DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 6 mai 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice.
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice."

2. La articolul 4^2, litera d) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) autoritati ale administratiei publice locale, respectiv consilii locale ale unitatilor administrativ-teritoriale cu un buget anual mai mic de echivalentul in lei a 10 milioane euro si cu o populatie mai mica de 5.000 de locuitori."

3. La articolul 9, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii analizeaza raportul privind aplicarea Testului IMM si emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobarii proiectului de act normativ evaluat, care se trimite initiatorului, prin grija autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
(5) Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii si metodologia de elaborare si aplicare a Testului IMM se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii."


4. La articolul 9, alineatul (6) se abroga.

5. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
(1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil initierii si dezvoltarii afacerilor, in procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra intreprinderilor mici si mijlocii, initiatorii vor respecta principiul "Ganditi mai intai la scara mica", precum si principiul numarului constant.
(2) Principiul "Ganditi mai intai la scara mica" presupune ca initiatorii actelor normative sa evalueze efectele introducerii noii reglementari, mai intai si cu precadere, asupra activitatii intreprinderilor mici si mijlocii.
(3) Principiul numarului constant stabileste ca introducerea unor noi sarcini administrative obligatii de raportare/conformare pentru intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa aiba loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente.
(4) Evaluarea sistematica a impactului proiectelor de acte normative prevazute la alin. (1) se face prin aplicarea Testului IMM.
Testul IMM se efectueaza de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia, si consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii de introducerea noilor reglementari. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie sa conduca la identificarea corectiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ.
(5) Este obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM, cu valorificarea in mod corespunzator a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificarii pozitiei lor, documente ce vor insoti proiectul de act normativ pana la adoptare."

6. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul in care se subcontracteaza de catre intreprinderile mici si mijlocii parti din contractele de achizitie publica, in contractele respective vor fi incluse prevederi privind termenele si modalitatea de plata a subcontractantilor, autoritatile contractante verificand indeplinirea acestor obligatii si aplicand sanctiuni contractuale, daca este cazul."

7. La capitolul II, titlul sectiunii a 6-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 6 - Formarea profesionala si antreprenoriala"


8. La articolul 19 alineatele (1) si (2), sintagma "programe de formare profesionala" se inlocuieste cu sintagma "programe de formare profesionala si antreprenoriala".

9. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Guvernul si autoritatile publice competente initiaza si desfasoara actiuni care sa asigure sprijinirea dezvoltarii continue a sistemului educational de promovare a culturii si competentelor antreprenoriale, prin:
a) intarirea cooperarii la nivel guvernamental intre structurile care gestioneaza politicile de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si institutiile care gestioneaza politica de educatie la diferite niveluri, precum si cu organizatiile reprezentative ale mediului de afaceri;
b) sprijinirea parteneriatului intre mediul de afaceri si sistemul educational in scopul corelarii ofertei de formare profesionala cu cererea de pe piata muncii, pentru a dezvolta strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile si includerea unui capitol referitor la educatia antreprenoriala in strategia nationala de invatare pe tot parcursul vietii, realizata in parteneriat cu organizatiile reprezentative ale mediului de afaceri;
c) realizarea de programe speciale de formare antreprenoriala pentru femeile interesate sa intre in afaceri si a unor programe de mentorat pentru femeile intreprinzator, in vederea cresterii competitivitatii antreprenoriale si manageriale a acestora;
d) organizarea de cursuri de formare antreprenoriala;
e) organizarea si desfasurarea, la nivel central si local, de activitati de cunoastere si de promovare, inclusiv prin mijloace mass-media, a exemplelor de bune practici in domeniul antreprenoriatului, etica si performanta in afaceri, sub forma unor reuniuni specifice simpozioane, conferinte, forumuri, expozitii, cluburi de discutie, schimburi de experienta, clasamente si concursuri cu premii sau altele asemenea;
f) stimularea comportamentului etic si a responsabilitatii sociale in afaceri a intreprinderilor mici si mijlocii.
(4) Ministerul Educatiei Nationale conduce sistemul national de invatamant, ofera servicii educationale pentru copii, tineri si adulti, si sustine activitatea de formare antreprenoriala a acestora, prin:
a) programe de educatie antreprenoriala;
b) actualizarea si imbunatatirea transparentei calificarilor profesionale, validarea rezultatelor invatarii nonformale si informale, pentru a raspunde noilor nevoi ocupationale in raport cu piata muncii;
c) crearea unor module/discipline cu caracter specific in cadrul programei scolare, care sa ofere tinerilor posibilitatea aprofundarii cunostintelor antreprenoriale, a manifestarii spiritului antreprenorial in randul tinerilor si a participarii la competitii de profil pe baza cunostintelor acumulate;
d) elaborarea, de catre autoritatile publice centrale, ca urmare a consultarii confederatiilor patronale reprezentative la nivel national, a unei strategii nationale de educatie antreprenoriala, prin care sa se asigure formarea antreprenoriala pe tot parcursul vietii."

10. La articolul 22, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) sa se asigure mentinerea in functiune a intreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor de afaceri si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minimum 3 ani de la data transferului.
...................
(3) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani de la transferul intreprinderilor mici si mijlocii intervine incetarea activitatii datorata unei culpe grave a persoanelor carora li s-a incredintat conducerea acesteia sau savarsirii unor infractiuni de catre acestea ori o reducere mai mare de 50% a numarului de personal, intreprinderea are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21."

11. La articolul 23, alineatul (1), partea introductiva a alineatului (3) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Transferul de afaceri in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, in cazul cedarii afacerii, cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei si in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului acestuia.
...................
(3) Pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, in scopul stimularii transferului, in cadrul programului prevazut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:
...................
(5) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani intervine incetarea activitatii autorizate din culpa grava a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului intreprinderii individuale ori intreprinderii familiale sau din cauza savarsirii unor infractiuni de catre aceste persoane, persoana fizica autorizata sau, dupa caz, intreprinderea individuala ori intreprinderea familiala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3)."

12. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
Transferul in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale se realizeaza in conditiile legii."

13. La articolul 25 alineatul (3), liniuta a 3-a a literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"- constituirea de fonduri de garantare, fonduri de contragarantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
...................
b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori, precum si stimulente pentru crearea de locuri de munca, pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;"

14. La articolul 25 alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1) si d2), cu urmatorul cuprins:
"d1) facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea sa furnizeze doar o singura data datele necesare, precum si valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeana, prin proiectarea si implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate intreprinderilor mici si mijlocii de tipul:
- fond de microfinantare a intreprinderilor mici si mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de varf si introducerea noilor tehnologii;
- programe de cercetare, dezvoltare si consultanta privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile in intreprinderi mici si mijlocii, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala;
- fond pentru cofinantarea realizarii de produse ecologice;
- fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
- program pentru organizarea, in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice potentialul si conditiile specifice fiecarei zone;
- fond "capital de risc", in vederea finantarii infiintarii de startup
uri inovative.
d2) in aplicarea programelor destinate intreprinderilor mici si mijlocii prevazute la lit. d1), se va acorda prioritate de finantare programelor de minigranturi pentru microintreprinderi, celor ce finanteaza produse ecologice sau care apartin afacerilor de mediu si produselor sau serviciilor inovative;"

15. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Pe site-ul autoritatii publice cu competente in domeniu vor fi publicate in mod centralizat si actualizate permanent, informatii privind toate programele si masurile de sustinere aplicabile intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv cele finantate din fonduri structurale, pentru a asigura accesul facil la informatii privind continutul, conditiile, procedurile, termenele si celelalte aspecte importante privind fiecare masura in parte."

16. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 25^1
Programele nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si mijlocii, care se deruleaza de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii pana in anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate in fiecare an prin ordin al conducatorului acesteia, publicat in Monitorul Oficial, sunt:
a) programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii;
b) programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START;
c) programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri;
d) programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei sociale;
e) programul pentru transferul afacerilor;
f) programul national multianual de microindustrializare;
g) programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
h) programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului;
i) programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor sectoriale si subsectoriale;
j) programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural;
k) programul de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii in randul intreprinderilor mici si mijlocii;
l) alte programe nationale pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate in conditiile legii."

17. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene si fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii."

18. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Fondurile de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii stabilite in conformitate cu alin. (1) se aloca cu prioritate programelor prevazute la art. 25^1.
(7) Programelor prevazute la art. 25^1 lit. f) si k) li se va aloca in mod obligatoriu un procent de cel putin 20% din fondurile disponibile, stabilite in conformitate cu alin. (1)."

19. La articolul 26^2, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Organizatiile ori institutiile publice de drept privat selectionate au calitatea de agentii de implementare a ajutoarelor acordate, pentru a caror derulare incheie contracte cu autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii.
(4) Sumele neutilizate la finele fiecarui an, angajate de autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii cu agentiile de implementare si evidentiate in conturile acestora, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de credit incheiate intre agentiile de implementare si beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile, in limitele sumelor prevazute in contractele incheiate intre autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii si agentiile de implementare."

20. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute de prezenta lege, se vor acorda prin intermediul unor scheme de ajutor de stat sau de ajutor de minimis, elaborate si implementate in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si nationale in domeniul ajutorului de stat."

21. In tot cuprinsul legii, sintagma "presedintele autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii" se inlocuieste cu sintagma "conducatorul autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii", iar sintagma "Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie" se inlocuieste cu sintagma "autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii".

Art. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conducatorul autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii modifica si completeaza Regulamentul de organizare si functionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 240/2004, cu modificarile ulterioare, in mod corespunzator modificarilor si completarilor dispuse prin prezenta lege.

Art. III
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.