DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr. 52/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 20 aprilie 2011

Legea zilierilor

Important: Norme metodologice la Legea zilierilor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) zilier persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional;
c) Registrul de evidenta a zilierilor registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor.

Art. 2
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional.

Art. 3
Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca.


Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri


Art. 4
(1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
(3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani.
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert.

Art. 5
(1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului;
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, inainte de inceperea activitatii;
e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita;
f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier.

Art. 6
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.
(2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
(1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
(2) Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.
(3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2), pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.

Art. 8
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.
(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

Art. 9
(1) Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar.
(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor.

Art. 10
(1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii.

Art. 11
Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:
a) agricultura;
b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
d) piscicultura si acvacultura;
e) pomicultura si viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
i) manipulari de marfuri;
j) activitati de intretinere si curatenie.


Capitolul III - Raspunderea contraventionala


Art. 12
(1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 4 si art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;
b) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)d) si f) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;
c) incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 14
Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.

Art. 15
In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexa nr. 1 - Registrul de Evidenta a Zilierilor


 model 

Beneficiar ...............................
CUI    ...............................


Nr. Data de    Numele si Actul de  CNP Semnatura   Locul    Remuneratia Remuneratia Semnatura   Loc pentru
crt. desfasurare  prenumele identitate   zilierului la executarii bruta    neta platita de confirmare stampila si
   a activitatii zilierului        inceperea   activitatii convenita         de primire   semnatura 
                       activitatii                     a banilor   beneficiarului
 
1    2      3      4    5   6      7      8      9       10        11

Anexa nr. 2 - Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor1. Beneficiar se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, cod unic de inregistrare, sediul.

2. In coloana nr. 1 Nr. crt

se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.

3. In coloana nr. 2 Data de desfasurare a activitatii se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.

4. In coloana nr. 3 Numele si prenumele zilierului se vor trece numele si prenumele zilierului.

5. In coloana nr. 4 Actul de identitate se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia.

6. In coloana nr. 5 CNP se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

7. In coloana nr. 6 Semnatura zilierului la inceperea activitatii zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica, inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.

8. In coloana nr. 7 Locul executarii activitatii se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).

9. In coloana nr. 8 Remuneratia bruta convenita se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.

10. In coloana nr. 9 Remuneratia neta platita se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.

11. In coloana nr. 10 Semnatura de confirmare de primire a banilor zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.

12. In coloana nr. 11 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului beneficiarul va semna si va aplica stampila.