DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 120/2006 monumentelor de for public

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10/05/2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic general al realizarii, amplasarii si administrarii monumentelor de for public.

Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrari de arta plastica, arta monumentala, constructii sau amenajari neutilitare, avand caracter decorativ, comemorativ si de semnal, amplasate in spatii publice, intr-o zona de protectie, pe terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmand regimul juridic general stabilit pentru acestea.

Art. 3
In conditiile prezentei legi, sunt sau dobandesc statutul de monumente de for public, dupa caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in spatii publice, pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) amplasarea acestora s-a realizat in baza unei autorizatii de construire emise cu respectarea reglementarilor legale in vigoare la data amplasarii;
b) existenta acestora este consemnata sau atestata ca notorie, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin publicatii stiintifice, ghiduri turistice sau alte tiparituri avand caracter de informare publica ori prin evidentele autoritatilor, institutiilor si serviciilor publice.

Art. 4
Monumentele de for public se pot realiza dupa cum urmeaza:
a) ca obiectiv de investitie prevazut in bugetele autoritatilor, institutiilor si serviciilor publice;
b) in cadrul unor programe si proiecte culturale finantate din fonduri alocate de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
c) in cadrul unor parteneriate constituite intre autoritati si/sau institutii publice subordonate acestora si persoane fizice sau juridice de drept privat, avand drept scop sustinerea unor programe sau proiecte de arta plastica ori arta monumentala;
d) in cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate si sustinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale competente teritorial.

Art. 5
Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare privind urbanismul si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu avizul privind conceptia artistica a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, in baza analizei realizate de Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.

Art. 6
(1) Se constituie si functioneaza Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii si Cultelor, in domeniul monumentelor de for public.
(2) Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public este formata din 11 membri, artisti, arhitecti, urbanisti ori specialisti din domeniul artelor vizuale si/sau critici de arta recunoscuti pentru competenta profesionala si probitatea morala.
(3) In vederea evitarii conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public va semna o declaratie de impartialitate, conform anexei la prezenta lege.
(4) Numirea membrilor Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Romane, a asociatiilor profesionale de specialitate, a institutiilor de invatamant superior de specialitate si a institutiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit, consecutiv, o singura data.
(5) Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public este condusa de un presedinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majoritatii lor.
(6) Principalele atributii ale Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public sunt urmatoarele:
a) propune Ministerului Culturii si Cultelor aprobarea strategiei privind monumentele de for public;
b) analizeaza proiectele de monumente de for public supuse avizarii si propune, dupa caz:
1. avizarea proiectelor;
2. revizuirea proiectelor, cu recomandari, in vederea unei analize ulterioare;
3. respingerea proiectelor;
c) stabileste zona de protectie pentru monumentele de for public avizate.
(7) Alte atributii ale Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestui organism, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(8) Secretariatul Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public este asigurat de catre un functionar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(9) Membrii Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care comisia se intruneste, reprezentand 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile comisiei.

Art. 7
(1) La propunerea Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public, ministrul culturii si cultelor infiinteaza, prin ordin, pana la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita, pentru localitatile rurale din teritoriul de competenta, atributiile delegate de Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public.
(2) Teritoriul de competenta al unei comisii zonale poate fi de cel putin doua judete si de cel mult 4 judete, in functie de numarul si de suprafata ocupata de localitatile rurale din judetele respective, precum si de specificul cultural al fiecarei zone, astfel incat sa se asigure un echilibru al teritoriilor de competenta pentru fiecare comisie zonala, in raport cu celelalte comisii zonale.
(3) Fiecare comisie zonala este formata din 11 membri, artisti, arhitecti, urbanisti ori specialisti din domeniul artelor vizuale si/sau critici de arta, recunoscuti pentru competenta profesionala si probitate morala, care sunt reprezentativi pentru zona respectiva.
(4) In vederea evitarii conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declaratie de impartialitate, conform anexei.
(5) Membrii comisiilor zonale sunt numiti de ministrul culturii si cultelor, prin ordin, pentru un mandat de 3 ani, ce poate fi reinnoit, consecutiv, o singura data.
(6) Secretariatul fiecarei comisii zonale este asigurat de catre un functionar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
(7) Pentru teritoriul de competenta al comisiilor zonale, avizul privind conceptia artistica a monumentului de for public se elibereaza, in numele Ministerului Culturii si Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigura functionarea comisiei zonale.
(8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizatie lunara, pentru lunile in care comisia se intruneste, reprezentand 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat, la care se adauga decontarea cheltuielilor de participare la lucrarile comisiei.

Art. 8
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si institutiile sau serviciile publice subordonate acestora, dupa caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor situatia monumentelor de for public aflate in administrare si care intrunesc conditiile prevazute la art. 3.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale ori institutiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica constructiile sau amenajarile avand caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu intrunesc conditiile prevazute la art. 3.
(3) Constatarile, potrivit alin. (2), se vor comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, urmand ca acestea sa analizeze situatiile existente si sa propuna masuri de intrare in legalitate, dupa caz.

Art. 9
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 5 constituie contraventie, daca fapta nu a fost savarsita astfel incat sa constituie infractiune, conform legii penale, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(2) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre imputerniciti ai Ministerului Culturii si Cultelor si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, dupa caz.

Art. 10
(1) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure protejarea si punerea in valoare a monumentelor de for public aflate in administrarea lor.
(2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 11
Anexa cuprinzand textul declaratiei de impartialitate face parte integranta din prezenta lege.


ANEXA - DECLARATIE DE IMPARTIALITATE


Subsemnatul/Subsemnata ............................, in calitate de membru al Comisiei Nationale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria raspundere ca nici eu, nici rudele ori afinii mei pana la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial in legatura cu acordarea unei subventii pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.
Confirm ca in situatia in care descopar, in cursul actiunii de avizare, ca ma aflu in aceasta situatie, voi declara imediat acest lucru si ma voi retrage.
Sub sanctiunea aplicabila infractiunii de fals in declaratii, declar ca am verificat datele din prezenta declaratie si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar completa si corecta.

Semnatura ..........................
Data ...............................Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
Legea 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Legea 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ghid de cercetare penala. Conform noilor coduri. Editia 3
Dumitru Mirel,Dumitru Mirel

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
100 useri online

Useri autentificati: