DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 20 aprilie 2010


Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu are ca obiect liberalizarea serviciilor de interes economic general, rezervate organismelor publice sau private, privatizarea organismelor publice prestatoare de servicii si eliminarea monopolurilor care presteaza servicii.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu afecteaza dispozitiile penale in vigoare.
(4) Prezenta ordonanta de urgenta nu afecteaza dispozitiile nationale privind definirea, organizarea si functionarea serviciilor economice de interes general, relatiile de munca, sanatatea si securitatea la locul de munca, securitatea sociala, protectia si promovarea libertatii culturale sau lingvistice, pluralismul mijloacelor de comunicare in masa, precum si exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt acestea recunoscute potrivit legii."

2. La articolul 2, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) Sistemul de informare al pietei interne (IMI) — platforma electronica prin intermediul careia se realizeaza schimbul de informatii si comunicarea intre autoritatile competente, care decurg din obligatiile de cooperare administrativa prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;".

3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile competente asigura aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in conformitate cu dispozitiile tratatelor privitoare la dreptul de stabilire si la libera circulatie a serviciilor."

4. La articolul 4 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) serviciile neeconomice de interes general;".

5. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) serviciile si retelele de comunicatii electronice, precum si resursele si serviciile asociate, in ceea ce priveste domeniile reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare al comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.208/2007 privind conditiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitala interactiva, precum si a echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor;".

6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Autoritatile competente au obligatia de a examina procedurile si formalitatile aplicabile accesului la o activitate de servicii si exercitarii acesteia, iar, in cazul in care acestea nu sunt suficient de simple, de a realiza simplificarea lor.
(2) Formularele armonizate la nivel comunitar in acest domeniu, elaborate de Comisia Europeana, sunt echivalente cu certificatele, atestarile si orice alte documente solicitate unui prestator, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) In cazul in care o autoritate competenta romana solicita ca prestatorul ori beneficiarul sa prezinte un certificat, o atestare sau un alt document pentru a dovedi ca o anumita cerinta a fost indeplinita, aceasta accepta orice document dintr-un stat membru intocmit intr-un scop echivalent sau din care reiese clar ca cerinta respectiva este indeplinita."

8. La articolul 6, alineatele (3), (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile competente trebuie sa se inregistreze in sistemul PCU electronic in termen de maximum 60 de zile de la data la care acesta devine functional sau de la data la care acestea devin functionale.
..................................................
(6) Se desemneaza Centrul National «Romania Digitala», denumit in continuare CNRD, in subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, ca autoritate responsabila pentru realizarea, operationalizarea si administrarea PCU electronic.
.................................................
(9) PCU electronic va deveni functional pana la data de 1 decembrie 2010."

9. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile competente au obligatia de a raspunde, in mod clar si precis, prin intermediul PCU electronic, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, oricarei cereri de informatii sau asistenta mentionate la alin. (1) si (2) si, in cazurile in care cererea este eronata ori nefondata, au obligatia de a informa solicitantul in consecinta, in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 3 zile lucratoare.
(4) CNRD este responsabil pentru buna functionare, din punct de vedere tehnic, a PCU electronic. Autoritatile competente raspund pentru continutul informatiilor si documentelor colectate, transmise si procesate prin intermediul PCU electronic."

10. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Autoritatile competente pot lua masuri pentru ca informatiile prevazute in prezentul articol sa fie disponibile si in alte limbi comunitare."

11. La articolul 9, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Prezentul articol nu aduce atingere modului de repartizare a competentelor in acordarea autorizatiilor intre autoritatile administrative."

12. La articolul 15, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) raporteaza prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making (IPM) toate regimurile de autorizare si cerintele mentinute, precum si cerintele care au fost simplificate."

13. La articolul 16, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatile administratiei publice pot aplica, in conformitate cu legislatia nationala armonizata, propriile reguli in ceea ce priveste conditiile de angajare, inclusiv cele stabilite in contractele colective. Autoritatile publice competente romane pot impune cerinte in ceea ce priveste o activitate de servicii in cazul in care acestea sunt justificate din motive de ordine publica, sanatate publica sau protectia mediului, in conformitate cu alin. (2)."

14. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Alin. (1) si (2) nu aduc atingere dispozitiilor stabilite prin instrumente comunitare ce garanteaza libertatea de a presta servicii sau care permit derogari de la aceasta."

15. La articolul 20, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prestatorii pot stabili conditii de acces diferite in cazul in care acestea sunt justificate in mod direct prin criterii obiective. (3) Clauzele ori declaratiile ce cuprind conditii generale de acces discriminatorii sunt nule de drept."

16. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
(1) Autoritatile competente elimina interdictiile totale cu privire la comunicarile comerciale ale profesiilor reglementate.
(2) Comunicarile comerciale ale profesiilor reglementate respecta normele profesionale ale acestora, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene referitoare la independenta, demnitatea si integritatea profesiei, precum si la pastrarea secretului profesional, conform specificului fiecarei profesii. Normele profesionale cu privire la comunicarile comerciale trebuie sa fie nediscriminatorii, justificate printr-un motiv imperativ de interes general si proportionale."

17. La articolul 25, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Autoritatile publice competente romane iau masuri pentru:
a) incurajarea cooperarii ordinelor profesionale, camerelor de comert, asociatiilor mestesugaresti si a asociatiilor de consumatori, la nivel comunitar, pentru a promova calitatea prestarii serviciilor, in special prin facilitarea evaluarii competentei unui prestator;
b) incurajarea dezvoltarii evaluarilor independente, in special de catre asociatiile de consumatori, in ceea ce priveste calitatea si deficientele prestarii serviciilor, inclusiv dezvoltarea, la nivel comunitar, a unor incercari si testari comparative si comunicarea rezultatelor;
c) dezvoltarea de standarde europene voluntare, in scopul facilitarii compatibilitatii intre serviciile oferite de catre prestatori din state membre diferite, informarea beneficiarului si calitatea serviciilor;
d) asigurarea formarii personalului implicat in activitatile de asistenta reciproca, inclusiv din punct de vedere lingvistic si al tehnologiei informatiei, si sprijinirea schimbului reciproc de experienta cu celelalte state membre;
e) incurajarea elaborarii, la nivel comunitar, in special de catre ordinele, organismele si asociatiile profesionale, a unor coduri de conduita care sa faciliteze prestarea de servicii sau stabilirea unui prestator intr-un alt stat membru, in conformitate cu legislatia comunitara; aceste coduri de conduita sunt accesibile la distanta, prin mijloace electronice."

18. La articolul 28 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) in cazul nerespectarii de catre autoritatile competente a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

19. La articolul 28, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a)—c) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor."

20. La articolul 28, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. d) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai CNDR."

21. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 40^1
Autoritatile publice competente romane au obligatia de a analiza rapoartele celorlalte state membre, realizate in vederea evaluarii reciproce si transmise de catre Comisia Europeana. Observatiile rezultate in urma analizei vor fi transmise Departamentului pentru Afaceri Europene, in termenul stabilit de acesta."

22. In anexa, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata."

Art. II
In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, denumirea "Sistemul de informare in cadrul pietei interne (SIPI)" se inlocuieste cu denumirea "Sistemul de informare al pietei interne (IMI)".


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 5/2017 pentru modificarea OUG 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetu
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
Legea 66/2015 privind aprobarea OG 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale. Legea 66/2015
Ordin 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
OUG 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean. Ordonanta de urgenta 30/2013
OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Ordonanta de urgenta nr. 11/2013
Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica, lege nr. 135/2007
Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011
OUG 52/2011 pentru modificarea OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
Dreptul afacerilor intreprinderii Vol. I
Madalina Botina,Turcu Ion

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
20 useri online

Useri autentificati: