) sunt aplicabile si personalului.
  (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se stabilesc, pe baza regulamentului de organizare si functionare, prin fisa postului.
  (3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
  (4) Angajarea, promovarea, precum si modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare si functionare si ale contractului colectiv de munca si se aproba prin decizie a presedintelui, in conditiile legii.

  Art. 20
  (1) A.N.R.S.C. are urmatoarele competente si atributii privind serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare;
  a) elaboreaza si stabileste reglementari sectoriale de nivel secundar si tertiar cu caracter obligatoriu;
  b) acorda, modifica, suspenda sau retrage licentele ori autorizatiile, dupa caz;
  c) solicita autoritatilor administratiei publice locale programe pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, dupa caz;
  d) elaboreaza metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor;
  e) elibereaza, in conditiile legii, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol;
  f) avizeaza proiectele de acte normative elaborate si promovate de alte autoritati ale administratiei publice centrale, cu impact asupra domeniului sau de activitate;
  g) organizeaza sistemul informational de culegere, prelucrare si sinteza a datelor cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-edilitara aferenta acestora, precum si la activitatea operatorilor;
  h) intocmeste si gestioneaza baza de date necesara desfasurarii activitatii proprii si pentru furnizarea de informatii Guvernului, ministerelor sau altor autoritati centrale si locale interesate;
  i) organizeaza sistemul de monitorizare, evaluare si control in teritoriu privind modul de aplicare a prevederilor prezentei legi si a legislatiei sectoriale specifice fiecarui serviciu;
  j) monitorizeaza aplicarea si respectarea de catre operatori si autoritatile administratiei publice locale a legislatiei primare din domeniu, a reglementarilor emise in aplicarea acesteia, a sistemului de preturi si tarife in vigoare si aplica sanctiuni in cazul nerespectarii acestora;
  k) monitorizeaza respectarea si indeplinirea de catre operatori a obligatiilor si masurilor stabilite in conditiile de emitere sau de mentinere a licentei ori autorizatiei;
  l) elaboreaza regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru si contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare si le aproba prin ordin al presedintelui;
  m) elaboreaza si adopta criterii si indicatori de performanta care sa permita monitorizarea, compararea si evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;
  n) sesizeaza ministerul de resort si Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta si transparenta;
  o) propune autoritatilor administratiei publice locale, ministerului de resort si Consiliului Concurentei masuri pentru restrangerea ariilor in care se manifesta conditii de monopol, precum si pentru prevenirea abuzului de pozitie dominanta pe piata, in vederea limitarii efectelor caracterului de monopol al serviciilor;
  p) initiaza si organizeaza programe de instruire si pregatire profesionala in domeniile de activitate reglementate;
  q) prezinta anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilitati publice din sfera sa de reglementare si la activitatea proprie. Raportul se da publicitatii;
  r) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari in domeniul sau de activitate;
  s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
  (2) Raportul anual al A.N.R.S.C., impreuna cu baza de date gestionata de A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare si actualizare a Strategiei nationale privind serviciile comunitare de utilitati publice, precum si a strategiilor proprii adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
  (3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si autoritatile administratiei publice locale sunt raporturi de cooperare si indrumare metodologica, iar raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. si operatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi de monitorizare, evaluare si control privind respectarea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor.
  (4) In vederea exercitarii atributiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la informatiile cuprinse in documentele operatorilor legate de domeniul sau de activitate, inclusiv la cele din evidentele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul sa faca publice orice date sau informatii care sunt de interes public.

  Art. 21
  (1) A.N.R.S.C. emite avizul de specialitate in vederea aprobarii de catre autoritatile administratiei publice locale a preturilor si tarifelor numai in cazul serviciilor de utilitati publice care functioneaza in conditii de monopol.
  (2) A.N.R.S.C. este abilitata sa adopte in termen de un an de la publicarea prezentei legi, prin ordin al presedintelui acesteia, urmatoarele reglementari:
  a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor aplicabile serviciilor de utilitati publice;
  b) regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul sau de activitate, in conformitate cu prevederile legale;
  c) regulamentul pentru autorizarea agentilor economici care monteaza si/sau exploateaza sisteme de repartizare a costurilor;
  d) normele privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa rece, agent termic pentru incalzire, apa calda de consum;
  e) normele metodologice de facturare si repartizare pe proprietari individuali a consumului total inregistrat la nivelul bransamentului condominiului.
  (3) A.N.R.S.C. elaboreaza Regulamentul privind acordarea licentelor, aplicabil operatorilor care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice din sfera sa de reglementare, in conformitate cu prevederile legilor speciale, si il supune spre aprobare Guvernului.
  (4) Acordarea licentelor se face de catre comisiile de acordare a licentelor stabilite potrivit Regulamentului privind acordarea licentelor, prevazut la alin. (3).
  (5) Din comisiile de acordare a licentelor fac parte, cu rol consultativ, si specialisti desemnati de asociatiile profesionale cu reprezentativitate la nivel national din sectorul serviciilor de utilitati publice.

  Art. 22
  (1) Presedintele A.N.R.S.C. emite, potrivit competentelor conferite de prezenta lege, ordine si decizii in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare.
  (2) Ordinele si deciziile presedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (3) Ordinele si deciziile emise de presedintele A.N.R.S.C. in exercitarea atributiilor sale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate partilor interesate.


  Capitolul III - Organizarea si functionarea serviciilor de utilitati publice


  Sectiunea 1 - Gestiunea serviciilor de utilitati publice


  Art. 23
  (1) Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezinta modalitatea de organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilitati publice in scopul furnizarii/prestarii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale.
  (2) Gestiunea serviciilor de utilitati publice se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati:
  a) gestiune directa;
  b) gestiune delegata.
  (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarare a consiliilor locale, a consiliilor judetene, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, in functie de natura si starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport pret/calitate, de interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si de marimea si complexitatea sistemelor de utilitati publice.
  (4) Desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de sarcini elaborat si aprobat de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.
  (5) Se interzic orice intelegeri sau acorduri de asociere si orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptata, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilitati publice, la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata serviciilor de utilitati publice.

  Art. 24
  (1) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, si operatorii serviciilor de utilitati publice sunt reglementate prin:
  a) hotarare de dare in administrare - in cazul gestiunii directe;
  b) hotarari si contracte prin care se deleaga gestiunea serviciilor - in cazul gestiunii delegate.
  (2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii sunt raporturi contractuale desfasurate in baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice, elaborat de autoritatea de reglementare competenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a regulamentelor serviciilor si a caietelor de sarcini specifice acestora.

  Art. 25
  (1) Bunurile proprietate publica ori privata a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pot fi:
  a) date in administrare si exploatare operatorilor care exercita gestiunea directa a serviciilor de utilitati publice;
  b) concesionate, in conditiile legii, operatorilor organizati ca societati comerciale cu capital public, privat sau mixt, care exercita gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice.
  (2) In cazul societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii administrative a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a directiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, bunurile proprietate publica ori privata necesare furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice se concesioneaza acestora odata cu gestiunea serviciului, prin atribuire directa.

  Art. 26
  (1) Bunurile proprietate publica din componenta sistemelor de utilitati publice sunt supuse inventarierii anuale si se evidentiaza distinct, extracontabil, in patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori tara de origine a operatorilor.
  (2) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societatilor comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau ca participare la constituirea unor societati comerciale cu capital mixt si nu pot constitui garantii pentru creditele bancare contractate de autoritatile administratiei publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.
  (3) Bunurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare sau pot fi concesionate operatorilor in conformitate cu prevederile legale.
  (4) Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice pot fi date in administrare, concesionate sau trecute in proprietatea operatorilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
  (5) In cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori in conformitate cu programele de investitii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale si sunt integrate domeniului public al acestora.

  Art. 27
  (1) Actiunile societatilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S., in urma procesului de privatizare, vor fi transferate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acelasi termen, bunurile apartinand domeniului public a caror valoare a fost inclusa in aceste actiuni vor fi reintegrate in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.
  (2) Actiunile societatilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, intrate in portofoliul A.V.A.S. prin preluarea si compensarea creantelor in actiuni, precum si creantele detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - A.N.A.F. nu pot fi instrainate/valorificate decat cu acordul autoritatilor administratiei publice locale in coordonarea carora se afla societatile comerciale si care au drept de preemptiune la cumpararea actiunilor, respectiv a creantelor. Noul patronat rezultat este obligat sa mentina furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publica timp de 5 ani de la preluarea acestora. Orice modificare privind furnizarea/prestarea serviciului respectiv se face numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale.

  Art. 28
  (1) Conducerea executiva a operatorilor furnizori/prestatori, infiintati de autoritatile administratiei publice locale sau la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari majoritari, este angajata pe baza unui contract individual de munca, la care se anexeaza un contract de performanta; celelalte categorii de personal sunt angajate pe baza unui contract de munca individual, cu respectarea contractului colectiv de munca si a Codului muncii. Persoanele cu functii de conducere, precum si personalul cu functii de executie au calitatea de personal contractual.
  (2) Contractul de performanta are ca obiect stabilirea si indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.

  Sectiunea 2 - Gestiunea directa


  Art. 29
  (1) Gestiunea directa este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma, in calitate de operator, toate sarcinile si responsabilitatile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice si la administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente.
  (2) Gestiunea directa se realizeaza prin structuri proprii ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, infiintate prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, care pot fi:
  a) compartimente de specialitate, fara personalitate juridica, organizate in cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale;
  b) servicii publice sau directii de specialitate, fara personalitate juridica, organizate in cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale, avand autonomie financiara si functionala;
  c) servicii publice sau directii de specialitate, cu personalitate juridica, organizate in subordinea consiliului local ori judetean al unitatii administrativ-teritoriale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, avand patrimoniu propriu, gestiune economica proprie si autonomie financiara si functionala.
  (3) Operatorii organizati ca servicii publice de specialitate cu personalitate juridica sunt subordonati autoritatilor administratiei publice locale, poseda un patrimoniu propriu, functioneaza pe baza de gestiune economica si se bucura de autonomie functionala si financiara; acesti operatori intocmesc, in conditiile legii, buget de venituri si cheltuieli si situatii financiare anuale.
  (4) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa furnizeaza/presteaza un serviciu de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotararii de dare in administrare a serviciului, adoptata de consiliile locale, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, precum si pe baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta.
  (5) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa se organizeaza si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si functionare, elaborat si aprobat de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz.
  (6) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor serviciilor publice de specialitate, cu personalitate juridica, care gestioneaza un serviciu comunal de utilitati publice, ramase la finele exercitiului bugetar, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Disponibilitatile provenite din fonduri externe nerambursabile sau imprumuturi destinate cofinantarii acestora se administreaza si se utilizeaza potrivit acordurilor de finantare incheiate.
  (7) Operatorii care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice in regim de gestiune directa au obligatia calcularii, inregistrarii si recuperarii amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin pret.

  Sectiunea 3 - Gestiunea delegata


  Art. 30
  (1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, transfera unuia sau mai multor operatori toate sarcinile si responsabilitatile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.
  (2) Incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice se aproba prin hotarari de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de consiliile locale, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz.
  (3) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de servicii de utilitati publice, care pot fi:
  a) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;
  b) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice rezultate ca urmare a reorganizarii administrative a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, al caror capital social este detinut, in totalitate sau in parte, in calitate de proprietar/coproprietar, de unitatile administrativ-teritoriale;
  c) societati comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice cu capital social privat sau mixt.
  (4) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune delegata furnizeaza/presteaza un serviciu de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, aprobat de consiliile locale, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, si in baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta.
  (5) Contractul de delegare a gestiunii poate fi:
  a) contract de concesiune;
  b) contract de parteneriat public-privat.
  (6) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit obligatoriu de urmatoarele anexe:
  a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
  b) regulamentul serviciului;
  c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
  d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).
  (7) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul contractului, va cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:
  a) denumirea partilor contractante;
  b) obiectul contractului;
  c) durata contractului;
  d) drepturile si obligatiile partilor contractante;
  e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;
  f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
  g) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii;
  h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
  i) modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
  j) nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
  k) raspunderea contractuala;
  l) forta majora;
  m) conditii de redefinire a clauzelor contractuale;
  n) conditii de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea, din orice cauza, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
  o) mentinerea echilibrului contractual;
  p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
  q) administrarea patrimoniului public si privat preluat;
  r) structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia;
  s) alte clauze convenite de parti, dupa caz.

  Art. 31
  (1) Delegarea gestiunii se face in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract. Procedurile de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii sunt cele aplicabile tipului de contract de delegare de gestiune ales de autoritatea administratiei publice locale responsabila.
  (2) Existenta garantiilor profesionale si financiare ale operatorilor, precum si indicatorii de performanta si nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului in conditii de calitate si cantitate corespunzatoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
  (3) Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedura de atribuire a unei delegari a gestiunii in aceleasi conditii ca si societatile deja existente.
  (4) Documentatia privind organizarea si derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaboreaza in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract. Caietele de sarcini si criteriile de selectie aplicabile in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaboreaza si se aproba de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, pe baza caietelor de sarcini-cadru si a criteriilor de selectie-cadru, elaborate de autoritatile de reglementare competente si cu respectarea dispozitiilor legislatiei aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.
  (5) In cazul operatorilor serviciilor de utilitati publice rezultati prin reorganizarea pe cale administrativa a fostelor regii autonome de interes local sau judetean ori a directiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale si care au avut in administrare bunuri, activitati sau servicii de utilitati publice, delegarea gestiunii serviciului se atribuie in mod direct acestora prin contract de concesiune, odata cu infrastructura aferenta serviciului.

  Art. 32
  (1) In cazul gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice locale pastreaza, in conformitate cu competentele ce le revin, potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se realizeaza serviciile de utilitati publice, respectiv:
  a) modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv in relatia cu utilizatorii;
  b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;
  c) indicatorii de performanta ai serviciilor furnizate/prestate;
  d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilitati publice;
  e) modul de formare, stabilire, modificare si ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile de utilitati publice.
  (2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de delegare a gestiunii.
  (3) Cu exceptia contractelor in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decat durata necesara amortizarii investitiilor, fara a depasi 49 de ani. Aceasta durata nu poate fi prelungita decat in conditiile prezentei legi, in urmatoarele cazuri:
  a) pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;
  b) in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratiei publice locale si pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de utilitati publice, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in termenul ramas pana la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor si taxelor.
  (4) Prelungirea va fi decisa, in conditiile alin. (3), de catre consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz.


  Capitolul IV - Operatori si utilizatori


  Sectiunea 1 - Operatorii serviciilor de utilitati publice


  Art. 33
  (1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilitati publice care isi desfasoara activitatea pe baza licentei eliberate in conditiile art. 38 de autoritatile de reglementare competente.
  (2) Operatorii de servicii de utilitati publice au, in temeiul prezentei legi, aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritatile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana.
  (3) In functie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptata, operatorii isi pot desfasura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice numai dupa emiterea hotararii de dare in administrare - in cazul gestiunii directe, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii - in cazul gestiunii delegate.
  (4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilitati publice existenti la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii directe, precum si furnizorii/prestatorii care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de concesiune valabil incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pot continua activitatea pe baza acestor contracte, pana la expirarea acestora, fara posibilitate de prelungire, numai in conditiile respectarii prevederilor art. 49 alin. (1) si ale art. 50 alin. (4).
  (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice fara licenta atrage raspunderea administrativa sau contraventionala, dupa caz, a celor vinovati si indreptateste autoritatea de reglementare competenta sau autoritatile administratiei publice locale sa ceara instantei judecatoresti constatarea nulitatii hotararii de dare in administrare, respectiv a hotararii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dupa caz.
  (6) Operatorii serviciilor de utilitati publice infiintati de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, indiferent de statutul juridic, precum si operatorii avand statut de societati comerciale cu capital majoritar public au calitatea de autoritati contractante si au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.
  (7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice au obligatia de a se supune controlului si de a se conforma masurilor stabilite cu ocazia activitatii de control, precum si de a pune la dispozitia imputernicitilor autoritatilor administratiei publice locale sau ai autoritatilor de reglementare competente toate datele si informatiile solicitate.

  Art. 34
  (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitati publice subordonati autoritatilor administratiei publice locale, avand statut de societati comerciale cu capital al unitatilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizati, in conditiile legii, cu conditia pastrarii obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizarii.
  (2) Hotararea privind privatizarea si alegerea metodei de privatizare apartin consiliului local, consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, in functie de subordonarea operatorului.
  (3) Privatizarea se organizeaza si se deruleaza in conformitate cu procedurile legale in vigoare, pe baza unui caiet de sarcini. Concomitent cu privatizarea operatorilor din subordine, autoritatile administratiei publice locale vor proceda si la renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza caruia noul operator va furniza/presta serviciul.

  Art. 35
  (1) Societatile comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilitati publice, detinatoare de licente corespunzatoare, pot participa, in conditiile legii, in calitate de operatori, la procedurile concurentiale organizate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor.
  (2) In cazul furnizarii/prestarii mai multor tipuri de servicii in aceeasi localitate sau a aceluiasi serviciu in mai multe localitati, operatorul va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare in parte, dupa caz, astfel incat activitatile sale din diferite sectoare si localitati sa fie usor de evaluat, monitorizat si controlat.

  Art. 36
  (1) Raporturile juridice dintre operatorii si utilizatorii serviciilor de utilitati publice sunt raporturi juridice de natura contractuala si sunt supuse normelor de drept privat.
  (2) Operatorii serviciilor de utilitati publice au fata de utilizatori urmatoarele obligatii principale:
  a) sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, conform prevederilor contractuale si cu respectarea prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare;
  b) sa ia masuri imediate pentru remedierea unor defectiuni, deranjamente sau avarii aparute in functionarea sistemelor de utilitati publice si sa limiteze durata interventiilor;
  c) sa asigure montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare;
  d) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri in perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale;
  e) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a furnizarii/prestarii serviciilor si sa acorde bonificatii utilizatorilor in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate si cantitate prevazuti in contractele de furnizare/prestare;
  f) sa plateasca chirii pentru folosirea temporara a terenurilor si sa aduca terenurile si obiectivele afectate de lucrarile de interventie sau de investitii in starea anterioara inceperii acestor lucrari;
  g) sa serveasca utilizatorii din aria de acoperire, in conditiile programelor de reabilitare, extindere si modernizare aprobate;
  h) sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea autoritatii administratiei publice locale de dare in administrare;
  i) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de reglementare competente, informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora furnizeaza/presteaza serviciul de utilitati publice, in conditiile legii;
  j) sa incheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesara desfasurarii activitatilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
  (3) Operatorii serviciilor de utilitati publice sunt in drept sa suspende sau sa limiteze furnizarea/prestarea serviciilor catre utilizatori, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile, in urmatoarele cazuri:
  a) depasirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prevederilor art. 42 alin. (11);
  b) neachitarea notelor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;
  c) utilizarea neautorizata, fara aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
  d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de furnizor, cand acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
  e) bransarea ori racordarea fara acordul operatorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarea, fara acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare.
  (4) In cazuri de forta majora, astfel cum acestea sunt definite in contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitati publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile.

  Art. 37
  (1) Interventiile pentru efectuarea lucrarilor de retehnologizare, intretinere si reparatii la constructiile sau instalatiile aferente sistemelor de utilitati publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor, se aduc la cunostinta utilizatorilor cu cel putin 10 zile inainte de data programata.
  (2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii de servicii de utilitati publice sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, fara plata vreunei penalizari si fara preaviz, dar nu mai mult de 24 de ore.
  (3) In cazul in care interventiile operatorilor, necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii, depasesc 24 de ore, acestea se efectueaza in maximum 72 de ore si se aduc la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale, utilizatorilor, detinatorilor de terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada interventiilor respective, operatorii sunt in drept sa intrerupa furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizarilor prevazute in contracte.
  (4) Ocuparea temporara a unor terenuri pentru lucrari de interventie, infiintare, extindere, retehnologizare, reparatii si revizii planificate la sistemele de utilitati publice, care se executa intr-o perioada mai mare de 72 de ore, se va face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri si cu plata despagubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. Daca cu ocazia executarii lucrarilor se produc pagube proprietarilor din vecinatatea sistemelor de utilitati publice, operatorii au obligatia sa plateasca despagubiri acestora, in conditiile legii.
  (5) Operatorii serviciilor de utilitati publice nu raspund fata de utilizatori pentru intreruperea furnizarii/prestarii serviciilor sau pentru calitatea acestora, in cazuri de forta majora.

  Sectiunea 2 - Acordarea licentelor


  Art. 38
  (1) Acordarea licentelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice intra in sfera de competenta a autoritatilor de reglementare competente, dupa cum urmeaza:
  a) A.N.R.S.C pentru serviciile mentionate la art. 13 alin. (2) lit. a)-f);
  b) A.N.R.E pentru activitatea prevazuta la art. 13 alin. (4);
  c) A.R.R pentru serviciul prevazut la art. 13 alin. (5).
  (2) Acordarea licentelor de traseu, in cazul serviciului de transport public local, se face de catre comisiile constituite in acest scop, la nivelul autoritatilor administratiei publice.
  (3) Detinerea licentei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciilor adoptata la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, precum si de statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori tara de origine din Uniunea Europeana ale operatorilor.
  (4) Licenta poate fi suspendata sau retrasa astfel:
  a) de catre autoritatea de reglementare romana emitenta, in cazul licentelor acordate operatorilor romani;
  b) de catre autoritatea de reglementare romana competenta, in cazul suspendarii licentelor operatorilor straini licentiati in tara de origine.
  (5) Operatorii din tarile Uniunii Europene care detin licente in tara de origine, recunoscute de autoritatile de reglementare romane corespondente, au aceleasi drepturi si obligatii ca operatorii romani, pe toata durata de valabilitate a licentelor.
  (6) Licenta emisa de autoritatile de reglementare competente este valabila maximum 5 ani de la data emiterii si indreptateste operatorul, pe perioada sa de valabilitate, la un numar nelimitat de participari la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate si derulate in conditiile prezentei legi.
  (7) Regulamentele privind acordarea licentelor pentru operatorii de utilitati publice se elaboreaza de autoritatea de reglementare in a carei sfera de competenta se afla aceste servicii si se aproba prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

  Art. 39
  (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise de autoritatile de reglementare competente.
  (2) Calitatea de operator este recunoscuta numai pe baza licentei de operare emise de autoritatile de reglementare competente. Fac exceptie furnizorii/prestatorii in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (3) Participarea operatorilor la procedurile organizate de autoritatile administratiei publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice este permisa numai pe baza licentei emise de autoritatile de reglementare competente.
  (4) Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 de zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa furnizeze/presteze serviciul respectiv in conditiile contractului.

  Art. 40
  (1) La acordarea licentelor in domeniul serviciilor de utilitati publice se va urmari, cu precadere, indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  a) cunoasterea si insusirea actelor normative care reglementeaza domeniul serviciilor de utilitati publice;
  b) capabilitatea manageriala si organizatorica;
  c) capabilitatea economico-financiara;
  d) dotarea si capacitatea tehnica.
  (2) Pentru obtinerea licentei furnizorii/prestatorii de servicii de utilitati publice sunt obligati sa faca dovada ca detin toate avizele, acordurile si autorizatiile necesare derularii serviciului, prevazute de legislatia in vigoare pentru activitatile specifice acestuia.

  Sectiunea 3 - Utilizatorii serviciilor de utilitati publice


  Art. 41
  (1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, directi ori indirecti, ai serviciilor de utilitati publice:
  a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari;
  b) agentii economici;
  c) institutiile publice.
  (2) Utilizatorii au, in principal, urmatoarele drepturi:
  a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciile de utilitati publice, in conditiile contractului de furnizare/prestare;
  b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de furnizare/prestare, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;
  c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale competente orice deficiente constatate in sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora, imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciilor;
  d) sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
  e) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea intereselor proprii;
  f) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciile de utilitati publice care il vizeaza;
  g) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciilor de utilitati publice;
  h) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect.
  (3) Pentru plata serviciilor de utilitati publice, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaza, in conditiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, dupa caz.
  (4) Membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, in calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilitati publice, in principal, urmatoarele obligatii:
  a) sa respecte normele de exploatare si functionare a sistemelor de utilitati publice;
  b) sa accepte limitarea cantitativa sau intreruperea temporara a furnizarii/prestarii serviciilor pentru executia unor lucrari prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
  c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/prestate;
  d) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare, al utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si al utilajelor operatorilor, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciilor de utilitati publice in spatiile ori pe suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;
  e) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare.

  Sectiunea 4 - Furnizarea/prestarea, contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice


  Art. 42
  (1) Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilitati publice se realizeaza in una dintre urmatoarele modalitati:
  a) in baza unui contract de furnizare sau de prestari de servicii incheiat intre operator si utilizatorul direct;
  b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, dupa caz;
  c) prin achitarea unei taxe speciale, in situatia in care incheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului intre operator si utilizatorul indirect nu este posibila din punct de vedere tehnic si comercial sau in situatia in care, in hotararea de delegare a gestiunii, este prevazuta aceasta modalitate, precum si cuantumul contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
  (2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre operator si utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizarea, facturarea si plata unui serviciu de utilitati publice.
  (3) In cazul serviciilor furnizate/prestate in regim continuu prin intermediul retelelor de conducte - alimentarea cu apa rece, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea si evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apa calda pentru consum, alimentarea cu agent termic pentru incalzire -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se incheie intre operator si utilizator pe termen nedeterminat.
  (4) Contravaloarea serviciilor de utilitati publice se stabileste in conformitate cu metodologia de calcul, aprobata de autoritatea de reglementare competenta, pe baza preturilor/tarifelor si a consumurilor/cantitatilor de utilitati publice furnizate/prestate, si se plateste pe baza facturii emise de operator.
  (5) Determinarea consumurilor/cantitatilor de utilitati publice in vederea facturarii se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-inregistrare a consumurilor/cantitatilor de utilitati furnizate/prestate; sistemele de masurare-inregistrare se monteaza pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor, indiferent de serviciu, operator sau de utilizator.
  (6) In cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza, in functie de sistemul de distributie adoptat, fie:
  a) prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale;
  b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei verticale.
  (7) La proiectarea si realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinatie, racordate la retelele publice de distributie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de masurare-inregistrare a consumurilor atat pentru intregul imobil, cat si pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie din imobil, in vederea asigurarii conditiilor pentru individualizarea consumurilor si incheierea unor contracte-abonament individuale.
  (8) In cazul serviciilor pentru care nu exista sisteme de masurare-inregistrare ori metoda masurarii directe nu se poate aplica, determinarea consumurilor/cantitatilor serviciilor furnizate/prestate se face in regim pausal sau prin metode indirecte, bazate pe masuratori si calcule avand la baza prescriptiile tehnice in vigoare.
  (9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestatia a fost efectuata. Utilizatorii serviciilor de utilitati publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data primirii facturilor; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia in calcul incepand cu data primirii facturii.
  (10) Neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
  a) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;
  b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;
  c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie in venit al operatorului.
  (11) Daca sumele datorate, inclusiv penalitatile, nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate intrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucratoare si are dreptul sa solicite recuperarea debitelor in instanta.
  (12) Reluarea furnizarii/prestarii serviciului se face in termen de maximum 3 zile de la data efectuarii platii; cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii furnizarii/prestarii serviciului, se suporta de utilizator.


  Capitolul V - Finantarea serviciilor de utilitati publice


  Art. 43
  (1) Finantarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente se realizeaza pe criterii economice si comerciale; mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor specifice fiecarui serviciu se asigura prin bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.
  (2) Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii de la bugetele locale, cu respectarea urmatoarelor principii:
  a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
  b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice;
  c) asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii publice de interes general;
  d) recuperarea in totalitate de catre operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.
  (3) Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a gestiunii, si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum si o cota de profit.
  (4) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritatile de reglementare competente.
  (5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta. Hotararile consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare comunitara vor tine seama de avizele de specialitate ale autoritatilor de reglementare competente.
  (6) In cazul unor divergente cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si/sau tarifelor intre autoritatile administratiei publice locale si operatori, litigiile se solutioneaza de instantele de judecata competente, potrivit legii.
  (7) Preturile, tarifele si taxele speciale stabilite si practicate cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele incasate necuvenit si constatate ca atare de catre autoritatile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, dupa caz.
  (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor tehnico-economice, expertize tehnice, service-ul instalatiilor de utilizare si altele asemenea, tarifele si taxele se fundamenteaza pe tipuri de lucrari sau servicii prestate de operatori si se aproba prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale; aceste servicii se factureaza si se incaseaza separat de catre operatori.
  (9) Operatorii au dreptul de a propune autoritatii administratiei publice locale tarife compuse, care cuprind o componenta fixa, proportionala cu cheltuielile necesare pentru mentinerea in stare de functionare si pentru exploatarea in conditii de siguranta si eficienta a sistemelor de utilitati publice, si una variabila, in functie de consumul efectiv inregistrat de dispozitivele de masurare-inregistrare montate pe bransamentele utilizatorilor, in punctele de delimitare a instalatiilor. Tarifele compuse se fundamenteaza luandu-se in considerare ponderea costurilor fixe si a celor variabile in cheltuielile anuale si se stabilesc in conformitate cu metodologia elaborata de autoritatea de reglementare competenta.

  Art. 44
  (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor de utilitati publice se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, in temeiul urmatoarelor principii:
  a) promovarea rentabilitatii si eficientei economice;
  b) pastrarea veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
  c) intarirea autonomiei fiscale a unitatilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii serviciilor;
  d) intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi interne sau externe necesare pentru finantarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, in conditiile legii;
  e) respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
  f) respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului.
  (2) Finantarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se asigura din urmatoarele surse:
  a) fonduri proprii ale operatorilor si/sau fonduri de la bugetul local, in conformitate cu obligatiile asumate prin actele juridice pe baza carora este organizata si se desfasoara gestiunea serviciilor;
  b) credite bancare, ce pot fi garantate de catre autoritatile administratiei publice locale, de Guvern sau de alte entitati specializate in acordarea de garantii bancare;
  c) fonduri nerambursabile obtinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
  d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, potrivit legii;
  e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de investitii realizate cu finantare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
  f) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul "construieste-opereaza-transfera" si variante ale acestuia, in conditiile legii;
  g) fonduri puse la dispozitie de utilizatori;
  h) alte surse, constituite potrivit legii.
  (3) Bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativ-teritoriale apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice, sau revin in proprietatea publica a acestora, ca bunuri de retur, daca au fost realizate cu finantare privata in cadrul unor programe de investitii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la expirarea acestuia.
  (4) Obiectivele de investitii promovate de autoritatile administratiei publice locale, specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilitati publice, ce implica fonduri de la bugetele locale sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizeaza in listele anuale de investitii ale unitatilor administrativ-teritoriale anexate la bugetele locale si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale consiliilor locale, consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
  (5) Obiectivele de investitii mentionate la alin. (4) se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii.
  (6) Administrarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati publice, se face cu diligenta unui bun proprietar.


  Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni


  Art. 45
  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.

  Art. 46
  Fapta savarsita cu intentie contra unei colectivitati locale prin otravirea in masa, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apa, deteriorarea grava sau distrugerea totala ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice este considerata act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.

  Art. 47
  (1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
  a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
  b) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru incheierea actiunii de contorizare individuala la nivel de apartament;
  c) racordarea la sistemele de utilitati publice fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;
  d) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice;
  e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
  (2) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
  a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-inregistrare a consumurilor, cand acestea sunt montate in instalatia aflata in administrarea sa;
  b) intarzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative in vigoare si reglementarilor stabilite de autoritatile nationale de reglementare competente;
  c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante.
  (3) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
  a) incalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si comerciale, inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;
  b) refuzul operatorilor de a pune la dispozitie autoritatii de reglementare competente datele si informatiile solicitate sau furnizarea incorecta si incompleta de date si informatii necesare desfasurarii activitatii acesteia;
  c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice in afara parametrilor tehnici cantitativi si calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare si/sau a celor din normele tehnice si comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competenta;
  d) nerespectarea de catre operatori a termenelor-limita stabilite pentru incheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor.
  (4) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei urmatoarele fapte:
  a) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta, precum si obstructionarea acesteia in indeplinirea atributiilor sale;
  b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;
  c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatori fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;
  d) practicarea unor preturi si tarife mai mari decat cele aprobate de autoritatile administratiei publice locale, in baza metodologiilor stabilite de autoritatile de reglementare competente;
  e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice fara respectarea prevederilor prezentei legi si a legislatiei specifice fiecarui serviciu;
  f) aprobarea obiectivelor de investitii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitati publice fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;
  g) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a mediului de viata al populatiei si a mediului.
  (5) Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare comunitara vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte fapte decat cele prevazute la alin. (1)-(4), care constituie contraventii in domeniul serviciilor de utilitati publice.

  Art. 48
  (1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite in prezenta lege.
  (2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii imputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
  (3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
  (4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 47 si la alin. (1)-(3) ale prezentului articol, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 49
  (1) Furnizorii/prestatorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice in gestiune directa sau pe baze contractuale si care nu detin licenta au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea acesteia, in termen de cel mult un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In caz contrar, acestia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele respective isi inceteaza valabilitatea.
  (2) Licentele eliberate de autoritatile de reglementare competente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.

  Art. 50
  (1) Regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.S.C., prevazut la art. 14 alin. (1), se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru ale serviciilor de utilitati publice specificate la art. 1 alin. (2), contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, respectiv caietele de sarcini-cadru si criteriile de selectie-cadru aplicabile procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor, prevazute la art. 31 alin. (4), se elaboreaza de autoritatea de reglementare competenta, dupa caz, si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, in termen de un an de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (3) Consiliile locale vor introduce in continutul regulamentelor, caietelor de sarcini si contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, functionarea, gestionarea si finantarea serviciilor de utilitati publice, respectiv administrarea, exploatarea si finantarea obiectivelor de investitii din infrastructura tehnico-edilitara a localitatilor, in functie de particularitatile acestora si de interesele actuale si de perspectiva ale comunitatilor respective.
  (4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilitati publice, in conformitate cu modalitatile de gestiune prevazute la art. 23.

  Art. 51
  (1) Contractul colectiv de munca incheiat la nivelul ramurii serviciilor de utilitati publice va fi aplicat de toti operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilitati publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata sau de forma de proprietate, modul de organizare ori tara de origine a operatorului.
  (2) Dreptul la greva in sfera serviciilor de utilitati publice vitale - alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termica, iluminatul public si transportul public - este supus restrictiilor aplicabile ramurilor de activitate in care nu se poate declara greva cu intreruperea totala a activitatii. In timpul conflictelor de munca deschise si pe perioada solutionarii acestora se asigura respectarea principiului continuitatii serviciului si al serviciului minim si se iau masuri pentru asigurarea exploatarii si functionarii in siguranta a sistemelor si pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sanatatii populatiei.
  (3) Solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea, executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face, cu precadere, in procedura de urgenta.
  (4) Solutionarea litigiilor civile si de munca izvorate din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instantele de judecata competente, in conditiile legii.

  Art. 52
  Masurile de natura ajutorului de stat prevazute in prezenta lege vor fi notificate, potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.

  Art. 53
  Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare a imobilelor sau a societatilor comerciale fara dovada achitarii la zi a datoriilor pentru serviciile de utilitati publice de care sunt grevate acestea, eliberata de furnizorii/prestatorii acestor servicii. In cazul in care bunul ce urmeaza a fi instrainat este un apartament situat intr-un bloc proprietate condominiala, este necesara si dovada achitarii la zi a datoriilor, eliberata de asociatia de proprietari.

  Art. 54
  Prezenta lege intra in vigoare la un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 42 alin. (7).

  Art. 55
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Poate fi de interes si:
  Lege privind modelele de utilitate, legea nr. 350/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, oug nr. 13/2008
  Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit
  HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
  Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009
  Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitar
  Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar
  OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
  Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
  Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
  HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
  Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014
  Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Legislatie
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: