DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10 aprilie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 17/2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) Se interzice achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, rutiera, aeriana, maritima si fluviala, de transport cu metroul, de transport public si electric de suprafata, de irigatii si desecari, in infrastructura pentru furnizarea utilitatilor de energie electrica, apa-canal, gaze si termoficare, in infrastructura aferenta operatiunilor de extractie, prelucrare, distributie, transport si comercializare a gazelor naturale, a petrolului si a produselor petroliere, precum si in semnalizarea si dirijarea circulatiei pe drumurile publice, de tipul sinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii, componentelor instalatiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalatiilor de semnalizare si dirijare a circulatiei, semnelor de circulatie, semafoarelor, capacelor caminelor de vizitare sau partilor componente si altele asemenea, parazapezilor sau partilor componente ale unor constructii metalice destinate pentru protectia impotriva viscolului, avalanselor, inundatiilor sau altor calamitati, a caror lipsa produce sau poate produce evenimente sau accidente cu victime omenesti."

3. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3) , cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Metalele feroase si neferoase si aliajele acestora, altele decat cele prevazute la alin.(1), incadrate ca deseuri conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, pot face obiectul operatiunilor de comert numai in conditiile in care acestea provin din gospodariile proprii.


(1^2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea/valorificarea deseurilor prevazute la alin. (1^1) au urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze plata contravalorii bunurilor achizitionate in conditiile alin. (1^1) prin virament bancar, in contul specificat de vanzator, sau cu numerar cu respectarea dispozitiilor legale in materie fiscala;
b) sa completeze, cu respectarea legislatiei in materia protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, un borderou de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora, conform anexei, care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care va cuprinde:
(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridica, adresa sediului social/punctului de lucru, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, codul de identificare fiscala, numarul si data emiterii autorizatiei de mediu;
(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul;
(iii) codul deseurilor, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare;
(iv) cantitatea de deseuri metalice feroase si neferoase si aliajele acestora predata;
(v) valoarea de cumparare a acestora;
(vi) contul bancar al vanzatorului, in care va fi efectuata plata;
(vii) numarul chitantei de plata, in cazul platii cu numerar;
(viii) declaratia pe proprie raspundere a detinatorului de deseuri-persoana fizica, ca deseurile pe care intentioneaza sa le vanda provin din gospodaria proprie.

(1^3) Borderoul de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora constituie document de evidenta financiar-contabila, cu regim intern de numerotare."

4. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) nerespectarea interdictiei prevazute la alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor alin. (1^1);
c) nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1^2) lit. a);
d) nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1^2) lit. b)."

5. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Contraventiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
(2^2) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.
(2^3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
(2^4) In cazul in care contraventiile prevazute la alin. (2) au fost savarsite de catre operatorul economic de cel putin doua ori, limitele minime si maxime ale amenzilor se majoreaza cu 50%."

6. La articolul 1, alineatele (3) (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care contraventiile prevazute la alin. (2) au fost savarsite de catre operatorul economic care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile, se aplica si sanctiunea complementara a anularii autorizatiei de colectare.
(4) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane ori de catre ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si, pentru faptele constatate in zona de competenta, de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane, de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu si personalul imputernicit din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.
(5) Contravenientul are obligatia de a achita, pe langa amenda contraventionala, si un tarif cu titlu de tarif de despagubire, in cuantum egal cu valoarea elementelor in cauza, mentionate la alin. (1), si a manoperei aferente.
(6) O copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se inainteaza de agentul constatator companiei, societatii sau regiei prejudiciate, in situatia in care aceasta poate fi identificata, care stabileste tariful de despagubire si comunica contravenientului modul de achitare al acestuia. Despagubirea se va achita in lei, in contul companiilor, societatilor si regiilor prejudiciate. Sumele incasate vor fi folosite numai in activitatea de reparatii, modernizare si investitii in infrastructura, dupa caz."

7. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) In situatia in care agentul constatator nu poate identifica compania, societatea sau regia prejudiciata, metalele feroase si neferoase si aliajele acestora, definite la alin. (1) si (1^1), care fac obiectul contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se confisca si se valorifica de conditiile legii, iar sumele obtinute in urma valorificarii acestora se fac venit la bugetul de stat."

8. Dupa articolul 2 se introduce anexa, cu urmatorul cuprins:
"ANEXA (denumire, forma juridica, adresa sediul social/punct de lucru, nr. din registrul comertului, CUI, CIF, nr. si data emiterii autorizatiei de mediu)
..
(operatorul economic colector/valorificator)
BORDEROU de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora nr. ..................din data ..................
S-au primit de la (detinator).................................................................................................., domiciliat in localitatea .........................................., judetul................................................., Str. ................................................., Nr. ......, Bl. ....., Sc. ....., Et. ....., Ap. ....., legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria ..........., nr. ........................................., eliberat/eliberata de.................................. CNP .........................................................................., cu mijloc de transport..................................................., urmatoarele deseuri metalice:
Denumire deseu si descrierea  Cod conform    Cantitate Pret unitar Valoare
acestuia            codificarii din  (kg)    (Lei/kg)   (Lei)
                HG nr. 856/2002 

0               1         2     3      4 (2 x 3)
TOTAL :


Se achita suma de ................................................lei, adica (.....................................................................................) reprezentand contravaloarea deseurilor metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora achizitionate cu chitanta nr..................................sau in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data prezentei, prin virament bancar in contul detinatorului nr. .............................................................., deschis la .........................................................................
Impozitul pe venit de 16% si contributia de 3% la Administratia Fondului pentru Mediu (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) din contravaloarea deseurilor predate, au fost retinute la sursa din valoarea bruta.
Gestionar primitor
..........................................................................
(numele si prenumele/CNP/semnatura/stampila)

Detinator de deseuri - persoana fizica,
1. Cunosc faptul ca falsul in declaratie constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
2. Declar pe propria raspundere ca deseurile pe care le predau provin din gospodaria proprie.
Nume si prenume (detinator)............................................
Semnatura...................................... "


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr. 211/2011 republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Hotararea 247/2011
Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010
Ordin nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala
HG nr. 1132/2008, hotarare privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
Hotarare nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, legea nr. 27/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, oug nr. 61/2006
Dreptul mediului. Editia 4
Dutu Andrei,Dutu Mircea

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
92 useri online

Useri autentificati: