DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12 aprilie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 11 octombrie 2016, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul curins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Autoritatii pentru Reforma Feroviara"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) In subordinea Ministerului Transporturilor se infiinteaza Autoritatea pentru Reforma Feroviara denumita in continuare A.R.F., ca institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, cu preluarea activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) si e) si atributiile corespunzatoare acestora, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Transporturilor."

3. La articolul 2 alineatul (1), literele a), c), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) stabilirea si urmarirea procesului de implementare a masurilor necesare pentru eficientizarea retelei de transport feroviar public de calatori pe o retea feroviara, astfel cum acestea vor rezulta din strategia de eficientizare in domeniul retelei feroviare, care va fi elaborata in acest sens;
................
c) achizitionarea, potrivit prevederilor legale in vigoare, de material rulant, destinat predarii catre operatori in conditiile art. 7, pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar public de calatori pe baza de proceduri aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, care se fundamenteaza pe criterii de transparenta si eficienta, care sa asigure o piata competitiva in domeniul transportului feroviar public de calatori;
................
h) asigurarea alocarii subventiilor, in limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, prevazute in contractele de servicii publice, incheiate cu operatorii de transport feroviar public de calatori si raspunderii privind alocarea acestora;
i) incheierea si gestionarea contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public de calatori;"


4. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se abroga.

5. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera k) se introduc doua noi litere, literele k^1) si k^2), cu urmatorul cuprins:
"k^1) stabilirea criteriilor pentru utilizarea eficienta a capacitatilor disponibile ale infrastructurii feroviare, potrivit necesitatilor socio-economice existente;
k^2) avizarea fundamentarii solicitarilor suplimentare de trase ale operatorilor care au incheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de calatori, potrivit necesitatilor socio-economice survenite pe perioada de valabilitate a graficului de circulatie;"


6. La articolul 2, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Companiile/institutiile publice care se afla in coordonarea si/sau sub autoritatea/subordinea Ministerului Transporturilor din domeniul transportului feroviar, precum si operatorii de transport feroviar public de calatori au obligatia sa puna la dispozitia A.R.F. datele si informatiile necesare fundamentarii deciziilor conform obiectului de activitate al A.R.F., in conditiile legii."

7. La articolul 3 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) achizitionarea de material rulant necesar efectuarii transportului feroviar public de calatori, in conditiile legii;
d) alte cheltuieli aferente materialului rulant pana la data predarii catre operatorii de transport feroviar public de calatori in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c)."

8. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) A.R.F. poate propune Ministerului Transporturilor acte normative specifice domeniului sau de activitate."

9. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Deciziile de reforma feroviara pentru desfasurarea categoriilor de activitati prevazute la art. 2 alin. (1), lit. a), b), d), e) si f) se fundamenteaza numai pe baza de studii de specialitate, realizate prin structurile de specialitate din cadrul A.R.F., care sunt supuse dezbaterii publice.
(2) Pentru implementarea masurilor de reforma feroviara care se refera la sectoare de transport feroviar ineficiente, presedintele A.R.F. emite decizii, cu avizul prealabil al ministrului transporturilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Masurile de reforma feroviara care se refera la sectoare de transport feroviar propuse spre conservare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(4) Inainte de adoptarea masurilor de reforma feroviara prevazute la alin. (3), daca din studiile de specialitate realizate pentru administrarea eficienta a retelei de transport feroviar rezulta ca exista perspectiva unui potential de utilizare ulterioara a sectoarelor de cale ferata pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, administratorul de infrastructura feroviara va aplica masurile de eficientizare prevazute la alin. (2). Cheltuielile de conservare se suporta din venituri proprii ale administratorului de infrastructura feroviara si/sau din fonduri alocate de la bugetul de stat."

10. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Subventiile alocate anual din bugetul de stat, in conditiile legii, operatorilor de transport feroviar public de calatori, reprezentand compensatia aferenta pachetului minim de servicii, precum si facilitatile de calatorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislatiei in vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizeaza transportul feroviar public de calatori se asigura din bugetul A.R.F., in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 8 alin. (1), A.R.F. preia pe baza de protocol de predare-primire de la Ministerul Transporturilor contractele de servicii si actele aditionale valabile si se subroga in drepturile si obligatiile Ministerului Transporturilor ce rezulta din acestea."

11. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In scopul asigurarii continuitatii serviciului de interes public de transport feroviar de calatori, in cazul in care actele aditionale anuale la contractele prevazute la alin. (2) se aproba ulterior inceperii anului bugetar, operatorii de transport feroviar public de calatori primesc lunar compensatie in limita a 1/12 din prevederile bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie, pentru efectuarea serviciului public de transport feroviar de calatori. Dupa aprobarea actelor aditionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor actelor aditionale incheiate si normelor metodologice privind calculul, evidentierea si acordarea compensatiei de serviciu public, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."

12. La articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Mecanismul de stabilire a compensatiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de calatori se realizeaza pe baza criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulatie, categoriilor si numarului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum si a standardelor de cost, astfel incat alocarile de la bugetul de stat sa fie in acord cu regulamentele Uniunii Europene."

13. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Materialul rulant destinat transportului public feroviar de calatori se achizitioneaza conform prevederilor legale in vigoare, in limita creditelor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie prin bugetul A.R.F.
(2) Materialul rulant se preda, in conditiile legii, operatorilor de transport feroviar public de calatori prin act aditional la contractele de servicii publice de transport feroviar public de calatori, pe baza criteriilor de transparenta si a indicatorilor de eficienta stabiliti prin decizie a presedintelui A.R.F., cu avizul Consiliului Concurentei.
(3) Materialul rulant achizitionat si predat de catre A.R.F. conform prezentei ordonante de urgenta se utilizeaza pe trasele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de calatori.
(4) Compensatia serviciilor publice pentru transportul feroviar public de calatori de care beneficiaza operatorii feroviari care incheie contracte de servicii publice pentru transportul feroviar public de calatori se achita de catre A.R.F. numai dupa ce acestia fac dovada indeplinirii obligatiilor ce decurg din actele aditionale intocmite in baza alin. (2), dupa caz.
(5) In termen de 60 zile de la data finalizarii procedurii de achizitie a materialului rulant prevazut la alin. (1) ARF detaliaza procedura de predare prin norme metodologice aprobate prin hotarare de Guvern."

14. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale A.R.F. se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a A.R.F. si Regulamentul de ordine interioara se aproba prin decizie a presedintelui A.R.F.
(3) A.R.F. preia personalul aferent pentru o parte a activitatilor prevazute la art. 2, iar incadrarea acestuia se va face in termenele si cu respectarea procedurilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal si se vor modifica in mod corespunzator organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor. In limita numarului maxim de posturi aprobat, personalul necesar va fi incadrat conform legislatiei in vigoare.
(4) A.R.F. preia, prin protocol de predare-primire incheiat in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1), patrimoniul, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si creditele bugetare ramase neutilizate aferente activitatilor corespunzatoare, in conditiile legii.
(5) Personalul A.R.F. este format din demnitari, functionari publici si personal contractual.
(6) Salarizarea personalului angajat al A.R.F. se face potrivit legislatiei in vigoare.
(7) Personalul A.R.F. implicat in gestionarea fondurilor externe nerambursabile, de care beneficiaza A.R.F. in calitate de beneficiar, beneficiaza de majorarea salariului de baza in conditiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Salariatii A.R.F. incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata beneficiaza anual de autorizatii de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in mod gratuit in conditiile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare. Membrii de familie ai salariatilor A.R.F. beneficiaza anual de 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple pe caile ferate romane, in mod gratuit."

15. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pana la data asigurarii prin bugetul A.R.F. a subventiilor alocate anual din bugetul de stat, in conditiile legii, operatorilor de transport feroviar public de calatori, reprezentand compensatia aferenta pachetului minim de servicii, precum si a facilitatilor de calatorie acordate de la bugetul de stat, potrivit legislatiei in vigoare, diferitelor categorii sociale care utilizeaza transportul feroviar public de calatori, platile pentru subventii si facilitati de calatorie se asigura din bugetul ordonatorului principal de credite al Ministerului Transporturilor, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.