DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 76/2010 privind aprobarea OUG. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 76/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11 mai 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"11^1. La articolul 11, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cadrul unei tranzactii intre persoane romane si persoane nerezidente Afiliate, precum si intre persoane romane afiliate, autoritatile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricareia dintre persoane, dupa cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate se foloseste cea mai adecvata dintre urmatoarele metode:»."

2. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:

"13^1. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile si persoanelor juridice care sunt constituite si functioneaza potrivit legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.»

13^2. La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
«(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2)—(4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:
a) se afla in procedura Insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;
b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.
Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim Opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte.
Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.»"

3. La articolul I, dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu urmatorul cuprins:
"53^1. La articolul 55 alineatul (4), litera k1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «k^1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;»."

4. La articolul I, dupa punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 62^1, cu urmatorul cuprins:
"62^1. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 68^1
Venituri neimpozabile Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.»"

5. La articolul I, dupa punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63^1, cu urmatorul cuprins:
"63^1. La articolul 71, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.»"

6. La articolul I, dupa punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu urmatorul cuprins:
"65^1. La articolul 771, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.»"

7. La articolul I, dupa punctul 79 se introduce un nou punct, punctul 79^1, cu urmatorul cuprins:
"79^1. titlul IV «Impozitul pe venitul microintreprinderilor» cuprinzand articolele 103—112, se abroga."

8. La articolul I, dupa punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139^1, cu urmatorul cuprins:
"139^1. La articolul 156^1, alineatul (6^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)—(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 156^2 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.»"

9. La articolul I punctul 148, punctul 8 al articolului 206^3se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 206^4 alin. (1) si (2);".

10. La articolul I punctul 148, litera b) a alineatului (3) al articolului 206^21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin in medie mai putin de 1.000 hl de vin pe an;".

11. La articolul I punctul 148, alineatul (1) al articolului 206^22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 206^22
(1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile, emisa de autoritatea competenta prin Comisia instituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate."

12. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206^30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b) si cu exceptia situatiei prevazute la art. 206^29 alin. (4), produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite prin normele metodologice."

13. La articolul I punctul 148, alineatul (3) al articolului 206^64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice."

14. La articolul I, dupa punctul 151 se introduc trei noi puncte, punctele 151^1—151^3, cu urmatorul cuprins:

"151^1. La articolul 249, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.»

151^2. La articolul 250 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativteritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;».

151^3. La articolul 250 alineatul (1), punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local.»"

15. La articolul III, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Incepand cu data de 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162—175^4 si art. 178—206 din cap. I si prevederile art. 221 si 221^2 din cap. V al titlului VII «Accize si alte taxe speciale» si prevederile art. 222—237, 239—242, art. 244 si 244^1 din titlul VIII «Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
Prevederile art. 18 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezenta lege, se aplica si contribuabililor care se afla in procedurile mentionate la alin. (7) lit. a) si b) la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 4 martie 2010.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Culegere de spete fiscale
Dragos Patroi, Mihaela Benta, Adrian Benta

Pret: 99 lei
84.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
25 useri online

Useri autentificati: